Budapesti Közlöny Melléklapja, 1872. április (6. évfolyam, 14-17. szám)

1872-04-07 / 14. számú melléklap

Buda-Pest 1872. 14-dik szám Vasárnap, április 7. A BUDAPESTI KÖZLÖNY MELLÉKLAPJ­A. MEGJELENIK HETENKÉNT egyszer. Előfizetési árak : Egész évre...................................................; EGYES SZÁM ÁRA 5 kr. Negyed évre ...... ... Dr. Czifra Ferencz tanárjelentése a vallás- és közoktatási ministérium­­hoz, a boncttani intézetek és múzeu­mok megtekintése érdekében tett külföldi utazásáról. (Vége.) Koppenhága. Van itt minden egyes iskolának saját felügyelője, azonkívül minden nagyobb városban és kerületben újból egy felügyelő s ezenkívü­l egy országos fő-tanfelügyelő, kinek egyéb feladata nincs, mint egész éven át az országban létező nevelő- és tan­intézeteket, iskolákat meglepve (nem előre kihirdetve, és megjelentve, mint sok helyütt történni szokott) alaposan megtekinteni, figyelemmel lévén a tanítói karra, a tanítás módjára, a tanulás eredményeire, stb. Hogy ily állomásokra, melyeknek helyes betölté­sétől egy nemzetnek úgyszólván a jövője függ, csak is kipróbált és tudományos ala­pon kiképzett tanúit egyének alkalmaz­tatnak, a­kik egyszersmind a helyes taní­tási irányt a nem helyestől megkülönböz­tetni képesek, magától értetődik. Továbbá gondoskodik az állam arról is, hogy minél több szorgalmas és magukat kitüntető egyének bővebb ismeretek szerzése végett tapasztalati utakat tehessenek az állam költségén. Ezen helyes eljárást nincs miért bővebben ajánlani, miután e tekintetben gondoskodó hazai kormányunk is az újabb időben a legnagyobb készséggel nyújt al­­­­kalmat a hazai tudományosság érdekében magukat mivelni óhajtó honfiaknak. Orvosi szakunkat illetőleg meg kell, hogy említ­sem még a koppenhágai nagyszerű köz­ségi kórházat (Communal- Spital.) E nagyszerű épület kívülről csaknem egy királyi lakhoz hasonló alakban tűnik fel, 9­0­0 beteg befogadására szolgáló, czélsze­­rűen berendezett helyiségekkel ellátva, és magas, tágas termeket foglalva magá­ban, melyekben az ágyneműek tisztasága, friss, üde levegő, szellőztetés, fürdő és mosó helyiségek, czélszerű vízvezetés, mint meg­annyi főkellékei egy berendezett valódi kórháznak feltalálhatók, s a berlini minta­kórházaktól semmi tekintetben hátrább nem állnak. Az épület egy három emeletes négyszöget képez, tiszta, tágas, nagy udvar­ral, hasonlóan üde friss levegőt árasztó fák (nagy udvaraival) lombjaitól környezve. A közös kórtermeken kívül, tisztán és ízle­tesen bútorozott, magánosok felvételére szol­gáló szobák nagyszámban léteznek. Van az épületben egy tágas, világos műtő­ terem, mely figyelmet igényel, a­mennyiben a műtétekre szükségelt eszköz­tára valóban nagyszerű, minden kigondolható eshető­ségre a szükséges és használható állapotban levő eszközökkel el van látva. Figyelemre méltó még a nagy és tiszta főző helyiség is, a­hol a legjobb minőségben, és legizleteseb­­ben készült étkek illata kellemesen hat a belépő szagérzékére, megizletve pedig a legkényesebb inyenczet is kielégítheti. Göttinga. Dániát elhagyva, mintegy 20 órai viha­ros és szél­vészes tengeri utazás után további észleletek végett Göttingába érkeztem, itt legelőször is mint szakomba vágó intézetet a boneztani múzeumot tekintem meg. Ez intézet épen a vaspálya közelében, a városon kívül fekvő, kellemes és fáktól környezeti helyiségben van elhelyezve. Tar­talma elég gazdag minden egyes bonet­tani rendszerekre vonatkozó, készítmények­ben. Van nagyszerű koponya-, s fej-gyüjte­­ménye, u. m. indus, néger, chinai, perui, orosz, kozák, német s görög fő, több rendbeli múmia-fejek. Az ideg-készítmények közül különösen megemlítendő a három osztatú ideg, és az arczközlő-ideg, nemkülönben a sympathi­­cusra vonatkozó szép és sikerült példányok. A táj­ boncztanra vonatkozólag több rendbeli értékes darabok közül nagy mérvben tanulságos a practicus irányban felfogott és kikészített gáz-táj bonczi viszo­nyait, az ide tartozó edényekkel, idegekkel­­ és pólyákkal együtt előtüntető készítmény. Kevésbé sikerültek a belövelt ütéri és visz­­éri készítmények; általában azt tapasztaltam, hogy itt az idegek nagyobbára az üterek­­kel együtt kikészítve, borszeszben tartat­nak fen. Szemlélhetők fül- és szem­készít­mények nagy mennyiségben, azonban a bécsi, prágai és koppenhágai készítmé­nyekkel nem állíthatók egy színvonalra, annál inkább kitűnő néhány sikeresen be­lövelt nyirk­edényi készítménye a végtagok­nak; legszebbek azonban a távcső több­nyire kettős és változatos lefolyási eseteit előtüntető több rendbeli példányok, a cső lefolyása folytán előforduló különböző szi­getekkel. Továbbá a mutatványokra szükségelt emésztő szervek, belövelt nyakhártya, bél­mirigyek, ivar­szervek készítményei ; a na­gyobb készítmények itt is, mint Berlinben, Halléban, belülről czínezett fatartókba helyezték el. A tanterem világos, eléggé tágas, felülről kap beható világosságot. Az előadás alkal­mával a tanár az arczközlő-ideg lefolyási viszonyait ritka szép és szabatos modorban fejtegette. Az itt vázlatosan elősorolt készít­ményeken kivül alkalmam volt még H­e­n­­­e tanár kiváló s különös szivessége folytán az általa előállított górcsői készítményeket is szemlélhetni, melyek közül számos s kitűnően sikerült példányokat mutatott be ; különösen igen értékesek a vese finomabb szerkezete tanulmányozására vonatkozó készítmények, melyeken a rendes gyűjtő húdcsöveken kívül az általa feltalált kacs-, vagy hurokszerű húdcsövek a legszabato­­sabban valának előtüntetve ; továbbá a Malphig-féle gomolyagok, vese­szemölcsök átmetszetei szintén nagyon érdekesek valá­nak. A szemkészítmények közül a reczegnek Schultze szerint előállított rétegei kitűnően sikerültek. Láthatók még a gerinczagy szö­vetei szerkezetére vonatkozó több rendbeli átmetszetek, a gerinczagy különböző osztá­lyaiból véve, ezeken kívül a belövelt Ruisch-féle hártyát, nemkülönben a Sten­­son-féle örvényes edényeket a legtökélete­sebben sikerülve láttam, az utóbbi készít­mény Gerlach tanár ajándéka s mint a leg­sikerültebb készítmények egyike valóban igen értékes ; a tisztelt tanár csekély sze­mélyemet is egy a vese szöveti alkotására vonatkozó s­a­kacs-,vagy hurokszerű csö­veket előtüntető szép emlék­példány­nyal ajándékozta meg. Láttam még a csontcsö­vek tanulmányozására vonatkozó szép gór­csős készítményeket. A készítmény­tárból kiemelendő még a fog-gyűjtemény, mely kiválólag a fogak kifejlődését tárgyaló ta­nulságos készítményekben gazdag. A csont­­gyűjteményben Teichmann tanár által különböző irányban átmetszett fő, melyen még a tömkeleg osztályai is láthatók, nagy mérvben tanulságos. Göttingában tartóz­kodásom ideje alatt megtekintem még a kórházat is; e kórház 150 beteg számára van berendezve, minden korosztályokat magában foglalva ; azonban jelenben a sze­mészet számára külön helyiség épül. Bete­gek, különösen sebesültek, a kórházon kívül kertben felállított sátrakban ott létem alkal­mával még ápoltattak. A kórházi helyisé­gek azon kellékeket, melyekkel a már em­lített berlini és koppenhágai kórházak oly nagy mérvben bírnak, nagyobbára nélkü­lözik. A műtői eszköz­tár azonban igen kitűnő. Ugyanez alkalommal a kórház épületében elhelyezett kórboncttani helyi­ségeket és gyűjteményeket is megszemlél­tem, a gyűjtemény maga kevésbé érdekes, hanem annál nagyobb mérvben űzetik itt 14

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék