Budapesti Közlöny, 1870. február (4. évfolyam, 25-47. szám)

1870-02-01 / 25. szám

Pest-Buda, 1870. 25. szám Kedd, februári 1. HIV A r V LOS LAP. E­lívizstési írás : Smekicsitősév : Pesten , hatvani-iné?« Kisadóhivatal : Pesten, Baritok- tere 7. ss. a. földszint. KéziRATOS nem küldetnek vahra. Bérmentet­­ien levelek csak rendes levelezőinktől le­rel. 10-ik szám I. emelet. Katostai postai szélfüldésski. : Égési évre.................................26 frt. Félévre........................................10 „ Negyedévre....................................5 . B­obapestes házhoz hordva : Egész évre. . . 18 frt—kr. Félévre .... 9 „ — „ Negyedévre . . 4 . 50 . H­ivatalos Hirdetései : A hivatalos „Értedtöbe-1 igtatank­ó hirdetési dijak a hirdetményit­ «1 együtt előlegesen beküldendő, még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért. 100— 200-ig 2 frt, 10O—300-ig 3 frt és így tovább minden 10o szóért T frtt-»! főbb. M­iotilisniTtiii: Egyhasébos petit sor egyszeri hirdetésért 10 kr.többszöri hir­detésért 9 kr. minden beigtatás­nál. A bélyeg-dij külön minden beigtatás után 30 kr. oszt éri. HIVATALOS RÉSZ. Ö­cs. és Apostoli kir. Felsége f. évi jan. 17-től kelt legfelsőbb elhatározásával, a cs. és kir. da­­maszkusi alconsulság tiszt. kanczellárja, E­­ia Jó­zsefnek a koronás arany érdemkeresztet legkegyel­­mesebben adományozni méltóztatott. Ő cs. és Apostoli kir. Felsége f. évi jan. 18-tól kelt legfelsőbb elhatározásával a cs. és kir. saf fedi és tiberiaszi consuli ügynök Miklasiewitz Józsefnek a koronás arany érdemkeresztet legke­gyelmesebben adományozni méltóztatott. A m. kir. honvédelmi, ministeriumhoz : Morzsá­nyi Sándor, és Török­ Árpád tiszteletbeli segéd­fogalmazókká; továbbá Szakács Sándor I. osztá­lyú, Davidovics László III. osztályú, Egedy Béla, Virág Lajos, Gáspár János, Sir Soma és Erdélyi Lajos IV. osztályú irodatisztekké neveztettek ki. A vallás- és közoktatási m. kir. minister a ma­gyar nemzeti múzeum természet-osztályához igaz­gató-őrré: Frivaldszky János őrt, — ásványtani őrré: dr. Kren­n József czimzetes őrt, — és fű­vé­­szeti őrré: Janka Viktort; továbbá a képtárhoz képtári őrré: Ligeti Ferencz képtári felügyelőt nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi minister Scheffer Vilmos jogtudort a pozsonyi jogakadémia ny. rendkívüli tanárát, ugyanazon tanintézethez nyil­­vános rendes tanárrá nevezte ki. Leány József nagy-harsányi lakos vezetékne­vének „Csököli“-re kért átváltoztatása folyó évi 1422. számú belügyministeriumi rendelettel meg­engedtetett. A m. kir. közmunka- és közlekedési minister Sturm Károly számtisztet a m. államvaspálya üzletigazgatóságához számtanácsossá nevezte ki. A m. kir. pénzü­gyminister által kineveztetett , Teutschl Ferencz szomolnoki számtiszt pénztár­nokká és Kund Nándor diósgyőri számtartói pénz­tári ellenőrré, a diósgyőri m. kir. uradalmi pénz­tárhoz. A soproni m. k. pénzügyigazgatóság Schmied­. Alajos csepreghi adóhivatali segédtisztet, és Medvessy Rezső tördeniczi zalamegyebeli kerületi jegyzőt III. osztályú adótisztekké, az elsőt a kő­­szeghi, az utóbbit a zala­egerszeghi m. kir. adó­hivatalhoz nevezte ki. A n.-szebeni m. kir. pénzügyigazgatóság a k.-vásárhelyi adóhivatalhoz adóhivatali gyakor­nok Szabó Gyulát, a dévaihoz pedig Hank Gyulát nevezte ki Il­od osztályú adóhivatali segédtisz­tekké. A keszthelyi Balaton-fürdő részvénytársulatnak alapszabályai a földmivelés-, ipar- és kereskede­lemügyi m. kir. ministerium által folyó évi jan. hó 26-án 449. szám alatt a törvényes bemutatási záradékkal el­láttattak. Árvamegyébe keblezett Diha község jan. hó 27-ére eső országos vásárának „Paduai Antal“ napját követő hétfőre való állandó áttétele meg­engedtetett, a­mi ezennel közhirré tétetik. A salgó-tarjáni takarékpénztár alapszabályai f. évi jan. hó 29 én 997. sz. a. a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium által a tör­vényes bemutatási záradékkal elláttattak. A HONVÉDELMI MAGY. KIR. MINISTERIUM 34.600. szám alatt kelt KÖRRENDELETE VALAMENNYI TÖRVÉNYHATÓSÁGHOZ. Ő császári és Apostoli királyi Felsége 1869. évi deczember 18-án kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy a rendes hadsereg tényleges szolgálati állományá­ból 1869. évi deczember 31-én a tartalékba­ áthe­lyezések a honvédelmi magy. kir. ministeriumnak 1869. évi január 8-án 155. szám alatt kibocsátott körrendelete 6-ik pontjában foglalt határozatok értelmében Dalmátiában a felkelők ellen működő csapatoknál is foganatosittassanak. Öcs. és Após­öli kir. Felsége ugyanezen leg­felsőbb elhatározással továbbá elrendelni méltózta­tott,hogy a Dalmátiában működő had- és tengerész­osztályoknak 1866. évben besorozott legénysége, tudniillik a legifjabb tartalékosztály, mely az 1868. évi védtörvény 10. szakaszának 2. és 3. ki­kezdése értelmében a hadi­lábon álló eme had- és tengerész osztályok kiegészítése végett berende­lendő, 1870. évi január 1-től berendeltnek tekin­tessék, és hogy ezen berendelés a védtörvény 36. szakasza értelmében az illetőknek mint tar­talék - fegyvergyakorlatbani résztvét beszámit­­tassék. A tartalékba leendő áthelyezést illetőleg továb­bá elrendeltetett, hogy az említett hadcsapatoktól a tartalékba jutó, 1865. és korábbi állítási évekből való egyének ezen okból azonnal hazabocsáttas­sanak. Ezen had- és tengerész-osztályoknál és ezek hadkiegészítő testületeinél tényleg jelenlévő, 1866. évben besorozottaknak a tartalékba áthelyezése az alosztályok személyes alapkönyveibe egyedül csak következőképen jegyeztessék be: a „tartalék­ba áthelyeztetett 1869. évi deczember 31-én s egyúttal legfelsőbb parancs folytán a hadállomány kiegészítésire berendeltetek. Az 1866. évben besorozott s behívott legénység­nek legk.4 engedélyezett ama kedvezmény, hogy tényleges szolgálatuk, a védtörvény 39. szakasza értelmében egy tartalék-fegyver-gyakorlatul be­szárolttathatik, a tényleges szolgálatra megjelent ezen avatási évbeliek mindegyikére alkalma­zandó. Az 1866. évben besorozott legénység közül el­lenben azokra nézve, kik a honvédelmi magy. kir. ministeriumnak 1869. évi január 8-án 166. szám alatt kibocsátott körrendelete 6-ik pontjának C) betűjű pontja szerint 3 évnél hosszabb katonai tényleges szolgálatra köteleztetnek, a tartalékba való utólagos áthelyezést és a tartaléki időtartam alatt időnként tartandó fegyvergyakorlatok alóli felmentésüket illetőleg a fennebb idézett körren­delet b. pontjának 10-ik kikezdése alatti ha­tározatok érvényben maradnak. Ezen körrendelet a közönségnek mihez­ tartás és közhirrététel végett ezennel megküldetik. Kelt Budán, 1870. évi januárius 21-én. A M. K. PÉNZÜGYMINISTERIUM 50.358. szám alatt kelt KÖRRENDELETE VALAMENNYI M. KIR. PÉNZÜGYIGAZGATÓSÁGHOZ ÉS VÁMHIVATALHOZ, NEMKÜLÖNBEN A KIR. ORSZ. P. V. IGAZGATÓSÁGHOZ ZÁGRÁBBAN.­ Egyetértőleg a m. kir. kereskedelmi ministeri­ummal, valamint a birodalmi tanácsban képviselt országok cs. kir. pénzügyi­ és kereskedelmi mi­­nisteriumaival, kijelentetik , hogy az úgynevezett „mosóliszt,“ mely közönséges porszappanból, és ehhez elegyített sziksából áll, tekintettel az 1853. évi átalános vámjegyzék előemlékeztetésének 7. §-ra, közönséges szappan gyanánt, az érintett vám­jegyzék 77. e) tétele szerint mázsánkint 3 frt 15 krjával, vámszerződéses államokkali forgalomban pedig mázsánkint 1 frt 25 krjával vámozan­­dó meg. Budán, 1870. évi január 20. NEMHIVATALOS RÉSZ. Ö cs. s Apostoli királyi Felsége Sámfalva köz­ség tüzkárosult lakosai részére ötszáz (500) forintnyi pénzsegélyt méltóztatott legkegyelme­­sebben engedélyezni. ORSZÁGGYŰLÉSI TUDÓSÍTÁSOK. A KÉPVISELŐHÁZ CIX. ÜLÉSE 1870. január 31-én d­­r. 10 órakor. Elnök: Gajzágó Salamon. Jegyzők: Mihályi Péter, Széll Kálmán, Jám­bor Pál. A kormány részéről jelen vannak : Gr. Andrá­si Gyula, Gokove István, gr. Mikó Imre, Ló­­nyay Menyhért, b. Eötvös József miniszerek és Hieronymi Károly osztálytanácsos. A múlt ülés jegyzőkönyve Halász Boldizsár, és b. Simonyi Lajos felszólalásai után hitelesíttetik. Elnök : Bemutatja Halassy Gyula képv. által benyújtott kérvényt, melyben Beszterczebánya szabad királyi város közönsége, Buda sz. kir fő­város közönségének 1869. évi sz. András hava 5-én kelt felterjesztését, Fiume város és területé­nek visszakapcsoltatása tárgyában­­ pártolja. Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. Györffy Gyula : A nagyváradi községi iskola­­tanitók testülete egy kérvénynyel járul a házhoz, az 1868: XXXVIII. törvényczikk 144. §-ának módosításával a hazai néptanítók évi díjazásának magasabbra emelése és szabályszerű nyugdíjaz­tatása tárgyában. Almássy Sándor : Hellebronth Béla egri lakos kérvényét nyújtja be, melyben kéri az eddig szo­kásban levő pár­bérek fizetését, mely szerint a legszegényebb ügy, mint a legvagyonosabb eddig egyiránt t­artozott fizetni azt, akkép szabályoztatni, hogy az birtok-aránylag vettessék ki, és ehhez köteles legyen hozzájárulni az eddigi kiváltságos osztály is.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék