Budapesti Közlöny, 1869. november (3. évfolyam, 251-274. szám)

1869-11-03 / 251. szám

Buda-Pest, 1889 Szerda, november 3* 251 szám BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. fhuu KH&T Deaa : Pesten , hatvani-ote*» 10-ik Keim I. emelet. Kixdekitatix : Pesten, Barátok­­ tere 7. as. a. földszint. KjtexAT« len gadtetoek^eL E&. Bérmeotet­­eia»m«fdtöl fo-ElŐ FIZETÉS NaFONTAI FOS»AI«lEÉTICŐIJXÉS«KL : Egész évre . .... 20 Irt. Félévre........................lö B­élegyedévre • • • . • 5 v­­­arab : Budapesten házhoz hordva : Egész évre. . • 18 Irt.—­kr. Félévre . . . negyedévre 9 » -4-50 Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítőbe-* igtatandó hirdetési dijak a hirdetménynyel együtt előlegesen­ beküldendő, még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 írt, és 30 kr. a bélyegért, 100— 200-ig 2 írt, 200—300-ig 3 írt és így tovább minden 100 szóért 1 írttal több. Magánhirdetések: Egy hasábos petit sor egyszeri hirdetésért 8 kr, többszöri hirde­­tésért a kronindasi beiktatásnál. A bélyeg-dij­kórin minden be­­igtatás után 30 kr. oszt. értékb. HIVATALOS RÉSZ Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztése folytán Engelmayer Antal eperjesi váltó törvényszéki bírót a sopronyi e.b. váltó­törvényszék elnökévé kinevezem. Kelt Gödöllőn, 1869. October 22-én. Ferencz József, s. k. Horvát Boldizsár, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztése folytán Szerényi Ferencz volt kir. táblai birót, a nagy-szombati királyi ve­gyes biróság elnökévé kinevezem. Kelt Gödöllőn, 1869. October 22-én. Ferencz József, s. k. Horvát Boldizsár, s. k.­­ cs. és Apostoli kir. Felsége, a vallás- és köz­oktatási m. kir. minister előterjesztésére, a ma­gyarországi katholikus egyház autonómiáját szer­vező gyűlés tagjainak választási módozatát f. évi octóber hó 25-én legkegyelmesebben jóváhagyni méltóztatott. Ő cs. és kir. Apostoli Felsége f. évi oct. 25-től kelt legfelsőbb elhatározásával, b. Reyer Ferencz, ministerresidensnek, az ideigl. nyugalmi álla­potba, saját kérelmére történt átvétele alkalmával, a hit és buzgó szolgálataival való legmagasb meg­elégedést kifejezni méltóztatott. A BELÜG­YMIN­IZTERNEK az ország összes törvényhatóságaihoz 3099. sz. a. intézett körrendelete. Ő császári és Apostoli királyi Felségének f. évi October 21 én kelt legmagasabb elhatározásával magyar belügyministernek kineveztetvén, a bel­­ü­gyministérium vezetését tettleg átvettem. Midőn erről a (czim) közönséget jelen körle­velem által értesítem, nem tartóztathatom maga­mat vissza egyszersmind annak kijelentésétől, hogy ismerem a nehézségeket, melyekkel rende­zetlen belviszonyaink közepette küzdenem kell; érzem egész súlyát a felelősségnek, mely­lyel a ki­rály és nemzetnek tartozom ; tudom, hogy e nehéz­ségeket leküzdeni, a felelősség terhét elviselni csak úgy leszek képes, ha Magyarország kor­mányzati és közigazgatási szerkezetének összes tényezői támogatásukat és jóakaró közreműkö­désüket tőlem meg nem tagadandják E tényezők között kiváló helyet foglalnak a köztörvényhatóságok. Magyarország ősi és újabb­­kori alkotmányának két sarkkövét képezik egy­­­felől a törvényhatóságok önkormányzati joga,­­ másfelől a parlamentáris kormányforma. Az első ősi alkotmányunk maradványa, mely a­­ nemzet történetével képződött, s melyhez a nem-­­­zet ma is kegyelettel ragaszkodik, és méltán, mert még egyrészt csak azon állam képes erőt és hatalmat kifejteni, mely alkatelemeit és részeit a közügyekkeli foglalkozásra feljogosítván, a ré­szeket a közérdek figyelemmel tartására és elő­segítésére ösztönzi, v­agy másrészt a helyesen szervezett önkormányzati rendszer az, mely a helyi körülmények figyelembevételét, az egyes vidékek érdekeinek felismerését s kielégítését lehetsé­gessé teszi, és az államorganismusban az egye­sek érvényét leginkább biztosítja. A második a nemzet újabbkori küzdelmeinek legbecsesebb vívmánya, mely a nemzeti összaka­­rat érvényesítésének egyetlen gyakorlati módja lévén, az országos önkormányzat s a szabadság fenntartásának biztosítékát, a nemzet jövendőjé­nek, szellemi és anyagi felvirágzásának egyedüli alapját képezi. Mindkettő között a szükséges összhangzást létrehozni, ez azon nehéz feladat, melyet meg­oldani a magyar törvényhozásnak immár mulaszt­­hatlan kötelességévé vált, és én a hivatalos állá­sommal összekötött teendők legsürgősbikének ismerem : a törvényhatóságok s a községek auto­nóm szervezésére és azok úgy egymás közti, mint a parlamentáris kormányhoz való viszonyának meghatározására vonatkozó törvényjavaslatokat és pedig mindkettőt egyide­űleg, a képviselőház­nak beterjeszteni. Szükségesnek tartom továbbá kijelenteni hogy mindaddig, míg a törvényhozás e fontos ügyek­ben törvény által nem intézkedik, szoros köteles­ségemnek ismerem, fentartani azon álláspontot, melyet a m­unicipiumokkal szemben a törvény és törvényes szokás a belü­gyminiszer számára ki­jelel, é­s valamint egyrészről tiszteletben tartva a törvényhatóságok autonóm jogkörét, gondosan fogok óvakodni minden oly beavatkozástól, mely a municipiumok jogait sértené, úgy másrészről támaszkodva törvényes felügyeleti jogomra, és szem előtt tartva a felelősséget, melylyel a helyes és gyors administrate és a törvényes rend fenn­tartásáért tartozom, nem fogok elmulasztani sem­mit, mi e kettős czél elérésére, úgy a közérdek, mint az egyesek jogos követelményeinek teljes figyelembevétele mellett szükségesnek fog mu­tatkozni. Budán, 1869. october 31 én. Rajner Pál, s. k. , cs. és Apostoli kir. Felsége, 1869. oct. 24-ről kelt legfelsőbb elhatározásával méltóztatott leg­kegyelmesebben kinevezni: a lovasságnál, másod­osztályú századosokká a következő főhadnagyokat: gr. Fünfkirchen Ernőt a 9. sz. hg. Dietrichstein­­gr. Mensdorff Pouilly dzsidásezrednél, Károly Ferdinánd főhg- ur, ő cs. k. fensége udvari sze­mélyzeténél alkalmazásában meghagyással; b. Handel Ferenczet a 14. sz. hg. Windischgrätz dragonyosezrednél, frölichschali Fröhlich Victort az 5. sz. I. Mik­lós orosz császár dragonyosezrednél, gr. Mitrowszky Antalt, a 4. sz. Ferencz József Császár dzidásezrednél, lövag Engel Erichet a 9. sz. bg. Dietrichstein­­gr. Mensdorff-Pouilly dzsidásezrednél, nemes Louvent Alfrédét, a 7. sz Frigyes Károly porosz bg. huszárezrednél, Krisztiány Henriket a 8. sz. I. Frigyes Vilmos hessen casseli választófejedelem huszárezrednél, mind a hatot ezredeikben, Enenkel Józsefet a 10. sz.gr. Clam Gallas dzsi­­dásezredtől, a 12. sz. II. Ferencs két szicziliai ki­rály dzsidásezrednél, Mikoczki Oszkárt, a 10. sz. gr. Clam Gallas dzsidásezredtől, a 7. sz. Károly Lajos főleg. dzsi­­dásezrednél, Urzika Antalt, a 3. sz. gr. Crenneville huszárez­rednél, Czesány Adolfot, a 7. sz. Károly Lajos főleg. dzsidásezrednél, Ludvigh Ferenczet, a 12. sz. gr. Haller huszár­ezrednél, és lovag Zelesky Józsefet, a 6. sz. I. Károly wür­­tembergi király huszárezrednél, mind a négyet ezredeikben; b. Egnatten Adolfot az 5. sz. gr. Radeczky hu­szárezredtől, a 9. sz. hg.­Liechtenstein Ferenc­ huszárezrednél; Hiefer Móriczot a 3. sz. János szász király dra­gonyosezrednél, az ezredben; Mautschka Károlyt a 11. sz. II. Sándor orosz császár dzsidásezredtől, az 5. sz. gr. Wallmo­­den dzsidásezrednél; Neszter Józsefet az 1. sz. Ferencz József Császár huszárezrednél, és ottenthali lovag Ottó Alfrédet a 7. sz. Vilmos braunschweigi hg dragonyosezrednél, mindkettőt ezredeikben; Ru­bner Emilt az 5. sz. I. Miklós orosz Császár dragonyosezredtől a 2. sz. gr. Wrangel drago­nyosezrednél ; Kunze Frigyest a 13. sz. Lajos tranni gróf dzsi­dásezrednél ; nyáregyházi b. Nyáry Afonzot a 3. sz. gróf Crenneville huszárezrednél; nemescsói Bálint Gyulát a 4. sz. b. Edelsheim- Gyulai huszárezrednél; Mikhalkovics Edét az I. sz. Ferencz József csá­szár dragonyosezrednél; dobri b. Kotz Nenczelt, a 8. sz. Károly porosz ig. dragonyosezrednél; Ludwig Györgyöt, a 8. sz. gr. Saint-Quentin dzsidásezrednél; és Lay Móriczot, a 12. sz. gr. Haller huszárezred­nél, mind a hatot ezredeikben ; főhadnagyokká, a következő hadnagyokat: Bauerle Jánost és Spoiler Györgyöt, mindkettőt az 5. sz. gr. Radetzky huszárezrednél, ezre­deikben ; Padovecz Konrádot és Artaria Gyulát a 7. sz. Károly Lajos főleg dzsidásezrednél; dobroslawi lovag Benischkó Ottót, a 11. sz. Fe­rencz József Császár dragonyosezrednél; Klindt Adolfot, az 1. sz. gr. Grünne dzsidásez­­rednél;

Next