Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1872. július (6. évfolyam, 148-173. szám)

1872-07-02 / 148. szám értesítője

Julius hó 2 1873. 118. szám. HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. E. 858 * 1 2 3 4 * 6 7 8 * 10 1~* 1 2 3 4 * 6 7 8 * 10 1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2911. A dévai kir. törvényszék részéről közhírré tétetik, hogy Baich Igáiéinak Bobora­l Dumitru Mutxán elleni o. é. 441 fit 66 kr és járulékai iránti keresete folytán ez utóbbinak Hosdó köz­ségében 1869. mart. hó 4-én le­foglalt és megbecsült fekvősé­­gei, u. m. 1. Hosdó községében 69. hrsz. a. 590 Q öl tér. szántó 68 frt. 2. 78 top. sz. a. 172 □ öl tér. kaszálló 36 frt. 3. 143. top. sz. a. 78 0 öl tér. kaszálló 20 frt. 4. 144. top. sz. a. 78 □ öl tér. terméketlen 10 frt. 6. 190. top. sz. a. 494 □ öl tér. szántó 60 frt. 6. 191. top. sz. a. 435 Q öl tér. kaszálló 45 frt. 7. 196. top. sz. a. 485 0 öl tér. kaszálló 46 frt. 8. 318. top. sz. a. 1480 □ öl tér. kaszálló 50 frt. 9. 304. top. sz. a. 633 0 öl tér. kaszálló 24 frt. 10. 367. top. sz. a. 289 0 öl tér. terméketlen 10 frt. 11. 391. top. sz. a. 200 0 öl tér. szántó 8 frt. 12. 391. top. sz. A 76 □ öl tér. kiszálló 6 frt. 13. 614. top. sz. a. 445 0 öl tér. kaszálló 10 frt. 14 621. top. sz. a. 1367 0 öl tér. szántó 20 frt. 15. 802. top. sz. a. 608 □ öl tér. kaszálló 25 kr. 16. 864. top. sz. a. 1 hold 919 0 öl tér. kiszálló 80 frt. 17. 917. top. sz. a. 336 0 öl tér. legelő 6 frt. 18. 918. top. sz. a. 1080 Q öl tér. szántó 26 frt. 19. 980. top. sz. a. 650 0 öl tér. szántó 20 frt. 20. 1144. top. sz. a. 80 □ öl tér. kaszál­ó 5 frt. 21. 693 top. sz. a. 410 □ öl tér. szántó 6 frt. 22 1147. top. sz. a 834 □ öl tér. kaszálló 10 frt. 23. 1191. top. sz. a. 630 0 öl tér. kiszálló 8 frt. 24. 113­4. top. sz. a. 263 0 öl tér. szántó 3 frt. 25. 1248. top. sz. a. 760 0 öl tér. szántó 7 frt. 26. 1272. top. sz. a. 960 0 öl tér. ka­zilló 42 frt. összesen s 699 frt.v alálirt törvényszéknél a hivatalos érában megt­einthető s az árve­rezéskor felolvasandó árverezési feltételek értelmében 1872. évi julius hó 29-én az l-aő és 1872. évi augustus hó 29-én a 2 ik határidőben mindig d. e. 10 órakor, Vosdó község elöljárói há­zánál az l-aő határnapon becs­­áron vagy azon felül, a 2 dik határnapon pe­dig becsáron alól is birói elárverezés útján a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. Felhivatnak mindazok, kik az érint­ett ingatlanságok iránt tulaj­doni vagy más igényt avagy elsőbb­ségi jogokat érvényesíthetni vél­nek, hogy igénykereseteiket e hir­detmény közzétételének utolsó nap­jától számítandó 16 nap alatt,elsőbb­ségi bejelentvényeiket pedig az ár­verés kezdetéig, habár külön értesi­tést nem vettek is, alái­rt bíróság­nál nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván egyedül a vételár feleslegére fog­nak utasittatni. A dévai kir. e. f. törvényszék­nek 1872. május 25 én tartott üléséből. 8669 863 AJÁNLATI ELJÁRÁS. 1924. A városi redoute kiépíté­séhez szükséges, 26428 írttal elő­­irányzott asztalon munkák szálli­­ tása iránt 1872. évi jul. hó 22-én d. e. 11 órakor a városházán első emelet 30. sz. alatt Írásbeli ajánlatok utján pályázat fog tar­tatni. Miről vállalkozók azzal értesít­­tetnek, hogy ebbeli 60 kros bé­lyeggel és 6°­, téli készpénzből vagy árfolyam szerint elfogadható értékpapírokból álló bánatpénzzel ellátott és lepecsételt írásbeli ajánlatokat fennti napon és he­lyen, legfeljebb délelőtti 11 óráig annál is inkább nyújtsák át, mi­vel később érkezett vagy utóaján­latok figyelembe nem vétetnek. A városnak fenntartatik azon joga, hogy a beérkezett ajánlatok elfogadása iránt szabadon hatá­rozhat. A vonatkozó feltételek és költ­ségvetések időközi­leg a városhá­zán, első emelet 30. be. a. megte­kinthetők. Pesten, 1872. évi jan. hó 24. A felügyelő bizottmány. 8626­3­3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1626. A beregszászi kir. tszék tkvi osztálya részéről az ilosvai kir. jbiróság által Deonenfeld Icziknek Demcsik Vasait, Benedik Péter a marasztalt alperes társaik elleni végrehajtási ügyében több oláh-csertészi telkek tartozmánya­­ikkal együtt, úgymint : 1. A 162 sz. tjkben foglalt 63. öszv. ir. számú zselléi teleknek Dimtsik Bazil nevén álló fele ré­sze 154 frt becsárral 2. A 69. sz­tjkben foglalt 61­­a öszv. ir. számu teleknek Benedk Péter nevén álló fele része 183 frt becsárral. 3. A 31. sz. tjkben foglalt 28. öszv. kr. száma urb­­eleknek Len­gyel Demeter nevén álló fele része 607 frt becsárral. 4. A 67. sz. tjkben foglalt és Gizdik András nevén álló 69. öszveirású száma úrbéres telek 140 frt becsárral. 6. A 86. sz. tjkben foglalt 23. öszv. i­. sz. urb. teleknek Gazdik Bazil örökösei nevén álló fele ré­sze 289 frt becsárral. 6. A 71. sz tjkben foglalt 62. öszv. i­. sz. urb. teleknek Diovo­­nár Gregor (Hi­tz) nevén álló fe­le része 617 frt becsárral. 7. A 29. aa. tjkben foglalt s Mar­gits Mihály nevén álló 30. öszv. ir sz. arb. teleknek 693 frt becs­­árral 8. A 39. sz. tjkben foglalt s ka­pitány (tyakassip) Iván nevén álló 22. öszv. ir. sz. arb. telek 453 frt becsárral. 9 A 23. sz. tjkben foglalt és Popovi­s Iván nevén álló 36. öszv. ir. számu arb. telek 676 frt becs­­árral. 10. Az 61. sz. tjkben foglalt és Gazdik (Olenik) Iván nevén álló 11. öszv. h­. sz. mrb. telek 686 frt b­csárral. 11. A 84. sz. tjkben foglalt 273. hrsz. fekvőségűek Mocsár M­iály nevén álló fele része 26 frt bocs­árral, külön-külön 10­/6 bánatpénz előleges letétele s két hó alatt három részletben fizetés mellett a helyssinón, folyó 1872. évi július bó­l­ikaszükség esetén zúgna fes hó­t ik Dapján, m­edig délelőtti 10 órakor, nyilvános árverésen el fognak adatni, mi is ezennel köztnde mázra hozatik. Végre felhivatnak mindazok, kik sz árverés alá vont ingat­lanság iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvénye­síthetni vélnek, hogy igénykerese­teiket e hirdetvény­ közzétételének utolsó napjától számítandó 16 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, alálírt tervszéknél nyújt­sák be, különben azok a végrehaj­tás folyamát nem gátolván, egye­dűl a vételár fölöslegére fognak utasittatni. Kelt Beregszászban, 1872. évi április hó 27-én. 8674 893 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Alulirt törvényszéki kiküldött a polg­ák. vdtt. 403. §-a értel­mében ezennel közhírré teszi, hogy a budai e. f. királyi tör­vényszék 11637. sz. sz. végzése által Wieser Henrietta ellen, Geörch Amália részére 16,000 frt követelés végett elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán biróilag lefoglalt, s 3294 frt 60 krra be­csült értékpapír, ékszerek, bútor és ruhaneműekből álló ingóságok nyilvános árvereség útján eladan­­dók, minek a helyszínén, vagyis a buda-vizi-városi 131. sz. házban leendő eszközlésére ujabbi határ­időül 1872. júl. 16-ke és szükség esetében következő napjának min­denkor délutáni 3 órája kitüze­­tett, melyhez a venni szándéko­zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy a lefoglalt ingóságok ezen árverésen a polg. tk. vdt. 406. § ea szerint, szükség esetében becsáron alól is el fog­nak adatni. Kelt Budán, 1872-dik évi junius hó 26 ik napján. Herczeg Ignácz, kik. telekkönyvezető, mint kik. végr. 8621 3­3 . ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1923. A beszterczebányai e. f. kir. törvényszéknek mint csődbíró­ságnak 1928. sz. alatt kelt végzése folytán vagyonbukott Risa József fehő-lehotai lakos csődtömegéhez tartozó ingatlan vagyon, u. m. 1) a felő-lehotai telekkönyv 36. lapján bekebelező­­ 43. sz. alatti háznak, a mellék-épületeknek, a keltetek­nek és a/s úrbéri külsőségnek 72 frtra becsült t/s része; 2) ugyan­azon lapon bekebelezett 11 darab irtványnak 10 frt 30 krra becsült t/s része; 3) a 112. lapon bekebe­lezett 146. sz. alatti háznak és kertnek V« része, az ad­á tartozó VI. úrbéri telek részével együtt becsülve 342 fr­ra; 4) ugyanazon lapon foglalt 37 darab irtványnak Va része, becsülve 46 frt 66 frra, az ugyancsak a felső-lehotai te­lekkönyv 241., 272., 348., 360., 407., 410-, 4­4., 4­8., 421., 425., 466., 472., 534, 535., 539., 630., 670., 673., 678., 681. és 686. lapján Vagyonbukott Risa József nevére bekebelezett, 37 frt 62 krra becsült iátványokkal, és öszvesen 108 frt 62 krra becsült ruhanemüekkel, házi eszközökkel, selyem- és gyapjú­­áram sikkekkel i. é. július 8 kán és szükség esetében ugyanezen évi augustus 8-kán mind a két ízben 9 órakor reggel Felső-Lehotán Risa József házában, Szlabey Mátyás tömeggondnok által, Keletsényi Fe­rencz bírósági végrehajtó közben­­jöttével nyilvános árverés u­tán fog kiadatni a következő feltételek alatt: Az ingó tárgyakért a vételár azonnal fizetendő , az ingatlanokra árve esőknek pedig az árverés meg­­k­edése előtt a becsárnak 10*­, óvadékképen kell letenni, és a legtöbbet ígérő a vételárnak egyik felét 1 hónap alatt, és a másik felét a második hónap lefolyása m Inti a folyó 6% kamatokkal a tömeggond­­ok kézéhez lefizetni kötele­s leend, mivel különben az általa megvett ingatlanok az ő költségére és kárára ús árverés alá bocsáttatni fognak Az elárusítandó vagyon az első árverésnél a bacsá­­ron alól nem fog eladatni. Az ingatlan vagy­­ a vevőre csak a vé­elár teljes lefizetése után lesz átiratható, de az a vevő birtokába és haszonélvezetébe az árverés napján átihatik, úgy hogy a vevő azon naptól fogva a birtokkal járó terheket és a netáni esetleges kárt ő maga tartozik viselni. Egyszersmind felhivatnak azon jelzálogos hitelezők , kik nem ezen tkvi hatóság székhelyén lak­nak, hogy a vételár felosztása al­kalmával leendő képviseltetések végett ezen hatóság székhelyén megbízottat válasszanak, s annak nevét és lakását az eladásig jelent­ék be, mert ellenkező esetben a részükre hivatalból kinevezendő gondnok által fognak képviseltetni Felhivatnak mindazok, kik ezen tárgyak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, hogy ebbeli kereset­ siker jelen hirdet­ménynek a „Budapesti Közlöny“­­ben tett utolsó megjelenésétől szá­mítandó 15 nap alatt, elsőbbségi bejelentéseiket pedig a majdan elrendelendő árverés kezdetéig, ha­bár külön értesítést nem vettek is, a fálirt kir. végrehajtónál annyi­val inkább benyújtsák, mert kü­lönben azok a végrehajtás folya­mát nem gátolván, egyedül a vé­telár feleslegére fognak utasittatni. Kelt Beszterczebányán, 1872. évi május 25. tartott kir. törvényszéki tanács-ülésből Kelessényi Ferencz, _________bírósági végrehajtó. 8668 873 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. A városi tanács I. évi 20702. sz. határozata folytán a fehér­­hajó-ntezai 665. és Deák Ferencz­­ntezai 672. és 663 számú, úgy­nevezett „fehérhajó” és Vrányi­­féle városi összes épületeknek, vagy külön is az egyes házak­nak minden anyagja, a lebontás és elkordás kötelezettsége mai ett 1872. évi július hó 15 én d. e. 10 órakor a városházán, első emelet 30. sz. a. tartandó árve­rés útján el fog adatni. Miről vállalkozni szándékozók azzal értesíttetnek, hogy mondott időben és helyen 10,000 frt bá­natpénzzel ellátva, vagy szemé­lyesen jelenjenek meg, vagy pe­dig 60 kros bélyeggel s 10,000 frt bánatpénzzel ellátott írásbeli ajánla­­taikat a kitűzött napon, legfel­jebb délelőtt 10 óráig Ko­da Mi­hály alpolgármester úr kezeihez annál is inkább nyújtsák át, mi­után később érkezett vagy utó­­ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak. Az árverési feltételek s hely­rajz időközben a városházán, eh. emelet 30. ez. a. megtekinthetők Pesten, 1872. évi junius hó 26-dikán. A gazdasági bizottmány. ”7657 ~ 8—3­ HIRDETMÉNY. 1836. A trencséni kir. törvény­szék részéről mindazok, kik Tren­­csén sz. kir. városában 1871. évi február hó 26-án elhunyt Kardoss Ignácznak az ezen városi 18. ez.­­könyvben foglat ingatlan hagya­téki vagyonára nézve netán örö­kösödési joggal bírnak, felhivat­nak, hogy jogaik érvényesítése végett e hirdetmény megjelenésétől számítandó 45 nap alatt e tör­vényszéknél ezeket bejelentsék, ellenkező esetben a­ tulajdonjog iránt az 1868. évi 64. t. sz. 681. § a értelmében fog intézkedés lé­tezni. Kelt a trencséni kir. törvény­széknek 1872. évi márczius hó 9 én tartott tanács üléséből. 8679 8­2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. IS 7—128. Alólirt kiküldött kir. járásbirósági végrehajtó részéről közshirré tétetik , miszerint a te­mesvári kir. járásbíróságnak 1872. évi mártius hó 4-én 1306. és 4673. sz. a. végzései folytán, Kosz­tits Péter csákovai lakos alperes ellen, 323 fr. 5 kr­tőke s jár. erejéig Schveller és comp. bécsi kereskedői ezég felperes részére Csákóva községében biróilag le­foglalt több rendbeli ingóságok, jel­sül : bolti állványok, s több bolti bútorzatok Csákóva mezővá­rosában 1872. évi július hó 13-ik napján d. e. 9 órakor a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés mel­lett nyilvános árverés utján el fognak adatni. Mire 8 venni szándékozók ezen­nel meghivatnak. Kelt Temesvárt, 1872. évi ju­­nius hó 18-án. Fejér József, kir. kir. végrehajtó. 8680 "­3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 71. Am­i itt kiküldött végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a volt kadniczi szolgabiróság 699. számú végzése által Schmidt Já­nos moraviczai lakos ellen, Fábró János részére 318 frt 27 kr. kö­vetelés végett elrendelt kielégítési végrehajtás folytán biróilag le­foglalt, s 305 frt­u­krra becsült két tehén 4 darab ló, és 26 mérő hazából álló ingóságok nyilvános árverés utján eladandók, minek a verseczi heti piaczon leendő esz­közlésére határidőül 1872. évi jú­­lius hó 14-ik napjának délelőtti 9 órája kitüzetett, melyhez a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érdeklett ingóságok emez árve­résen, szükség esetében a becsáron alul is eladatni fognak. Keli Verseczen, 1872. évi júni­us hó 20-ik napján. Schill Simon kiküldött bírósági végrehajtó. ~879. 8­2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2865. A n.-kikindai e. f. kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről ezennel közhírré tétetik hogy Pálfy Imrének Koszity­iczko elleni 526 frtos végrehajtási ügyé­ben a n.-kikindai 2864. sz. tikv­­ben A. IV. 1—4. soroz. a. felvett fél reserv. telet­e­t­éből álló és 2598 forintra becsült birtok elár­verezése a f. 1872. évi junius 4. kitüzött határnapon nem sikerül­vén, annak az árverést rendelő 460. tk. 1872. sz végzés és az árverés­i feltételek értelmében a becsáron alóli eladása czéljából második árverési határnapul f. 1882. évi július 4. napjának d. e. 10 órája a kebelbeli telekkönyvi hivatalba tűzetik ki. Kent a N.-Kikindai e. f. kir. törvényszék telekkönyvi osztályá­nak N.-Kikindán 1872. évi június hó 22. tartatott ülésében. 8779 1—1 HIRDETMÉNY. 6622. A kecskeméti királyi jg.­szék által mindazok, kik Czege­léden az 1861 dik évi jan. hó 18- dik napján végrendelet hátraha­­gyása nélkül elhalt Szüle János ha­­gyatékára nézve akár végr­en­­delet, akár szent­­diós, akár tör­vénynél fogva öröklési igényt tartanak, ezennel folyólittat­­nak, hogy ebbeli igényeiket e hir­­detvénynek a hivatalos hírlapban megjelenésétől számítandó 46 nap alatt e törvényszéknél bejelentsék, mivel mulasztás esetén a hagyatéki javak a föl­emodó örökösöknek , Szüle István és Szüle Mária Ürögdi Ferencznének fognak átadatni, és illetőleg az örökségi ingatlan javakra vonatkozó­ tulajdonjog ezek nevére fog bekebeleztetni. Kelt a kecskeméti királyi törvényszéknek 1872. évi junius hó 17. napján tartott polg. üléséből.

Next