Budapesti Közlöny, 1871. május (5. évfolyam, 100-123. szám)

1871-05-02 / 100. szám

Temesvári szelvényes kötelezvények, és pedig: 50 frtos: 120 123 375 379 471 508 541 916 942 számok. 100 frtos: 585 669 892 1301 1497 1620 1883 1971 2233 2316 2387 2427 2747 3177 3182 3216 3641 3701 4016 4173 4388 4400 4600 4974 számok. 500 frtos: 180 186 366 448 617 621 837 902 1 094. 1000 frtos: 70 241 520 563 565 728 1062 1120 1306 1796 1836 1928 1984 2076 2468 2627 2703 2814 **3032 3082 3268 3445 4094 4135 4557 4714 4743 5277 5839 6721 7440 7699 7816 8077 8492 8542 8600 9003 9079 9269 9691 9916 10043 10610 11256 11878 12209 12837 13070 13295 14351 15198 15386 15560 15662 15762 15957 16414 16506 16699 16880 16914 16922 17034 17101 17910 17912 1­70^4. fl.7Amr.k 5000 frtos: 186 241 488 846 ***1173 1430 1530 számok. 10.000 frtos: 133 180 229 527 554 574 593 871 941 számok. A) betűsök 497 sz. á 200 frt. 614 sz. á 600 frt. Ezen fentlrt kötelezvényeket a sorsolástól szá­mítandó hat hónap múlva a magyar kir. állam­adóssági pénztár Budán készpénzben kifizeti, mely pénztár egyszersmind a csak részben kisorsolt fent kijelölt kötelezvények kisorsolatlan része fe­lett a megfelelő új kötelezvényeket kiállítandja. A kisorsolt és már esedékes kötelezvények visz­­szafizetését a m. kir. adóhivatalok Pozsonyban, Sopronyban, Kassán, Temesvárott és Nagy-Vára­don bizományi uton szintén eszközük. A kisorsolt fentebbi kötelezvényeket leszámí­tolja: Pesten a magyar földhitelintézet a sorsolási­­ naptól kezdve, Bécsben pedig a szabadalmazott­ ausztriai nemzeti­ bank a visszafizetési időpontot megelőző három hónap folyama alatt. Jegyzet: Ezen kimutatás magában foglalja nem­­csak a záradék nélküli, hanem „az 1867-ik évi­­ sorsolási záradékkal 11 ellátott kötelezvényeknek ki-' húzott számait is. NEMHIVATALOS RÉSZ ORSZÁGGYŰLÉSI TUDÓSÍTÁSOK. A KÉPVISELŐHÁZ CCCXXXIV-ik ÜLÉSE 1871. MÁJUS 1-ÉN P. K. 11 ÓRAKOR. Elnök: Somssich Pál. Jegyzők : Széll Kálmán, Bujanovics Sándor, JÁMSBOR PÁL. A kormány részéről jelen van: Szlávy József minister. A múlt ülés jegyzőkönyve észrevétel nélkül hitelesíttetik. Elnök : Bemutatja a múlt hóban beadott inter­­­pellátiok, indítványok s határozati javaslatok sorjegyzékét, melynek kinyomatása a ház által elrendeltetik. Kérvények: Liptó megye közönsége kérvényt nyújt be az­iránt, hogy a czigányok nomád életmódjának meg­szüntetése iránt mielőbb czélszerű intézkedés té­tessék (Derültség.) Ghyczy Kálmán bemutatja a pozsonyi kegy­urak bizottmányának kérvényét az­iránt, hogy a kath. kongressus szabályai vissza­út­­adtassanak. Dobsa Lajos, Szabó Imre, Éder István kisebb rendű kérvényeket nyújtanak be. Mindannyi kérvény a kérvényi bizottsághoz uta­­síttatik.Bizottsági Jelentések: Széll Kálmán : A központi bizottság részéről jelentést tesz a Tisza Kálmán s többek által be­adott, s a telepítvényes községekre vonatkozó tör­vényjavaslatról. A jelentés kinyomatása a ház által elrendel­tetik. Ordódy Pál : Az igazoló bizottság részéről je­lentést tesz dr. Pauler Tivadar képviselői válasz­tásáról. A jelentés folytán dr. Pauler Tivadar vallás- és közoktatásügyi miniszer mint képviselő, a szabály­szerű 30 nap fentartása mellett igazoltatik és a 7-ik osztályba osztatik be. Szögyény László : A kérvényi bizottság részé­ről bemutatja az elintézett kérvények 42-ik sor­jegyzékét. — Kinyomatása elrendeltetik. Késmárky József : Bemutatja a 25-ös bizott­ságnak a királyi első folyamodású törvényszékek rendezéséről szóló törvényjavaslat iránti jelenté­sét s a bizottság által szövegezett törvényjavasla­tot, úgy a különvéleményeket. A ház mindezek kinyomatását elrendeli, a tör­vényjavaslatot pedig az osztályokhoz utasítja. Elnök : Felhatalmazást kér a háztól az iránt, hogy az elhunyt Nyáry Pál képviselő helyébe az uj választást elrendelhesse. — Megadatik. A ház a legközelebbi ülésen fog a tanügyi bi­zottság egy tagjára szavazni. Napirend. Tárgyaltatik : Törvényjavaslat a Spanyolor­szággal 1870. évi mártius hó 14-én kötött keres­­­­kedelmi és hajózási szerződésről.­­ Előadó : Huszár Imre.­­ A ház a törvényjavaslatot minden vita nélkül a­­ közp. bizottság ajánlata szerint fogadja el. I Tárgyaltatik: Törvényjavaslat a guatemalai köztársasággal 1870-ik évi február hó 28-án kö­tött kereskedelmi és hajózási szerződésről.­­ Előadó : Huszár Imre .­ A törvényjavaslatot a ház minden vita nélkül­­ elfogadja. Mindkét törvényjavaslat végmegszavazása a legközelebbi ülés napirendjére tűzetik ki. Tárgyaltatik: Törvényjavaslat a tengeri keres­kedelmi hajók köblözéséről. Szlávy József kereskedelmi miniszer ajánla­tára ezen szó „köblözéséről“ felcseréltetik e szó­val „köbözéséről“. A törvényjavaslat többi részleteiben változatla­nul elfogadtatik. Tárgyaltatik a gazdasági bizottság jelentése az új országház építése iránt. A jelentés következő. A GAZDASÁGI BIZOTTSÁG JELENTÉSE EGY ÉPÍTEN­DŐ ÁLLANDÓ UJ ORSZÁGHÁZ TÁRGYÁBAN. A gazdasági bizottság 1869. november hó 21-ik napján kelt jelentésében emlékezetébe hozta a t. képviselőháznak azon körülményt, mely szerint a mostani ideiglenes országház telke nem az ország­nak, hanem Pest városának tulajdona, és éven­­kénti egy arany fizetése mellett csak 10 évre en­gedtetett át ideiglenesen országos czélra. Az engedélyezett idő 6 év múlva letelik, s az­alatt mindenesetre intézkedni kell a mostani ide­iglenes épületnek jövője felett. Vagy meg kell venni Pest városától a tért, me­lyen az ideiglenes országház áll, örök áron, vagy új országházat kell építeni, átengedvén a város­nak a mostani ideiglenest, méltányos árban. A gazdasági bizottság összevetve s megfontolva minden körülményeket, az elsőt nem ajánlhatja, mert: 1. E mostani épület csakis ideiglenesen, — leg­feljebb 10 évre — terveztetvén, annak terjedelme és beosztása nem felel meg azon kellékeknek, melyekre a magyar országgyűlésnek okvetlen szük­sége van; jelesen: a) mellőzve a teremnek, különösen bejárásai­nak czélszerűtlenségét, hiányzanak abban az el­nöki lakások, — az osztályok és bizottságok szá­mára megkivántató mellékszobák, — a hivatalok számára nincsenek elegendő helyiségek ; a minis­zerek pedig nélkülözik az elkerülhetetlenül szüksé­ges tanácstermet, és ennek mellékleteit; b) a felsőházról ezen épületben gondoskodva épen nincsen, úgy hogy az országgyűlésnek ezen egyik kiegészítő része a múzeumban kénytelen zsellérkedni, nem csekély hátrányára azon hazai közintézetnek. 2. De mindettől eltekintve is, nem szabad feled­ni azt, miként a jelen fennálló épület 10 évre ter­vez­tetett,­­ mint ilyen egész szervezetében nem any­­nyira szilárd, hogy évenként mindinkább előfor­duló nagyobb és nagyobb, igen költséges javítások nélkül a jelen állapotában is fentartható lehetne, ugyanazért. A gazdasági bizottmány vélemény­e szerint szük­séges volna egy új országháznak építéséről gon­doskodni, a­mely megfeleljen rendeltetésének minden tekintetben. Legyen egész alakja és szerkezete egyszerű, de olyan, mint egy alkotmányos szabad nemzetnek méltóságát megilleti. Legyen oly terjedelmű és szerkezetű, melyben az országgyűlésnek mindkét háza, annak hivatalai és hivatalnokai illő helyiségekkel legyenek el­látva. Miután pedig egy ily országháznak megfelelő helyiség keresésére és megszerzésére, terveknek készítésére és megállapítására, végre a tervek ki­vitelére, illetőleg egy országháznak felépítésére 5—6 év mindesetre megkívántatik, tisztelettel alálírt gazdasági bizottmány kötelességének is­merte, a képviselőháznak figyelmét e tárgyra már most felhívni, illetőleg javasolni. Válaszszon a képviselőház kebeléből egy b­izott­­mányt, mely meghallgatván a szakértőket, a szük­séges telek kikeresése és megszerzése,úgy az iránt is véleményes jelentést tegyen, miként kellene egy új, a feladatnak minden tekintetben megfelelő ország­ház építése iránt úgy intézkedni, hogy legfeljebb 1875 ik évben az elkészüljön, és rendeltetésének átadathassék. Egyszersmind a felett is méltóztassék a tisztelt képviselőház intézkedni, hogy a tervek készíté­sére legalább 5000 frtnyi összeg már a jövő 1870- dik évi költségvetésben felszámíttassék. Felolvastatik : Az állandó pénzügyi bizottság je­lentése a gazdasági bizottság által az új országház építése iránt előterjesztett jelentés tárgyában . Az országnak évről-évre fokozódó szükségletei, azon nagy költségek, melyeket legközelebb a bí­rósági szervezet életbeléptetése, az elkerülhetik a szükséges gyümölcsöző befektetések és beruházá­sok létesítése igénybe vesznek , sürgetőleg követelik azt, hogy az ország kiadá­sainak megállapításában a nélkülözhetlen szükség­­mértékére szorítkozzék. A bizottság egy­­ kétségtelenül nagyon tete­mes költségbe kerülő új országház építését, miután azt a legégetőbb szükségek közé nem sorolja, financ­iális szempontból nem javasolja és azért azt ajánlja, hogy a­mennyiben a jelenlegi ország­ház kijavítást igényel, eszközöltessék e helyreál­lítás mielőbb és helyeztessék a jelenlegi épület teljes biztosságot és tartósságot nyújtó jó karba és állapotba. Azon véleménynyel terjeszti tehát a bizottság a gazdasági bizottság jelentését a 1. képviselőház elé: utasítsa a pénzügyi s közmunka-miniszereket, hogy a ház elnökével egyetértve szakértők által vizsgáltassák meg a jelenlegi országházat és te­gyenek a szükséges tatarozások és az épületnek teljes kijavítása iránt mielőbb előterjesztést. A ház a pénzügyi bizottságnak e véleményét el­fogadja. Felolvastatik a mentelmi bizottságnak jelentése Miletics Svetozár sajtóügybeli perbefogatása pont. Péchy Tamás felszólalása folytán ezen jelen­tés tárgyalása a legközelebbi ülés napirendjére, tűzetik ki. A legközelebbi ülés napirendjének meghatá­rozása után az ülésnek déli 12­­/2 órakor vége jön. Legközelebbi ülés szerdán d. e. 10 órakor * 1000 fitos: 42 217 362 485 560 930 1422 1690 1995 2024 2060 2155 2485 2637 3283 3309 3504 3518 3852 3905 4011 4012 4070 4280 4351 4456 4595 4632 4662 4773 5244 5252 5566 5852 5932 6197 6370 6584 6669 6730 6791 6808 6880 7002 7080 7205 7222 7256 7389 7393 7488 7541 7602 7612 7674 7716 7814 7839 7873 8155 8207 8243 8471 8648 8727 8771 8961 9057 9165 9203 9435 9448 9506 9519 10579 10998 11001 11058 11073 11117 11211 11881 11914 11978 12035 12276 12345 12397 12420 12472 12525 12879 12959 13026 13139 13320 13451 13603 14191 14562 14576 14744 14879 15254 15259 15275 15286 15343 15440 15483 15665 15679 15777 15790 15870 16064 16084 16359 16379 16436 16494 számok. 5000 frtos: 43 172 528 602 857 számok. 10.000 frtos: 9 45 385 603 637 1106 1200 1273 1521 számok. A) betűsök 239 sz.á 10,000 frt, 257 sz. á 1780 frt, 765 sz. á 1840 frt. *1511 sz. á 61600 frt, 1571 sz. á 500 frt, 1652 sz. á 10150 frt. *) Kisorsolt 21700 írttal. **) Kisorsolt 50 írttal. ***) Kisorsolt 50 írttal. 2295

Next