Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1872. június (6. évfolyam, 123-147. szám)

1872-06-01 / 123. szám értesítője

1872. 128. szám. Juniis­ti 6­­1 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. «402 8—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 5365. Melynélfogva közhírré té­tetik, hogy Remsan Anna férjezett Turcsán Pálné felperes részére né­hai Szterák Mihály örökösei ellen lezárott és a mondott örökhagyó nevén álló, b.-gyarmati 395. sz. tikben foglalt és összesen 800 frtra becsült A. I. 1. sorsz., 383. nép­­sorsz. alatt volt zsellérház az ahoz tartozó kert és udvarral együtt végrehajtás útjáni elárvereztetésére a megyei tikkvi hivatal helyisé­gében 1872. évi július hó 3-dik napjának d. e. 10 órája tűzetett ki, azon megjegyzéssel, hogy a má­sodik árverés alkalmával a jel­zett fekvőségek becsáron alól is el fognak adatni. A kikiáltási ár 800 frt. Bánatpénzül 10°/*-teli. Továbbá vevő köteles a vétel­árt ezen bíróságnál az árverés napjától számítandó 6% kama­tával együtt a következő részle­tekben lefizetni és pedig a vételár felét az árverés jogerőre emelke­désétől számítva 15 nap alatt, másik felét ettől számítva ismét 30 nap alatt a bánatpénz beszámításával. Ha vevő az árverési feltételek­nek eleget nem tenne, bánatpénzét elveszti és ezen felül egy harma­dik árverés az ő veszélyére fog tartatni. Ha az árverést jóváhagyó vég­zés jogerőre emelkedett, vevő a megvett jószág birtokába lép, és ezen időtől annak haszzai és ter­hei is őt illetik. A tulajdoni jog bekebelezése a polg. törvénykezési rendtartás 458. § a értelmében hivatalból fog eszközöltetni. Azon jelzálogos hitelezők pedig, kik alólírt hatóság székhelyén nem tartózkodnak, vagy attól távol vannak, felszólíttatnak, hogy képvi­seltetjük iránt a törvény értelmében gondoskodjanak, minthogy ellen­kező esetben a részükre hivatalból rendelt gondnok által fognak kép­viseltetni. Egyidejűleg felhivatnak mind­azok, kik az eladandó és fent kö­rülírt ingatlanokhoz tulajdoni, vagy más igényt érvényesíteni vélnek, hogy esiránti kereseteiket a je­len hirdetménynek a hivatala lapban utolsó közzététele napjá­tól számítandó 15 nap alatt e kir. tvszékhez annál is inkább nyújt­sák be, mert ellenesebben azok az árverés folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fog­nak utasittatni. Nógrádmegye tvszéke tlkvi osz­tályának B.-Gyarmaton, 1871. nov. 16-án tartott üléséből. Kiadatott a b.-gyarmati kir. e. f. törvényszék telekkönyvi osztályá­nak 1872. évi május hó 25 dik napján tartott üléséből. "”«188­3—2 " ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1928. A szegedi m. kir. tör­vényszék mint telekkönyvi ható­ság részéről közhírré tétetik, mi szerint Tekulits Pál végrehajtató részére 30 forint tőkekövetelése és járulékai kielégítése végett Nyilas J­ulianna, Kádár Andrásné végre­hajtást szenvedőtől lefoglalt és a csongrádi 3598. bz. tikben A. -1- 8612. hrsz. alatti %-od részben özvegy Nyilas Istvánné élethosz­­sziglani haszonélvezeti szolgalmi jogával terhelt, 203 írtra becsült halesz-dülői szőllőföld végrehajtás útjáni elárverezése elrendeltetvén, ennek foganatosítására első árve­rési határidőül f. é. július hó 2. napjának, szükség esetében máso­dik határidőül f. évi aug. 2 iká­­nak mindenkor d. e. 10 órája a dorozsmai széképület előtt azon kijelentéssel tűzetik ki , hogy a fentebb körülírt ingatlan javak a becsár 10®/» bárat pénzképei­ letétele mellett, a második ár­verésen becsáron alól is el fognak adatni. A becslevél - árverési feltéte­lek az árverés alkalmával a vég­rehajtó által elő fognak terjesztetni, illetőleg felolvastatok Egyúttal felszólíttatnak a hely­ben nem lakó jelzálogos hitelezők, hogy a vételár felosztása alkalmá­val leendő képviseltetésük végett egy helybeli megbízottat rendelje­nek, s annak nevét és lakását az árverés előtt jelentsék be, mert ellenkező esetben a hivatalból ki­nevezendő gondnok által fognak képviseltetni. Végre a prts 433. s 466. ké­pest felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt s megbék­­ült javak iránt tulajdoni, vagy m. „■ anyt, avagy elsőbbségi jogokat » u­k érvé­nyesíthetni, hogy ebbeli felesete­ket e hirdetmény közzététel­ének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt ezen telekkönyvi hatóságnál nyújtsák be, mivel ellenesetben azofe a végrehajtási árverés foga­­natosítását nem gátolván, igénylők egyedül a vételár feleslegére fog­nak utasíttatni A szegedi kir. tvszék mint te­lekkönyvi hatóságnak 1872. május hó 7. tartott üléséből. 6779 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 5892. A komáromi kir. törvény­szék telekkönyvi szakosztálya ré­széről közhírré tétetik, hogy Stei­ner József felperesnek Tanti Já­­nosné elleni követelése behajtása végett, a kolozs-némai tík 11-dik ivén irt fekvőségek fele részének végrehajtási elárvereztet­ése elren­deltetvén, árverési első határnapul 1872. évi június hó 26. napja, második határnapul 1872 ik évi július hó 26 napján délelőtt 10 órára Némán a helység házához kitüzetik. Árverési feltételek : 1. Kikiáltási ár a becsár, 1713 frt 25 kr. 2. Bánatpénz a becsár 10%-ra. 3. A vételár 3 egyenlő részlet­ben 6 hó alatt fizetendő. Az igénylők felhivatnak, hogy igényeiket e törvényszéknél 15 nap alatt nyújtsák be. A komáromi kir. törvényszék­nek 1872. márczius 5-kén tartott üléséből. E. 260 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 46. A fogarasi­ magyar királyi tör­vényszék által ezennel közhírré tétetik, miszerint brassói Csinika Th. Miklós 575 forint o. é. köve­telésének, az 1871-dik év január hó 16 tól a fizetés napjáig járulandó 6% kamatainak, 9 frt 50 kr. o. é. perköltségeinek 10 frt 50 kr. o. é. eddigi s 10 frt 99 kr. o. é. jelen­legi s ezután netalán növekedő végrehajtási költségeinek behajtása végett, végrehajtást szenvedő Val­ter Jánosnak a volt fogaras vidéki törvényszéknek tavalyi 3961 polg­ár. végzése folytán a végrehajtási zálogjogilag bekebelezett, Fogaras városában és annak határán fekvő következendő ingatlanságaira, u. m. 1. 154. helyrajzi és 69 régi, 79 új házszámu 1600 o. é. forintra becsült, kőből épült házra és ahoz tartozó udvar és kertre 2. 3195. helyrajzi számú 1576. □ öt terjedelmű s 110 o. é. forint becsértékü kaszállóra. 3. 3222. helyrajzi számú 111. □ öl terjedelmű és 15 o. é. forintra becsült kaszállóra. 4. 3223. helyrajzi számú 600 □ öl terjedelmű és 69 o. é. forintra becsértékü szántóföldre a végre­hajtási elárverezés elrendeltetett és árverezési 1-es határnapul folyó 1872-dik évi július hó 4-dike, 2-ik árverezési határ apul ugyan folyó 1872. évi augustus hó 8-ka min­denkor délelőtti 10 órakor ezen telekö­öyvi hatóság hivatali helyi­ségében azon hozzáadással tüze­tett ki, miszerint a venni szándé­kozok az árverezési biztos kezéhez 10% bánatpénzt lesznek kötele­sek letenni, s hogy az első árve­rezési határnapon a fennérintett fekvők az érdekeltek beleegyezé­sén kivül a kikiáltási áron el nem fognak adatni. Felhivatnak mindazok kik az érintett ingatlanságok iránt tulaj­doni vagy más igényt,avagy elsőbb­ségi jogokat érvényesíthe­ni vél­nek, hogy igénykereseteiket e hir­detmény közzétételének utolsó nap­jától számítandó 16 nap alatt,elsőbb­ségi bejelentvényeiket pedig az ár­verés kezdetéig, habár külön értesí­tést nem vettek is, am­iért bíróság­nál nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fog­nak utasittatni. A fogarasi magyar királyi tör­vényszék mint Elekkönyvi hatóság 1872.május 11-kén tartott üléséből. 6574 3—S ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 973. A B. kallói kir. járásbíró­ság, mint tlkönyvi hatóság részé­ről közhírré tétetik, miként a Kállay család közös tulajdonát képező s a nagy-kállói 144. sz. t­jkvben foglalt 148. hr. sz. a. úgynevezett tszéki épület 1999. fit 77 kr becsérték, mint kikiál­tási árban a folyó 1872. évi jul. hó 22. napján mint első, s szük­ség esetére folyó 1872. évi aug. hó 22. napján d­r. 10 órakor tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek önkéntes ár­verésen el fog adatni Árverési feltételek a következők : A vételár 4. részletben, és pe­dig az első */. részlet a leütéstől számlandó 1, a 3-ik % részlet 6, végre a 4-ik %­­ ás 6/* év alatt, lesz esedékes 6*/. kama­tval lefi­zetendő e kir. járásbíróságnál. Vevő a birtoknak azonnal hasz­nálatába lép, a tkvi átírás azon­ban a vételár teljes lefizetésével eszközölhető. Tehát azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen bíróság székhelyén, vagy annak közelében laknak, fel­hivatnak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetések végett e bíróság székhelyén megbí­zottat rendeljenek, s azt ezen tszékhez az eladásig jelentsék be, különben a hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Végre igénylők, kik az árvere­zendő javak iránt tulajdoni vagy egyéb igényt és elsőbbségi jogo­kat érvényesíthetni vélnek, igény­­kereseteiket e hirdetmény közzé­tételének utolsó napjától számí­tandó 16 nap alatt nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folya­mát nem gátolván, egyedül a vé­telár feleslegére fognak utasittatni. A n.-kállói kir. járásbíróság tlkvi osztályának 1872. máj. 4-én tartott üléséből. *746 g—2 ÁR­LEJTÉSI HIRDETMÉNY. 534. Az államutak fenntartására 1872. évben szükséglendő utiszerek beszerzése a nagyméltóságú magy. kir. közmunka- és közlekedési mi­­nisterium által 1872. évi május hó h­ét 2748..szám alatt kelt rende­lettel o. é. 1294 frt "költségösszeg­gel engedélyeztetvén, — ezen szál­lítás a magy. kir. mérnöki hi­va­talnál (Budán, főherczeg Albrecht­­uton gróf Lónyay-féle házban) folyó 1872. évi június hó 20-kán délelőtti ,0 órakor tartandó nyil­ván­os szóbeli tárgyalás által fog biztositatni.­­ A v­llalkozni szán­dékozók felszólit­atnak tehát misze­rint a fentebbi határidőre a hiva­talnál megjelenni szíveskedjenek, midőn világosan kijelentetik, hogy az árlejtési jegyző­könyvnek be­zárása után semminemű utó aján­latok el nem fogadtatnak. Az árlejtési tárgyalásnál részt­vevő tartozik a bizottság kezeihez 5% nyi bánatpénzt letenni, mely bánatpénz a szállítást megnyerőtől azonnal 10%-nyi biztosítékra lesz kiegészítendő. Bánatpénz készpénzben vagy­ ál­­lami papírokban is letehető. A vonatkozó költségvetés mindennap a hivatalos órákban a hivatalnál betekinthető. A magy. kir. mérnöki hivatal Budán, 1872. évi május hó 18-kán. E. 269 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY, 934 A dévai kir. törvényszék hunyadmegyei dévai volt törvény,­székének 1871. octóber 17 ikéről 3884 sz. a. kiadott és az érd. hiv.­­ értesítő 1871-dik 1778., 1779. és­­ 1780. számaiban megjelent hir­­­detményre vonatkozólag ezennel­­ közhírré teszi, hogy Csausz János­­ és társainak m.-németi Bodi József I ellen 700 frt és 1000 frt hátralék­­i követelése végett elrendelt árve­­­rés foganatositására újabb határ­­inapokul 1872. augusztus 5-ke és 11872 September 5 ke mindenkor , d. e. 10 óra M.­Németi község I házinál tűzetett ki idézett hir­­­­detmény egyéb ágainak fentar- I­tása mellett A dévai kir. e. f. tvszéknek­­ Déván, 1872. martius 5 én tar­­­­tott üléséből*­­ 6838 3­2­1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. A budapesti kir. kereskedelmi és váltótör­vényszéknek 1872. május 6 -án 38351 sz. a. kelt végzése és vagyonbukott Polácsik Ignácz csőd­­választmányának határozatával va­gyonbukott Polácsik Ignácz csőd­tömegéhez tartozó bolti áruk és ruhanemüek elárvereztetése elren­delt ívén, ennek megtartására f. évi június hó 11. napjának d. e. 9 órája Pesten 2 szerecsen utcza 6. sz. (Bácser-Hof) kitüzetik, a­hová is a venni szándékozók azzal hi­vatnak meg, miszerint a kérdéses áruk és uhanemnek a legtöbbet ígérőnek becsáron alól is kész­­pénzfizetés mellett el fognak adatni. Pesten 1872. május hó 27. Schlach­ta Imre, kir. végrehajtó. 6797 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 10,682. A budai kir. törvény­szék részéről ezennel közhírré té­tetik, miszerint Nagy Gusztáv ügyvéd által képviselt Tóth Jó­zsef felperesnek Pichler Victor al­peres elleni 1000 frt . járulékai iránti váltóperében a folyó évi 10.682. számú végzéssel az árve­rés elrendeltetvén, annak alperes­nek budai dísztéren 13. számú la­kásán leendő megtartására folyó évi június hó 14-ik napjának d. n. 4 órája tűzetett ki, a mikor a biróilag lezálogolt, 450 frtra be­csült különféle ingó tárgyak a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés mellett el fog­nak adatni. Kelt Budán, 1872. május 23. Scheinast Károly, kiküldött végrehajtó. 6573 302 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 224. A h.-szoboszlói kir. járásbí­róság tkkvi hatósága részéről közhírré tétetik, miszerint Man­del Jakab felperes javára Strrcz András hajdú-szoboszlói lakostól 610 frt s járulékai erejéig végre­hajtása? lefoglalt­­­ah. szobosz­­lói 3816. sz. tjk 493­. hr­a. és a 4919 tjk. 4928. 4935. hrsz. a. 28 hold 800 □ öl szántóföld, 2860 frt becsérték­ben, mely végrehaj­tást szenvedő neje Konrád Emília, illetőleg Konrád Jánossal közös tulajdont képez; továbbá a 940. sz. tjk. 983. hrsz. a. fele részben 600 frtra becsült, s végrehajtást szenvedőt fele részben illető ház­i udvarra, végre a 3587. hrsz. a. 400 frtra becsült 400 □ ös sző­lőre nézve a birói árverés elren­­deltetet. Melynek végrehajtás útjáni el­árverezésére határnapul f. 1872. évi juv. 27., szükség e­setén j­. 29. d. e. 9 órája a helyszínen kö­vetkező feltételek mellett tűze­tett ki. 1. ) Kikiáltási ár a fbecsár. Az ingatlanos az első árverésen becs­áron vagy azon felül, a 2. határ­napon becsáron alól is el fognak adatni. 2. ) Bánatpénz a becsár 10% leend. 3. ) A vételár­­/j-da, melybe a bánatpénz beszámítandó azonnal, 2 %a-da 2 hónap, 3 %-da pedig 5 hó múlva 6 százalék kamataival fizetendő. 4. ) Vevő a föld használatába azonnal belép. 6 ) Az átírás a vételár teljes kifizetése után engedtetik meg. 6.) Ha a vevő a feltételeknek eleget nem tesz, új árverés az ő költségére fog tartozni. Felszólíttatnak tehát a jel­zálogos hitelezők is, hogy a­kik nem e telekkönyvi hatóság székhe­lyén vagy annak közelében laknak a vételár felosztása alkalmával leen­dő képviseltetések végett e ható­ság székhelyén megbízottat rendel­jenek, s annak nevét és lakását az eladásig bejelentsék, ellenkező esetben hivatalból kinevezett gond­nok által fognak képviseltetni. Végül a prt. 433. és 466. §§-­­hoz képest felhivatnak mindazok, kik a fentebb körülírt javak iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy előbbségi jogot érvényesíthetni vélnek, hogy igénykereseteiket e hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 16 nap alatt ezen telekkönyvi hatóságnál nyújt­sák be, különben azok az árverés foganatosítását nem gátolhatván, egyedül a vételár fölöslegére fog­nak utasittatni. Kelt H.-Szoboszlón, a kir. já­­rásbiróság tkkvi hatóságának 1872. máj. 4. tarlósi ülésébel. ””6810 3­2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 44 Alulirt kir. végrehajtó mint kiküldött részéről közhírré tétetik, miszerint“a győri kir. tek. járás­bíróságnak i. é. 808. számú ki­­küldetése folytán, özv. Szép Sán­­dorné részére Rácz Gábor zámolyi lakos ellen 1872. évi martius 6-án 500 frt tőke és járulékai kielé­gítése végett foganatositott végre­hajtás alkalmával lefoglalt 1100 frtra becsült kis-dunai hajó ma­lom Zomolyon a község házánál 1872. évi junius 19-ik napján d. h. 10 órakor nyilvános árverés utján a legtöbbet ígérőnek, az árveréskor megállapítandó feltéte­lek melett eladatni fog , mire a venni szándékozók ezennel meg­hivatnak. Egyúttal felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt malomra elsőbbsé­gi jogot érvényesíthetni vélnek, hogy igényeiket am­l­rt végrehaj­tó előtt az árverésig bejelentsék és igazolták. Kelt Révfaluban, május 17 én. 1872. Kiss Miklós, végrehajtó.­ ­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék