Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1872. augusztus (6. évfolyam, 174-198. szám)

1872-08-01 / 174. szám értesítője

10886 8—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1681. A nagy-kikindai e. f. kis ▼szék mint telekkönyvi bitóéi részéröl ezennel közhírré tétetik vogy » torontói m­gyei árv.szék ne» 1872. mert. 21 röl 44­. sz.­­ kelt végzése folytán néhai Krei­ling János és Kreiling M­.rgi nevére irt, a bil­éti 219. az. tj könyvben felvett hír és hozzátar­tozó egy egész nrb. telekből 411 és 10,000 írtra felbecsült bir­toknak nyilvános eli­verettetés elrendeltetett, s annak Bilié­tközség hásánil leendő mentál hisára folyó 1872-dik évi au. hó 28 dik, és szükség esetében nept. 28. napjának reggeli H órája határnapul kitüzetik, mely árverésnek következő­ feltételei állapíttattak meg : 1. Mindenik árverelő tartozik előlegében 10*/1 bánatpénzt a vég­rahajtó bírónál letenni. 2. A kikiáltandó ár az eladandó vagyonnak becsára. 3. Ha az első árveréskor­­ becsár el nem éretik, a máso­diknál a vagyon becsb­en alól is a legtöbbet ígérőnek odaavatni fog­­. A vevő a megvett ingatlan­nak birtokába és élvezetébe azon­nal lép, de egyszersmind a közter­heket is magára vállalja; a tulaj­donjogot azonban csakis a vétel­ár teljes lefizetése után nyer meg. b. Vevő tartozik a vételárba 6000 irtot az árverésnek gyámha­tósági jóváhagyása után azonnal a hátralékot pedig két egyenlő rész­en 1872. évi tept. 29-én és 1873. évi jsn. jén 6*/« bam­átok­kal együtt a billéri árvapénztárba lefizetni. 6. Vevő tartozik az árverésre folyó költségek és illetékeknek felét viselni. 7. Vevő tartozik Kreiling Mar­gitnak következő évenkinti köt­vényt kiszolgáltatni, lakásul az egész házat átengedni, melynek falait vevő 1878. év folyamában két lábbal emelni, a fedelet uj födéllel elláti , a padlást újonnan elkészíteni, a szobákat és kony­hát felt­öltet­ni és deszkával pad­­lóztatni, két hold földet téli, egy hold földet nyári és fél hold föl­­de­t a réti földből, és ha az ágat bevet­etik, itt is két holdat kuko­ric­ára, valamint netán­ két hold szomszéd listán­ haszonbérezett földet helyi szokás szerint művel­ni, a magot kikötvényre jogo­­t ott nő tagozván adni, szükséghez ké­pest őrölni, a fel nem használandó magot siokásos eladási piaczra számitani, és onnan egy öt tűz fát hazavinni ; az istáléban helyet két darab szarvas mathira, a disznód­nak pedig két osztályzatát, vala­mint a nagy kert negyed, és kis kert fele részét átengedni, és végre évenk­ét 800 drb tojást és hat darab ez­ekét szolgáltatni, mely kikö­vény jogosított nő halálával elenyészi", mely kikötvény az in­gatlan átíratásával egyidejűleg be­­kebeleztetni fog. Egy szeretni­­­ivatnak azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen thvi hatóság székhelyén lak­nak, hogy a vételár felosztása al­kalmával leendő képviseltetések végett ezen hatóság székhelyén megbízottat válasszanak, s annak nevét és lakását az eladásig jeltöet­­ék be, mert ellenkező esetben­­ részükre hivatalból kinevezendő gondnok által fognak képviseltetni. Egyúttal felhivatnak mindazok kik ezen lefoglalt javak iránt tulaj­doni, vagy más igényt érvényesít­hetni vélnek, hogy igénykeresetü­ket e hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 16 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, ezen bíróságnál nyújtsák be, mivel ellenesetben egyedül a vé­telár feleslegére fognak utasittati Az árverés megtartásával bil­éti kir. járásbíróság biz­tott meg. Kelt Nagy-Kikindán, 1872. év­­ május hó 16-án.­ ­ kt.832 3­2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. IS0Z. A nyitrai kir. telekkönyv­­ törvényszék mint végrehajtó biró­ság által közhírré tétetik , mike Schreiedmayer úgy mint kiskor Mihály fi­érének gondnoka é felperes részire Sramek B­lás és neje született Pollák Jul­ánna komjáthi lakosok alperesek ellen 66 forint követelés és jár. behaj­­­tása végett a 9480 frt és 70 krra megbecsült, nyitrai 7b. számú tj­­könyvben foglalt s alp­resek ne­vére irt 1. sor 131. hely és 98. összeirási arám alatti I. ni béri ssell­rház birtok ingatlanság s , tartozékai 1872 . . évi augustus hó 27-ikén és szükség esetében 1872. évi September hó 27 én mindenkor reggeli 9 órakor a nyitrai k. tkkvi hivatalnál nyil­vános árverés útján, és pedig az első árverésen becsáron vagy azon felül, de a második ha­tárnapon azon alul is, a legtöb­bet ígérőnek elárusítandók, követ­kező feltételek mellett: 1 1. Az árverésre jelentkezők mind­­gyike köteles készpénzben vagy rfolyam szerint számított állam-, vagy efféle közhitelvényekben, vagy feljogosított egyleti közpénztári biztosítványokban az árverés kez­detén a becssr tíz százalékát, mely ,­nnak bevégez­tével a kiárv erdő­ének visszatartásán kívül vissza­adandó, — a bírósági kiküldött ke- s­zeihez lefizetni;­­ II. köteles a kiárverele, mennyi- I ben a kifizetésre kerülendő jelzá­­­­logos követelések átvállalása által , betudásnak hely nem adsthat-­­ nék, a leütés után a vételár első­­ részletét, melybe egyedül tudható ! be a bánatbér, 14 nap, a 2-ik ■ részletet pedig 2 hó, a harma­dik részletet 3 hónap alatt a végrehajtó tvszéknél esedékes *•/, kamattal együtt lefizetni; III. a kiárverelő nyomban a birtok tényleges használatába lép ugyan, s • végből aztán ő viseli a mindennemű közadózásokat, ter­heket s egyéb tartottatokat, vala­mint az eredhető károk és esé­lyek következményeit, és az ár-­ verési költségeket is, melyeket m­áss árverés napján azonnal le-­­ fizetni köteles; és tartozik az­ esetleges függő termést is az ár­verező bíró által az árveréskor­i eszközlenn­ő megbecsülte,éebö­ ki-­­ kerülő áron megvenni s annak: vétel-rát azonnal lefizetni; de a ’ nyíltánkönyvi tulajdonjog egyedül ■ a feltételeknek teljesítése s az árve-­­ rés jogerőre emelkedése után fog; nevére 'eekeblestetni; IV. a nyilvánkönyvileg kitünte-­ tett tulajdon- s birtokjogálláson kívül, a részletek ismertető jelének, minőségeinek és előadott térmér­tékeinek valóságáért s jogi termé­szetéért szavatosság nem vállaltatik; • V. az árverési jogügylet illetéke­t s ezzel járó költségi fizetményeket ■ betudás igénye nélkül a kiárverelö­­ vigelendi. VI. ha a kiárverelő bármely­­ részletfizetés teljesítését elmu­lasztja, úgy az érdeklettek kö­től bármelyiknek kérvénye foly­tán azon ingatlannág az ő kárára és veszélyére njfóbbi árverés útján a legtöbbet ígérőnek becsl és vétel­­i áron alul is elárusítandó. •­­ Az árverés foganatosításával ’ 1 Borovszky Ferencz kir. végrehsj 1 A bízatván meg, közelebbi érte­­­t­­ülé* a végrehajtási ügyiratok be-k i tekintése által annál, vagy tszéki bíróságnál nyerhető-Mirel az érdeklett felek és jeli jogos hitelezők oly felszólítássá hogy az árverési első időköz­ek felében jogukkal é 1t a végrehajt­óiróságnál az árverési feltétek iránti észrevételeiket beterj­es­teni, hogy e bíróság székhelye vagy annak közeli környékén kinn lakó jelzálogos hitelezők a véte­l­ár felosztása alkalmával leene­­ képviseltetésük végett helybe­n megbízott Deveit 8 lakását, am­­­i ellenkező esetben képviseltetésüki­g hivatalbóli gondnok fog kinevet­­­tetni, jelentsék be, és hogy mint­­ azok, kik az árverés tárgyául szo­l­gáló ingatlan javakra valamel tulajdoni, vagy másféle igényt ér­­­vény­esi­­ betűi vélnek, igénykeres­­­­teiket e hirdetmény közzétételéne­k utolsó napjától számítandó 16 na­p alatt e hatóságnál a törvénybe kifejezett joghátrány else­ ttlbeté­seül nyújtsák be, — hirdetmény­leg ezennel értesítettnek. Nyitrai kir. töressék mint te­lekkönyvi bíróságtól 1872. év már 31 E. 4­­6 *3—2 I ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 431. A d­é-i k­r. telekkönyv­i hatóságnak 1812. évi febr. h ■ tr. 431 s*. a kelt végzése foly­­ tán kéxbirré tétetik, miszeri [ El­jedi István re légi lat­os fel­peres javá a 1060 forint tökekö­zvédés és járulékai erej-ig léha gr. Bethlen József hagyatéka al­­­peres ellen végr hajtás utján le­m foglalt, és a rettegi 6 ik számi­­ telek jegyzik'nyvbi­n 14. rendezen­y alatt d­ölorduló belsös gnek i­s rajta levő épüle ek­kel együttesse­l eszköz­endö elárverezése elrendel­­­tetett a köv­tkező Árverési fel í­téletek mellett : A fent körülirt fekvőség a 4501 sz­ikv­en hitelt 3724 f­­­o. é­s bec.ár mel­ett fog kikiáltati­i. t A ki ezen fekvöségek eladásé­nél árverezni k vált, tartozik bá­­­natpénzül a bec-ár 10*/.­.alijá készpénzkén letenni. I A vevő tartozik a vételárt i leütés napjától ’A 6 6*[» kamatai­­ val együtt a d­ési kirá­li torzék­­ telekkönyvi hatóságánál lefizetni­­ avagy netiláui bírói utalványo­zás esetén az illető je sz­logos hi­telezőknek kifi­e­ni. A bánatpénz a vételár részletébe fog belodanni. A megvett bútok a leütés nap­ján sz illető vevősek számot tettleges birába és ha­zad­asába­n fog átadatni, de viszont tartozik a vevő ezen időtől kezdve a bo­tokkal kapcsolatos m­odernemű közterheket és v­szélyeket viselni és a k­ncstári illetéket is m­­fi­zeti­­, azonkívül pedig a vételár teljes lefizet­sé­g sz azon levő épületeket en át kött-égeti a vé­telár értjéig tűzkár ellen biztosi­­tani. Mihelyt a vevő az árverési fel­tételeknek eleget tett, a megvett fek®ő birtokra v­na­kozó talaj­o­ni jog vevő javára hivatalból be­­kebeleztetni fog. Az árverési feltételek nem tel­jesítése esetében vevő a bánat pénzt elveszti és a megvett b­i­tok bármelyik érdekelt fél kérel­mére is, a vevő hős­sége­ és ve­szélyére újból eérvereztetni, és csak egy árverési határnap kiű­zésével, ugyanezen árve­rési felté­telek mellett, azonban becsároa ak­i is ela­ tetet fog. Az árverés foganatoritására első határidőül 1871. évi aug. h - 26. rat­ja, és szükség esetén második határidőül 1872. évi sepr . hó 26. napja m­ndenkor délelőtti B órára Retteg­­et égbe kitűz­­­ett, azon hozzáadásval, hogy a fentebbi birtok az első árve­­­réten csak becsb­en vág azon felül, a második á verése­­ azonban becsáron alól is elada­d­ni fog. Felszólittatnak tehát azon jelzi­­­logos hitelezők, kik nem e trvszé­k székhelyén vagy ennek közelébe laknak, hogy a vételár felosztás­a alkalmával leendő képviseltetésü­k végett e tervszék székhelyén me­ ■ bízottat rendeljenek s annak diví­z és lakását az eladásig jelentsék be­i ellenkező esetben hivatalból kine­e­vezett gondnok által fognak kép­­­viseltetni. Végre felhivatnak mindazok, ki az árverés alá vont ingatlanoi iránt tulajdoni vagy más igény­t avagy elsőbbségi jogokat érvénye­­thetni vélnek, hogy igénykerese­teiket e hirdetvény közzétételéne utolsó napjától számítandó 16 na­p­­ alatt, habár külön értesítést net i­­ vettek is, alólirt törvezéknél nyujt­sák be, különben azok a végrehaj­­­t s folyamát nem gátolván, egye­dűl a vételár fölöslegére fognál­­ utasittatni.­­ A deési k.r. telekkönyvi ható­ságnak 1871. évi febr. hó 10. tar­tott üléséve). _ 10883 8—2 | ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. _ 5071. A nyitrai kir. tlkvi tvszék mint végrehajtó bíróság által köz­hírré tétetik, mikép Neuhansz Hermann fölperes részére Mészá­­­­ros Jó rssf ellen 500 frt követelés s járd­érc­ai behajtása végett, az 1320 frtra megbecsült tardoskeddi v­od sz. tjkvben foglalt 1—5 esz. a. I­V. arb. telekből adóst meg­illető tele­rész bírák ingatanság­i s tartozékai 1872-ik évi sept. hó 19-ikén, és szükség esetében 1872. oct. 21-én mindenkor reggeli 9 órakor Tardockedd községházá­nál nyilvános árverés útján, első határnapon csak becsáron, vagy azon fölül, de második határna­pon a becsáron alul is a leg­többet ígérőnek elárusítandó kö­vetkező feltételek mellett: 1. Az árverésre jelentkezők mindegyike köteles készpénzben, vagy árfolyam szerint számított állam-, vagy efféle közhitelvények­­ben, vagy feljogosított egyleti köz­pénztári biztosítványokban árve­rés kezdetén a becsár 10*/,-liját, mely annak bevégeztével a kiár­­verelőének visszatartásán kívül visszaadandó, a bírósági kiküldött kezéhez lefizetni; II. köteles a kiárverelő, mennyi­ben a kifizetésre kerülendő jelzá­logos követelések átvállalása által betudásnak hely nem adathat­nék, a leütés után a vételár első részletét egy hónap alatt, a 2 ik ! részletét pedig, melybe egyedül 1 tudható be a bár­atbér, 2 hó alatt a végrehajtó törvényszéknél esedékes 6% kamataival lefizetni; III. a kiárverelő nyomban a birtok tényleges használatába lép ugyan, s e végből aztán ő viseli a mindennemű közadózásokat, terhe­ket és egyéb tartólátokat, valamint az eredhető károk és esélyek követ­kezményeit is ; de a nyilvánkönyvi tulajdonjog egyedül a feltételeknek teljesítése s az árverés jogerőre emelkedése után fog nevére boko­ré­leztatni; XV. a nyilvánkönyvileg kitünte­tett tulajdon- s birtok-jogálláson kívül, a részletek ismertető jólé­tiek, minőségeinek és térmértéke­­i­nek valóságáért s jogi tem­észe-­­­téért szavatosság nem vállalatik ; v V. az árverési jogügylet illetéké­v­­ ezzel járó költségi fizetményeket ti betudás igénye nélkül a kiárvere­ a elé viselendi; VI. ha a kiárverelő bármely­­, részfizetmény teljesítését elmul­­asztja, úgy az érdeklettek közül s lam­elyiknek kérvénye folytán, 5 y azon ingatlanéig az ő kárára s a veszélyére, ujabbi árverés útján­­- a legtöbbet ígérőnek becs- és vé­teláron alul is elárusitandó.­­- Az árverés foganatositásáva k érszentvéri kir. járásbíróság biza­t­ván meg, “közelebbi értesü­­l­­és a végrehajtási ügyiratok bete­k­­­intése által annál, vagy ezen . kir. törvényszéki bíróságnál nyer­­t hető. i. Miről az érdekle** felek és jelzá­­i­­logos hitelezők, valamint a tá­vollevők s ismeretlen tartózkodá­snak, a kiknek részére hivatal-­­ beli képviselőül Büttner Géza ügy- 5 véd ur neveztetik ki, oly falszóllás­­­, sál, hogy re árverési első idő­­­köz első felében jogukban áll a­­ végrehajtó bíróságnál az árverési­­ feltételek iránti észrevételeiket­­ beterjeszteni; hogy a bíróság szék­­­­helyén, vagy annak közel kör­­­nyékén kívül lakó jelzálogos hi­­­telezők, a vételár felosztása alkal­■ mával leendő képviseltetésük vé­­t­­ett helybeli megbízott nevét s lakását, mivel ellenkező esetben­­ képviseltetésükre hivatalbóli gond­o­tok fog kineveztetni, — jelentsék be ; és hogy mindazok, a­kik az árverés tárgyán­ szolgáló ingatlan javakra valamely tulajdont, vagy másféle igényt érvényesíthetni vél-­ nek, igénykereseteiket e hirdetmény­­ közzétételének utolsó napjától szá- 1 mitandó 16 nap alatt e ható­­’ ságnál a törvényben kifejezett • joghátrány elkerülhetéseül nyújt-­­ sák be, — ezennel értesittetnek.­­ A nyitrai kir. tvszék mint telek­■ könyvi bíróságnak 1872. évi jul. ’ 12. tartott üléséből. ___ 3^­2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 222h. B.rsmegye bizottsága köz­gyűlésnek határozata folytán a megye tu­­jdonához tartozó s a nevezetes viehnyei fürdő mellett épített egy emeletes ház és mel­lék épületei nyilvános árverés ut­ján eladatni fognak. Ezen árverés 1. évi augusztus 1- én d. e. 10 órakor fog megtért ad­ni. Az emeletes ház áll 10 szoba és konyhából diszes erkélyes, a fó melléképület éli egy kamra, 10 lóra szolgáló két utaló és kocsi­szín­bőL Kikiáltási árul 5000 frt vétetik fel, ezen alól a ház semmi eset­ben nem fog eladatni, venni szán­dékozót: fennebb nevezett helyen és időben a kikiáltási ár 10*­- val ellátva megjelenni sziveskedjenek. Az árverési feltételek a barsm­e­­gyei alispáci hivatal irattárában Aranyos Maróthon, a garani já­rás szdlgabirói hivatalában Zsim­­­óczán, Silmecz és Körmöcz vá­rosok polgármesteri hivatalában ma­ tekinthetők. Aranyos-Maróthon, 1872. július 24-én. Pólya József, Barsmegye alispánja. 10909 8­2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Néha Ö­ffper János hagyatéki ügyé­ben sz­óhoz tartozó több rendbeli ingóságok, jelesül éksze­rek, arany és esüstnemüeknek a pisti hír törvényszél 1872 jun. 14 én 17­­­32. sz. a. hozott végzé­sével elrendelt nyilvános elárvere­zésére határnapul 1872. évi aug. hó 19. napjának d. u. 4 órája a pesti kir. tvtzék helyiségeinek végrehajtói osztályába (Pest Bel­­város, plébánia-utcza Pórszász-féle ház II. emelet) kitüzetik, holott is az érdekelt ingóságok és értékek a legtöbbet ígé­rnek készpénz fizetés melllett elaist­i fognak. Pesten, 1872. júl. 30. K­or­á­h Károly, kir. végr. .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék