Budapesti Közlöny, 1870. október (4. évfolyam, 223-248. szám)

1870-10-01 / 223. szám

33. §. Az összeírandók, a kezelő­bizottság által megállapítandó táblázat szerint tartoznak igazolni azonosságukat, s azt, hogy mily czimen igényel­nek segélyt, illetőleg ellátást. P teltét.­ 34. §. Az egylet pecsétje: Magyarország czi­­­­mere, ezen körirattal „Országos honvédsegélyző-­ egylet.“­­ Az egylet tartama. 35. §.Az egylet jelen szabályok értelmében mind-­­addig folytatja működését, mig kitűzött czéljának, megfelelő segélyt igénylők léteznek. 36. §. Ha többé segélyezendő nem létezik, az egy-­­­let további fen­állásáról vagy feloszlásáról az e végre összehívandó közgyűlés szavazattöbbséggel­­ határoz. Az egyletnek egész vagyona azonban­ kizárólag magyar királyi honvédségi czélokra­­ lesz fordítandó. 37. §. Ezen közgyűlés tárgyának megjelölése s az alapszabályok 38, 39, 40, 41 és 42. pontjaira­­ való hivatkozás mellett harmincz nappal előzete­­­­sen hírlapokban kihirdetendő. Szavazattal ez al­­­­kalommal csak azok vagy azoknak törvényes­­ örökösei birnak, kik legalább 100 forint tőkét­ alapítottak. , 38. §. Száz forintnál nagyobb alapítvány után minden további 560 forint egy-egy szavazatra jogosít. 39. §. Ezen gyűlésben az alapítók vagy örökö­seik törvényes meghatalmazott által is gyakorol­hatják szavazataikat. 40 §. Érvényes határozat hozatalára az alaptőke legalább egy tizedrészének képviseltetése és 100 tagnak jelenléte szükséges. 41. §. Ha e közgyűlés bármely itt meghatározott feltétel meg nem tartása folytán nem volt határo­zatképes, 30 nap múlva új közgyűlés lesz tar­tandó, mely tekintet nélkül a jelenlevők szá­mára és a képviselt összeg mennyiségére, végér­vényesen szavazattöbbséggel határoz. 42. §. Ezen alapszabályok a m. kir. belügymi­­nisteriumnak bemutatandók, és azokra a szabály­szerű bemutatási záradék feljegyzése kikérendő. ISKOLA-ÜGY. Aigner J­ajos „Középtanodai tankönyvek gyűjteménye“ ] czimű vállalatot indít meg, s e czélból következő körle­velet adott ki : Tisztelt tanférfi ! Egyletek és nemzetek életének föltétele a fel­­­í­­ődés, haladás. Hogy e tekintetben lépést tart-­ hassunk a többi művelt nemzettel, a legnagyobb t erőn­egfeszítésre van szükségünk, s e mellett is­ csak úgy érhetjük el kitűzött czélunkat, ha esz­­i közeinket nem a tespedés, fonákság lomtárában vásároljuk, hanem a szélszerűség, életrevalóság eszes mesterénél rendeljük meg. A nemzetek haladásának, fejlettségének talp­köve a tudomány, ennek tenyésztő földje a tano­dák. A jó föld azonban nem egyedül tényezője a virulásnak; ahhoz még ügyes, gondos ápolók s ezeknek kezébe alkalmas, a czélnak megfelelő szerek is kellenek. Igaz ugyan, hogy ildomos, képzett tanférfiak silányabb segédeszközökkel is több eredményt tudnak felmutatni, mint a fél­­szegek, hiányos képzettségisek a l­sjobbakkal, de másrészről az is elvitazhatatlan, hogy jeles ta­nárok munkálkodását jeles taneszközökkel, fél­­annyi idő alatt kétszeres siker koronázza. Ha szemlét tartunk a középtanodáinkban eddig használt tankönyvek fölött, két irányban szer­zünk magunknak meggyőződést; először, hogy egyes szakok tankönyvei közt ijesztő hézagok ásítanak; másodszor, hogy az eddig megjelent tan- és segédkönyvek nagy része nem áll azon a fokon, hogy velők a kiszabott idő alatt a kellő képzettség követelte sikert elérhetnek. Ezen hézagok betöltése s a tapasztalt hiányos­ság megjavítása lebegvén szemem előtt, érintke­zésbe tettem magam e végből több, Buda­pesten székelő tanférfival, kiknek irodalmi munkássága s buzgalma elég kezességet nyújtottak, hogy ta­­­­nácsadásukkal s közreműködésökkel az óhajtott eredményt megvalósithatsuk. Az ekként egybehívott értekezlet nézeteit min­den oldalról tüzetesen megvitatván, határozattá emelte, s a következő pontokba foglalta össze : 7108 I. A „Középtanodai tankönyvek gyűjteménye“ czimű vállalatnak czélja a magyarországi közép­tanodákat jó tankönyvekkel látni el. II. Ezen czél elérése csak vállvetve, együttes erővel érhető el; s így is csak azon esetben, ha e vállalat biztosítékot nyújt nemcsak önmagának, hanem az egész tanító­ osztálynak is, hogy e gyűj­teményben megjelent tankönyvek lehetőleg jól vannak kidolgozva. III. Ennélfogva : 1. Felszólítja hazánknak összes tanférfiait, hogy e vállalatot közreműködésökkel s munkála­taikkal lehetőleg gyámolitsák . 2. A beküldött művek megítélésére szakonkint három-három bírálót választ. IV. Ezen gyűjteménybe felvehető minden oly szerzőnek műve, a ki a következő követelmények­nek eleget teend: 1. A ki munkáját idejekorán, és pedig akkor, midőn annak kidolgozásához, fog bejelenti a ki­adónál. E föltétel azért szükséges, hogy a kiadó a már történt bejelentések nyomán értesíthesse a netán újabban jelentkezőket az eddigi vállalkozók számáról s nevéről. Ez azonban korántsem lesz a később jelentkezőre nézve akadály, hogy műve, ha az jónak bizonyuland be, a gyűjteménybe föl ne vétethessék. 2. A ki művét előzetes bírálatnak aláveti. 3. A ki netán hiányosnak talált munkáját a vele közlött bírálat utasítása szerint kijavítja, il­letőleg a bírálók kifogásait alaposan megczáfolja s munkálatának helyességét kimutatja. V. A bírálók tiszte a beküldött műveket gondo­san átnézni, azokról okadatolt általános s részle­tes ítéletet mondani, s csekélyebb botlások eseté­ben a teendő javításokra utasításokat adni. Az ily írásbeli bírálatok minden esetben közlendők a szerzővel. VI. Bírálók : 1. A klasszika filológiára : Szarv­as Gábor, Szénássy Sándor, Ponori Thew­­rewk Emil. 2. A magyar nyelv­ s irodalomra: Dr. Budenz József, Hunff­lvy Pál, dr. Toldy Ferencz, Torkos László. 3. A német nyelv s irodalomra: Felsmann József, dr. Heinrich Gusztáv, Schwi­­cker János Henrik. 4. A történet- s földrajzra : Hunfalvy János,Ribáry Ferencz,Szilágyi Sándor. 5. A mennyiségtanra : Ábel Károly, dr. Hunyady Jenő, Mauritz Rezső. 6. A természettanra : Berecz Antal, Szily Kálmán, Sztocrek József. 7. A természetrajzra: Dorner József, Kriesch János, dr. Margó Tiva­dar, dr. Szabó Jó­sef. 8. A vegytanra: Dr. Say Móricz, dr. Than Károly, dr. Wartha Vincze. 9. A bölcsészetre : Danay Ferencz, Greguss Árost, dr. Horváth Cirill. VII. Ha e bírálók egyikének műve volna meg­ítélendő, azon esetben a munka a másik két bírá­lón kívül egy ismertebb nevű vidéki szakférfiúnak adandó ki véleményadás végett, a kinek neve az illető mtt előszavában megemlítendő: Vili. Hogy a kiadandó művek a tiszta magya­rosság minden kellékév­el bírjanak, egy e czélra kinevezett hármas bizottság, melynek tagja Szar­vas Gábor, P. Thewrewk Emil, Torkos László, nyomás előtt a munkát átnézik s abban a netán szükségelt javításokat megteszik. XI. A kiadó Aigner Lajos, minden oly művet, melyet a három kiváló egyhangúlag ajánl, tarto­zik e gyűjteménybe felvenni s idadai, és a dol­gozótársakat a munka becséhez képest arányosan dijazni. X. A legkisebb irói d­ij, mely csak is cseké­lyebb fáradsággal járó dolgozatokért adható, Íve­itől 2000 példánya?1­18 Libán állapi­ttatott meg. XI. Az első kiadásért járó szerzői illeték min­den kiadás után újra lefizetendő. XI. A bírálók a munkáért fizetett díjnak tíz százalékát kapják a kiadótól. Ezek után csak kevés mondanivalóm van, és ez az, hogy minden törekvésem oda fog irányulni, hogy a bennem helyzeti bizalomnak teljes mér­tékben megfeleljek s az e gyűjteményben megje­lent tankönyvek csin, szépség s olcsóság tekinte­tében is kielégítsenek minden méltányos vára­kozást. Továbbá van szerencsém tudatni önnel, hogy az egyes tankönyvek kidolgozásánál követendő általános és részletes elveknek kifejtését legköze­lebb kezéhez juttatom. Végül bátorkodom a készülő­félben lévő mű­veknek lentebb következő jegyzékére figyelmez­tetni, és ezen nagyjelentékü vállalatot szives párt­fogásába ajánlani s becses közreműködését és tá­mogatását részére kikérni. Kiváló tisztelettel vagyok Pest, 1870. julius elején. A „középtanodai tankönyvek gyűjteménye“ szá­mára sajtó alatt van: Általános számtan és algebra. Irta Mauritz Re­zső. Mintegy 15 ív. Bírálati alatt vannak: Titi Livii ab urbe condita liber. I. Magyarázta Szénássy Sándor. Második, javított kiadás. Az osztrák magyar birodalom földrajza Irta dr. Heinrich Gusztáv. Taciti Germania. Magyarázatokkal Ponori Thewrewk Emiltől. Vegytan. Gymnasiumok számára irta Fridiik Dezső. Ovidii Metamorphoses. Magyarázatokkal Szar­vas Gábortól. ELSŐ MAGYAR JOGÁSZGYÜLÉS. Teljes ülés sept. 3- án. A tagok száma tetemesen leolvadt, alig van- „ nak jelen ötvenen, midőn Panner Tivadar az ülést megnyitja. Tárgyalásra fölvétetik a polgári há­zasság iránt hozott szakosztályi megálla­podás. L­ö­­f Tóbiás előadó a házasságkötés feletti rendelkezési jogot az állam jogának tartja, mert a házasság az állam alapja. Míg az egyház a társadalmat szolgálta, volt erre jogosultsága, de­­ most ez az államra hárul. Szóló hosszan fejtege­ti az obligatórius és a facultatív polgári házas­ságot, és amannak ad előnyt ez utóbbi fölött. Vé­gül ajánlja: mondja ki a jogászgyűlés a polgá­ri házasság szükségességét. Senki sem lévén vitatásra felírva, elnök a he­lyeslő felkiáltások után kimondja, hogy az in­dítvány el van fogadva. (Felkiáltások : egyhan­gúlag !) Körny­ei Ede úgy kívánja kimondatni a határozatot, hogy ez egyhangúlag fogadta­tott el. G­y­ö­r­y Elek tekintetbe véve, hogy ő is, tán mások is ellenzői ez indítványnak, ellenzi az „egyhangú“ határozatot, legfölebb úgy véli kimondhatni, hogy ez „közfelkiáltással“ fogad­tatott el. Elnök kimondja Györy értelmében a ha­tározatot. A napirend második tárgya: a j­o­g­a­k­a­dé­m­­i­á­k rendezése volt. P­i­s­z­t­ó­r­y Mór előadó meleg szavakbó­l ajánlja az indítványt s közhelyeslés közt hang­­súlyozza, hogy a jogintézetek felállítása nem engedhető meg a felekezetnek , mert a jog­­tanulmány a felekezetek körébe nem tar­tozik , mert a felekezetek autonómiája csak addig terjedhet, hogy vallásuk érdekeit kor­lát nélkül óvhassa. Példákkal illustrálja, hogy a jog és államtudomány szabad fejlődése korlá­tozva van ott, hol a felekezetek jogintézeteket bírnak. Ezután előterjeszti a szakosztály meg­­­llapodását. A szakosztály az indítvány azon­­ részét, mely a jog és államtudományok elválasz-­­ tásának kérdését tárgyazza. a jövő jogászgya-

Next