Budapesti Közlöny Melléklapja, 1872. július (6. évfolyam, 27-30. szám)

1872-07-07 / 27. számú melléklap

Sz. kir. Kolozsvár város tör­vényhatósági szabályren­delete. Az 1870. évi XLII. országos törvényczikk alapján, (Folytatás.) C) Rendbiztosok. 132. §. A rendbiztosoknak, kik a főkapitány, esetleg alkapitányok feltétlen rendelkezése alatt állanak — feladata, hogy a hivatalos helyiségen kívül a város különböző részei­ben a közrend és csend fenntartására, ille­tőleg helyreállítására közreműködjenek. 133. §. Mindenik rendbiztosnak állít ki a főka­pitány egy igazolványt, a­melyet neki mindig magával kell hordoznia, és a­mely neki egyszersmind állandó és semmi szín alatt vissza nem utasítható szabad jegyül szolgál mindenféle mulató helyekre vagy mutatványokra való megjelenhetésre. 134. §. Különös figyelemmel és felügyelettel kell, hogy szemmel tartsák : a) azokat a helyeket, a­hol sokadalmak, ünnepélyek, mutatványok, balesetek, kihá­gások vagy bűntények következtében nép­­csoportulások alakulnak, vagy nagy soka­­ság gyűl össze; b) a gyanús helyeket, milyenek külö­nösen a bordélyok, dologtalanok és tolva­jok tanyái és zugkorcsmák, vagy u. n. lebujok; azonkívül az ismert orgazdákat és a tiltott játékok barlangjait; c) az illető idényben a gyümölcsáru­­sokat. 135. §. A rendbiztos köteles mindenütt, a­hol bármi rendellenességet vesz észre, rögtön közbejárni, és ha egyszerű, komoly felszó­lítására, miután magát mint rendbiztos igazolta, a csend és rend azonnal helyre nem áll, fel van jogosítva a zavar és ren­detlenség okozóit a törvény nevében elfo­gatni és azonnal a rendőri hivatalhoz be­­kísértetni. 136. §. A csupa rendőri fenyítés alá tartozó kihágások esetén az elfogatás csak akkor hajtandó végre, ha az illető tettes szemé­lye vagy tartózkodási helye ismeretlen. Ismert helybeli polgárokat, vagy oly egyé­neket, a­kikért helybeli polgár kezességet vállal, nem kell elfogni, hanem csak felje­lenteni. Bűntény esetében azonban az elfo­gatás személyre való tekintet nélkül okve­­tetlenül végrehajtandó s egyszersmind rög­tön intézkedés teendő a tényállás felderíté­sére szolgálható nyomok érintetlenül és változatlan állapotban való fentartására. 137. §. Politikai kihágások esetében a rendbiz­tos, a­mennyiben csendzavarással nincse­nek egybekötve, csak­is felsőbb rendelet alapján léphet közbe. 138. §. A rendbiztosnak feladata gyanús és ve­szedelmes egyéneket szemmel tartani. Az ilyenektől joga van bármikor igazolvá­nyaik előmutatását követelni. 139. §. A rendbiztos hivatva van a város tiszta­ságára is felügyelni, és a háborítatlan köz­­lekedtetés fentartása felett őrködni. E szempontból kötelessége: a) az utczákat és közhelyeket éktelenítő szemét, ganéj, hulladék s efféle eltakarítá­sára az illetőket felhívni; nemkülönben az oly tárgyakról is jelentést tenni a főkapi­tányhoz, a­melyek ugyan nem látszanak ki közhelyre, de ártalmas és kellemetlen kigőzölgéssel elárulják ottlétüket; b) megtiltani minden oly dolognak vagy munkának közhelyen való elvégzését, a­mely akár tisztátlanságot okoz, akár a szabad közlekedhetést huzamos időre meg­akasztja, ha arra az illetékes hatóság nem adott engedélyt, akár pedig bár­minemű kárt vagy veszélyt okozhatna; c) különösen rendben tartani a kocsiso­kat, hogy járműveikkel se oly helyre ne hajtsanak, a­melyen szekérrel járni nem szabad, se oly helyeken meg ne állapodja­nak, a­hol a szabad közlekedést akadá­lyozzák vagy csak zavarják is; d) megtiltani minden oly tárgynak az utczára vagy közhelyre kirakását és ott tartását, a­mely nem oda való; e) felügyelni a házak udvarairól ki-, vagy a házak fedeleiről leszolgáló csator­nákra, és a­hol hiányt lát, annak megiga­­zítására és helyreállítására az illetőt figyel­meztetni ; f) felügyelni az utczai lámpákra és a közhelyeken ültetett élő fákra s ezek bán­­talmazóit, rongálóit rögtön feljelenteni; általában szemmel tartani, hogy a kibo­csátott rendőri rendszabályok meg van­nak-e tartva, és az észrevett kihágásokra az illetőket rendre utasítólag figyelmeztetni. Előfizetési árak: Egész évre..............................................................2 frt 40 kr. EGYES SZÁM AHA Fél évre..............................................................1 frt 20 kr. 5 kr. Negyed évre .... ...................— 60 kr. MELLÉKLAPJ­A: MEGJELENIK HETENKÉNT egyszer. 140. §. A rendőrbiztosok kötelesek felügyelni arra is, hogy a rend fenntartása szempont­jából közhelyekre kiállított rendőrszolgák és őrök teljesítik-e kötelességüket? 141. §. A rendbiztosnak joga van szükség ese­tében a legközelebb kapható rendőrszolgá­kat maga mellé venni és róluk rendelkezni. A rendőrszolgák e tekintetben nekik enge­delmeskedni tartoznak. D) Tizedkapitányok.') 142. §. A tizedkapitányok és ezek mellett al­kalmazott jegyzők feladata: a polgármester és tanács által közigazgatási ügyekben ki­adott rendeleteket és utasításokat végre­hajtani , rendőri ügyekben pedig a jelen szabályzatban körülírt teendőikre nézve a főkapitánynak vannak közvetlen aláren­delve. 143. §. A tizedkapitány és a mellé rendelt sze­mélyzet köteles az illő tizedben a személy­és vagyonbiztonságra,valamint a közcsendre és rendre felügyelni s mindazon esetekben, melyekben személyes közbejötte és fellé­pése elégtelennek mutatkozik, az illetők megzálogolásával azonnal a főkapitánynak vagy helyettesének jelentést tenni. 144. §. A közcsend és rend háborgatóit, nappal vagy éjjel az utczán kiabálókat, káromko­­dókat, botrányosan éneklőket, ostorcsattog­­tatókat stb. megszólítni és rendre utasítni, s ha fellépése sikertelen maradna, a főka­pitánynak azonnal jelentést tenni tartozik. 145. §. A tizedben netalán található u. n. bi­tang marhát haladék nélkül befogatni s a rendőrséghez hajtatni köteles. Ezen fejezetre a belügyminiszer megjegyzi : A ti­zedkapitányok kötelességeinek és hatáskörének szabályo­zása kifogás alá nem esik ugyan, de észrevételem van a 17. §. azon intézkedése ellen, mely szerint a polgármester jelölné ki azon egyéneket, kikből a bizottság a tizedkapitá­­nyokat választaná, mert a tizedkapitányok is a szabályrende­let szerint törvényhatósági rendes tisztviselők lévén, emezek választására nézve pedig a törvény V. fejezete határozottan rendelkezvén, a törvény világos intézkedésétől eltérésnek helye ezeknél sem lehet, a­miért is a fennebbi 17. §-nak a tizedkapitányok kijelölésére vonatkozó része mellőzendő s a törvény 68. §-a tartandó szem előtt. Ugyanezen észrevétel alá esnek a tizedkapitányok mellé rendelt tizedjegyzők is, kikre nézve (­habár a szabályrendeletbe föl­véve nincs is) a jelentés­ben ez mondatik ,a tizedjegyzőket a polgármester ne­vezi ki.« 27

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék