Budapesti Közlöny, 1869. október (3. évfolyam, 224-250. szám)

1869-10-01 / 224. szám

Buda-Pest, 1869 224. szám Péntek, október L KiAriiRTiii int: Njlfoitai nmu fsánDurá8uBL:Bodapkit»)alé Iwan INKBVA. : Efé*e ítw . Eg­ési im.. . U írt.— kr. Félém . . • • • • 10 Félém . • * * 8 » Nigyadért» . Negyedévre•­­ * 50 . «SarasissiTigt« : ?att«a , katrurf­at­.Mi 10-ik »ám I. emelet. &U.4srr mű. : Peatoa, Barátok­­ tere 7. u. *. föld»lint. UtaxAtoi ua küldetnek tímul Bermeatet- Isu ítjTeiek ccAk rend«* levelezőinktől fo­gadU-tosk el._______________________________ Hztítaloi HiBMTÉira: ▲ Urateloe „Értesítőbe*4 iktatandó MidaWal dijak a hirdetményivel együtt elttelWH* beküldendő, még »•dig: 100 ásóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt, és 80 kr. a bélyegért, 100— 800-ig 1 frt, 200—800-ig 3 frt és így tovább minden 100 Mséért 1 frttal több. MiOÍ SHTRDITIGKK*. Egyh*sibos petit sor egy««* hirdetésért 8 kr. többszöri hirde­tésért 7 kr.minden beiktatásnál. A bélyeg-dij külön minden be­iktatás útin 30 kr. oszt. értékb. Előfizetés .BUDAPESTI KÖZLÖNY­RE, a m. k. ministerium hivatalos lapja 1869. IV-ik negyedévi folyamára. Oktober—decemb. (negyed évre) 5 forint. Az előfizetési pénz a lap kiadó-hivata­lába bérmentve küldendő, Pest, barátok tere, 7-ik sz. a. A Buda-Pesti Közlöny kiadóhivatala. A t. hatóságok felkéretnek az ezen laphoz czimzett pénz­küldemények bérmentes fel­adására, mivel alólirott kiadó­hivatal bér­­mentetlen leveleket el nem fogadhat. A „Budap. Közl.“ kiadóhivatala. Az „Ország“ biztosító intézet folyó évi au­­gustus 8-án tartott közgyűlésének azon határozata, melyben az intézet feloszlása és a részvényesek­nek a befizetett 30% és a„Victoria” biztositó társa­sággal” egyesülése elhatároztatott,— a magy. kir. földm., ipar- és kereskedelmi ministerium folyó évi 16524. szám alatt kelt rendelvényeivel jóváha­gyatott. A mágocsi önsegélyző-egylet alapszabályai I. évi September hó 29-én 18.043. sz. a. a föld­­mivelés-, ipar- s keresk. magy. kir. ministerium által a t. bemutatási záradékkal elláttattak. A Schlichting-féle szeszgyár- és finomító-rész­vény társulatnak alapszabályai folyó évi 18,315. sz. a. a földmivelés-, ipar- s kereskedelmi magy. kir. ministerium által a bemutatási záradékka a törvény értelmében elláttattak. Folyó évi október 1-jétől kezdve a posta-inté­zet által magyar és német szövegű jegybélyeges levelezési lapok fognak kiadatni, a­melyekre irt rövid közlemények az osztrák magyar biroda­lom minden helyére, távolsági különbség nélkül, két újkrajczár egyforma díjért fognak elszállít­­tatni. E bélyegezett levelezési lapok minden postahi­vatalnál és levéljegyárusnál két ujkrajczáron szerezhetők meg, s a postára borítékolatlanul (minden hozzácsatolás nélkül) adandók fel. E levelezési lapok is a levelekhez hasonló mó­don olvasható czímmel látandók el, mely az át­vevő fél, a rendeltetési hely nevét, s ha nincsenek postán maradással (poste restante) megjelölve, egyszersmind az átvevő lakhelyét világosan elő­­tüntesse. A rendeltetési hely mellé, ha több hasonnemű hely létezik, az ország és megye, ha pedig ott postahivatal nincsen, azon postahivatal is följelö­­lendő, melynek forgalmi köréhez az illető hely tartozik. A czim a levelezési lap előoldalára iratik. A levelezési lap hátoldala írásbeli közlemény­nek van szánva. A közlés, valamint a czim téntával, ónnal, vagy színes krétával stb. írható fel, mindazáltal tekin­tettel kell arra lenni, hogy az írás olvasható s tartós legyen. Ezen levelezési rovatlapok egyelőre csak az osztrák-magyar monarchia helyeire küldhetők el és jegyekkel bérmentesített levelek módjára adandók a postára. Ajánlatozásuk a közönséges ajánlati illeték lefizetése mellett történik. Az ajánlatért járó levéljegy a hátoldalon az „írott közlemény“ fejczím mellé ragasztatik. A levelezési lapnak a czimb­aton feljelölt ren­deltetési helyről más belföldi helyre való után­­küldéséért, vagy a feladás helyére való visszakül­déséért további külön díj nem szedetik. A levelezési lapok kézbesítéséért oly helyeken, hol kincstári levélhordók nincsenek alkalmazva, 1 krajczár kézbesítési illeték fizetendő. A postaintézet a közlemények tartalmáért nem vállal felelősséget , mindazonáltal illetlenke­dést, becsületsértést vagy más vétkes cselekményt czélzó közlemények a szállításból, illetőleg kéz­besítésből kirekesztetnek Ha ezen levelezési lapok vigyázatlanság vagy NEMHIVATALOS RÉSZ, értesítés a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. mi­nisterium által rendeztetett arató-gépversenyek ered­ményei ügyében. A hazai mezőgazdaságot pár év óta érzékenyen sújtó munkaerő-hiányos, mely az aratási munka idején len legnehezebben elviselhető — leginkább czélszerű gazdasági gépek meghonosítása és ter­jesztése által vélvén segíthetni: a földmivelési ipar- és kereskedelemügyi magyar királyi minis­zer az ország több pontjain államsegélyben részesí­tett arató gépversenyek tartását rendelte el, oly módon, hogy e versenyekben gépeikkel résztven­­ni a külföld gazdasági gépészei is felhivassa­nak, é­s a versenyek leginkább oly vidéken tar­tassanak, hol a munkáskéz hiánya leginkább ész­lelhető volt. E versenyek rendezésének czélja az volt, hogy az ezek iránt érdeklődő gazda­közönségnek al­kalma legyen a bel- és külföldi gépészet legtöké­letesebb készítményeivel közelebbről megismer­kedni — s ekként az idő- és tőkepazarló kísérle­tektől megmentve — szükségletét a lehető leg­jobb s legmegbízhatóbb forrásból beszerezni. Felhivattak ennek folytán az országos, a békés- és szolnokmegyei gazdasági egyletek alkalmas pontokon arató gépversenyek rendezésére. A fel­hívott egyletek készséggel siettek a ministerium intenziói értelmében járni el — s ezeken kívül a mosonymegyei gazdasági egylet ver­senytartásra önként vállalkozván — s később a debreczeni egyesület is kisebb körben ha­sonlóan versenyt rendezvén, ekként az ország­nak öt pontján tartottak e folyó évben arató gép­versenyek, a gazdaközönség és a bel- és külföldi gépészek élénk érdekeltsége és részvéte mellett, következő rendben és helyeken: Békésen május 14-én, Szolnokon május 24-én, Debreczenben jún. 2-án, M.-Óváron július 5-én, Ercsiben július 12 én. E versenyeken, a debreczenit kivéve, hol egye­dül a gazdasági egylet díjai lettek kitűzve, ösz­­szesen 30­00 frtra menő államdíjak osztottak ki. Verset­zett mind az öt versenyen összesen 81 arató- és kaszáló­gép, a­melyek közül 14 volt: magyar, 50 angol, 13 német, 1 osztrák és 2 ame­rikai készítmény. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Pichler Mihály kis­martoni prépost és kerületi alesperesnek, ötven évi buzgó lelkészi működése elisme­réséül Ferencz József­ rendem lovagkereszt­jét adományozom. Kelt Gödöllőn, 1869. September 24-én. Ferencz József, s. k. Gr. Festetics György, s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Popper Lipót ma­gyarországi birtokosnak, a Ill­ad osztályú vaskoronarend lovagjának, a magyar nemes­séget — a „podhrágyi“ előnév használhatá­­sának engedélyezése mellett adományozom. Kelt Bécsben, 1869 September 25-én. Ferencz József, s. k. Gr. Festetics György, s. k. Az állam-számviteltanból tartandó rendes ál­lam­vizsgálatok czéljából Nagy-Szebenben állam­vizsgálati bizottmány állíttatván fel, elnökévé Schütter József pénzügyi tanácsos, tagjaivá pedig Kovács József számtanácsos mint előadó, továbbá Babits Márk számtiszt, és Hiemes Frigyes adó- és vámhivatali f fő osztályú tiszt, neveztettek ki a pénzügyminister által. Árvamegyében 1. évi September hó 10 én a tur­­dovini és September 18-án a námesztói uj magy. kir. távírdai állomás­t nyittattak meg korlátolt napi szolgálattal. Az európai dunai bizottság által tengerészek számára épített és a bizottság felügyelete alatt álló nemzetközi kóroda Sulinában folyó évi aug. 1-jén megnyittatott, véletlenség folytán a feladás előtt haszonvehetle­­nekké válnak, azok 1 krajczár dij lefizetése mellett s azon föltételek alatt cseréltethetnek ki, melyek a hasznavehetlenné vált levélboritékok kicseré­lésére nézve vannak megállapítva. Mi ezennel közhírré tétetik. Pest, 1869 sept. 28. A m. k. postaigazgatóság.

Next