Budapesti Közlöny, 1870. augusztus (4. évfolyam, 174-197. szám)

1870-08-02 / 174. szám

Buda-Pest,1870. 174. szám. Kedd, augusztus 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY. flumxaszTrais : Pesten, hatrsm-ntci* 10-ik azim I. emelet KASÓHIVÁTÁI. : Pesten, Birátok­­ tere T. ss. *. földszint iusa. Wércaftnt Elöpizstísi írjis : N iroisTAi rosTsi mItkAu>Assel : j Bmiánaan bízbn ssibtí : Egíni­um......................23 írt.­­ Egész évre. . . 18 írt.— kr. Félévre............................ M) „­­ Félév» . . Segvwjévr»......................6,1 Negyedévre . 1 ... ..»­.CTrmraert-—. —--cnr: MtrTIl-ligT: H IV TOK ms kUdeaiek kui ."Telek csak wdn ■jteaak eL________ » . — 4 , 60 Hitatalos Hibdbtébik: A hiveub­e ,,Érte«k­8b«-' IfUtaidé Ifriletéel dijak a hirdetmlnymyel elébereMK baktd­dendS, méz 100 faész ecy«serí hirdet de émt 1 Irt, éa SO kr. e bélyegért, 1*0— MO-lK 1 Irt, :­00—SOO-ig 3 Irt la 1­7 tovább mieden 100 óéért I Irttal több. Maoínhibpktbsie. Egy kis Aboe petit sor egyszeri hirdetésért 10 kr.többszöri hir­­detésért 1kr. minden baigtetés­nál. A bélyeg­dij külön minden baigtatis­ztén 30 kr. ősit. ért. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatási magyar miniszerem előterjesztésére megengedem, hogy Temes­­várott,a város közönségével kötött szerződés alapján, állami főreáltanoda állíttassák fel, s ezen főreáltanodához igazgatóvá a sza­bályszerű illetményekkel, a próbaévek fen­­tartása mellett, Fülepp Ferencz székes­fe­hérvári reáltanodai igazgató-tanárt neve­zem ki. Kelt Laxenburgban, 1870. évi julius 18. Ferencz József, s. k. Báró Eötvös József, s. k. Ö cs. és Apostoli kir. Felsége b. de Schweizer Allesinát, újon kinevezett badeni nagyherczegségi ministerresidenst, jul. hó 22-én külön kihallgatá­son fogadni, a annak meghitelező iratait legke­gyelmesebben átvenni méltóztatott. A vallás- és közoktatási m. k. minister Jordán Ferencz nagy-károlyi kath. gymnasiumi ideigle­nes rajztanitót, ugyanoda rendes tanárrá ne­vezte ki. A vallás- és közoktatási m. kir. minister a Znyó­­váralján f. é. október hó elején megnyitandó ál­lami tanítóképezde - igazgató tanácsába, az 1868. évi népoktatási XXXVIII. t. sz. 98-ik szakasza alapján, rendes tagokká : gróf Nyáry Izidor föld­­birtokost, Rakovszky Iván földbirtokost, Csepcsányi Ferencz ügyvédet, Velics Alajos földbirtokost és Lehoczky Lajos megyei törvényszéki ülnököt,­­ továbbá póttagokká Paulovics József szucsáni plé­bánost, Bulyovszky Simon ügyvédet és dr. Haas Ja­kab megyei főorvost nevezte ki. A m. k. pénzügyminister Koczányi Sándort a pénzügyministérium központi számvevőségéhez, to­vábbá Lesziievicz Lászlót és Göttner Lajost a kas­sai, és végre Márkosy Bélát a soproni m. k. p. t­. igazgatóságok számvevői osztály­ához III. osztá­lyu szálatisztekké nevezte ki. A brémai osztrák-magyar consul jelentése sze­rint, Francziaországnak Poroszország elleni had­üzenete következtében az éjszak-német hajók me­neteiket beszüntették s nevezetesen az éjszak-né­met Lloyd f. é. julius 23-tól kezdve hajókat többé útnak nem indit. Mi ezennel köztudomásra hovatik. NEMHIVATALOS RÉSZ. Az új­ aradi adóhivatalhoz julius hó folytán kö­vetkező honvédsegélyzési adományok folytak be: 1870-iki június hó végével maradt 79 frt 66 kr. Löwenbach Adolf 2 frt, nj­aradi adóhivatal 1 frt 12 kr, magyar­óvári adóhivatal 1 frt 40 kr, nj­­aradi pénzügyőri biztosság 3 frt 33 kr, szécsényi adóhivatal 1 frt 12 kr, pécsi adóhivatal 70 kr, trencséni pénzügyőri biztosság 35 kr, veszprémi adóhivatal 3 frt 50 kr, becskereki pénzügyőri biz­tosság 7 frt, sviniczai vámhivatal 2 frt, lőcsei pénz­ügyőri biztosság 2 frt 40 kr, szepes-olaszi adóhi­vatal 1 frt, privigyei adóhivatal 1 frt 20 kr, bárt­­fai adóhivatal 2 frt 94 kr, rimaszombati adóhiva­tal 5 frt 25 kr. — összesen 114 frt 97 kr. ORSZÁGGYŰLÉSI TUDÓSÍTÁSOK. A KÉPVISELŐHÁZ CCXXV-dik ÜLÉSE 1870. JULIUS 31-én LÉLZ 12 óra 20 periczkob. Elnök: Somssich Pál. Jegyzők: Bujanovich Sándor, Széll Kálmán, Mihályi Péter és Jámbor Pál. A kormány részéről jelen van: b. Bedekovich Kálmán. A múlt ülés jegyzőkönyve észrevétel nélkül hi­telesíttetik. Elnök: Bemutatja Vukotinovics József horvát képviselő szabadságlevelét, melyben 3 heti sza­badságidőt kér, — megadatik. — Bemutatja to­vábbá, Szatmár-Némethi város két kérvényét, Nagy-Kőrös város törvénykezési költségeinek megtérítése, illetőleg a tűzkárbiztosítás országosí­­tása iránt. Csanády Sándor : Beadja több biharmegyei község 3109 polgárának szellemében felterjesztett (nevetés) kérvényét, melyben a municipiumokat­­ a 48-ki törvények szellemében rendeztetni kérik.­­ (Felkiáltások: Elkésett!) Ugyanazon polgárok a­­ jelen franczia-porosz háborúval szemben a teljes­­ semlegesség fentartását kérik. — A kérvényi bi­zottsághoz utasittatnak. A képviselőház napirendre tér. Széll Kálmán és Bujanovich Sándor jegyzők felolvassák a honvédelmi minister által kért öt millió forintnyi póthitelről, továbbá az 1870-ik évre besorozott újonczok behívásáról, végül a közoktatási póthitelről szóló, már részleteiben elfogadott törvényjavaslatokat. Elnök : Elfogadja a t. ház e törvényjavaslato­kat ? (Elfogadjuk!) A véglegesen elfogadott tör­vényjavaslatok a főrendekhez fognak átkül­detni. T. ház! Miután a főrendektől üzenetet várok, méltóztassék Vas­kor ismét összejönni. Addig a ház osztályokká alakulhatna , s az 1868: XLV. törvényczikk módosításáról (a tordai szárnyvonal kérdéséről­ szóló törvényjavaslatot vehetné tár­gyalás alá. (Helyeslés.) Az ülést ez időre felfüg­gesztem. Egy órai szünet. Elnök: (3/42 órakor az ülést megnyitja) A fel­függesztett ülés jegyzőkönyvét kell hitelesíte­nünk. Bujanovich Sándor jegyző olvassa az ülés első részének jegyzőkönyvét. — Hitelesít­tetik. Nyáry Gyula b, a főrendiház jegyzője: Jelenti, hogy a főrendek a köztörvényhatóságok rendezé­séről szóló törvényjavaslathoz és az erre vonatko­zó két határozati javaslathoz csekély irályi mó­dosításokkal hozzájárultak. Egyúttal átadja a fő­rendek e határozatáról szóló jegyzőkönyvi ki­vonatot. Elnök : Az irályi hibák kijavításával a ház taten méltóztatik az elnökséget megbízni. (He­lyeslés.) Az" elfogadott törvényjavaslat szentesí­tés végett szokott módon ő felsége elé fog ter­jesztetni. A központi bizottságnak van egy jelen­tése. Berzenczey László előadó (Mozgás. Halljuk ! Halljuk!) : Felolvassa a központi bizottság je­lentését, melyben az 1868. XLV. t. sz. módosítá­sáról szóló törvényjavaslatot a háznak átalános­­ságban úgy, mint részleteiben elfogadás végett ajánlja. Elnök : A jelentés ki fog nyomatni s a holnapi ülésben napirendre tűzetni. Ülés vége 2 órakor. A FŐRENDIHÁZ LXX-ik ÜLÉSE 1870. jul. 31-én, déli 12 ó. Elnök : Majláth György, országbíró. Jegyzők : gr. Csáky Gyula és dr. Miske Imre. A múlt ülés jegyzőkönyve felolvastatván, min­den észrevétel nélkül hitelesíttetett. Dr. Károlyi György benyújtja az igazoló bi­zottmány jelentését, mely pártolólag terjeszti elő a főrendiház naplószerkesztőjének folyamodvá­nyát, fizetésének javítása végett. A ház a fizetés fölemelését elhatározza. Elnök az ülést félórára fölfüggeszti. Szünet után Széll Kálmán a képviselőház jegyzője áthozza a honvédelmi ministernek megszavazandó 1870 ik évi póthitelről, az 1870-ik évben besorozottak be­hívásáról, a kultusminister és a belügyminister póthiteléről szóló törvényjavaslatokat, alkotmá­nyos tárgyalás végett. A törvényjavaslatok egyenként fölolvastatván, az egyesült hármis bizottsághoz tétettek át véle­ményadás végett. Dr. Nyári Gyula a következő interpellációt intézi a pénzügyminiszerhez: Van e a kormánynak szándékában a budapesti lánc­híd vámtételének fokozatos leszállítását érvényre juttatni ? Egyéb tárgy napirenden nem lévén, az ülés 1/­ órakor eloszlott. A KÉPVISELŐHÁZ CCXXVI. ÜLÉSE 1870. aug. 1-én,déli 1/21 órakor. Elnök: Somssich Pál. Jegyzők :­Bujanovich Sándor, Széll Kálmán. A kormány részéről jelen vannak : Kerkapoly Károly és Gorove István miniszerek. A múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után elnök Unga megye és Krassó megye részéről több rendbeli kérvényt mutat be, melyek a kérvényi bizottsághoz utasíttatnak; ugyancsak elnök be­mutatja a múlt hóban beadott interpellációk jegy­zékét, melynek kinyomatása elrendeltetik ; ezzel együtt a gazdasági bizottságnak egy benyújtott jelentése is ki fog nyomatni. Bujanovich Sándor jegyző: Olvassa a 6-ik bi­ráló bizottságnak jul. 29-ik napján tartott ülésé­ből a jelentést, mely szerint Horn Ede országos képviselő igazoltatik, a költségeket pedig mind­egyik fél maga viseli. E jelentés tudomásul vétetik. Ordódy Pál : Az igazoló bizottság részéről je­lenti,hogy Parcs­­tich Hugó horvát képviselő vég­legesen, Pavlovits István Újvidék városának kép­viselője pedig a szabályszerű 30 nap fentartása mellett igazoltatott.

Next