Budapesti Közlöny Melléklapja, 1872. június (6. évfolyam, 22-26. szám)

1872-06-02 / 22. számú melléklap

Buda-Pest 1872. 22-dik szám. Vasárnap, junius 2.­­ A BUDAPESTI KÖZLÖNY Előfizetési Arak: MEGJELENIK HETENKÉNT Egész évre............................................................. 2 frt 40 kr. EGYES SZÁM­­­k A egyszer. Fél évre..............................................................1 frt 20 kr. 5 kr. --------------re------------------------------------ ---. Negyed évre .... . . ...................— 60 kr. +& s ! MELLÉKLAPJA. .......... ... Sz. kir. Kolozsvár város tör­­vényhatósági szabályren­delete. Az 1870. évi XLII. országos törvényczikk alapján. I. RÉSZ. Kolozsvár sz. kir. város törvényhatósága ha­tásköréről. Kolozsvár sz. kir. város mint önálló tör­vényhatóság, az 1870. XLII. törvényczikk értelmében gyakorolja : 1. az önkormányzatot; 2. az állami közigazgatás közvetítését; 3. ezeken kivül más közérdekű, sőt orszá­gos ügyeket is vesz tárgyalás alá, azokat megvitatja, azokra nézve megállapodásait kifejezi, más törvényhatóságokkal és a kormánynyal közli s kérvény alakjában a képviselőházhoz közvetlenül felterjeszti. I. CZIM. A városi bizottságról. 1. §• A törvényhatóság egyetemének képvi­selője a bizottság, és a­mennyiben a tör­vény kivételesen máskép nem intézkedik, a törvényhatóság nevében a hatósági jogo­kat a bizottság gyakorolja nyilvános köz­gyűléseiben. E közgyűlések hatáskörébe tartoznak : a­ szentesített országos törvények kihir­detése.a) Szabályrendeletek alkotása; b) a közigazgatási és választókerületek alakítása; c) a városi közlekedési vonalak, köz­munkák és építkezések fölötti intézkedés ; d) kölcsönvételek ; e) törzsvagyon szerzése vagy elidege­­nítése ; f) a költségvetési előirányzat megálla­­pítása, a rendes, valamint a hatáskörében előforduló rendkívüli bevételek, nemkü­lönben rendkívüli vagy a költségvetésben épen előre nem látott kiadások utalványo­zása, s a zárszámadások megvizsgálása; g) a tisztviselők, az igazoló és bíráló választmány és egyes küldöttségek válasz­tása s a főispán által a belügyminister jó­váhagyásával hivatalából felfüggesztett polgármester helyettesítése, valamint idő­közben főispánilag történt más helyettesí­tések feletti intézkedés, az 1870. XLII. törvényczikk 54. és 55. §§-aiban megha­tározott esetek kivételével; h) a tisztviselőknek ellenőrzése, felelős­ség alóli felmentése, felfüggesztése, úgy ellenöri a tiszti vizsgálat elrendelése; i) a tisztviselők, a segéd- és kezelő­ sze­mélyzet s a szolgák fizetésénk szabályo­zása, felemelése vagy leszállítása; k) új hivatalok és állomások felállítása vagy a régiek megszüntetése; l) a város kezelése vagy felügyelete alatt álló pénztárak megvizsgálása és az erre vonatkozó jelentések feletti tárgyalás és in­tézkedés ; m) a közvetett államadókra szükség ese­tén községi pótadók kivetése, a városon és területén szedendő illetékek, helypénzek és vámok megállapítása, szabályozása és eshe­­tőleg változtatása, és az állam által igénybe nem vett új adók behozatala, a kormány engedélye mellett. (XLII. t. sz. 13. §.) a) kérelmezési és levelezési jog gyakor­lása ; o) indítványok tárgyalása; p) a felirati jog gyakorlása, különösen netán törvénybe ütköző kormányrendele­tekkel szemben ; q) a város jogai, fekvő birtokai, határa, királyi kisebb haszonvételei s általában minden más városi jövedelmi források, nemkülönben egyéb magán-, gazdászati és építkezési ügyek