Budapesti Közlöny, 1870. január (4. évfolyam, 1-24. szám)

1870-01-01 / 1. szám

H­IVATALOS LAP. Buda-Pest, 1870. 1. szám. Szombat, január 1. BUD­APESTI MI E S Z L Ö N­Y. Szerkesztőség : Pesten, hatvani­ utczaElőfizetési árak : 10-ik szám I. emelet. Kiadóhivatal : Pesten, Barátok­­ tereNapontai postai szétküldéssel :Budapesten HÁZHOZ HORDVA­­ 7. sz. a. földszint. Egész évre . . Egész évre. . . 18 frt.— kr. KÉZIRATOK nem küldetnek vissza. Bém­entet-Félévre . . . . . . 10 „ Félévre . • * 9 „ „ len levelek csak rendes levelezőinktől fá­radtati­ak el. ^ejryedévra . Negyedévr* --------------—_ 4 . ír0 -Hivatalos Hirdetések : A hivatalos ..Értesítőbe-* igtatandó hirdetési dijak a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendő, még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 írt. ca30kr. a bélyegért, 100— 200-ig 2 frt. vOO—3,HMjr 3 frt és igy tovább m­ittden IfW'ft/éért 1 írttal több. Magán hirdetések: Egyhasábos petit sor egyszeri hirdetésért 8 kr, többszöri hirde­tésért 7 kr.minden beigtatásuil. A bélyeg-dij külön minden l­e­­igtatás után 30 kr. oszt.érték... Előfizetés BUDAPESTI KÖZLÖNY­RE, a m. k. ministerium hivatalos lapja 1870. évi folyamára. Egész­­re . . . .20 forint Félévre . . . 10 „ Negyedévre . . . . 5 „ Falusi községeknek egész évre 12 „ „ fél évre . 6 „ Megjegyzendő, hogy csupán csak falusi községekre szól az utóbbi leszállított előfizetés. Az előfizetési pénz a lap kiadó­hivata­lába bérmentve küldendő. Pest, b.irátok­tere, 7. sz. a. A Buda-Pesti Közlöny kiadóhivatala. A t. hatóságok felkéretnek az ezen laphoz czimzett pénz - küldemények bér­mentes feladására, mivel alólirott kiadóhivatal bérmentetlen leveleket el nem fogadhat. 1869. ÉVI XII. TÖRVÉNYCZIKK az 1868. Vll. törvény­czikk bővítése, illetőleg mó­dosítása iránt. (Szentesítést nyert 1869-dik évi oct. hó 20-kán. Ki­­hirdettetett: a képviselőházban 1869. november hó 3-án, a főrendekházában 1869. évi nov. hó 16-án. Megjelent az „ Országos Törvénytárában 1869. évi november hó 24-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország Királya stb. és Magyarország Apostoli Királya. Kedvelt Magyarországunk és társo­rszá­­gai hű főrendei és képviselői közös egyetér­téssel a következő törvényczikket terjesz­tették szentesítés végett Felségünk elé: Az 1867. XVI. törvényczikkben foglalt vám- és kereskedelmi szövetség XII. czikke értelmében az arany pénzláb behozatalát előkészitőleg,egyszer­­mind pedig, hogy az 1868. XXX. t. ez. 62. és 64. §§-ai érvényre jussanak, a következők ren­deltetnek : 1. §. Az 1868. VII. t. ez. 2-ik §-ában megneve­zett pénznemeken kívül még 10 frank értékű 4 forintos, és 20 frank értékű 8 forintos aranyak is veretendők. 2. §. A 10 (tiz) frankos arany átmérője 19 milli­méter, finomsági tartalma 0,900, azaz kilenczszáz ezredrész, súlya 1155 pénzfont, karimája ro­­vátkos. A képlapra Ő Felsége mellképe jő ezen körirat­tal : „Ferencz József I. K. A. Cs. és M. H. S. D. C. Ap. kir.“, azaz: „Isten kegyelméből ausztriai császár és Magyar-, Horvát-, Slavon- és Dalmát­­országok apostoli királya“; a hátlapra Magyar­­ország czimere, egyesítve Horvát-, Slavon- és Dal­­mátország, valamint Erdély czimereivel ezen kör­irattal : „Magyar királyság.“ A czimer baloldalán 4 frt., jobboldalán 10 fr., alul pedig az évszám: 3. §. A 20 (húsz) frankos arany átmérője 21 milliméter, finomsági tartalma 0,900, azaz kilencz­száz ezredrész, súlya 21 155 pénzfont, karimája rovátkos. A jelvények és körirat ugyanaz, mi a 10 frkos aranyon, azon különbséggel, hogy a hátlapra 8 frt és 20 fr. fő. 4. §. A tiz és húsz frankos aranyak akkér veze­tendők, hogy azoknak akár súlyánál, akár finom­sági tartalmánál két ezredrészt túlhaladó eltérés a többletben vagy kevesebbletben elő ne for­duljon. 5. §. Az 1868. VII. t. ez. 3. és 4. §§-ai úgy módosíttatnak, hogy az azokban emlitett arany- és egyforintos ezüst pénznemeken Magyarország czimere helyébe Magyar-, Horvát-, Slavon , Dal­­mátországok és Erdély czimere tétessék, a czim­­lap, hátlap és körirat ugyanaz lesz, melyet e tör­vény 2-ik §-sa rendel. 6­ §• Ugyancsak az említett törvényc­ikk 5. §-ában foglalt következő szavak: „Magyar kirá­lyi váltópénz“ helyett: „Váltópénz“, fölül a ma­gyar korona teendő. 7. §. Ő Felsége többi országai pénzügyministé­­riumával létesített egyezmény folytán, a forga­lomban lévő régi, 26 millió forintnyi összeget tevő hat penge-krajezáros ezüst váltópénzek a forga­lomból bevonatnak, és helyettük az 1868-ik évi VH. törvényczikk és jelen törvény rendelete sze­rint 10 és 20 krajezáros ezüst váltópénzek ve­retnek. A veretendő új 10 és 20 krajezáros ezüst vál­tópénzeknek összege azonban a forgalomból va­lóban bevonandó régi hat pengő-krajezárosok összegét semmi esetre nem haladhatja meg. Ezen bevonást és vezetést Magyarország 30,­­ Felsége többi királyságai és országai 70 százlék­ arányban fogják véghezvinni. 8. §. A 10 frank értékű 4 forintos és a 20 frank értékű 8 forintos aranyaknak elfogadási értéke, az arany pénzláb behozataláig, szabad egyezke­déstől függ. 9. §. Jelen törvény végrehajtásával a pénzügy­­minister bizatik meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a­mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek s elfogadottnak vall­­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szente­sítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más hiveink által megtartatjuk. Kelt Budán, ezernyolczszáz­hatvanki­­lenczedik évi október hó huszadik napján. Ferencz József, s. k. (P. H.) Gr. Andrásy Gyula, s. k. 1869. ÉVI XIII. TÖRVÉNYCZIKK a szerb fejedelemséggel 1868. deczember 14-én kötött postaszerződésről. (Szentesítést nyert 1869. évi oct. hó 15-én. Kihirdettetett : a képviselőházban 1869. évi november hó 3-án; a főrendekházában 1869. évi november hó 16 án. Megjelent az „Országos Törvénytár“-ban 1869. évi november hó 27-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, Isten kegyelméből Austriai Császár, Csehország Királya stb. és Magyarország Apostoli Királya. Kedvelt Magyarországunk és társországai hű főrendei és képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesz­tették szentesítés végett Felségünk elé : Az osztrák-magyar monarchia és a szerb fejedelemség között, az 1867. évi XVI. t. sz. III. czikke értelmében kötött, s Pesten 1868. deczember 14-én aláirt postaszerződés, miután az országgyűlés által elfogadtatott, s utóbb mindkét szerződő fél részéről szokott módon megerősíttetett, ezennel az ország törvényei közé iktattatik. Szövege a következő: Az UJ ÉV miatt lapunk közelebbi száma kedden jan. 4-én jelenik meg. A „Budap. Közl.“ kiadóhivatala^ HIVATALOS RÉSZ. Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar ministerem előterjesztésére Emich Gusztáv és Máday Izidor tiszteletbeli min­is­z­teri fogalmazókat, tiszteletbeli ministeri tit­károkká nev­ezem ki. Kelt Bécsben, 1869. dec­ember 25 én. Ferencz József, s. k. Gorove István, 8. k.

Next