Budapesti Közlöny, 1871. május (5. évfolyam, 100-123. szám)

1871-05-02 / 100. szám

Buda-Pest 1871.T 100. szám. Kedd, május 2. m»jc*síTr.B10 : Pasten, h»tvanai-ute*» 10-ik ízám I. emelet. Kiadóhivatal : Pesten, Baritok - tere 7. u. a. földszint. Ei.k­rrBTisi íaak : Natolitai tortai « * nCt.E08s*L : Budambtes hárhol sokolyt : Égési évre ..... 20 írt. Égési évre ... 18 írt.— kr, CIKTK1.TOK nem ktlldetnek rtee». Bérmentet- Félévre ten levelek rank rendes leveleseinktől fo- Y,'í)ti-vec -.v ~«tdíAti»k el. _________________________o* 10 , Félévre .... 9 , — „ 6 „ Negyedévre . . 4 . 50 „ ■se». *ia Hivatalos HiBoexésas : A hivatalo» „Értesítőbe-* igtaUnde hirdetek dijak a hírdetménynyel együtt előlegesem beküldendő, még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 írt, és 30 kr. a bélyegért, 100— 380-ig * írt, 200—300-ig 3 írt és így tovább minden 100 szóért 1 írttal több. MáeiaHisDUT és sK: Egy hasiktos petit­­or egyszeri hirdetésért 10 kr. többszöri hir­detésért 9 kr. minden beiktatás­nál. A bélyeg­ dij külön mindem beigtatis után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. A császári és Apostoli királyi Felsége f.é. apr. hó 13 án kelt legfelsőbb határozványával le.­rkegyelme­­ben megengedni m­éltózta­to­tt, hogy milborni Mül­ler Győző Cs. kir. asztalnok s nyugalmazott erdé­lyi udvari titkár, a szent sírról nevezett rend kö­zépkeresztjét elfogadhassa és viselhesse. Ő cs. és Apostoli kir. Felsége 1871. ápril 26-tól kelt legi. elhatározással, a közös külügyminister indítványa folytán, az eddig Palermóban alkalma­zott cs. és kir. fökonzult, moltheimi dr. Walkher Lipótot, kereskedelmi irodai igazgatóvá a cs. és kir. párisi nagykövetségnél, s ugyanott főkonzuli helyettessé legkegyelmesebben kinevezni méltóz­­tatott. Ő cs. és Apostoli kir. Felsége legkegyelmeseb­ben méltóztatott: Schindler József vezérőrnagynak, s tüzérségi igazgatónak a budai főhadparancsnokságnál, sa­ját kérelmére, a legmagasabb megelégedés tudtul­­adása mellett sok évi, békében s bábomban jó szolgálataival, az állandó nyugalmi létszámba át­vételét elrendelni (1871. april. 20-ról kelt legfels. elhat); Schröder Károly, ezredest a hadmérnöktörzs­nél, hadmérnök-főnökké a brünni főhadiparancsnok­­ságnál (1871. april 21 ről kelt legf. elhat.) ; nemes Questel Cesar ezredest, a kat. épitész-ke­­zelési tisztikarnál, jelenleg második törzstisztet a bécsi kat. ép. igazgatóságnál, prágai katonai épí­tészeti igazgatóvá kinevezni (1871. ápr. 26-ról kelt legf. elhat.); továbbá kinevezni: az 1871. mart. 6-ki legf. elhrat. a táborkar szá­mára kibocsátott organikus határozatok alapján , táborkari tisztekké: az eddigi táborkarnak alább nevezett törzstiszt­jeit „számfelettieküől“ beosztással a kijelölt csapat­testek concretualis létszámába, még pedig: a következő ezredeseket: tannenburgi Stubenrauch Györgyöt, a 28. sz. lo­vag Benedek gyal. ezrednél; Fischer Miksát, a 48. sz. Ernő fhrczg. gy. e.-nél; Gurán Sándort, az 59. sz. Frigyes Vil­mos La­jos badeni nagyhg. gy. e.-nél; Fischer Frigyest, a 75. sz. gróf Crenneville gyal. ezrednél; Wischnich Károlyt, a 79. sz. gróf Huyn gyalog­ezrednél; lovag Francz Ferdinándot, a 8. sz. báró Jakobs gyal. e.-nél; lovag Gyotta Ferenczet, az utász e.-nél; báró Dumoulin Jánost, a 21. sz. báró Reischach gyal. e.-nél; Margics Györgyöt, az 5. sz. II. Lajos bajor kir. gy. e.-nél; Panz Viktort, az 58. sz. Lajos Salvator főher­­czeg gy. e.-nél; nordwalfi Pollatschek Zsigmondot, a 47. sz. Hartung gy. e.-nél; nemes Cornaro Lajost, a 41. sz. báró Kellner gy. e.-nél; Reinländer Vilmost, a 40. sz. Rupp­recht gy. ez­rednél, és br. Waldstätten Jánost, a 12. sz. gr. Neipperg drag. e.-nél; a következő alezredeseket: tannbrucki Braunmüller Tivadart, a 74. sz. gróf Nobili gy. e.-nél; lovag Schmedel Károlyt, a 19. Rudolf kor. her­­czeg gy. e.-nél; Zách Pált, az 5. sz. vadászzászlóaljnál; Hempfing Rudolfot, az 1. sz. Ferencz József cs. gy. e.-nél; König Arnoldot, a 59. sz. Rainer főherczeg gya­log e.-nél; Micke Sándort, a 42-ik sz. V. György hannoverai kir. gy. e.-nél; lovag Haymerle Alajost, a 14. sz. Illik Lajos hesseni ngyhrczg gy. e.-nél ; Roskiewicz Jánost, a 6. sz. gróf Coronini gyalog e.-nél; lovag Polák Eleket, a 25. sz. br. Mamula gyal. e.-nél; báró Piers Sándort, a 18. sz. Konstantin orosz ngyhrczg. gy. e.-nél; Weikard Ferenczet, a 4. sz. Hoch- und Deutsch­meister gy. e.-nél; szemeczki lovag Daublebszky Móriczot, a 36. sz. gr. Degenfeld gy. e. nél; Papp Leonidást, a 63. sz. III-ik Vilmos német­­alföldi kir. gy. e. nél; Hod Károlyt, az 52. sz. Ferencz Károly főlg gy. e.-nél; nemes Hillebrandt Antalt, a 72. sz. báró Ram­ming gy. e.-nél; karstenfelsi Pacor Albertet, a 38. sz. lov. Mol­­linary gy. e.-nél; Szoyka Károlyt, a 61. sz. Caesarevits Sándor orosz trónörökös gyal. e.-nél; Ochsenheimer Frigyest, a 3. sz. Károly főherczeg gy. e.-nél; Neumann Gyulát, a 4 sz. Ferdinánd császár dragonyos e.-nél; Merckel Rudolfot, a 27. sz. Il­ik Lipót belgák királya gy. e.-nél; Reiche Józsefet, a 71. sz. báró Rossbach gy. e.-nél; a következő őrnagyokat: Hostinek Pált, a 23. sz vadász-zászlóaljnál; wolfsbergi báró Lenk Rudolfot, az I. sz. Ferencz József császár tüzérezrednél; Cristianovich Gyulát, az 54. sz. Lipót főherczeg gy. e.-nél; lovag Wieser Frigyest, az 57. sz. Frigyes Fe­rencz mecklenburg schwerini nagyherczeg gy. e.-nél ; Crussz Ottmárt, a hadmérnök-törzsnél; Leddhin Adolfot, a 11. sz. Ferencz József csá­szár drag. e.-nél; polissiei lovag Creitsch Sándort, a 9.sz. herczeg Liechtenstein Fer. huszár e. nél; Dabitsch Tivadart a 22 sz. Wéber gyal.­e.-nél, ugyanakkor táborkari főnökké kinevezéssel, a XVIII. hadosztály és zárai kat. parancsnokság­hoz ; lovag Wagner Vilmost, all. sz. lovag Jupiner tüzérezrednél; ■ . gróf Degenfold-Schonburg Ferdinándot, a 14. sz. herczeg Windischgrätz drag. e.-nél; nemes Wallentschitz Alfrédot, a 10. sz. herczeg Schwarzenberg drag. e.-nél; rhonfeldi Dávid Emiliánt, a 78. sz. báró Lok­csevits gyal. e.-nél; Diemmer Manót, az 54. sz. báró Gruber gyalog, e. nél; Kuhuly Pétert, a 6­. sz. báró Rodich gy. e.-nél; Obauer Hugót, a 6. sz. Sándor hesseni herczeg drag, e.-nél; báró Zetschwitz Frigyest, a 9. sz. báró Mertens gy. e.-nél; nemes Némethi Norbertet, a 22. vadászzászló­aljnál ; lovag Ambrózi Henriket, a 2. sz. gróf Wrangel drag. ezrednél; báró Handelmazzetti Edét, a 39. sz. báró Ha­­bermann gy. ezrednél; tiefenbachi és massweggi báró Teuffenbach Al­bint, a 49. sz. báró Hess gy. e. nél; nemes Prybila Károl­t, a 67. sz. lovag Schmer­ling gy. e -nél; Rattschiller Xenutust, az 51. sz. Károly Ferdi­nánd főherczeg gy. e.-nél; gróf Dubszky-Trpodomislics Guidot, a 13. sz. báró Baltin gy. e.-nél ; Galgóczy Antalt, a 69. sz. gróf Jellasics gy. e.-nél; ehrenstein rohmeni báró Pfeiffer Károlyt, a 34. sz. I. Vilmos német császár és porosz király gy. e.-nél ; báró Waldstätter Györgyöt, az 5. sz. gróf Ra­detzky huszár e. nél; Schalter Károlyt, a 32. sz. estei Fer. Ford. fő­herczeg gy. e.-nél; Wattek Ferenczet, a 35 sz. báró Philippovics gy. e. nél; quell im brunni Kaltenbrunner Venczelt, a 70. sz. báró Nagy gy. e.-nél; Böttner Antalt, a 17. sz. báró Kuhn gy. e.-nél, és Hotze Frigyest, a 15. vadászzászlóaljnál; továbbá: táborkari tisztekké, számfelettiekül meghagyással csapattesteik con­­cretuel létszámában a következő ezredeseket: dresdenbergi nemes Stranszky Ferenczet, a 76. sz. báró John gy. e. nél, ugyanekkor táborkari főnökké kinevezéssel a prágai főhadiparancs­­nokságnál, és lovag Hoffinger Rudolfot, a 31. sz. Frigyes Vil­mos mecklenburg-streliczi nagyhrczg gy. e.-nél, ugyanekkor az idegen seregek nyilvántartási irodája főnökévé kinevezéssel; a következő alezredeseket: báró Sackken Adolf­ot a 73. sz. Vilmos Württem­berg­­erczg gy. e.-nél; Winterhalter Károlyt, a 7. sz. báró Marolcsics gyal. e.-nél; wachtentreui báró Wolf Józsefet, a 3. sz. Ká­roly főherczeg dzsidás e.-nél; és a következő őrnagyot: Wattek Józsefet a 23. sz. báró Alfoldi gyalog e.-nél; továbbá elrendelni: az alább nevezett törzstiszteknek a táborkarház beosztását, számfölöttieküt meghagyással csapat­testeik concretuel létszámában: a következő őrnagyokat,: báró Baszelli Péter, a 21. vadász-zászlóaljnál; Blazekovics Károly, a 31. sz. Frigyes Vilmos mecki. str. nagyhrözg. gy. e.-nél; lovag Raab József, a 76. sz. báró John gy. e.-nél; helfensteini Milde Hugó, a 37. sz. József fölig. gy. e.-sél. és

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék