Budapesti Közlöny, 1872. augusztus (6. évfolyam, 174-198. szám)

1872-08-01 / 174. szám

Buda-Pest 1872. 174. szám Csütörtök, augustus 1. HIVATAL­OS I, A P. Du&KiflZTDala : Pesten , hatvani-utol* 10-ik szám I. emelet. Kiadóhivatal : Pesten, Barátok­­ tere 7. sz. a. földszint. KÉZIRATOK nem küldetnek via.­,«. Bérmentet­­len levelek esek rendet levelezőinktől fo­­gadtattunk el. Előfizetési Árat : A­­Budapesti Ktariny“­t melléklapjára külön, postán vagy házhoz hordva. Egész évre. . . 2 írt.40 kr. Félévre ... 1 „ 20 „­­ Negyed évre . . . „ 60 „ A „Hivat. Értesítő“ egyes száma, főlap nélkül 10 kr. azzal együtt 20 kr. Naponkénti postai ezétküldéssel vagy helyben házhoz hordva a melléklappal együtt ! Egész évre .... 12 írt. Félévre..................................6 „ Negyed évre .... 8­­„ A hivataloz„Értesítőbe­i iktatandó hirdetések dijai a hírdetvénynyel együtt előnyesen beküldendők még pedig­: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100— 21KMcr 2 frt.­­Oft—300-ig 3 frt és iary tovább mi­nden 100 szóért 1 írttal több. Hivatalos Hirisztések: MagAnhibdstések: Egyhasábos petit sor egyszeri hirdetésért 10 kr, többszöri hir­detésért 9 kr. minden beiktatás­nál. A bélyeg­dij külön minden beiktatta után 30 kr. oszt. ért A hivatalos hirdetést igazoló egyes lap ára 10 kr. HIVATALOS RÉSZ. Mizula János privigyei lábos vezetéknevének „B­ttkaa­ra kért átvált­ztatása folyó évi 24.344. száma belü­gyministeriumi rendelettel megenged­tetett. A debreczeni m. kir. pénzügyigazgatóság Pro­­hhaszka Henrik c­ orsovai fővámhivatali segéd­tisztet a debreczeni fővámhivatalhoz III. osztályú vámtisztté nevezte ki. Folyó évi auguszus hó­­­től kezdve Küküllő me­­gye Bolkács nevű helységében (Erdély) egy új postahivatal fog életbelépni, mely a levél- és ko­­csipostai küldemények fel- és leadásával — utób­binál csakis 10 font egyes súlyig — f­oglalkozand, és összeköttetését a küküllővár balázsfalvi napon­kint­ küldönczjárat által nyerendi. Ezen postahivatal kézbesítési körét csak Bolkács községe képezi. VASÚTI ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes a magyar korona területén fekvő összes vasutakon. (Folytatás.) e) Élő állatok szállítása. 40. §. Elfogadás. Föl és lerakás. Beteg vagy vadállatok kizárása a szállításból. Élő állatok csak a fölvételekre meghatározott állomásokon fogadtatnak el szállítás végett.­­ A küldő vagy átvevő a kocsiba fel- és azokból kirakásra felügyelni, úgyszintén az állatok meg­kötéséhez szükségelt eszközökről gondoskodni tartozik; úgyszintén tartozik a megkötést maga eszközölni, vagy eszközöltetni, s végre az állatok biztos elhelyezéséről is önmagának meggyőződést szerezni. Beteg állatok és olyanok, melyek oly helyekről jönnek, hol marhavész uralkodik, csak az e rész­ben kibocsátott egészségügyi rendszabályok figye­lembevétele mellett fogadtatnak el szállításra. Vad állatok szállítására a vaspálya nincs kö­telezve. Más élő állatok szállításánál a vaspályaigazga­tóságnak joga van kíséretet követelni. A kísérők­nek, a­mennyiben az állomási főnök kivételeket meg nem enged, az illető háromszállító kocsiban kell helyet foglalniok, s a szállítás alatt az álla­tokra való fölvigyázást teljesíteniük. Apróbb hal­moknál, különösen baromfiaknál, ha hordható és kellőleg elzárt kaliczkákban vagy ketreczekben (szellős és eléggé téves tartályokban) vannak el­helyezve, kíséretre nincs szükség. 4. §. Ebek szállítása. Az ebek szállítása elkülönített rekeszekben tör­ténik. A szállítási dij az eb feladása alkalmával ve­­vény­váltás mellett fizetendő, mely vevénynek visszaadása mellett az eb az út bevégeztével ki­­adatik. Oly ebeket, melyek az állomásra érkeztek után tüstént el nem vitetnek, a pályaközegek őri­zet alá venni nem kötelesek. E szabályok azonban csak oly kutyákra alkalmazandók, melyek utazók kíséretében, személyvonatokon szállíttatnak, más esetekben az ebek szállítására szintén a 40. és 43. §§. átalános szabályai érvényesek. 42. §: Lovak szállítása. Hogy a lovak szállítása minő vonatokon és mily számban történhetik, ez az illető pályaigazgató­ság belátásától függ. A lovaknak legalább egy órával a vonat elin­dulása előtt a kocsikba hajtás végett készen kell állniuk. Ha a vonat éjjel vagy reggeli 7 óra előtt indul, a lovak este 8 óráig bejelentendők. Közbeeső állomásokról történendő elküldésre biztossággal csak az állomási főnökkel történt előleges megegyezés esetén számíthatni. Rendeltetési helyekre érkezéskor a lovak a netalán kiállított szállítási vevény visszaadása mellett kiadatnak, s elviteleknek a pályaudvarba érkezés után legkésőbb 1 óra alatt meg kell tör­ténni. Ez idő eltelte után a pálya­igazgatóság még akkor is, ha a lovak a pályaudvarban szabadon maradnak, fekbért követelhet. A lovak szállítási díja a kiindulási állomáson fizetendő le. 43. §. Más állatok szállítása. Az egyidejűleg elszállítandó egyéb állatok meny­­nyiségét, valamint a vonatokat is, melyeken szállítandók lesznek, a vaspálya határozza meg. S különösen az egyes darabok elvitele attól függ, várjon van-e számukra alkalmas hely és ezért azok szállítását előre biztosítani nem lehet. Feladó rendszerint a szállítási díjat a kiindulá­si állomáson köteles letenni. A belföldi osztrák­magyar forgalomban a szállítási díj a fuvarlevél melletti feladásnál, a feladó választása szerint,­­ kifizetés végett az elfogadóra is utalványozható. Az állatok a vonat elindulása előtt legalább 2 órával a pályaudvarba hozandók, s ha a vonat éjjel vagy reggel 7 óra előtt indul, este 8 óráig előre bejelentendők. A rendeltetési helyre érkezés­kor az állatok a szállítási vevények visszaadása mellett kiszolgáltatnak. A kirakásnak és elhajlás­nak a pályaudvarba érkezés után legkésőbben két óra alatt meg kell történnie. Ez idő eltelte után a vaspálya jogosítva van, abban az esetben, ha a barmoknak a pályaudvaron való hosszabb ottmaradást megengedi, fekbért szedni; ellenkező esetben az állatok a küldő költségére és kárára el­látás végett elhelyezendők. 44. §. A vaspálya kezességi kötelezettsége az állatokért. A vaspálya kezességi kötelezettsége a szállításra fölvett ebek, lovak s más élő állatok elveszéséért vagy megsérüléséért a B) szakaszban a jószág­­forgalomra nézve megállapított szerződési feltéte­lek szerint minősül, a­mennyiben azok állatok szállítására is alkalmazhatók. A vaspálya azon­ban nem kezeskedik ama kárért, mely az állatokra nézve a szállításukkal egybekötött különös veszély­ből támad; különösen tehát nem nyújt kárpótlást akkor, ha a veszteség vagy sérülés elszaladás, esés, taszítás, megfulladás folytán, vagy egyéb­­ okokból a fel- vagy lerakodásnál, szállítás közben, vagy a pályaudvaron tartózkodás folyama alatt történt. Nem kezeskedik továbbá azon kárért sem, a­mely abból származott, a­minek elhárítását a 40. § ban igényelt kíséret czélozta. Ide számítan­dók mindazon eshetőségek, melyek a szállításra használt járműnek a vaspálya felelőssége alá nem tartozó megrongálásából származnak, nevezetesen azok is, melyek útközben az állatok fölötti kellő felvigyázat, s azoknak ápolása és táplálása által lettek volna elháríthatók. Ha kárpótlási kötelezettség áll be, akkor mind elveszési, mind sérülési esetekben a feladótól be­vallott érték, ha pedig ily bevallás nem történt, a következő összegek fogják a maximál kárpótlási tételeket képezni: 225 frt ezüstben egy lóért; 105 „ r) „ hizott ökörért; 75 „ z) „ darab szarvasmarháért; 9 „n „ hornyáért; 30 „n „ hizó disznóért; 12 „ z) „ sovány disznóért; 3 n Ti„ malaczért; 6 T( T)„ juhért, vagy kecskéért; 3 * T) „ kutyáért; 15 n r· egyéb állatok mázsájáért. Ha értékbevallás történt, akkor az árjegyzék szerinti szállítási dij mellett pótdij fizetendő, mely­­ az egész bevallott összegnek egy ezertélijét, a szál­­­­litási tér minden megkezdett 20 mértföldje után 5 kv minimál összeggel számítva, s a lefizetendő összeget egész krajczárokra kikerekitve, meg nem haladhatja. Magasabb érték bevallása csak akkor bírhat jogilag kötelező erővel, ha ez vagy a szállítási vevényre a kiindulási állomás podgyászkiadóhi­­vatala által jegyezhetett, vagy pedig (oly esetek­ben, mikor a szállítás fuvarlevél mellett történik) ha annak hátrészén, az erre határozott helyen az elküldő által betűkkel van kiírva. 45. §. Szállítási határidő. A szállítási határidő a szerint, a­mint a szállítás személy- vagy tehervonattal történik, ugyanaz, a­mi a gyors- vagy közönséges teherszállítmányok­nál, s a B) szakaszban elősorolt határozatok sze­rint számíttatik ki, melyek a szállítási határidő elmulasztásának következményeire nézve is mérv­adók. Azonban lovak és ebek kiszolgáltatása, ha azok személyvonatokkal szállíttatnak, a 28. §. 2-dik kikezdésében a podgyász-kiadásra megha­tározott idő alatt is követelhető. A rendes kiszol­gáltatás iránti magasabb érték bevallása csak akkor bír törvényesen kötelező erővel, ha ez vagy a szállítási vevényen az elindulási állomás pod­­gyászkiadóhivatala által följegyeztetett, vagy pedig (oly esetben, mikor a szállítás fuvarlevél mellett történik) annak hátsó részén, az erre ki­jelölt helyen a küldő által betűkkel bejegyez­tetett. Mindkét esetben szállítási dijpótlék szedetik, mely azonban minden egyes mértföld és a beval­lott érték minden megkezdett 30frtja után­­/r­ed krajezárt teszen, és ezen pótlék egész krajczá­rokra kiegészítve, 15 krnyi minimál­tételnél keve­sebbet nem tehet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék