Budapesti Közlöny, 1870. december (4. évfolyam, 274-298. szám)

1870-12-01 / 274. szám

Buda-Pest, 1870. 2*74. szám Csütörtök, deczember | BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. S**rxssztí9íg : Pesten . hatvan i­ntc*» 10-ik Mim I. emelet. IiíJ.6hivatal : Pesten, Baritok - tere 7. »i. a. frt! Iszint. Narostai ?o»tai sxáTKmnoissAi.: IFgAsi évre...................20 frt. ÜLAIisaTO* nem küldetnek vissza. Bdnnontet* 1 Félévre • . . * . . 10 „ ■-.. i. i '*-* * 1 Jijegyedévre .... len­­övelek csak rendes levelezőinktől tó­rád'írnek el. Ezerjr-KTrsi árak : BuDAm­erKV házhoz hordta : Egész évre. . . 18 frt.— kr. Félévre .... 9 „ — „ Negyedévre 4 , 50 , fi . Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítőbe-* igtatandd hirdetési dijak a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendő, még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés, ért i frt, és 30 kr. a bélyegért, 100— 200-ig S frt, 700—300-ig 3 frt és igy tovább minden 100 szóért I frttal több. Ma pá hhihdbtzsik: Egy hasáb­os petit sor egyszeri hirdetésért 10 kr. többszöri hir­detésért 8 kr. minden beigtatás­nál. A bélyeg-dij külön minden beigtatás után 30 kr. oszt ért HIVATALOS RÉSZ. Horvát- szlavón- dalmátországi minisze­rem által előterjesztett ugyanazon orszá­gok bánjának javaslatára Weber Adolf Zág­ráb­ egyházmegyei kanonokot a zágrábi érsekség kerületében fennálló népiskolák tanfelügyelőjévé nevezem ki. Kelt Gödöllőn, 1870. nov. hó 23. Ferencz József, s. k. Bedekovich Kálmán, s. k. Báró Rauch Levin, s. k. A vallás- és közoktatási magy. kir. minister a Pécs Pécsvárad-kerületi alapítványi ügyészi állo­másra Hegyessy Antal h. ügyvédet, és a Nyitra- Sellye-kerületire Lévay Antal köz- és váltó ügy­védet nevezte ki. Czári Matild és Rudolf vezetéknevének „Rei­­ziku­rc kért átváltoztatása folyó évi 20,216. számú belügyministeriumi rendelettel megengedtetett. A MAGY. KIR. PÉNZÜGYMINISTERIU­MNAK 47.394. szám alatt kiadott RENDELET­E. A forgalmon kívül helyezett 1848. és 1849-ik évi veretű hat pengekrajczárosok beváltási ára az 1870. évi XXIV. t. sz. 3. §-a értelmében. Ő Felsége többi országainak pénzügyministerével egyetérté­­sei", a papír, vagy újvezetű váltópénzben fizetendő nyolcz (8) nikrajezárban állapíttatik meg dara­­bonként. A beváltásnak folyó évi deczember 1-jétől kezdve további intézkedésig ily áron eszközlésére valamennyi kincstári állampénztár utasittatott, fennhagyatván a beváltó feleknek azon joguk, miszerint ezen 6 krajczárosokat a pénzverdéknél és beváltó hivataloknál súly- és ezüst-tartalom sze­rint is beválthassák. Budán, 1870. november 15 én. Kerkapoly Károly, s. k. NEMHIVATALOS RÉSZ­ Az állami számvevőszék segéd­­személyzete a hivatalos esküt, mint értesültünk, tegnap tette le az elnök kezébe. A kinevezések közzététele akkor fog eszközöltetni, midőn a kijelölt tanácsosok ki­nevezése is ténynyé vált. ORSZÁGGYŰLÉSI TUDÓSÍTÁSOK. A KÉPVISELŐHÁZ CCXLIV-ik ÜLÉSE 1870. NOVEMBER 30-ÁN D. U. 1 ÓRAKOR. Elnök: Somssich Pál. Jegyzők: Ivacskovics György, Jámbor Pál. A kormány részéről jelen vannak: Horvát Bol­dizsár és Kerkapoly Károly ministerek. A múlt ülés jegyzőkönyve észrevétel nélkül hi­telesíttetik. Elnök : Bemutatja Fáik Miksa. Kőszeg­ kerüle­tében megválasztott képviselő választási jegyző­könyvét, (Éljenzés.) Ki is beteg lévén, helyette a szabályok értelmében Barcsay Kálmán nyújtotta be megbízó levelét. Kérvények. Kállay Ákos : Szabolcs megyében fekvő N.­­Kálló mezőváros községének kérvényét nyújtja be, melyben a Szabolcs megyében szervezendő kir. törvényszéknek kebelében leendő meghagyását kérik. Csiky Sándor : Eger városa részéről három kérvényt nyújt be. Egyikben kérik, hogy a törvényszékek elhelye­zése alkalmával Eger városa továbbra is megha­­gyassék törvényszék helyének. A másikban ké­rik, hogy a ház pártolná Eger városának abbeli kérelmét, hogy Eger szabad kir. várossá emeltes­sék. A harmadikban kérik, hogy a sóház, mely ember­ emlékezetett meghaladó idő óta Eger váro­sában volt telepitve, ismét oda visszatétessék. Zámory Kálmán benyújtja komárommegyei Nagy-Megyer mezőváros és vidékének kérvényét, melyben keblükben egy járásbíróságot felállíttat­­ni kérnek. Jankovich Miklós benyújtja Duna-Vecse me­zőváros közönségének kérvényét, melyben a já­rásbíróság székhelyét nem Soltra, hanem váro­sukba helyeztetni kérik. Szirmay Ödön gr. benyújtja a tolcsvai izr. hit­község felterjesztését, melyben kinyilatkoztatják, hogy az izr. községek szervezése ellen a képvise­­lőházhoz községük részéről beadott kérvényben az aláírások hamisak. Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz té­tetnek át. Napirend. Napirenden van a pénzügyi bizottság jelentése. Széll Kálmán jegyző: Olvassa a pénzügyi bi­zottságnak a c­ukor adóról, a bor és hús­fogyasz­­tási adóról, a pénzügyi törvényszékek ideiglenes fentartásáról, a bélyeg és illeték, valamint a díjak iránt fennálló szabályok meghosszabbításáról, a ház­közösségnek Horvát- és Szlavónországokban rendezése alkalmával felmerülő okiratok bélyeg­­mentességéről, a közadók biztosítására és behajtá­sára vonatkozó törvény némely rendeletének mó­dosításáról és a vasutak és csatornák állami ka­­mat biztosításából eredő fizetések fedezésére szol­gáló tartalékalapról szóló miniszeri törvényjavas­latok tárgyában beadott jelentéseit. A bizottság az adótörvényeket általánosságban elfogadja, a részletekre nézve némely módosításo­kat ajánl, melyek legfontosabbika az, hogy miu­tán a jelenl­eg fennálló adótörvényekre nézve a törvényhozás — a pénzügyi bizottság kezdemé­nyezése folytán — azt határozta, hogy érvényük csak egy évre terjesztendő ki, ezen adótörvények hatálya is csak 1871. év végéig maradjon ér­vényben. A kamatbiztosítási alapról szóló törvényjavasla­tot a bizottság elfogadásra nem ajánlja, mert né­zete szerint oly alapnak felállítását, a­melynek nemcsak jövedelmei költhetők el, de melynek egész álladéka is felhasználható, a pénzügyi bi­zottság nem tartja helyes és indokolt intézkedés­nek, miután előrelátható, hogy ezen alap a leg­közelebbi néhány év alatt teljesen kimerittetnék és akkor az állam folytonos dotatiójára szorulna. Ennélfogva inkább a pénzügyministernek az 1868. LI. t. cz.-ben­­kimondott kötelezettség alól való felmentését hozza javaslatba.­­ Kérem a t. házat, méltóztassék ezen jelentése­­­­ket felolvasottaknak venni és azok kinyomatását­­ elrendelni.­­ Kerkapoly Károly­ pénzügyminiszer. Miután a pénzügyi bizottság most megtette az általam be­terjesztett törvényjavaslatokra vonatkozólag a maga jelentését, bátor vagyok azon adótörvények hatályának meghosszabbítására illetőleg tartalmuk módosítására vonatkozó javaslatokat ezennel a t.­ háznak bemutatni, melyek mindeddig bemutatva nem voltak. Ezek a következők: a földadó, ház­adó, jövedelem, személyes kereseti adó, és a do­­hány-egyedáruságra vonatkozó törvények hatá­lyának egy évvel továbbra leendő meghosszítása, (Mozgás a baloldalon) és az első háromnak némi módosítása iránt. Kérem a 1. képviselőházat, mél­tóztassék ezeket úgy, mint már az eddig bemu­tatottakat a pénzügyi bizottsághoz utasítani tárgya­lás és jelentéstétel végett. Elnök : Ki fog nyomatni és a pénzügyi bizott­sághoz utasittatni. Az állandó igazoló bizottság jelentése Farkas Gyula Pozsonymegye szempezi kerület és gróf Szapáry Gyula Nyitramegye galgóczi ke­rület képviselőjének megválasztása iránt. Az igazoló bizottság mindkét képviselőre nézve igazolást véleményez a szabályszerű 30 nap fenn­tartásával. Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk). Elfogadtatott. Következik az osztályokba való beosztás. A 1., 2., 3., 4. osztályokban 48 tag van, tehát az 5., 6., 7., 8., 9. osztályok közt kell választani. (Kihúzza az osztályok számait.) Farkas Gyula jön a 9. Sza­páry Gyula gr. az 5. osztályba. A tegnapi szava­zás eredménye fog kihirdettetni. Majláth István jegyző: Olvassa a tegnapi szavazás eredményét, mely szerint jegyzővé 226 beadott szavazat közül fel­el: Parcsetics Sándor, a könyvtári bizottságba 243 szavazat közül 239-el : Szontágh Pál (csan.) a közalapítványi bizottságba 252 szavazat közül 152-el: Muzslay Sándor és a közösügyi bizottságba póttagul 170 szavazat közül 162 el: Parcsetics Sándor választottak meg. Irányi Dániel: Azon kívánságát adja elő, hogy a legközelebbi ülésen indokolhassa még a múlt ülésszakban benyújtott azon hat. javaslatát melyben a kormány arra köteleztetnék, hogy az ország állapotáról minden esztendőben, ministé­­riumokként jelentést terjesszen elő. Ghyczy Kálmán: Azon vélekedésben van, hogy a múlt ülésszak alatt beadott ilyetén hat. javaslatok ismételtethetnek az illető képviselők által, de a nélkül nem vehetők fel tárgya­lás alá. Iványi Dániel : Feleslegesnek tartja a hat. ja­vaslat újbóli beadását, már csak azért is, hogy azt ne kelljen ismét kinyomatni,miáltal a nyomta­tási költség is megtakaríttatik. Csanády Sándor : Pártolja Irányi nézetét. A haz többsége nem kívánja a hat. javaslatot napirendre tűzetni. Elnök: Felteszi ezután azon kérdést, kívánja-e a ház a vadászati törvényjavaslatot holnap avagy holnapután tárgyalni ? Ghyczy Kálmán : Nem kívánja ezúttal a tör­vényjavaslat tárgyalását, mert ha annak tárgya­lása megkezdetnék, azt a pénzügyi törvények miatt minduntalan félbe kellene szakítani. Azt véli inkább, hogy szólíttassék fel a közp.­bízott-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék