Budapesti Közlöny Melléklapja, 1872. január (6. évfolyam, 1-4. szám)

1872-01-06 / 1. számú melléklap

Buda-Pest 1872. 1-ső szám. Szombat, január 6. A BUDAPESTI KÖZLÖNY MELLÉKLAPJ­A. MEGJELENIK HETENKÉNT egyszer. Előfizetési árak : Egész évre.....................................................................2 frt 40 kr. Fél évre . . . . . 1 frt 20 kr. Negyed évre .... . ......................0­00 kr. EGYES SZÁM ÁRA 5 kr. Törvényhatósági szervezés. Minthogy a törvényhatósági joggal felruházott városok szervezése belügyeik fontosságánál fogva, s amennyiben ezek egyúttal községet is képeznek, sokkal több nehézséggel van­­egybekötve, mint a me­gyéké, s minthogy e városok szervezési munkálata még most is folyamatban van , czélszerűnek láttuk tájékozás végett oly szervezési munkálatot közölni, mely a fel- m­erült nehézségeket megoldván, belügymi­niszter úr által jóváhagyatott. Ilyen a többi közt Szeged sz. k. város munkálata, melyet­­ egész terjedelmében ide iktatunk. Szeged sz. kir. város hatósága szer­vezetének terve. A város hatósága. Szeged sz. kir. város mint köztörvény­hatóság, belügyeit az 1870. évi 42-ik t. sz. értelmében és korlátai között önállóan in­tézi. Hatósága kiterjed a városban és a város területén lakó vagy tartózkodó min­den személyre és a városban s területén létező­ minden vagyonra. Kivételnek ez átalános szabály alól :­­ a) a hadseregnek, hadi­tengerészetnek és honvédségnek tettleges szolgálatban álló tagjai, a katonai szolgálatra vonatkozó és átalában az 1867-ik évi 12. t. ez. 14. §-a és az 1868-ik évi 40. t. ez. 54. §-a szerint a katonai biróság hatásköréhez tartozó ügyekben ; b) ő Felsége a királynak és udvarának állandó vagy ideiglenes lakhelyül szolgáló épületek és azok tartozékai ; c) kizárólag erődítési és más katonai czélokra használt minden épület, vagy he­lyiség a használat tartama alatt. Szeged sz. kir. város ezen hatóságát és abból folyó, az 1870. évi 42. t. sz. I. feje­zetében körülirt jogait , ugyanazon tör­vény korlátai között gyakorolja . 1­ er a tövényhatósági bizottság köz­gyűlése, 2- er a polgármester, 3- er a tanács, 4- er a rendőrkapitány, 5- ör az árvaszék által. I. FEJEZET. A közgyűlés. A törvényhatósági bizottság szervezetét, a közgyűlés hatóságát az 1870. évi 42. t. sz. II. és­­III. fejezete állapítván meg, utóbbi alá a törvény 43. §-ban elősorolt ügyeken felül még a következők utaltatnak : a) minden közjogi ügy, azokra vonat­kozó kormányrendeletek, hatósági levele­zések s magánkérelmek, az 1870. évi 42. t. sz. 1. §. c) pontjának korlátain belül; b) a város és hatósága jogait ; c) a város határait és törvényhatóságá­nak illetőségét érdeklő kérdések ; d) egyházi pártfogói jog gyakorlása; e) a város nevében bonyolult és sommás bírói eljárásra nem utalt magánjogi köve­telések iránti pertt megindításának vagy megszüntetésének elrendelése, kétes kime­netelű peres kérdésekben peregyezségek helybenhagyása, és ezen ügyekben a város pecsétje alatt meghatalmazó levelek ki­adása ; f) a helybenhagyott költségvetésben elő nem forduló kiadásoknak ; g) ajándékok­, jutalmaknak megszava­zása; h) mindennemű köztartozásbeli elenge­dések ; i) jótékony alapítások ; k) oklevelek, szabadalmak kihirdetése; l) a törvényhatóság kezelése és felügye­lete alatt álló pénztárak számadásának meg­­bírálása, a kezelőknek felmentése, marasz­talása ; m) szakbizottságok alakítása; n) minden egyéb köz-, beligazgatási és közrendtartási ügy, melyek különös körül­mények vagy fontosságoknál fogva a köz­gyűlés által maga elé kívántatnak, vagy a kormány, főispán, polgármester, tanács ál­tal közgyűlési tárgyalás alá utaltatnak ; o) a polgármester intézkedései és a ta­nácsnak a III. fejezetben érintett kérdések­ben hozott határozatai ellen egyesek által közbevetett felebbezések másodfokú el­látása; p) tisztviselőknek, kezelő-­s segédszemé­lyeknek 8 napot haladó időtartamra sza­badságolása. A lefolyt évi számadások megvizsgálása végett tavaszszal, a következő évi költség­­vetés megállapítása végett pedig őszszel a törvény 42. §-nál fogva tartandó közgyű­lések ideje minden év május és october havára tűzetik ki, ezenfelül minden hóban rendszerinti közgyűlés tartatik , de rend­kívüli közgyűlés is hivatkatik és pedig mindannyiszor össze , valahányszor azt a főispán, bizottság, vagy az előbbi akadá­lyoztatása esetében a polgármester szüksé­gesnek látja. A közgyűlésnek az önkormányzat köré­ben hozott határozatai elleni felebbezés, az 1870. évi 42. t. ez. 4. §-a szerint 15 nap, a szabály­re­ndeletek elleni folyamodás pe­­­­dig ugyanazon törvény 7. §-a értelmében a kihirdetéstől számított 30 nap alatt tör­ténik. Tanácskozási rendjét a közgyűlés­­külön szabályrendelettel állapítja meg. II. FEJEZET: A polgármester. A polgármester jogait és kötelezettségeit az 1870. évi 42. t. ez. 4, 30, 38, 41, 42, 47, 51, 53, b), c) pontja, 63, 78, 87. §§-ai állapítják meg. A törvény idézett §-aiban meghatáro­zott jogain és kötelezettségein fölül a pol­gármester a tanácsnokokat az osztályok vezetőiül, úgy a segédszemélyzetet az osztályokba beosztja és áthelyezi; a tiszti kar, segéd- és kezelőszemélyzet, valamint a szolgák, a közgyűlésnek fen nem tartott személyi és illetményi ügyeit és 8 napot nem haladó szabadsági idő en- s gedélyezése iránti kéréseit ellátja ; új hivatalok fölállítása, vagy régiek meg­szüntetése iránt a közgyűléshez a tanács­csal egyetértve, indokolt javaslatot terjeszt ; az évente előfordulni szokott rendkívüli­­ munkák teljesítésére és tartamára fölvétetni közgyűlésileg engedélyezett napidíjas ír­nokokat, továbbá kézbesítőket, adóvégre­hajtókat, adóintőket, a főjegyző, illetve adóügyi előadó meghallgatása mellett ki­nevezi ; előbbieket a rendkívüli munka megszűntével, utóbbiakat kötelességeik hűt­len, vagy pontatlan teljesitése esetén elbo­csátja ; segéd- és kezelőhivatalokban a munka beosztást az illető hivatal főnökével egyet­értve megállapítja ; a közgyűlésnek az 1870. évi 42. t. sz. 58. §-a alapján időközben elnökileg elinté­zett folyó ügyekről jelentést; azon ügyek­ről azonban, melyek iránt az idézett §. d) pontja értelmében az illető ministerhez fölirt, a fölirat és leirat bemutatása mellett mindig tüzetes előterjesztést tesz ; minden rendszerinti közgyűlés kezdetén, az időközben előfordult nevezetesebb ese­ményeket, s a köz-és beligazgatásban fölme­rült lényegesebb mozzanatokat, a közbátor­ság, közegészség állapotát, a pénztár állását szóval bejelenti; a közgyűlésnek egyenesen személyéhez utalt határozatait végrehajtja , szabályrendeleteknek dobszó mellett és

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék