Budapesti Közlöny, 1872. július (6. évfolyam, 148-173. szám)

1872-07-02 / 148. szám

/ 1872. Buda-Pest 148. szám Kedd, julius 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Kéziratok nem küldetnek vissza. Bérmentet­­len levelek csak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva a melléklappal együtt. . . 12 fil. Egész évre . Félévre . . Negyed évre Szerkesztőség : Pesten, hatvani-utcza 10-ik szám I. emelet. Kiadóhivatal : Pesten, Barátok­­ tere 7. sz. a. földszint. HIVATALOS RÉSZ. Ő cs. és Apostoli kir. Fels­ége a horvát­­szlavon határőrvidék törvén­ykezési szerve­zete tárgyában a következő törvényeket és legfelsőbb rendeleteket méltóztatott legke­gyelmesebben kiboc­sátani. TÖRVÉNY az igazságszolgáltatásnak a horvát-szlavon kato­nai határőrvidékben rendezéséről. 1. Czikk. Az igazságszolgáltatás a közigazgatástól min­den fokozataiban elkülöníttetik. 2. Czikk. A bírói hatalom kizárólag 0 cs. és Apost­oli kir. Felsége nevében gyakoroltatik. Az ítéletek és végzések 0 cs. és Apostoli kir. Felsége nevében adatnak ki. 3. Czikk. A bíróságok felállítása vagy megszüntetése, azok belső berendezése s illetőségi köre, valamint a bírák s a törvénykezési segédszemélyzet fizetése 0 cs. és Apostoli kir. Felsége által határoztatik el, illetőleg állapittatik meg. Kivételes bíróságok eljárásának csak a törvény által előre meghatározott esetekben van helye. 4. Czikk. A bírák, u. m. elnökök, törvényszéki ülnökök és járásbirák a parancsnokló tábornoknak a kö­zös hadügyministerium utján teendő előterjeszté­sére, Ö cs. és Ap. kir. Felsége által véglegesen és élethossziglan neveztetnek ki. A bírák egyelőre mind ideiglenesen neveztetnek ki. Ezen ideiglenes állapot azonban 1874-ik éven túl nem terjedhet. A végleges kinevezések iránt teendő javaslatok­nál a parancsnokló tábornok a horvát szlavón or­szágos kormánynyal egyetértőleg fog eljárni. 5. Czikk. A birák bírói hivataluk gyakorlatában önállóak és függetlenek. 6. Czikk. Birói hivatalt csak az viselhet, ki arra a tör­vény értelmében képesítve van. 7. Czikk. A véglegesen kinevezett bíró a törvény által megszabott esetekben és csak rendes bírói ítélet alapján mozdítható el hivatalából. Hivataltól való ideiglenes felfüggesztésnek egyedül a bírósági el­nök, vagy a felsőbb fokú bíróság rendeletére s az ügynek az illetékes bírósághoz való egyidejüleges utasítása mellett,a más birói állomásra való áthe­lyezésnek, valamint az illető akarata ellenére való nyugalmazásnak, birói határozat alapján s a törvényben meghatározott esetekben és módon le­het csak helye. Ezen szabály azonban nem alkalmazandó azon esetre, midőn az áthelyezés, vagy nyugalmazás, a birói szervezet változása folytán történik. Előfizetési Árak : A „Budapesti Krestiny** melléklapjára külön , postán vagy házhoz hordva : Egész évre... 2 frt. 40 kr. Félévre ... 1 „ 20 „ Negyed évre . . . „ GO „ A „Hivat. Érte elte!“ egyes száma. *alap nélkül 10 kr. azzal együtt 20 kr. 8. Czikk. A biró nem viselhet egyszersmind más, fizetéssel járó állami, vagy községi hivatalt; ha pedig az or­szág- vagy birodalmi gyűlésre képviselőnek meg­­választatik, nyilatkoznia kell, a birói hivatalról, vagy a képviselői megbízásról akar-e lemondani ? 9. Czikk. Egyedül Ö cs. és Ap. kir. Felségét illeti a jog megkegyelmezni s a bíróságok által kiszabott bün­tetéseket elengedni, vagy enyhíteni, valamint a büntető ítéletek jogkövetkezményei alól feloldani. 10. Czikk. Mindazon esetekben, a­melyekben közigazga­tási hatóság a jelenleg fennálló vagy jövőben al­kotandó törvények értelmében magán­személyek­nek egymással ellentétes igényei felett határozni­­ hivatva van, az ezen határozat által magánjog­­­gaiban sértett félnek szabadságában áll, a másik­­ fél ellen a törvény rendes utján keresni orvoslást. 11. Czikk. A bíráskodást első folyamodásilag a cs. kir. járásbíróságok, mint egyes­ és a cs. kir. e. f. tör- I vényszékek mint társasbiróságok gyakorolják. 12. Czikk. A Járásbíróság 28 állíttatik fel; az egyes járás-­i bíróságok területköreit és határait, valamint azok­­ székhelyeit a lakosság számára, a terület nagy­ságára, s a közlekedési viszonyokra való tekin­tettel a parancsnokló tábornok állapítja meg. 13. Czikk. Első folyamodást! törvényszékek állíttatnak : 1) Gospic-ban a likkai és ottocsáni ezredi járá­sok és Carlopago városára nézve. 2) Ogulinban, az ogalini és sluini ezredi járá­sokra nézve. 3) Petriniában a két báni ezredi járás és Pe­­trinia és Kostajnica városokra nézve. 4) Új-Grad­iskán, a gradiskai határőr-ezredi já­rásra nézve. 5) Vinkovcén, a broodi határőr ezredi járás és Brood városára nézve, végül 6) Zimonyban, a péterváradi ezredi járás és Zi­­mony, Pétervárad, és Karlovicz városokra nézve. A szükséges hivatali helyiségek megeszerzéséig a Zimonyban felállítandó törvényszék Mitrovi­­czában helyezendő el. 14. Czikk. A másod bíróságot a báni tábla mellett alakí­tandó cs. kir. határörvidéki osztály, a harmad­bi­­róságot pedig a hétszemélyes tábla mellett szerve­zendő cs. kir. határörvidéki osztály gyakorlandja; székhelye mindkettőnek Zágráb. Mihelyest a hor­vát-szlavon dalmát hétszemélyes tábla a törvény­­hozás útján a közigazgatástól teljesen függetlenné tétetik, és az első 4—8. czikkek rendeletei a hor­vát-szlavon-dalmát báni- és hétszemélyes táblák,bí­­ráira nézve is törvényes erőre emelkednek , a fen­tebb említett határőrvidéki osztályok ezen felsőbb bíróságokkal egyesittetni fognak. Mindez ideig azonban önálló másod- és harmad-biróságként járnak el. 15. Czikk, 1872-iki deczember 31-ikével a horvát-szlavon határőrvidékre nézve eddig fennállott minden fo­kozatú biróságok működéseiket megszüntetik, az újabban felállítandó biróságok pedig 1873-iki ja­nuár 1-jével lépnek életbe. 16. Czikk: Az utóbbi időponttól fogva, a katonai törvény­­hatóság alatt maradó személyekre nézve, az osz­trák-magyar birodalom egyéb királyságai és or­szágaihoz, hasonlóan, külön katonai biróságok alakíttatnak. 17. Czikk. 1873-ik évi január 1-jétől fogva, az 1853 iki febr. 16-án kelt cs. kir. nyilt­ parancs (Bírod. Tör­vény­lap XI. db. 30. sz.), mely a horvát és szlavón királyságokra nézve a polgári jogügyekbeni birói hatáskört és illetőséget szabályozza (polgári tör­vénykezési szabályzat), az alább következő czik­­kekben foglalt módosításokkal, a horvát-szlavon határőrvidékre is egyedüli szabályul szolgáland. 18. Czikk. A cs. kir. járásbíróságok peres és peren kívüli polgári jogügyekben, a 17. czikkben említett pol­gári törvénykezési szabályzat szerint a városi­lag kiküldött járásbíróságokat illető személyes bíró­ságot gyakorolják. 19. Czikk. A telekkönyvek a járásbíróságok által minden, járásukban fekvő ingatlanra nézve vezettetnek. 20. Czikk. Oly peres ügyek, melyeknek tárgyát ingatlan vagyon, vagy ingatlan vagyonra vonatkozó dologi jog képezi, kizárólag az első folyamodás a törvény­székek bírói hatáskörébe tartoznak. Mindazon, nem peres jogügyekben, melyeknek ingatlan jószág, vagy ingatlan jószágra vonatkozó dologi jog szol­gál tárgyául, a bíráskodás a járásbíróságokat illeti, melyeknél a biztosítási s egyéb ideiglenes intéz­kedések ingatlan javakra vagy ingatlan javakat illető dologi jogokra vonatkozólag is kérelmezhe­­tők s általuk elrendelhetők. 21. Czikk. A bánya­biróság gyakorlása a petriaiai tör­vényszékre ruháztatik és pedig a horvát slavon katonai határőrvidék egész területére nézve. 22. Czikk. 1873-ik évi január 1-től kezdve az 1852-iki május 27-ikén kelt csász. nyiltparancs (Bírod. törv. lap. XXXVI. db. 117. szám), melylyel a bün­tettek, vétségek, és kihágásokról szóló büntető tör­vény a horvát és szlavón királyságokban életbe léptettetett, az abban meghatározott cselekvények és mulasztások büntetésére nézve egyedüli szabály­ként fog szolgálni. 23. Czikk. A testi fenyíték és a láncz­büntetés megszünte­tését tárgyazólag a határőrvidékre nézve közzé­tett törvény ezentúl is érvényben marad. 24. Czikk. A katonai végvidéken jelenleg hatályban levő sajtó-törvény, valamint a sajtó-ügyekbeni büntető eljárás, a hadügyministerium által 1864-iki julius 11-ikén (Bírod. Törvény-Könyv, 81. sz.) kibocsá­tott körrendelet határozmányainak kivételével, továbbra is kötelező erővel fognak bírni. Hivatalos Hirdetések: A hivatalos „Értesítőbe­* iktatandó hirdetések dijai a hirdetm­énynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig: 1­­0 szóig egyszeri hirdetés*­ért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100— 200-ig 2 frt, 7OO—800-ig 3 frt és igy tovább minden lOO szóért 1 frttal több. Magánhirdetések: Egyhasábos petit sor egyszeri hirdetésért 10 kr. többszöri hir­detésért 9 kr. minden beiktatás­nál. A bélyeg­dij külön minden beiktatás után 30 kr. oszt. ért A hivatalos hirdetést igazoló egyes lap ára 10 kr.

Next