Budapesti Közlöny, 1870. szeptember (4. évfolyam, 198-222. szám)

1870-09-01 / 198. szám

Buda-Pest, 1870. 198. szám. Csütörtök, September 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Beerkesztőség : Pesten, hatvani-utcz.a I6-ik szám I. emelet. Kiadóhivatal : Pesten, Barátok­­ tere 7. sz. a. földszint. KÉZIRATOK nem küldetnek vissza. Bérmentet­­len levelek csak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el. Előfizetési árak : Napontai portai szétküldéssel :Budapestek házhoz hordta : Égé** évre . . Egész évre. . . 18 frt.— kr. Félévre . . . . . . 10 „ Félévre .... 9 „ — „ Negyedévre . . . . . 5 „ Negyedévre . . 4 , 50 „ Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítőbe** iktatandó hirdetési dijak a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendő, még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100— 200-ig 2 frt, 100—300-ig 3 frt és így tovább m­inden 100 szóért 1 frttal több. Magánhirdetések: Egyhasábos petit sor egyszeri hirdetésért 10 kr. többszöri hir­­detésért 6 kr. minden beiktatás­nál. A bélyegi­ dij külön minden beigtatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 5. §. A vizbér megváltásánál a váltságtőkét az évi tartozás megállapított értékének húszszoros ösz­­szege képezi, melyből azonban beszedési és keze- Vallás- és közoktatási magyar minisze­­lési költség fejében öt százalék levonat* rém előterjesztésére Olteanu János, lúgos-1­87erig számittatik ki, éa állapittatik meg, egyházmegyei áldozárt, titkárt és szentszéki i­fj A kol 1848. évig készpénz fizetés volt gya­­ülnököt, lugosi görög katholikus püspökké korlátban, az egy évi összeg a szabályzó ezennel kinevezem. Kelt Schönbrunnban, 1870. évi julius hó 15-én. Ferencz József, s. k. Báró Eötvös József, b. k. A m. kir. pénzü­gyminister Névery Antalt ellen­őrré a nyitrai adóhivatalhoz nevezte ki. A pécsi m. k. pénzügyigazgatóság Hartl Edét I-s. oszt. irodatisztté, Dobra Jánost II­od oszt. iro­datisztté, és Bedekovits Gézát irodai segédtisztté nevezte ki. Sz. kir. Körmöczbánya város területéhez tartozó Konosó községe engedélyt nyert, hogy évenkint húsvét utáni kedden, áldozócsütörtök, István király és mindenszentek napja utáni hétfőn s igy összesen négy baromvásárt tarthasson. 2) A hol 1848. évig határozott és változatlan mennyiségben terménybeli tartozás állott fenn, ennek értéke az 1848. évi középárak szerint szá­mittatik. 3) Ha a malomvám egy bizonyos hányada volt az évi tartozás, akkor az 1858-tól 1867-ig történt szolgáltatások alapján az évi tartozás mennyisége és ára átlagosan számittatik. 4) Ha a tartozás vegyesen készpénzben és terményben telj­esittetett, mindegyik az 1—3 pont alatt kijelölt elvek szerint számíttatik, és a kiszá­mított értékek összege lesz a szabályozó évi tar­tozás. 5) Ha azonban az 1848 ik év után a malom ér­téke annyira csökkent volna, hogy a megelőző pontok szerint kiszámított összes évi tartozás az 1858-tól 1867-ig a malomipar után beszedett és a malombirtokos által bebizonyítandó malomjö­vedelem egy évi átlagának egy hatodrészét meg­haladná , az évi tartozás ezen egy hatodrészben állapítandó meg. 7. §. A­mennyiben a malom után a víz hasz­nálatáért fizetett vízbéren fölül, a malombir­tokos a volt földesúr irányában még egyéb, vagy napszámban, vagy készpénzben, vagy az általa leírt földek utáni termények bizonyos hánya­dában meghatározott évi szolgáltatásokra volt kö­telezve , ezekre nézve az udvartelki birtokról szóló törvény 3—13. §§-ainak határozatai alkal­mazandók , és a vízbérért járó váltságon kívül, az ezen évi szolgáltatásokért, a hivatkozott törvény elvei szerint kiszámított váltság is megfizetendő. 8. §. A megváltásra és eljárásra nézve minden egyéb tekintetben az udvartelki birtokról szóló törvény 14—19. és 26. §- ai alkalmazandók. 9. §. Az úgynevezett hajó­malmokra nézve meg­váltásnak helye nincs. Jövőre nézve az évi bér azon földtulajdonosnak jár, a hírek birtoka mellett (3. §. b.) a hajómalom 10. §. Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyi-, belügyi , közlekedési-, kereskedelmi-és ipar-, és igazságügyi miniszerek bizatnak meg. TÖRVÉNYJAVASLAT a malomjog rendezéséről. 1. §. A malomjog mint kisebb királyi haszonvé­tel megszüntetik. 2. §. Saját tulajdonán mindenki bárminemű (vizi-, szárazi, mtt-) malmot szabadon építhet, és az ipartörvény határozatainak megtartása mellett felállztatik, a malomipart szabadon gyakorolhatja. 3. §. Vízi malmok építésénél a vízhasználati törvények is tekintetbe veendők, és míg a törvény­­hozás tüzetesebben intézkedik, egyelőre a követ­kezők rendeltetnek : a) patakokra és nem hajókázható folyókra mind­egyik parttulajdonos saját partján szabadon épít­het malmot, csakhogy ugyanezen jogában a má­sik part birtokosát ne akadályozza, miért is az épí­tés előtt az 1840. X. t. sz. 5. § ában és az ipar­törvényben meghatározott módon Pestmegye közgyűlése aug. 31-én. Pest-, Pilis- és Solt t. e. megyék tegnapelőtt folytatólagosan tartott közgyűlésén a cselédviszonyok rendezése tárgyában beadott javaslat 12. és 19 ik­­ ai ellen az érdekeltek szót emel legelőször is Fáy Béla, közt netalán felmerülő viták elintézendők.­­ A 12-ik §­ban ugyanis kimondatik, hogy a b) hajókázható folyókban a partbirtokos avagy cseléd a szolgálatbalépés által a háznép tagjává annak megegyezésével más valaki malmot csak lévén, kötelességének mulasztása esetében irányz­­akkor építhet, illetőleg hajómalmot csak akkorái­ban a gazda a házi fegyelem jog­gyakorlását ál­líthat föl, ha a hajókázás felügyeletére hivatott al­­kalmazhatja; a 19. § ban pedig, hogy a teljes lamhatóság jóváhagyása kieszközöltetett, a hajó- bérilletmény kiegyenlítése a szolgálati idő végle­­zási szabályzatokban foglalt rendeletek megtür­­gés leteltével a netaláni károk fejében felszámi­­tatnak, és senkinek kár nem okoztatikí­tandó összeg levonása mellett eszközlendő. Fáy 4. §. A­mennyiben a fennálló és a malombirtok azon esetben, ha ezen két tétel nem módosíttatok, kos tulajdonát képező malmok után a földesurnak a javaslatot nem hajlandó a részletes tárgyalás 1848. évig évi szolgáltatások jártak, ezek­et 5—8. alapjául elfogadni, mert mindkét esetben sok §§-okban foglalt elvek szerint megváltandók. . visszaélésre nyílik tér. A 12 dik §-t úgy kívánná HELYHATÓSÁGOK. módositni, hogy csak a kiskorúakra alkalmaztas­sák a házi fegyelem, de ezekre is úgy, hogy egész­­ségek és testi épségek sérelmet ne szenvedjen; a 1 19. §. pedig oda lenne módosítandó, hogy az oko­zott kár után levonandó bérilletménynek csak a­­ községi elöljáróság beérése után legyen helye.­­ Bossányi László : Nem osztja Fáy nézetét. Szi­gorúan kívánja a cseléd­viszonyt rendezni. A ja­vaslatot elfogadja a részletes tárgyalás alapjául.­­ Nyáry Pál : Addig is míg a törvényhozás e te­­kintetben intézkednék, szükségesnek látja, hogy­­ a megye éljen kezdeményezési jogával, annál in­kább, mert a küldöttségi javaslatban két nagy elv van kimondva : a munka szabadsága és a szer­ződés sérthetlensége. Helytelennek látja Fáy azon megjegyzését, hogy a javaslatot nem fogadja el részletes tárgyalás alapjául, holott ezt mint ilyent az által ismerte el, hogy a javaslat 12. és 19. § nak taglalásába bocsátkozott. A javaslatot elfo­­­­gadja s a közgyűlésnek is ajánlja részletes tár­­­­gyalás alapjául. A gyűlés szintén elfogadta,­­ Dalmady Győző: A 4-ik §. ellen emel szót Ebben ez mondatik: „minden cseléd tartozik ma­gát egy a hatóság által kiadott és kiállított cse­lédkönyvvel ellátni.“ Azonban nincs meghatá­­­­rozva, hogy milyen legyen a cselédkönyv, a­mely hatóság állítja és adja ki azt. Ezeket látná szükségesnek közelebbről praecisirozni. Azt hiszi, hogy a cselédkönyv kiállítása a megyei hatósá­­­ got, annak kiadása pedig az illető községi elöl­járóságot illeti. A közgyűlés elfogadja és egy­szersmind megbízza Dalmadyt, hogy egy cse­lédkönyvi példányt kellő rovatokkal készítsen és azt a közgyűlésnek mnassa be.­­ A közgyűlés másnap, szerdán folytattatott, az elnök Beöthy Lajos alispán 9’/* órakor megnyit-­­­ván a jegyzőkönyv hitelesíttetik.­­ Folytattatik a cselédviszonyok rendezése tárgyá­ban beadott küldöttségi javaslat tárgyalása. A cse­lédrendszabályok 9. §-ának szövegezésébe, mely így szól: A helyreállni vonakodó cseléd azonfelül, hogy hatósági kényszerítő eljárással gazdájához­­ állittatik, az utóbbinak kívánságára fogságbünte­­téssel is fenyitendő, ezen szó után: „kívánságára“ s ez tétetik : „10 napig terjedhető.“­­ A 10. és 11-ik §. megjegyzés nélkül fogadtat­nak el. Hosszabb vitára adott alkalmat a 12. §. ezen tétele : „A cseléd a szolgálatbalépés által a háznép tagjává válik, melynek mintegy folyomá­nya a gazdának a cseléddel szemben a házi fe­gyelem joggyakorlása mondatik ki. Elnök: Megjegyzi, hogy itt nem jöhet létre családi viszony, annál kevésbé, mert a gazda és cseléd között kétoldalú szerződés keletkezik, en­nélfogva egyik fél sem ruházható fel önbírásko­­dási joggal, és bizony a cseléd is megköszöni azt, hogy ily feltételek alatt vétessék fel valamely család körébe. Földváry Mihály: Felelve Beöthy Lajosnak azt mondja, hogy a cseléd bizonyosan olvasni fogja, mielőtt szolgálatot vállal, ezen §-t, és csak úgy áll be, ha azt elfogadja. A közgyűlés meg­hagyja az eredeti szövegezést. A javaslat többi §-ai is egyes megjegyzésekkel elfogadtatnak. Dalmady Győző: Bemutatja a közgyűlésnek a tegnapi megbízatás folytán elkészített cseléd­­könyvre, annak kiadása, kiállítása, szerkesztése és elveszésére vonatkozó munkálatát. A gyűlés elfogadja s a rendszabályoknak mintegy kiegészí­téséül 21 ik §-nak létetik. NEMHIVATALOS RÉSZ. Ő császári és Apostoli kir. Felsége a saját és császárné s királyné Ő Felsége nevében a sepsi­­szt.-györgyi görög-keleti egyházközségnek tem­­plomépitésre 200 irtot méltóztatott magán­pénz­tárából legkegyelmesebben adományozni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék