Budapesti Közlöny, 1870. március (4. évfolyam, 48-73. szám)

1870-03-01 / 48. szám

Pest-Buda, 1870. 48. szám Kedd, martius 1. BUDAPESTI 7. sz. a földszint. Egész évre X&SZSATOK nem küldetnek m­are*. Bérmantet- Félévre tan levelek cs*k rende* levelezőinktől f'o­­w j­­ar-'itatnak eL Diegyenerre HIVATALOS LAP. Előfizetési lux's : fesa**ss’?1 5*aa : Pesten, hatvani-utcza 10-ik szám I. emelet. Kiadóhivatal,­­ Pesten, Barátok - tere Hivatalos Hirdetism : A hivatalos „Értesítőbe­ 1 iktatandó hirdetési dijak a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendő, még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt, ég 30 kr. a bélyegért, 100— 200-ig 2 frt, :’00—300-ig 3 frt és igy tovább minden 100 szóért 1 írttal több. Misíheisdbtébei: Egy hasáb­os petit sor egyszeri hirdetésért 10 kr. többszöri hir­detésért 9 kr. minden beiktatás­nál. A bélyeg-dij külön minden beigtatás után 30 kr. oszt. ért. NaPOHTAI POSTAI azÉTKÜLDÉSSEL : Budapestek házhoz hordva : 20 frt. 1® * 5 a Egész évre. . Félévre . . . Negyedévre 18 frt.— kr. ® ti n 4 „ 60 . HIVATALOS RÉSZ. O cs. és Apostoli kir. Felsége legkegyelmeseb­ben méltóztatott az alább nevezett főtiszteknek a „hadseregben“ a tartalék-létszámba kért beosztását elrendelni, és pedig a következő hadnagyokét: Jaxa Dembik Gyula, a 31. sz. Frigyes Vilmos mecklenburg-strelitzi nbg gy. ezrednél; b. Bianchi duca di Casalanza Lénárd, a 63. sz. III. vilmos németalföldi király gy. ezrednél; steinbachi Schickmayer Gyula, a 49. sz. b. Pless gy. ezrednél; Schmirch Móricz, a 9. sz. hg Solms Braunfels dragonyos ezrednél; nemes Wertheimstein Alfred, az 1. sz. Ferencz József császár dragonyos ezrednél; b. Forgách Jenő, a 3. sz. János szász király drag, ezrednél; kunewaldi Schindler Alfonz, a 13. sz. Jenő savoyai hg drag, ezrednél; Stojanovits Vazul, a 14. sz. gr. Pálffy­ huszárez­rednél ; Grönefeld Gerhárd, a 3. sz. gr. Crenneville huszárezrednél; gr. Saint-genois D‘Anneaucourte Fülöp, a 8. sz. I. Frigyes Vilmos hessen-casseli választó­fejede­lem huszárezrednél; Haupt Károly, a 14. sz. gr. Pálffy huszárez­rednél ; gr. Khevenhaller-Metsch Zsigmond, a 9. sz. hg Liechtenstein Ferencz huszárezrednél; algróf Forrestiére Gusztáv, a 10. sz. III. Fri­gyes Vilmos porosz király huszárezrednél; Hedry József, a 11. sz. Sándor würtembergi hg huszárezrednél; szentmiklósi és óvári Pongrátz Endre, a 2. sz. Miklós orosz alig huszárezrednél; Schönbichler Károly, a 4. sz. Ferencz József császár dzsidás ezrednél; damianii Roux Miksa, a 7. sz. Károly Lajos főlig dzsidás ezrednél; tartomány gróf Fürsenberg Ede, a 4. sz. Ferencz József császár dzsidás ezrednél; gr. Sprinzenstein Miksa, a 2. sz. hg. Schwarzen­­berg dzsid. ezrednél; b. Glaubitz Alfonz, a 8. sz. gr. Bigot de Saint Quentin dzsi­dás- ezrednél; a következő czimzetes főhadnagyokét, díjmen­tes előléptetés mellett, valóságos főhagynagyokká : imstenaui lovag Schoszulán János, a 72. sz. b. Ramming gy. ezrednél; gr. Spangen Károly, a 4. sz. Hoch- und Deutsch­meister gy. ezrednél; Buchan Pius, a 10. sz. III. Frigyes­ Vilmos po­rosz király huszárezrednél; viszmai Lukács László, a 12. sz. gr. Haller hu­szárez­rednél; hidegkúti Steinbach Ervin, a 5. sz. gr. Radetzky huszárezrednél; b. Villasecca Rodericht a 10. sz. III. Frigyes Vilmos porosz király huszárezrednél; a következő hadnagyokét : J­ollánszky Henrik, a 26. sz. Mihály orosz nhg gy. ezrednél; gr. Brandis Otto, a 10. sz. hg Schwarzenberg drag. ezrednél; giebelstadti és darstadti b. Zobel Lajos, a Pie­ren­ez József császár tiroli vadászezrednél; Aigner Pál, a 7. sz. Vilmos braunschweigi hg drag, ezrednél; gr. Schönborn Ferencz, a 6. sz. Sándor hesseni és rajnai hg dragonyos ezrednél; gr. Brandis Ferdinand, a 10. sz. hg. Schwar­zenberg drag, ezrednél; hg Orsini Rosenberg Henrik, az 5. sz. P. Miklós orosz császár drag, ezrednél; gr. Wurmbrandt József, a 6. sz. I. Károly wür­tembergi király huszárezrednél; Geissler Riedel Rudolf, a 8. sz. I. Frigyes Vil­mos hessen-casseli v. fejedelem huszárezrednél; Belk­es Milán, a 7. sz. Frigyes Károly porosz hg huszárezrednél; Wessely Károly, a 6. sz. I. Károly würtemb. ki­rály huszár ezrednél; Gibarra Antal Rikhárd, a 6. sz. Ferencz József császár dzsidás ezrednél; Wangerow Adolf, az 1. sz. gr. Grünne dzsidás ezrednél; gr. Beckers Henrik, a 3. sz. Károly főhg dzsidás ezrednél; határgróf Pallavicini Alfred, all. sz. II. Fe­rencz, két­ siciliai király dzsidás ezrednél; trakostjani gr. Draskovics Iván, a 6. sz. Vilmos főhg tü­zérezrednél; Schaffer Ede, a 7. sz. Luitpold bajor hg tüzérez­rednél ; Ringhoff­er Ferencz, a 2. sz. Lipót főhg hadmér­nök-ezrednél, (1870. febr. 7-röl kelt legfelsőbb el­határozással). Ő cs. és Apostoli kir. Felsége továbbá legke­gyelmesebben méltóztatott 1870. febr. 1- röl kelt legfelsőbb elhatározás­sal : Borkowski Szaniszló őrnagynak, a 3. sz. Károly főhg dzsidás ezrednél, a felülvizsgálat eredménye szerint mint egészen rokkantnak, a végleges nyu­galmi létszámba átvételét elrendelni, s e mellett annak az alezredesi rangot ad honores, 1870. febr. 13-tól kelt legfelsőbb elhatározás­sal Rosenzweig József nyug. I. oszt. századosnak, az őrnagyi rangot ad honores, 1870. febr. 17-ről kelt legfelsőbb elhatározás­sal Crom­est Károly főhadnagynak, a feloszlatott triesti területi néphadzászlóaljnál, a századosi rangot ad honores, 1870. február 18-ról kelt legfelsőbb elhatáro­zással Hackhofer Ferdinánd nyug. főhadnagynak a századosi, és Kött Tamás, nyug. hadnagynak a főhadnagyi rangot ad honores, mindkettőnek dijmentesen, va­lamint 1870. febr. 13-ról kelt legfelsőbb elhatározással Nedelkovits Miklós nyug. hadnagynak a főhad­nagyi rangot ad honores adományozni. Továbbá 1870. febr. 1-től kelt legfelsőbb elha­tározással Kreuzer Antal,a. kát. élelmezési felügyelőség al­osztály-főnökének, a felülvizsgálat eredménye sze­rint, mint egészen rokkantnak, a végleges nyu­galmi létszámba átvételét elrendelni. 1870. febr. 9-től kelt legfelsőbb elhatározással dr. Heller Zsigmond, szabadságolt al­ állatorvost a prágai orsz. szekerészeti parancsnokság létszá­mából, tartalék-főorvossá, valamint 1870. febr. 11-től kelt legfelsőbb el­határozásával az orvos-sebészi József-akadémia végzett kat. növendékét, dr. Levi Antalt főorvossá, a theresi­­enstadti helyőrségi kórházhoz beosztással, kine­vezni, és Ryba Mátyás ezredi p­a­rkolásnak,a 7. sz. Károly Lajos főhg. dzsidás ezrednél, hosszas és dicséretes szolgálatainak elismeréséül, az ezüst érdemkeresz­tet adományozni. A m. kir. pénzügyminister Drazenovich Li­pótot pénzügyőri biztossá nevezte ki. _ A m. k. pénzügyminiszter Hajek Vincéét 11. osz­tályú, továbbá Hármos Kálmánt s Migazzi Józse­fet III. osztályú ellenőrökké a nagyszombati, il­letőleg zsolnai és chinoráni adóhivatalokhoz nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister által Rácz Sándor mezőkeresztesi adószedő, a margittai adóhivatal­hoz 1-ső osztályú adószedővé neveztetett ki. Schönauer Győző, Mária és Terézia nevű kis­korú gyermekek vezetéknevüknek, „Szépligeti“-et kért átváltoztatása i. é. 3211. számú belügymi­­nisteriumi rendelettel megengedtetett. Waberer János honvédszázados vezetéknevé­nek„ Hadfid-ra kért átváltoztatása folyó évi 3127. számú belügyminisztériumi rendelettel megenged­tetett. A kassai m. kir. pénzügyigazgatóság Kovács Ferenczet számfeletti III. osztályú adóhivatali se­gédtisztté a rimaszombati adóhivatalhoz nevezte ki. A szathmári pénzügyigazgatóság Nagy Jánost Ill­ad osztályú tisztté a szathmári adóhivatalhoz nevezte ki. Folyó évi mártius 1-jétől kezdve a cs. kir. szab. állami vasúttársaság magyar vonalai mentén fekvő födémesi, udvardi, kürti és gödi vasuttáv­­irda-állomások magán-sürgönyök kezelésére fel­­hatalmaztattak. NEMHIVATALOS RÉSZ. Ő Felsége a király csütörtökön, f. hó 3-án álta­lános kihallgatást fog adni. Előjegyzések a királyi váriakban elfogadtatnak. A KIR. CURIA FOGADÁSA. Ő Felsége a király febr. 27-én déli 12 órakor méltóztatott a kir. curia tagjai tisztelgését elfo­gadni. Miután Horvát Boldizsár igazságügyér folytonos gyöngélkedése miatt kénytelen a szobát őrizni — a tisztelgésen sem jelenhetett meg, s gr. Festetics György ministert kérte fel, őt ez alkalom­mal helyettesíteni. A k. curia három osztálya külön jelent meg egymásután, illető elnökei vezetése alatt. Minde­nekelőtt a semmitőszéket mutatta be Majláth György országbíró következő beszéddel: Felséges Császár, Apostoli Király, legkegye­tesebb Urunk ; „ . . . Azon feladatok során, a melyek Fe­reg boldogitására irányzott gondjaina­k“r kezési ■ik, kiváló helyet foglal jog- és törvénykezési

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék