Budapesti Közlöny Melléklapja, 1872. március (6. évfolyam, 9-13. szám)

1872-03-03 / 9. számú melléklap

Buda-Pest 1872. 9-dik szám. Vasárnap, márczius 3. A BUDAPESTI KÖZLÖNY Előfizetési árak: Egész évre..................................................................2 frt 40 kr. Fél évre..................................................................1 frt 20 kr. Negyed évre .... . . .....................— 60 kr. EGYES SZÁM­ÁRA 5 kr. MELLÉKLAPJA. MEGJELENIK HETENKÉNT egyszer. Jelentés a meteorologiai s földdele­l­ősségi m. kir. központi intézet állásáról 1871. év végével. Előadja az intézet igazgatója. A fenálló szervezési szabályzat értelmében van szerencsém a meteor, és földdelejességi m. kir. központi intézet tevékenységéről a nagyméltóságu ministeriumnak jelentésemet a következőkben előadni. I. Történelmi rész. A központi intézet megkezdte működését­­alálirtnak igazgatóvá lett kineveztetésével. 1870. évi július 12-én kelt legfelsőbb el­határozás, a nagyméltóságu ministerium­nak 1870. julius 17-én 15467 sz. rendelete. Minthogy az uj intézet a budai kir. fő­reáltanoda helyiségeiben, a hol az akadé­miai észlelde 9 év óta elhelyezve volt, hely hiányában nem maradhatott, ennélfogva első gondja volt az igazgatóságnak az inté­zet számára helyiséget teremteni. Ez azon­ban nem sikerült, mert a legszerényebb kí­vánalmak, miket egy észlelde irányában támasztani kell, a házbér fejében 1871. .évre előirányzott 2000 írttal megközelítő­leg sem voltak fedezhetők, mint erről nagy­ságos Mészáros osztálytanács urnak szemé­lyesen meggyőződni alkalma volt. Időközben az akadém. észlelte a helyiséget kiüríteni kényszerittetvén, nem maradt egyéb hátra, mint a várban egy még épülő félben levő lakást bérelni, a melyet csak 1870. deczember végével lehetett elfog­lalni, s mely alig elegendő arra, hogy benne az irodán kivül az intézeti műszerek s tár­gyak elhelyeztethessenek. Miután a segédi állomásra a m. tud. aka­démia által javaslatba hozott 2 egyén a pályázattól visszalépett, ideiglenesen Kur­länder Ignácz megvizsgált tanárjelölt fo­gadtatott fel, s a nagyméltóságu ministerium­nak 1871. február 21-én 3009. sz. rende­letével megerősittetett. A központi intézet ügye eddig fejlődve lévén, legközelebbi teendő volt a külállo­­mások számára a szükséges műszerekről gondoskodni. A német-franczia háború nem csak Páris­­sal szakította szét az összeköttetést, ha­nem Németország gépészi műhelyeiben is tökéletes pangást idézett elő, s a közleke­désben félbeszakítást, úgy hogy műszerek megszerzése végett majdnem egyedül Bécsre voltam szorítva. Sikerült azonban személyes összeköttetéseim folytán mégis több mű­szert vásárolhatni. Még 1870. deczember hóban Kurländer segéd úr több állomásra műszerekkel el­látva kiküldetett. 1871. február elején az intézet igazgatója megbetegedvén, két teljes hónapon át hiva­taloskodásában gátolva volt, mely alkalom­mal az intézeti tiszti létszám elégtelensége kétségbevonhatlanul kiderült. Az igazgató fellábadtával a külállomások szervezése folytattatott, s egész éven át ez volt a fő­teendő , noha, — mint az alábbi jegyzékből kivehető — ez irányban annyi történt, a mennyit méltányosan követelni lehet, — az eredmény mégis fényesebb leendett volna, ha műszerek hiányában a központi intézet működése akadályozva nem lett volna. Az 18­7 °/i -ik év folyamában nem tévesz­tetett szem elől egy alkalmas hely kipuha­­tolása az észlelde felállítására. A központi intézet, mint physikai fő ész­lelde feladata egy idegen épületben bérelt helyiségben csak igen nehezen, s csak fe­lette nagy költséggel oldható meg ,­­ mert a delejes észleletek teljesítése oly feltételek­kel jár, melyek magán­házban, úgyszólván, soha sem találhatók fel,­­ a meteorológiai észleleteknek pedig csak akkor van valódi értékük, ha azok több év során át hasonló körülmények közt, tehát ugyan­azon a helyen léteznek. Helyiségvál­toztatás sehol sem lehet oly káros, mint a meteorológiai észleléénél. Ezeket fontolóra véve, 2 vagy 3 évre ideiglenességet életbe léptetni , tisztán mun­kaerő­­s pénz­fecsérlés volna, mert a műszerek megszerzése, felállítása, s igazolása maga 2 évet vesz igénybe, s így egyedül czélirányosnak csak az látszik, hogy az in­tézet egy külön, egyedül e czélra szánt, al­kalmas vidékben levő épületben helyeztes­sék el. Egy alkalmas helyiség kiszemelése czél­­jából a kegyelmes minister ur megbízása folytán dr. Jelinek Károly osztálytanácsos urat, a cs. kir. oszt. központi intézet igaz­gatóját meghívtam Buda­pestre lerándulni. — Ezen 1871. augusztus hóban tartott szemle eredményét a nagyméltóságu mi­nisteriumnak személyesen előadtam. II. Külállom­ások. Már a m. kir. központi intézet felállítása előtt léteztek a magyar korona országaiban észlelési állomások, melyek észleleteiket a bécsi központi intézethez küldték be. Ezeket fentartani, s alkalmas helyeken újakat alapítani volt a központi intézet főfeladata. A bécsi cs. kir. központi intézettel egyez­ség köttetett olykép, hogy azon műszerek, melyeket a tizedes rendszer szerint átala­kítani lehetséges, am. kir. központi intézet által átvétetnek, a többiek pedig, mig ki nem cseréltetnek, használatra a magyar állomásokon hagyatnak. A működő észlelési állomások száma jelen év végével 52 volt. Ezekből esik Magyarországra 35, Er­délyre 8, Horvátországra s a határőrvidékre 8, s a Tengerpartra­­. A műszereket, kevés kivétellel, a központi intézet adta, vagy pedig, mint fentebb em­lítve jön, a bécsi központi intézettől kölcsö­nöztelek. Megjegyzendő, hogy néhány állomás, mely műszerekkel a központi intézet által szereltetett fel, egész 1871. év végéig mű­ködését még nem kezdte meg. A külállomásoknak következő műszerek adattak át 1871. év végéig : 24 légsúlymérő 67 hőmérő 23 esőmérő (pléh edény) 32 esőmérő cső 19 nedvmérő állvány 19 hőmérő ernyő 5 szélkakas Az állomások felszerelése rendszerint következőkből áll: 1 edény légsúlymérő 50 ft. 2 hőmérő 6 ftjával, állványnyal 5 ft 50 kr, és ernyőzet 3 fttal, összesen 20 ft 50 kr. 1 esőmérő szövekkel együtt 10 frt. A­hol a körülmények megkívánják, szél­kakas is állíttatik fel,amely szerkezetének megfelelőleg 12—30 ftba kerül. A becsomagolás s elszállítás költségeit szintén a központi intézet viseli, sőt sok eset­ben a felállítás költségeit is. Noha igen kívánatos volna, hogy néhány hazai, egy erdélyi s egy horvátországi ál­lomás önjegyző műszerekkel láttassék el, ekkorig azonban ezt nem lehet­ kivinni. Az észleletek havonkint volnának be­küldendők ; itt nem hagyhatom említés nél­kül, hogy folyton szaporodik azon észlelők száma, kik az észleleteket ki nem szá­mítva küldik le. Távirészi szolgálat. Hogy az egyidejű időjárásról áttekintést lehessen szerezni, szükséges, hogy egy bi­zonyos órában a meteorológiai állapotról czélszerüen fekvő állomások jelentést küld­jenek be. A m. kir. földm. ipar- s keresk. minis­­terium távirdai szakosztálya ily távsürgő-9

Next