Budapesti Közlöny, 1869. szeptember (3. évfolyam, 199-223. szám)

1869-09-01 / 199. szám

Buda-Pest, 1869 199. szám Szerda, September 1. gíle, Cl­­. jmm pfL'KÖZLÖNY. HIVATALOS 1. A P. tfccrMEgZTÓeéo : Pseten, hatvani-utcza iC-ik .iám I. emelet. S-’j-m­eurfitiL : Pesten, Barátok - tér* 7. sí. a. földszint. E-AnmaTCK nem küldetnek vissza. n*-m­.f nl‘ I­­.er. levelek csak rendes levelezőinktől fo­­gadtatnak el. Előfizetési Irak NaFOHTAI SMITAI SZJITkILDÉSSBt,­­ Egész évre.......................20 írt. Félévre............................10 „ Negyedévre.........................6 Budafrszka házhvi hokova : Egész évre ... 18 írt.— kr. Félévre .... 9 „ — „ Negyedévre . . 4 , 50 , Hivatalos Hirdetések : A hivatalos ,,Ertenitőbe‘‘ igntandó ! Ihirdetési dijak a hirdetménynyel agyik­t előlegesen beküldendő, még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100— 200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és igy tovább minden 100 szóért s­árttal több. Magák is iirdetéske: Egyhasábos petit sor egyszeri hirdetésért, kr. többszöri hirde­tésért. 7 kr.minden beigtatásnál. A bélyeg-dij külön minden be­iktatás u­tán 30 kr. oszt.értékb.­ ­ HIVATALOS RÉSZ. A földmivelés,­ ipar- s kereskedelemügyi m.­­k. minister Krusoczky Károlyt másodrendű raktári­­ tisztnek nevezte ki a m. kir. távirászati központi raktárhoz. A győri magy. kir. pénzügyigazgatóság Schaffer Norbert veszprémi adóhivatali tisztet, a győri ma­gyar kir. főa­dóhivatalhoz III. oszt. tisztté ne­vezte ki. _______ A szegedi magy. kir. pénzügyigazga­tóság ál­tal Jäger Ödön III. oszt. adóhivatali segédtisztté neveztetett ki. Folyó évi September hó 5 én pest-soltmegyei Akasztó helységben postahivatal lépend életbe, mely a levél- és kocsi-postai szolgálattal foglalko­­zand és összeköttetésben lesz a kiskőrösi postahi­­vatallal Akasztó és Kiskörös közt naponkint közle­kedő gyalog-küldöncz-postajárat által.E postahiva­tal kézbesítési körét következő helységek és pusz­ták képezik: Akasztó község, Ács és Tala pusz­ták. A fennebbi gyalog-küldöncz-postajárat a kö­vetkező rendben fog közlekedni: Indulás: Akasztóról reggeli 7 órakor. Kiskörösről d. u. 20 órakor. Érkezés: Akasztóra esti 5'/4 órakor. Kiskörösre d. u. 9 */. órakor. Pest, 1869. augustus 27. A magy. kir. postaigazgatóságtól. Az 1868. deczember 10-re Pestre összehí­vott izraelita egyetemes egyházgyű­lés által hozott S . CS. ÉS APOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGE által módosításokkal jóváhagyott határoz­­mányok. I. SZABÁLYZAT A MAGYAR- ÉS ERDÉLYHONI IZR. HITKÖZSÉGEK SZERVEZÉSE TÁRGYÁBAN. (Folytatás.) A kerületi elnökök gyűlése. 69. §. A kerületi elnökök évenkint egyszer és pe­dig marczius hóban Pesten gyűlnek össze s ezen ülési időre kebelükből elnököt s elnöki helyettest választanak. Ha a községkerületi képviselőségek egyharmada a kerületi elnökök rendkívüli egybe­­gyű­lését kívánná s ezt a múlt ülés alkalmával megválasztott elnökkel vagy helyettesével írásban tudatják, ez a kerületi elnökök ülését legfölebb egy hó alatt egybehivandja, hol ismét új elnök és elnöki helyettes választatik. 70. §• Az egybegyült elnökök hatásköréhez kö­vetkező tárgyak tartoznak : a) az izr. országos iskolai alap kezelésének el­lenőrzése az erre nézve mega­lapított szabályzat értelmében és jelentéstétel ez iránt az izr. orsz. egyetemes gyűléshez; b) a rendszerint három évenkint vagy szükség esetében tartandó rendkívüli orsz. egyetemes gyű­lés egybehivása, mely utóbbihoz azonban legalább a kerületi képviseletek felének beleegyezése kí­vántatik ; c) közös költségen felállított, fentartott vagy segélyezett szr. orsz. tan- és jótékonysági intézetek fölötti felügyelet, az ez iránt megállapított szabá­lyok vagy az egyetemes gyűlés egyes határozatai értelmében; d) a magyar­ és erdélyhoni izraelitákat közösen érdeklő indítványok tárgyalása, ezeknek a köz­ségkerületek vagy az egyetemes gyűlés elé terjesz­tése czéljából; e) az egyetemes gyűlés határozatainak végre­hajtása, a­mennyiben ez az egyes községkerületek illetékességének fentartva nincsen. 71. §. Az egybegyűlt kerületi elnökök saját­ ke­­belükből évenkint az országos iroda elnökéül egy tagot választanak, kinek állandóan Pesten kell laknia. Ez átveszi a kormányrendeleteket és a ke­rületi elnökökhez intézett egyéb iratokat, s gondos­kodik azoknak a kerületi elnökségekhez való szét­küldése és közléséről. 72. §. Érvényes határozatok hozatalához lega­lább a kerületi elnökök felének jelenléte szüksé­ges. A határozatok átalános szótöbbséggel hozat­nak , a különvélemények jegyzőkönyvbe iktat­­hatók. 73. §. Az egybegyült kerületi elnökök az elnöki iro­da költségvetését jóváhagyás végett az egye­emes gyűlés elé terjeszteni tartoznak, melynek jóváha­gyása nélkül kiadásokat nem tehetnek. 74. §. Az országos iroda költségei az izr. orsz. iskolai alapból fedeztetnek és az egyetemes gyű­lés által megszavazandó országos költségvetésbe felveendők. 75. §■ A kerületi elnökök közös üléseikben ho­zott minden határozatukért az izr. egyetemes gyű­lésnek, és az orsz. iroda elnöke hivatalos eljárá­sáért a kerületek egybegyült elnökeinek felelős. Egyetemes gyűlés. 76. §. Az izraelita egyetemes gyűlés az összes magyar- és erdélyhoni izraelitáknak a választási szabályzat határozataihoz képest szabadon válasz­tott 86 képviselőjéből álló gyűlése. 77. §. Az egyetemes gyűlés Pesten ül össz, s a megállapított ház- s ügyrend szerint tanácskozik és határoz. 78. §. Az egyetemes gyűlés hatásköréhez kö­vetkező tárgyak tartoznak : a) az izr. országos iskolai alap kezelését ille­tő rendelkezés és kezelésének ellenőrzése; b) az izr. országos alap jövedelmei hovafordí­­tásának meghatározása és egyes kerületek vagy községek számára az iskolai alapból nyújtandó segély engedélyezése; c) az egyetemes gyűlés és országos iroda, vala­mint az egybegyűlt kerületi elnökök költségeinek megállapítása, az ez utóbbiak által előterjesztett költségvetés alapján; d) a kerületi elnökök gyűléseiről szóló jelentés átvétele, ezek számadásainak megvizsgálása s irányukban a feloldó határozat hozatala; e) az izr. orsz. tan- és jótékonysági intézetek állapotáról szóló jelentés átvétele s az ez irányban szükséges határozatok hozatala; f) a kerületi elnökök gyűlésének, vagy egyes gyűlési tagok előterjesztése s indítványa, úgy egyes községek és személyek folyamodványai fölötti tanácskozás és határozathozatal, a­mennyi­ben ezek izraelita hitfelekezeti ügyekre vonatkoz­nak, de az egyes autonóm hitközségek és község­­kerületek illetékességéhez nem tartoznak; g) az izraelita községszervezési, iskolai s vá­lasztási szabályzatok netáni módosítása. 79. §. Az egyetemes gyűlés illetékességi köré­ből az izraelita vallást és szertartásokat illető tárgyak ki vannak zárva. 80. §. Az egyetemes gyűlés­ összes határozatai a vallás- és közoktatási miniszer által­­ Felsége elébe terjesztetnek, s jogerővel azon esetben bír­nak, ha ellenök a legfelsőbb felügyeleti jognál fogva kifogás nem létezik. II. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT A MAGYAR­ ÉS ERDÉLYHONI IZRAELITÁK EGYETE­MES GYŰLÉSEI SZÁMÁRA. 1. §. A magyar- és erdélyhoni izr. lakosság egye­temes gyűléseire vonatkozó választások ezen sza­bályzat határozatai szerint eszközöltetnek. 2. §. Az egyetemes gyűlés 86 tagból áll, kik mindannyian egyenlő szavazati joggal bírnak, és a magyar- és erdélyhoni izr. lakosság törvényes képviselői. 3. §. Az egyetemes gyűlés tagjai közvetve, vá­lasztóférfiak által választatnak. A választások eszközlése végett a magyar- és erdélyhoni izr. lakosság 86 választókerületre osz­­tatik fel. Ezen 86 választókerület a községszervezési sza­bályzat 55. §-ában körülirt községkerületekre osztatik fel, u. m. az első községbe­esik három választó a második rületre 77 öt kerület a harmadik 11 77 három 77 a negyedikn 7? két 77 az ötödik 77 77 két 77 a hatodik 77 77 t­z 77­­a hetedik 77 71 három 77 a nyolc­adik 77 77 három 77 a kilenczedik 77 77 négy 77 a tizedik 77 77 három 77 a tizenegyedik 77 77 négy 77 a tizenkettedik 77 77 három 77 a tizenharmadik 77 77 három 77 a tizennegyedik 77 77 öt 77 a tizenötödik 77 77 három 77 a tizenhatodik 77 77 négy 77 a tizenhetedik 77 77 négy A végleges kerületi képviselet, megalakulása után azonnal, a községkerületet az izr. lakosság számarányának tekintetbe vételével annyi, lehető­leg egyenlő választókerületre osztandja, a­mennyi a községkerületre esik s egyszersmind a lélek­­­szám arányához képest, és azon alapelv szemmel­­ tartása mellett, hogy 100 lélek után egy választó­­férfi küldessék, megállapitandja, hogy a kerü­let minden hitközsége hány választóférfit küldjön az izr. egyetemes gyűlési képviselő választásához. 4. §. Választó minden izraelita férfi, ki az ország valamely helyét mint lakos illetékes és a tizennyolczadik 77 77 négy 77 a tizenkilenczedik 77 77 három 77 a huszadik 77 77 három 77 a huszonegyedik 77 77 három 77 a huszonkettedik 77 77 három 77 a huszonharmadik 77 77 három 77 a huszonnegyedik 77 77 egy 77 a huszonötödik 77­ egy 77 a huszonhatodik 77 77 egy 77

Next