fölötti intézkedés, rendel­kezés és azoknak a város javára gyümöl­­csöztetése; r) az évi zárszámadásoknak, nemkülön­ben az egyes tisztviselők zárszámadásainak a rendes számvevő által történt megvizs­gálása után egy felülvizsgáló bizottság elé való terjeszthetése és fel­ül­vizsgáltathat­ása czéljából: egy elnökből és négy tagból álló bizottság megválasztása, mely bizottság tagjait előre megszabott jutalomban része­síti. Ezen bizottság hatásköréről és teen­dőiről ezen szabályrendelet V. czím B) sza­kasza rendelkezik ;') s) a tisztviselők által ezen szabályren­delet intézkedéseihez vagy egyébként fela­datukhoz képest beterjesztett jelentések, avagy a közgyűlés tagjai által hozzájuk intézett kérdésekre adott felelet tárgyalása és ennek folytáni intézkedés; t) a város által fentartott vagy segélye­zett iskolák fölötti főfelügyelet és rendel­kezés, egyáltalán pedig a fennálló közok­tatási törvények szabályaihoz képest a város területén levő közoktatási intézmé­nyekre befolyás gyakorlása; u) a városon állomásozó katonaság és honvédség elhelyeztetése, laktanyák épi­tése, fióklaktanyák bérlése vagy felha­gyása ; v) a városi polgárjog megadása és a város kebelébe való felvétel módozatának meg­határozása ; x) az ügyrend és házszabályok megálla­­pitása; y) mindazon ügyek, melyeket az 1870. XLII. törvényczikk vagy más törvény ki­zárólag a bizottság közgyűléséhez utasít. 2­ §• A városi bizottság minden hónapban tart legalább egy rendes közgyűlést, még­pedig a hónap közepéhez legközelebb eső hétköznapon, azonkívül a szükség­hez ké­pest rendkívüli közgyűléseket is. A rendes közgyűléseket a fenn kitűzött napra hívja össze a főispán vagy akadá­lyoztatása esetében a polgármester; rend­­­­kívülieket belátása szerint, vagy ha a köz­­­­gyűlés előre meghatározta, 20 bizottsági tag aláírásával beadott indokolt felszólí­­í­tásra időközben is hívhat össze.") A rendes közgyűlések közül a májusi­nak a múlt évi zárszámadás megvizsgá­lása, az oktoberinek a jövő évi költségve­tés megállapítása a főtárgyai. A költségve­­­­tés az év végéig okvetlenül elintézendő. 1­8. §. A közgyűlésen a jelenlevők határoznak.­­ Ha netalán törvénytelen határozat jönne létre, az ezáltal károsult irányában a bi­zottságnak mindazon tagjai, a­kik a hatá­rozathoz járultak, egyetemlegesen felelő­sek, egymás közt pedig a kártérítésre egyenlően kötelesek. *) Ezen határozat a belügyministérium által a fenn­álló törvények értelmében oda módosíttatott, hogy a polgár­­­mester bejelenti az országgyűlés két házában kihirdetett törvényeket. jegyzést l) Erre nézve 1. e munkálat 138. §-ánál tett meg­ Szakbizottságok vagy szakosztályok. 4­§. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyek oly tökélyes előkészítése végett, a­mely a reá vonatkozó adatok alapos és kimerítő felhasználásával, részletes szakismereten alapuló indokolt javaslat előterjesztése ál­tal, az ügynek a fenforgó körülmények­hez mért lehető legigazságosabb és a vá­rosra nézve legüdvösebb ellátását lehetővé teszi vagy legalább könnyíti, a bizottság a maga kebelében szakosztályokat alkot, még­pedig: 1. háztartási és közgazdasági; 1) Ezen intézkedést a belügyminiszer nem hagyta jóvá azon okból, mert az illető helyható törvény 42. §-ának második bekezdésében a rendkívüli közgyűlések tartatásá­nak esetei tüzetesen jelezve lévén, a szabályrendelet a tör­vényszerű intézkedésen túl nem léphet.22

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék