Budapesti Közlöny, 1872. január (6. évfolyam, 1-24. szám)

1872-01-03 / 1. szám

53050 Buda-Pest 1872. 1. szám. Szerda, január 3. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztő­ség : Pesten , hatvani­ utca» 10-ik szám I. emelet. Kiadóhivatal : Pesten, Barátok­­ tere 7. sz. a. földszint. Kéziratok nem küldetnek vissza. Bérmentet­­len levelek csak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el. E­lőfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vég. A .Budapesti Közlőn;“ melléklapjára külön, postán vág; házhoz hordva : Egész évre. . . 2 frt.40 kr. Félévre ... 1 „ 20 „ Negyed évre . . . „ 60 . Hivatalos Hirdetések: A hivatalos „Értesítőbe'­ iktatandó hirdetések dijai a hirdetménynyel együtt előletesen beküldendők még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100— 200-ig 2 frt, 700—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 írttal több, helyben házhoz hordva a melléklappal tfyttt: Egész évre.........................12 frt. Félévre......................... 6 „ Negyed évre .... 3 . A „Hivat. Értesítő“ egyes száma, főlap nélkül 10 kr. azzal együtt 20 kr. Maoism EDE teszi : Egyhasábos petit sor egyszeri hirdetésért 10 kr, többszöri hir­detésért 9 kr. minden beigtatás­­nál. A bélyeg­ dij külön minden beigtatás után 30 kr. oszt. ért A hivatalos hirdetést igazoló egyes lap ára I0 kr TÖRVÉNYCZIKK (Kihirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1871. deczember 24-én.) 1. §. A házadóról szóló 1868. XXII. t. ez., va­lamint a házadó kivetésére, beszedésére és kezelé­sére nézve gyakorlatban levő szabályok, az 1870. LI. t. czikkben foglalt módositásokkal együtt 1872. év végéig érvényben tartatnak. 2. §. E törvény végrehajtásával a pénzügyminis­­ter bizatik meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a mi abban foglaltatik, összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szente­sítjük , s mind magunk megtartjuk, mind más híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezer­nyolczszáz hetvenegy­e­­dik évi deczember hó huszonharmadikán. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI­ CSÁSZÁR, Csehország királya, stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társországai hű főrendei és képviselő közös egyetértés­sel a következő törvényczikket terjesztet­ték szentesítés végett Felségünk elé . TÖRVÉNYCZIKK a dohányjövedékről szóló 1868. XIV. tör­vényczikk hatály­ának­ meghosszabbitásáról. (Kihirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1871. deczember 24-én.) 1. §. A dohányjövedékről szóló 1868. XIV. t. sz. , valamint ezen jövedék kezelésére nézve gya­korlatban lévő szabályok, a mennyiben a törvény­­hozás időközben másként nem intézkednek, 1872. év végéig érvényben tartatnak. 2. §. Jelen törvény végrehajtásával a pénzügy­­minister bizatik meg. Mi ezen törvényczikket s mindazt, a mi abban foglaltatik, összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesít­jük, s mind magunk megtartjuk, mind más hiveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáz hetven­­egyedik évi deczember hó huszonharmadi­kán, F­ERENCz József, b. k. (P. H.) Grróf Lónyay Menyhért, s. k. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb., és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyetér­téssel a következő törvényczikket terjesz­tették szentesítés végett Felségünk elé : TÖRVÉNYCZIKK a chilei köztársasággal. 1870. junius 14-én kötött barátsági, kereskedelmi és hajózási szerződésről. (Kihirdettetett a képviselőházban 1871. é­vi deczember 15-én, a főrendiházban 1871. deczember 18-án.) (Folyt. év vége.) Előfizetés a­­PESTI KÖZLÖNY -re, a házadóról szóló 1868. XXII. és 1870. LI. törvény­­czikkek érvényének meghosszabbításáról, a m. k. minist­eruim hivatalos lapja , a „BUDAPESTI KÖZLÖNY MELLÉKLAPJA“ czimli hetilap 1872. évi folyamaira. E.késü évre a melléklappal együtt 12 frt. Félévre . . 6 „ Negyedévre . . 3 „ A „Budapesti Közlöny melléklap“-jára külön évenkint......................2 frt 40 kr fél évenkint .... 1 „ 20 „ negyed évenkint. . . . „ 60 „ A hivatalos lap elöntetési ara evaigelé egy évre 20 frt, félévre 10 frt, negyedévr­e 5 frt volt. Te­kintetbe véve azonban, hogy mindenkinek, egye­seknek úgy mint a hatóságoknak, érdekükben áll, hogy a kormányrendeletek i s hivatalos érte­sítésekhez mennél könnyebben hozzájuthassanak, daczára, hogy a „Budapesti Közlöny melléklapja“ a főlap minden előfizetőjének megküldetik, s a főlap alakja, nagysága és terjedelme eddigi ma­rad, az előfizetési ár az eddigi összegnek 3/5 -ére, azaz 20 írtról 12-re, 10-ről 6-ra és 5 ről 3 ra szál­­lítta­tott le. A „Budapesti Közlöny melléklapja“ hetenkint egyszer jelenik meg, ugyanazon alakban mint a főlap, s a törvények és rendeletek magyarázatát tartalmazandja. A községek eddigelé azon kedvezményben ré­szesültek, hogy a lapot azon összegért kapták, melyért most az mindenki által megszerezhető. Miután azonban ennél olcsóbban a lapot még ki­vételesen sem lehetne adni : szükségesnek látjuk figyelmeztetni a községeket, hogy őket többé nem lehetene külön kedvezményben részeltetni. jgS®“ A „Hivatalos Értesités egyes számai, mint hivatalos hirdetést igazoló lap példányok, külön, a főlap nélkül is, darabonkint 10 kron adatnak. Az előfizetési pénz legczélszerűbben postai utal­ványnyal küldhető meg, minthogy ennek bérmen­tesítése is legolcsóbb: 10 frtig 5kr, azonfelül 10 kr. A BUDA­PESTI K­ÖZLÖNY­ KIADÓHIVATALA. HIVATALOS RÉSZ. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország Király­a stb. és Magyarország Apostoli Királya. Kedvelt Magyarországunk és társországai hű főrendei és képviselői közös egyetértés­sel a következő törvényczikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé : LAPUNK MAI SZÁMÁHOZ FROMMER A. HERMANN MAG-ÉS NÖVÉNYKERESKEDŐ 1872-IK ÉVRE SZÓLÓ FŐÁRJEGYZÉKE VAN MELLÉKELVE. Ferencz József, s. k. (P. H.) Gróf Lónyay Menyhért, s. k. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR Csehország királya stb . és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: TÖRVÉNYCZIKK a földadóról szóló 1868. XXV. törvényczikk érvényének meghosszabbítása iránt. (Kihirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1871. de­cember hó 24 én.) 1. §. A földadóról szóló 1868.XXV. t. sz., vala­mint a földadó kivetésére, beszedésére és kezelésére nézve gyakorlatban levő szabályok, az 1870. évi L. törvényczikkben foglalt módosítással együtt 1872-ki év végéig érvényben tartatnak. 2. §. E törvény végrehajtásával a pénzügymi­­niszer bizatik meg. Mi ezen törvényczikket, s mindazt, a mi abban foglaltatik, összesen és egyenként helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesit­jük, s mind magunk megtartjuk, mind más hiveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezer nyolczszáz hetven­­egyedik évi deczember huszonharmadikán. Ferencz József, s. k. (P. H.) Gr. Lónyay Menyhért, s. k. I XIII. Czikk. . A főconsulok, consulok, alconsulok, és consuli ügynököknek áll kizárólag tisztükben, nemzetük kereskedelmi hajóin a benső rendet fentartani és a kapitányok, hajótisztek és a legénység közt ke­letkezett mindennemű egyenetlenségeket, különö­sen azokat melyek a szerződésekre és bérszerződé­sekre vonatkoznak, kiegyenlíteni. A helyi hatóságok közbenjárásának mindak­kor lesz helye, valahányszor a hajón történt ren­detlenségek oly neműek, hogy a csendet és köz­rendet a parton vagy a kikötőben zavarnák, vagy

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék