Budapesti Közlöny, 1872. április (6. évfolyam, 75-98. szám)

1872-04-03 / 75. szám

1872. Buda-Pest 75. szám Szerda, április 3. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS Ja­p 1­ Naponkénti postai ___________ helyben házhoz hordva a melléklappal együtt: Egész évre...............................12 frt. Félévre......................................6 . Negyed évre .... 3 Előfizetési Akar : szétküldéssel vagy 1 A „Budapesti Közlöny“ melléklapjára külön , postán Egész évre. Félévre . Negyed évre vagy házhoz hordva 2 frt. 40 kr 1 • 20 .­­ .60. A „Hivat. Értesítő“ egyes száma, főlap nélkül 10 kr. azzal együtt 20 kr. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítőbe"! Iktatandó hirdetések dijai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1­­ frt, és 30 kr. a bélyegért, 100— 200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és igy tovább mindet­ 100szóért 1 frttal több. A hivatal­­­ hirdetést igazoló egyes lap ára 10 kr. Sz£ezzsztŐ6éq : Pesten, hatvani-utcza 10-ik szám I. emelet. Kiadóhivatal : Pesten, Barátok - tere 7. sz. a. földszint. KIZ2HATOK nem küldetnek vissza. Bementet­­ten levelek vak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak eL Mígáshi acBiásEK: Egyhasábos petit sor egyszeri hirdetésért 10 kr. többszöri hir­detésért 9 kr. minden beigtatás­­nál. A bélyeg­dij külön minden beigtatás után 30 kr. oszt. ért HIVATALOS RÉSZ. Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztésére megengedem, hogy Perlaky Já­nos, pesti itélő­táblám tanácselnöke, beál­lott testi fogyatkozása következtében, saját kérelmére, a fennálló nyugdijazási szabá­lyok értelmében végleges nyugalomba he­lyeztessék. Kelt Budán, 1872. évi mart. hó 19-én. Ferencz József, s. k. Bittó István, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminister által tett legalázatosabb felter­jesztés alapján, folyó évi márczius havának 25-én kelt legmagasabb elhatározással, báró Eügeleben Lajos titkos tanácsosnak s miniszeri tanácsosnak a közös külü­gyministériumnál, annak saját ké­relmére az állandó nyugalmi létszámba történt áthelyezése alkalmából az osztály­főnöki czimet és rangot díjmentesen legkegyelmesebben adom­á­­­nyozni méltóztatott. A magy. kir. belü­gyminister Drexler András beszterczebányai lakost és volt ottani főügyészt, a jövedelmi adó kivetése ellen intézett felebbezések tárgyalása és eldöntése czéljából a beszterczebá­nyai magyar királyi pénzügyigazgatóság székhe­lyén alakított felszólamlási bizottság elnökévé ne­vezte ki. A m. kir. pénzügyminiszer a debreczeni m. k. pénzügyigazgatósághoz Csiszár Gyula és Exner Nándor pénzügyi fogalmazókat titkárokká ne­vezte ki. A magy. kir. pénzügyminister Zsoldos Károlyt, a fennállott központi sóüzleti igazgatóság fogal­mazóját, és Kopecz Ödön fogalmazósegédet, az említett ministériumhoz fogalmazókká nevezte ki. A magy. kir. pénzügyminister Dessewffy Emil és Gráf Károly gyakornokokat, Lánczy Gyula és Grulich József végzett jogászokat a magyar kir. pénzügyministériumhoz fogalmazósegédekké ne­vezte ki. A m. k. pénzügyminister az illetékügyi szám­vevőséghez Zsdánszky János adóhivatali ellenőrt 11-ed­osztályú, továbbá Merényi László, Böhm Jó­zsef adóhivatali tiszteket, és Bátyay Zsigmond számvevőségi gyakornokot III-ad osztályú szám­tisztekké nevezte ki. A kir. igazságügyminiszer Horány György kézdi vásárhelyi kir. törvényszéki telekkönyvvezetőt hasonló minőségben a budai kir. törvényszékhez helyezte át. Dittrich Mór,­dad­ községi jegyző saját, továb­bá Béla, Géza és Janka nevű gyermekei vezeték­nevüknek „Zem.“-ra kért átváltoztatása I. évi 9.412. számú bülü­gyministeriumi rendelettel meg­engedtetett. A győri magy. kir. pénzügyigazgatóság Zitás Ferencz volt honvéd-főhadnagyot II. osztályú iro­datisztté nevezte ki. Az 1871. november hó 2-án 9225. szám alatt kelt ministeri rendelethez mellékelt kimutatás a következőleg igazittatik ki: 1. Zelene község a losonczi kir. járásbíróság­hoz osztatik be. 2. A szent-gotthárdi kir. járásbirósághoz beosz­tott Inzenhof község a németujvári kir. járásbiró­sághoz beosztott Borosgödör községgel azonos lé­vén , ezen Borosgödör (Inzenhof) község a német­ujvári járásbiróságnál hagyatik meg, s a szent­gotthárdi járásbíróságnál törlendő. 3. A mocsi járásbirósághoz beosztott Mező­­kecsed község a tekei járásbiróságnál előforduló Kecsed községgel azonos lévén, ezen község a mocsi járásbiróságnál hagyatik, a tekei járásbiró­ságnál pedig törlendő. 4. Vajk község az­ érsekujvári járásbíróságtól a nyitrai járásbirósághoz osztatik. Pest, 1872. márczius 26-án. Bittó István, s. k. NEMIHVATALOS RÉSZ. BOLDOGULT Miksa mexikói császár emlékére Triestben felállítandó emlékszoborra Bács-Bodroghme­­gyében begyült 2 forint 25 krnyi összeg a magyar ki­rályi belügyministerium által rendeltetése helyére kül­detett. ORSZÁGGYŰLÉSI TUDÓSÍTÁSOK. A KÉPVISELŐHÁZ CDLXXVII. ÜLÉSE 1872. ápr. 2-án esti 5 órakor. Elnök: Somssich Pál. Jegyzők : Parcsetics Sándor, Széll Kálmán Mihályi Péter. A kormány részéről jelen vannak: Gr. Lónyay M., Szlávy József, Kerkapoly Károly, dr. Pau­­ler Tivadar, Tóth V., Bittó István, és dr. Wenckheim Béla. A múlt ülés jegyzőkönyve észrevétel nélkül hi­telesíttetik. Elnök : Bemutatja a múlt hó folytán beadott és el nem intézett interpellációk, indítványok, ha­tározati- és törvényjavaslatok jegyzékét. Sopron város kéri, hogy a Sopronon át Zsol­nára és a Győrtől Sopronon át az osztrák határ­szélig építendő két vasútvonalnak még ez ülés­­szakbani elintézése iránt a ház intézkedjék. Pest-, Pilis- és Soltmegye az 1844. 9. t. sz. el­törlése iránt kérvényez. Schafer Frigyes képviselő végleg igazoltatik. Mocsári Lajos bemutatja Borsod megye Csaba községe 87 választójának kérvényét, melyben ké­rik, hogy a választási, 5 évi országgyűlési és az incompatibilitási miniszeri törv­javaslatok elvettes­senek. Ugyanezt kéri Görömböly községe 52 vá­lasztója, annak ünnepélyes kijelentésével, hogy ők eddig a jobboldal hívei voltak, végre azonban meggyőződtek a felől, hogy véleményök szerint a baloldal törekvéseitől lehet várni azt, hogy az or­szág népének jogai kivívassanak. (Nagy derült­ség.) Végül bemutatja Kis-Győr községe választó­polgárainak hasontartalmú kérvényét. Helfy Ignácz benyújtja a nagy-bereghi vá­lasztó­kerülethez tartozó Kígyós község választó­polgárainak a fentebbiekhez hasonló tartalmú kérvényét. Vukovich Sebő emlékezteti a házat a múlt hó 11-ikén 12 éd magával beadott ama határozati javaslatra, mely szerint a pénzügyminiszer oda utasíttassék, hogy az alsó vidék felsegélésére vo­natkozó tör­v.j­avas­latot, mely a ministérium nyi­latkozata szerint készen van, rögtön, a napirend­nek ideiglenes felfüggesztése mellett, a háznak azonnali tárgyalás végett mutassa be. Ha volt eset, melyről el lehetett mondani, hogy bis dat, qui cito dat, ugyanezen eset az. Bizton ál­líthatja, hogy azon halasztás által, mely ezen ügy­nek három hét óta való föl nem vételéből ered, a szenvedés, az ínség, a halálozás az alsó vidékeken még nagyobb fokra hágott. Minthogy határozati javaslatának elintézése nem kerülne többe egy-két óránál, kéri a házat, hogy azt a holnapi ülésre tűz­ze ki. Kéri ezt a szenvedő emberiség nevében. (Élénk helyeslés a baloldalon.) Elnök : Méltóztassanak azok, kik e határozati javaslatot holnap kívánják fölvétetni, fölállni. (Megtörténik.) A többség nem kívánja fölve­tetni. Húsz balközépi képviselő név szerinti szava­zást kér. Justh József : Nem értette tisztán a kérdést. Ha csak arról van szó, vájjon Vukovich javasla­tát holnap kifejtheti-e, úgy ez ellen nincs észrevé­tele. Huszár Imre : Az elnök a házszabályok értel­mében nem is tehette föl máskép a kérdést, mint a miként föltette, mert mindenekelőtt azt kell el­dönteni : mikorra tűzessék ki valamely indítvány fölvétel végett. Ha a jobboldal beleegyezik abba, hogy Vukovich javaslatát holnap kifejthesse, úgy a névszerinti szavazásnak természetesen nincs he­lye. (Felkiáltások a jobboldalon: Szavazzunk ! Szavazzunk!) A névszerinti szavazás folytán Vukovich Sebő indítványa 120 szavazattal 78 ellenében (távol volt 21­­1 képviselő) elvettetett. Onossy Mátyás Zsadány és Varjas község vá­lasztóinak kérvényét mutatja be, melyben kérik, hogy a kormány előterjesztvényei törvényerőre emeltessenek. Vajda János több rendbeli kérvényt nyújt be, a választási­­javaslat s az 5 éves országgyűlés ellen. Az állandó igazoló bizottság jelentése folytán idősb Elek, Gábor és Lukács Béla 30 nap fenntar­tása mellett igazoltatnak. Az első a 8 ik, az utób­bi a 9 ik osztályba soroztatik. Kautz Gyula : Jelentést tesz a könyvtári bi­zottság részéről a Ghyczy Ignácz-féle könyvtár át­vétele iránt. Ajánlja, hogy ez, miután a könyvtár jelen helyisége elégtelen az országgyűlés végezté­vel valamely osztályteremben helyeztessék el; javasolja továbbá, hogy az országgyűlési könyv­tár, miután az nagybecsű szakművek gyűjtemé­nyét képezi, szélesebb és nyilvános használatra bocsáttassák. A jelentés ki fog nyomatni s napirendre tűzetni. Ezután folytattatik a választási törv. javaslat tár­gyalása. Helfy Ignácz pártolja Madarász indítványát. Román Sándor is pártolja Madarász indítvá­nyát. Az ülés végződik 8 óra után. Holnap d. e. 10 órakor ülés.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék