Budapesti Közlöny Melléklapja, 1872. május (6. évfolyam, 18-21. szám)

1872-05-05 / 18. számú melléklap

Buda-Pest 1872. Vasárnap, május 5. 18-dik szám. A BUDAPESTI KÖZLÖNY MELLÉKLAPJA. Előfizetési Árak : MEGJELENIK HETENKÉNT Egész évre........................................................2 frt 40 ki. EGYES SZÁM ÁGA egyszer. Fél évre .......................................................1 frt 20 kr. 5 kr. N­egyed évre .... . . . - W­kr. / --------------------------------------------­ --------- ---------------------­--------------­ A földvidelén-, ipar- é­s kereskedelem ügyi magyar kir. ministeriumnak öt évi működése (1867-től 1872-ig) a minister megbízásából az egyes szakosztályok hivatalos jelentéseinek alapján összeállitá Pestimre, e ministerium államtitkára. (Folytatás.) Eltekintve azonban a lótenyészintézetek nagy pénzértékéül, az azokban meglevő tenyészanyagban oly közgazdasági kincs került a m. kir. földmivelési ministerium korlátlan rendelkezése alá, melyet az or­szágos lótenyésztés felvirágoztatására a le­hetőleg legczélszerűbb kezelés által telje­sen felhasználni kötelességének tartotta. Ezen kötelesség szülte felelősség érzeté­ben a ministerium azonnal az átvétel után az ország legkitűnőbb szak­férfi­aiból egy országos központi lóteny­ész-bi­zottmányt állított össze, melyet minden, a lóteny­észintézetek körében elő­forduló fontosabb tenyésztési, gazdasági vagy szervezési kérdésben tanácsadó közeg­ként igénybe vesz, hogy így az ügyveze­tésnél az egyoldalúság lehetőleg mellőz­­tessék. E bizottmány a pesti lovaregylet három, az országos gazdasági egylet két válasz­tott tagjaiból s az ország különböző vidé­­kein lakó hat szakértő tenyésztő gazdából alakult. Tagjai továbbá a ministérium részéről a földmivelési és állategészségügyi osztályok vezetői, a lótenyészintézetek parancsnokai s a ménesbinokok gazda­igazgatói. A lefolyt három év alatt minden lénye­ges kérdésben esetről-esetre vélemény­­adásra hivatott fel ezen országos bizott­mány, s azon kívül minden év october ha­vában az őszi lóversenyek alkalmával teljes ülést tart, melyben az ügyosztály vezetője a lefolyt évben tett intézkedése­ket a bizottság bírálata alá bocsátja, s azu­tán a legközelebbi év programmját is bővebb megvitatás végett előterjeszteti. Ezen bizottmány javaslatai vétettek tehát a lefolyt három év alatt is alapul a m. k. álladalmi lótenyészintézetek kezelé-­­sénél. A­mi már most magát a kezelést illeti,, ez az intézetek főrendeltetésének szemmel tartása mellett három ágazatra oszlik, a. m. a) a ménesek f­őtartására szükséges ál­lambirtokok gazdasági kezelésére, b) a méntelepek kiegészítésére hivatott államménesek tenyésztési kezelésére, és c) az országos lótenyésztés közvetlen felvirágoztatására hivatott álladalmi ménte­lepek kezelésére. Mielőtt e három külön ágazat szerint részleteztetn­ék a lefolyt három évi kezelés vázlata, szükségesnek látszik az eddig mindhárom irányban szolgáló kezelési személyzet szervezetét egész álta­lánosságban felemlíteni. Tekintettel azon körülményre, hogy úgy a ménesekben folytatott tenyésztésnél, mint a telepek kezelése­ és felhasználásá­nál is a nagyértékű tenyészanyag ellátása és kezelése körül csak a legpontosabb rendtartás és szabatos eljárás mellett lehet az ország érdekeit és vagyonát biztosított­nak tartani, elhatároztatott, hogy — miután hazai népességi viszonyaink mostohasága és cselédrendszerünk hiányossága a nagy kiterjedésű és sok egyén szolgálatát igénybe vevő intézetek kezelő-szü­kségét mindenkor és minden időre biztosítni alig engedné,­­ a lótenyész- intézetek kezelésére nézve a katonai szervezet továbbra is meg­tartassák, s miután kiderült az is, hogy a katonai szervezet melletti kezelés — elte­kintve a pontosság- és szigorú rendtartástól — a polgári kezelésnél nevezetesen olcsóbb, smert honvédelmi törvényeink a honvéd­ségre kötelezett polgároknak háborún kívül folytonos szolgálatra használását nem enge­dik, a katonai szervezetre nézve kénytelen volt a ministerium a közös hadseregnek kie­gészítő részét képező méneskarnak a magyar területen lévő intézetekben szolgálatot tevő részét igénybe venni, s azért tározája költ­ségére vállalta át az említett méneskar szükségleteinek fedezését. Ezen katonai kar tisztán katonai ügyekre nézve a közös hadügyministériumnak ma­radt ugyan alárendelve, de műszaki tekin­tetben, sőt mindazon katonai szolgálati esetekben is, melyek a tenyésztést vagy az intézetek bármily kezelési ügyét érin­tik, kizárólag a földművelési ministérium rendelkezése alá tartozik, úgy annyira, hogy a személyes kérdéseknél az előlépte­tési, nyugalmazási, áthelyezési stb kérdé­sek csak ennek beleegyezésével intézhe­tők el. A tisztán katonai ügyek kezelésével és a ministérium rendeleteinek végrehajtásá­val a katonai kar felügyelője van megbizva, ki mint, katonai parancsnok egyúttal köz­vetítő közeg a közös hadügyi s a magyar földmivelési ministérium között. Ő felelős a katonaság közti rend fentartása és a katonaságot illető rendeletek teljesítéséért. a) A ménesgazdaságok kezelése. A ménesgazdaságok az átvételig a mé­nesekkel egyesítve a mén­esparancsnokok felügyeletére s a katonai főfelügyelő igaz­­gatására voltak bizva. Minden gazdaság élén egy gazdasági igazgató állt ugyan, de ez a ménesparancsnoktól függvén s annak mint katonai közeg teljesen alárendelve lévén, szakszempontból sem intézheté önál­­lólag a gazdaság kezelését. Ezen viszony a gazdaságok szakszerű kezelésére bénítólag hatvan, a földmivelési ministérium azt az átvétel után azonnal teljesen megszünteté. A ménesgazdaságok kezelése ugyanis teljesen elválasztatott a ménesek kezelésé­től. Minden egyes ménesgazdaság élére egy önálló felelős gazdasági igazgató állít­tatott, s úgy ez, mint a hadügyministéri­­umtól átvett többi gazdatiszt polgári tiszt­viselőként a m. kir. államtisztviselők lét­számába lett felvéve; az újonnan alkalma­­zandó gazdatisztek kinevezésénél pedig azon alapelv fogadtatott el, hogy az álladalmi ménesgazdaságokban jövőre csak oly gaz­datisztek alkalmaztatnak, kik valamely gazdasági tanintézeten elméleti szakképzett­séget szerezvén, gyakorlati működésüket,­­gazdasági tudomány mai színvonalát emelhetik. Ily igények mellett a gazdatisztek arány­talan javadalmazását is egyidejűleg a kor igényeihez képest felemelni kellett. A hadügyminiszériumtól 3 év előtt át­vett 22 gazdatiszt közül időközben történt halálozások és nyugdíjazások folytán ma már csak 13 van szolgálatban, újonnan kinevezett magyar származású és megfe­lelő szakképzettséggel bíró gazdatiszt pe­dig van jelenleg a 30 személyből álló lét­számban 17. A ménesgazdaságok cselédsége a lefolyt három év alatt még egészen katonailag volt szervezve s egy külön parancsnok vezénylete alatt minden egyes ménesinté­zetben az úgynevezett gazdasági osztályt (Oeconomie-Departement) képezte. Ezen katonai osztály létszáma : Kisbéren..................... 276 Bábolnán ....... 190 Mezőhegyesen.......... 606 Összesen­­ 1,072 személyből állott. Figyelembe véve azon körülményt, mi­szerint az álladalmi méntelepeknek folyto­nos gyarapítása, azaz a ménlétszámnak fo­kozatos szaporítása és új telepek felállí­­tása által a rendelkezésre álló katonai le­génység is fokozatosan mindinkább igénybe vetteik s igy a katonai méneskarnak jelen létszáma már a legközelebb jövőben sem

Next