Budapesti Közlöny, 1871. szeptember (5. évfolyam, 200-224. szám)

1871-09-01 / 200. szám

Buda-Pest 1871. 200. szám. Péntek, September 1. H­ÍVA TILOS LAP. Sió­j hivatal : Pesten, Baritok - tere i. az. a. földszint. Egész évre . . . Egész évre. . . 18 írt.— kr. hirdetési dijak a hirdetménynyel együtt aleltfonen beküldendő, még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­hirdetésért 10 kr. többszöri hir­detésért 9 kr. minden beigtatáa-UjU SATOK nevc kttldettiek rll»«» Binnen!»»­Félévre . . . . . . w. Félévre . . • ^ B » ért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100— nil. A bélyeg-dij külön minden km Intelek mk rendes levelezőinktől fo­gadtató*.».. ei Negyed évre . . . 6 . Negyed évre . . * . 50 , 200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 frttal több. beiktatás u­tán 30 kr. oszt. ért. BUDAPESTI 8»-'absztöbép : Pesten . hatvani­ntezaElőfizetési Arai :Hivatalos Hibditések :Masíhhibdhtébbe: ill-ifc azám 1. emelet. Budapestbe hízhoz hordva : A hivatok» „Értesítőbe'* igtatandó Egy hasábos petit sor egyszeri Art. 1. Les Gouvernements d’ Autriche et de Frange s' engagent par la présente Convention á se livrer réciproquement, sur la demande que 1’ un des deux Gouvernements adressera á 1’ autre, á la seule exception de leurs nationaux, tous les individus refugiés de Frange et de ses possessions d’ outre-mer dans les Etats autrichiens ou des Etats autrichiens en Frange et dans ses possessions d’ outre-mer, et poursuivis ou condamnés pour l’un des crimes énuméres ciaprés, par les tribunaux des deux Pays ou le crime ! aura été commis. La demande d’ extradition devra toujours étre faite par la voie diplomatique. Art. 2. Les crimes á raison des quels 1’ extradition sera accordée, sont j les suivants: 1. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, avortement, meurtre , coups et blessures volontaires ayant occasionné sóit la mórt, sóit une maladie ou incapacité de travail pendant plus de vingt jours; castration; association de malfaiteurs; menaces d’ attentat contre les personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de signatures; séque­­stration ou arrestation ou détention illégale des personnes; 2. Viol attentat á la pudeur comsammé ou tenté avec violence; attentat á la pudeur consammé on tenté mérne sans violence, sur une per­­sonne au sujet de laquelle et en consideration de son age, un pared atten­tat constituerait un crime; 3. Iucendie; 4. Vol, lorsqu’ il a été accompagne de circonstanees qui lui don­­nent le caractére de crimes; 5. Fabrication, introduction, émission de fausse monnaie; contre fagon au altération de papiermonnaie ou émission de papiermonnaie contre fait ou alteré; contrefagon des poingons servant a marquer les matieres d’ or et d’ argent; contrefagon des sceaux de 1’ Etat et des timbres nationaux, alors mérne que la fabrication ou contrefagon aurait au leu en dehors de l’État qui reclamerait l’extradition ; Austria és Francziaország kormányai kötelezik magukat a jelen­­ szerződés által arra, hogy a két kormány egyikének a másikához intézett kivonatára kölcsönösen kiszolgáltatják — saját honfiaik (államuk hozzá­tartozói) egyedüli kivételével — mindazon, Francziaországból vagy tenge­rentúli birtokaiból az osztrák államokba, vagy az osztrák államokból Francziaországba, vagy tengerentúli birtokaiba meneklik­ egyéneket, a­kik az alább elsorolt bűntények egyikéért üldöztetnek, vagy elítéltettek, a két állam közül annak bíróságai által, a­melyben ama bűntény elkövet­tetni fogott. A kiadatás iránti kérelemnek mindig diplomatiai uton kell történnie. 2. CZIKK. A bűntények, a­melyeknél fogva a kiadatásnak helye leend, a következők : 1. Orgyilkosság, mérgezés, atyagyilkosság, gyermekgyilkosság, magzatelhajtás, gyilkosság, oly szándékos testi sértések, a­melyek akár halált, akár húsz napnál tovább tartó betegséget vagy munkaképtelensé­get vontak maguk után; kiherélés, gonosztevők társulása ; a személy­i vagy tulajdon elleni merénynyel való fenyegetődzés; okiratok vagy alá- s­­rások kicsikarása; személyek törvénytelen zár alá tétele, elfogatása, vagy­­ letartóztatása. 2. Erőszakos nemi közösülés; a szemérem ellen erőszakkal vég­­r­­ehajtott, vagy megkisérlett merénylet; a szemérem ellen még erőszak­­ nélkül is végrehajtott vagy megkisérlett merénylet oly személyen, a­kinek­­ ellenében — koránál fogva — hasonló merénylet bűntényt képez. 3. Gyújtogatás. 4. Lopás, ha oly körülmények által kisértetik, a­melyek annak bűntény jellemét adják (azt bűnténynyé teszik.) 5. Hamis pénz verése, bevitele, vagy kiadása; papírpénz csinálása, vagy meghamisítása, vagy ily hamis, vagy hamisított papírpénz forga­lomba hozása; az arany és ezüst tárgyak jelzésére szolgáló fémjeleknek utánzása; az állam pecsétjeinek és országos bélyegeknek utánzása még akkor is, ha azok gyártása, vagy utánzása a kiadatást követelő államon kívül történt volna HIVATALOS RÉSZ. Kihirdetése az osztrák monarchia és Francziaország között a bűntettesek kölcsönös kiadatása iránt kötött állam­szerződésnek. Köttetett Párisban, 1855. évi november 13-án, a cs. és apost. kir. Felsége által megerősittetett 1855. évi december 6-án, a megerősítések mindkét részről kicseréltettek Bécsben 1855. deczember 6-án. NOS FRANCISCUS JOSEPHUS PRIMUS, divina favente dementia Austriae Imperator, Rex Hungariae, Bohemiae, Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiae, Croatiae, Slavo­­niae, Graliciae, Lodomeriae et Illiriae , Archidux Austriae , Magnus Dux Hetruriae et Cracoviae, Dux Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, Carnioliae et Bucovinae, superioris et inferioris Silesiae, Magnus Princeps Transilvaniae, Marchio Moraviae, Comes Habsburgi, Tirolis etc. etc. Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore praesentium facimus. Posteaquam a Nostro et a Plenipotentiario Suae Imperatoris Francorum Majestatis conventio de mutua maleficorum extraditione Lutetiis Parisiorum die 13. mensis Novembris anni 1855. inita et signata est tenoris sequentis. Eredeti szöveg. i Fordítás. 0 Felsége az osztrák császár, és 0 Felsége a francziák császára közös egyetértéssel szerződést akarván kötni a bűntettesek kölcsönös ki ■ adatása tárgyában, e czélra teljhatalmazottjaikul kinevezték, és pedig: 0 Felsége, az osztrák császár Hübner Sándor báró urat, a csá­szári vaskorona-rend nagy­ keresztesét, a császári becsület­ legio rendjének főtisztjét stb. stb., valóságos belső titkos tanácsosát, rendkívüli követjét, és­­ teljhatalmú ministerét 0 Felségénél a francziák császáránál; és Ő Felsége, a francziák császára Walewski-Colonna Sándor gróf urat, a császári becsü­let-legió rendjének főtisztjét, a dán Danebrog rendek­nek, a két siciliai királyság szt. Januarius rendjének, a szardíniai szt. Mó­ricz és Lázár, a toskánai szt. József, a portugali Fogantatás, a török Med­­jidie, a gö­r­ ig Megváltó-rendeknek nagykeresztesét stb. stb. — — Sena­­torát, ministerét és államtitkárát a külügyek osztályában. A kik is, miután jól kellő alakuakban talált teljhatalmazványaikat kicse­­■ vélték, a következő czikkekben állapodtak meg. La Majesté I’ Empereur d’ Autriche, et Sa Majesté l’Empereur des Francais, desirant, d’un commun accord, conclure une Convention pour 1’ extradition réciproque des malfaiteurs, ont nőmmé á cet effet, pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l’Empereur d’ Autriche, M. Alexandre Baron de Hüb­ner, Grand Croix ne 1’ Ordre Impérial de la Courenne de fer, Grand Offi cier de 1’ Ordre Impérial de la Légion d’ honneur, etc. etc. — Son Conseil ler intime actuel, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés Sa Majesté 1’ Empereur des Francais; et Sa Majesté 1’ Empereur des Francais, M. le Comte Alexandre Co lonna Walewski, Grand Officier de 1’ Ordre Impérial de la Légion d’ hon­­nenr, Grand’ Croix des Ordres de Danebrog du Danemarck; de St. Janvier des Deux Siciles; des St. Maurice et Lazare de Sardaigne; de St. Joseph de Toscanc; de la conception du Portugal; de Medjidié de Turquie; du Sau veur de Gréce, etc. etc. — Senateur, Son Ministre et Secrétaire d’ Etat au Département des Affaires étrangéres. Lesquels, aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants. 1. CZ1KK. t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék