Budapesti Közlöny, 1872. március (6. évfolyam, 49-74. szám)

1872-03-01 / 49. szám

Buda-Pest 1872. 49. szám Péntek, martius 1. Ghkkemtorío : Pesten , hetveni­ntd­e 10- ik uim I. emelet. Kiadóhivatal : Pesten, Baritok­­ tere 7. ss. a. földszint. Naponkénti póttal szétküldéssel rely helykén háehos hordva e meléklappal elyttt. Egész évre...........................IS írt. Félévre............................ 6 . Negyed évre .... 3 . HIVATALOS LAP: BUDAPESTI­­KÖZLÖNY. KáíIHATOV nem küldetnek rleue. Bdrmentet­ieu ieT.lek reek rendes lereleedlnktcl ío­­gadl&fcrsk eL ElÓEIZKTÍSI ÁaAA : A „Budapesti Közlöny" melLéklapjára killön , postán vagy bázaot hordva : Egész évre... 8 frt. 40 kr. Félévre ... 1 „ 20 „ Negyed évre . . . „ 60 „ A „Hivat. Értesítő* egyes száma, főlap nélkül 10 kr. azzal együtt 20 kr. Hivatalos Humrrista: A hivatalos „Értesitőbe­' iktatandó hirdetések dijai a hirdetménynyol­c efyütt d­öltf M«a beküldendők még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt, és SO kr. a bélyegért, 100— 100-ig 1 frt, 100—500-ig S frt és igy tovább minden 100 szóért 1 írttal több. MsaiaHitDiTÉSEt: Egyhasábos petit sor egyszeri hirdetésért 10 kr, többszöri hir­detésért 9 kr. minden beiktatás­nál. A bélyeg­díj külün minden beigtatás után 30 kr. oszt. ért A hivatalos hirdetést igazoló egyes lap ára 10 kr HIVATALOS RÉSZ. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország Királya stb., és Magyarország Apostoli Királya. Kedvelt Magyarországunk és társországai hű főrendei és képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé: TÖRVÉNYCZIKK az 1872-ik évi állam­költségvetésről. (Kihirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1872. február 28-án.)­­­ §• Az 1872. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai: Százhatvanegy millió kilenczszázötvenkilencz ezer ötszázhárom o. é. írtban, rendkívüli kiadásai: Hetven millió kétszáznegyven kilencz ezer nyolczszázkilenczvenegy o. é. forintban, hitel- és pénztármüveleti kiadásai: Hatvannégy millió hétszáznyolczvanhét ezer hatszázhetvenöt o. é. forintban állapíttatnak és ajánltatnak meg. 2. §. Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint osztat­nak meg : eK Cí 'o? II HI IV. V. VI A. Rendes kiadások. A királyi udvartartás költsé­gei ...................................... . cs. és Apost. kir. Felsége kabineti irodája és a kabi­neti iroda nyugdijai . . A főrendi- és képviselőház szükségleteire, a tiszti és szolgaszemélyzet illetmé­nyeire egész évre, a képvi­selők lakpénzeire félévre, a képviselők napi­dijaira, a delegatió költségeire, az or­szággyűlési gyorsiroda költ­ségeire, végre az állama­dósságot ellenőrző bizott­ság napi-dijaira, utazási- és egyéb költségeire átalány­kép ...................................... Az 1872. évre megállapított közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg...................... Az 1849. évtől az 1867. évig tettleg fennállott központi kormány közegeinek nyug­dijai ................................ Nyugdijak : Ministerelnökség .... . cs. és Apost, királyi Fel­sége személye körüli minis­­terium................................. Rovaton­kint Czimenkint Fejezeten­kint f­o 158­3,933 'SNOa Rovaton­kintn . .. J Fejezeten Czimenkint | Jkint &­N­C-­f­o­r­i­n­t 3Horvát- szlavon- dalmát mi-VII 3.650,000 61,395 700,000 23.983,714 VIH. IX. 270,000J Distermin .... Belügyministerium . . 5 Pénzügyministerium . . Közmunka- és közlekedés ministerium .... 7 Földmivelés-, ipar- és keres­kedelmi ministerium 8 Vallás és közoktatási minis­terium........................... 9 Igazságügyi ministérium 10 Honvédelmi ministérium 11 A magyar határőrvidéket il­lető nyugdijak. . . . Együtt (VI. fejezet 1—1. czim) Az 1867. XV. törv. czikk­ben elvállalt államadóssági járulék:­­ Évi járulék: Folyó pénzértékben . . Érczpénzben .... Ennek beszerzési költségei összesen (1. czim) Évi törlesztési járulék: Folyó pénzértékben . . Ezüstpénzben .... Ennek beszerzési költségei Összesen (2. czim.)­­Együtt (VII. fejezet­­—2. czim) Az 1871. évi 30 millió frt­­nyi ezüst kölcsön kama­taira : Ezüstben........................... Ennek beszerzési költségei Együtt (VIII. fejezet) Horvát Slavonországokbel­­igazgatási szükséglete. Horvát-Slavonországok auto­nóm kormányzatának az 1868. évi XXX. t. sz. 15. §. értelmében...................... 17.412.000 11.776.000 2.355,200 1.000,000 150,000 30,000 1.500,000 210,000 1,125 631,965 1.122,795 77,431 100,607 30,353 455,000 15.000 92.000 31.543,200 1.180,000 2.200,000 2.530,367 32.723,200 1.710,000 (Folytatjuk.)

Next