Budapesti Közlöny, 1871. március (5. évfolyam, 49-74. szám)

1871-03-01 / 49. szám

Buda* Pest 1871. Szerda, martius 1, 19. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Előfizetési árak : Nafolitai postai szétküldéssel . Budapestek házhoz hordva : Egész évre.........................20 frt. Egész évre ... 18 frt.— kr. Félévre..............................10 , Félévre .... 9 „ — „ Negyedévre...........................5 „ Negyedévre . . 4 . 50 „ Szerkesztőség : Pesten, hatvani­ utca:* 10* ik szám I. emelet. Kiadóhivatal : Pesten, Barátok­­ tere 7. sz. a. földszint. KÉZIRATOK nem küldetnek vissza. Bérmentet­­len levelek csak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el._________________________ Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítőbe"4 igtatandó hirdetési dijak a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendő, még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100— 200-ig 3 frt, 200—300-ig 3 frt és igy tovább minden 100 szóért 1 frttal több. Magá­nh­irdetések: Egy hasáb­os petit sor egyszeri hirdetésért 10 kr. többszöri hir­detésért 9 kr. minden beigtatás­­nál. A bélyeg­ dij külön minden beigtatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTEISI CSÁSZÁR, Csehország Királya stb., és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket terjesz­tették szentesítés végett Felségünk elé: TÖRVÉNYCZIKK az 1871-ik évi martius hóban viselendő közterhekről és fedezendő kiadásokról. (Kihirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1871. évi február hó 28-án.) 1. §. Az 1870 ik évi XLVIII. t. ez. 1., 2. és 3-ik §§-ainak hatálya az 1871-ik évi martius hó 3- ik napjáig kiterjesztetik. 2. §. A pénzü­gyminiszer felhatalmaztatik: a­­hogy a közös­ ü­gyek tárgyalása kiküldött or­szágos bizottságok által az 1871-ik évre 91.245,675 írtban megszavazott, 8 a vámjövedelem levonása után 79.045,975 forintot tevő rendes, és 25.487,339 írt rendkívüli kiadásoknak a magyar korona or­szágait terhelő, s összesen 31.359.994 frt 20 krra rugó 30 százalékát, a­mennyiben az az 1. §-ban idézett törvényc­ikk 5-ik § ában január és február hónapokra engedélyezett előleggel már is fedezve nem volna, esedékes havi részletekben a közös pénzügyminiszernek kiszolgáltathassa; b) hogy ugyancsak a közös ügyek tárgyalására kiküldött országos bizottságok által az 1868-ik évi túlkiadások fedezésére 4.776,214 forint 25^2 krban, s az 1870-ik évre 19.715,760, összesen te­hát 24.491,974 frt 25^2 krban engedélyezett pót­hitelnek a magyar korona országaira eső, 8­7.347,592 frt 27 f­­krt tevő 30 százalékát, a mennyiben az a közös hadügyministeriumnak 1867-ről maradt 1.698,710 frt 11 krnyi készleté­ből, s az 1870-ik évi 48-ik t. ez. 4 ik §-ában enge­délyezett előleg által már is fedezve nem volna, szintén kiszolgáltathassa. 3. §. Jelen törvény folyó évi martius hó 1-ső napján lép hatályba, és végrehajtásával a pénz­­ügyminister bizatik meg. Mi e törvényezikkel s mindazt, a mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek s elfogadottnak vall­­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szente­sitjük, s mind magunk megtartjuk, mind más híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáz hetven­egyedig évi február hó huszonhetedikén. Ferencz József, s. k. (P. H.) Gr. Andrásy Gyula, s. k. Horvát-szlavon-dalmát ministerem elő­terjesztésére Bogovics Imre, Zágrábmegye főispánját, a horvát-szlavon-dalmát minis­teriumnál ministeri tanácsossá ezennel ki­nevezem. Kelt Bécsben, 1871. évi febr. hó 20-án. Ferencz József, s. k. Gróf Pejácsevich Péter, s. k. A m. kir. pozsonyi pénzü­gyigazgatóság által Lipovniczky Pál magán­jogtanuló, adóhivatali III. osztályú számfeletti segédtisztté ideiglenes minő­ségben a pöstyéni m. kir. adóhivatalhoz nevez­tetett ki. Szabolcs megyébe kebelezett Rakamaz község minden csütörtökön tartandó hetivásárra enge­délyt nyervén, az ezennel közhírré tétetik. Bács-Bodrog­ megyében kebelezett Turna köz­sége engedélyt nyert, hogy ott csütörtökön heti­vásárok tartassanak, helypénzszedési jog nélkül. A belügyminiszer Kézdivásárhely városát, saját indokolt kérelmére, gyújtogatókra nézve rögtön­­biráskodási joggal további fél évre fölruházta. NEM HIIVATALOS RÉSZ. ORSZÁGGYŰLÉSI MUDOSITÁSOK. A KÉPVISELŐHÁZ CCXCVII-ik ÜLÉSE * 1871. február 28-án n. e. 10 órakor. Elnök : Somssich Pál. Jegyzők : Széll Kálmán, Bujanovics Sándor, és Jámbor Pál. A kormány részéről jelen vannak : Gr. Andrási Gyula , Szlávy József és Kerkapoly Károly miniszerek. A múlt ülés jegyzőkönyve észrevétel nélkül hi­telesíttetik. Kérvények. Elnök : Benyújtja Tolna megye közönségének kérvényét, melyben a katonai felszerelést hazai gyártmányokból eszközöltetni kéri. Deák Ferencz : Benyújtja a pesti önkéntes tűzoltóság parancsnokságának kérvényét, mely­ben 13.500 frt évi segélyért esedezik. A pénzügyi bizottsághoz utasittatik. Kautz Gyula : Benyújtja a győri kereskedő­­testület kérvényét, melyben az, vonatkozással a legközelebbi napirendre kerülő, vasúti és szállítási viszonyainkra vonatkozó Wahrmann-féle indít­ványra, hozzájárulását jelenti ki, és különösen oda utasíttatni kéri a kormányt, hogy Győrnek, mint az ország egyik kereskedelmi emporiumának, jogos panaszai, melyek az osztrák szabadalmazott vasúttársaság ellenében emeltetnek, a t. kormány által minél előbb orvosoltassanak. P. Szathmáry Károly: Benyújtja Somogymegye karádi egyház­kerület katholikus néptanítói egyletének kérvényét, melyben kéri, hogy a ba­­ranyamegyei iskolatanács 1870. nov. 6-án tartott gyűlésének feliratát tegye magáévá Hodossn József. Benyújtja Paine Dénes nyu­galmazott hadnagy kérvényét, melyben némely ellene állítólag elkövetett törvénytelen eljárások iránt panaszkodik, s azok orvoslását kéri. Szomjas József : Bemutatja Kenyérlő, Viss és Zalkod községeknek kérvényét, melyben előad­ják, hogy a Bach korszakban, midőn Magyaror­szág a létező viszonyokra való tekintet nélkül úgy osztatott be közigazgatási és törvénykezési kerületre, ők akkor is úgy, mint a 25 ös bizottság tervezi, Zemplén megye Patak-járás biróságához csatoltattak. Kérik, hogy e kísérlettől ezúttal is megkiméltessenek és törvénykezési tekintetben Szabolcsmegye kapcsolatában meghagyatni mél­­tóztassék. Paulovics István : Bemutatja Újvidék város közönségének kérvényét, melyben a katonaság el­szállásolása és eltartása tárgyában minél előbb törvényt alkotni kér. Nedeczky István : Bemutatja Molnár András honvéd kérvényét, ki segélyezésért folyamodik. Kiss János, Helfy Ignácz, Borb­a Zsigmond, Gubody Sándor, Hodossin József, Szomjas József, Vidacs János Francziaország feldarabolása ellen nyújtanak be kérvényeket. Mindezen kérvények — a Deák Ferencz által benyújtott kérvény kivételével — a kérvényi bizott­sághoz utasíttatnak. A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Széll Kálmán előadó : Van szerencsém a pénz­ügyi bizottságnak következő jelentéseit a t. ház elé terjeszteni. (Olvas.) A pénzügyi bizottság je­lentése az Eszterházy-képtár, kézrajz- és rézmet­szet-gyűjteményének megvételéről szóló törvény­­javaslat tárgyában; a pénzügyi bizottság je­lentése az 1870. XL. törvényczikk 1. § a alap­ján fölvett kölcsön, ugyanazon törvény 3. §-a c. és d. pontjainak értelmében fedezendő költ­ség tárgyában ; a pénzügyi bizottság jelentése az állami számvevőszék részére a pénzügyminis­­ter úr által kért 8000 frt tárgyában; a pénzügyi bizottság jelentése az 1848—67-ig tettleg fenállott központi közegek nyugdíjai tárgyában. Ha e je­lentéseket felolvasottaknak tekinteni méltóztat­­nak, akkor kérem azok kinyomatását elrendelni és egyúttal elhatározni, hogy az Eszterházy-kép­tár megvásárlásáról szóló törvényjavaslattal együtt az osztályokhoz utasíttassék tárgyalás végett. A másik 3 jelentés, miután törvényjavaslatot foglal magában, a költségvetésre vonatkozik, s így a költségvetés egyes illető czímeinél tárgyaltassék. Elnök : Elfogadja a ház, hogy a pénzügyi bi­zottság jelentéseinek kinyomatása után, az Eszter­házy-képtár megvételéről szóló törvényjavaslat az osztályokhoz utasittassék, a többi jelentés pedig az illető költségvetési czimekkel tárgyaltassék ? (Elfogadjuk.) Törvény kihirdetése. Andrásy­­Gyula gr. ministerelnök: T. ház! Időközben Ő Felsége szentesítvén az 1871 ik évi mártius hóban viselendő közterhekről és fedezendő kiadásokról szóló t. czikket, van szerencsém azt a t. háznak azon kéréssel bemutatni, hogy annak kihirdetését elrendelni méltóztassék. Bujanovics Sándor jegyző : Olvassa a szente­sített törvényczikket. Elnök : Ezen most kihirdetett 1. czikk hasonló kihirdetés czéljából a főrendekhez át fog küldetni. A jegyző időközben fel fogja tenni a jegyzőköny­vet, s ha készen lesz, fel fogja olvasni. Következik a napirenden lévő tárgy és a szó­nokok sorában Ürményi Miksa. Napirend. Ürményi Miksa : Egyes képviselőnek magán­érzelmei vagy rokonszenvei alig képezhetik a ház

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék