Budapesti Közlöny Melléklapja, 1872. augusztus (6. évfolyam, 31-34. szám)

1872-08-04 / 31. számú melléklap

Buda-Pest 1872. 31-dik szám, Vasárnap, augustus 4. Előfizetési árat: Égési­ évre.................................................................................2 frt 40 kr. Fél évre......................... . . . . . . . 1 frt 20 kr. Negyed évre . ... . .........................— ^0 kr. MEGJELENIK HETENKÉNT egyszer. EGYES SZÁM Ára 5 kr. MELLÉKE APJ­A. —----—----------------------------------------------------------,in.r~------------------^ " ------------------------------------- — - — - - - -----­ Pest­, Pilis , s Solt t. e. megyek Szabályrendelete az árva- és gyámhatóság gyakorlatáról. IBUSZ. Az árva és gyámügyek ellátása. HATODIK FEJEZET. (Folytatás.) D) A hivatalos pénzkezelésre nézve. Ideiglenes letétekről, u. m. költségelőle­gekről, bélyegekről külön letéti jegyzék vezettetik. Semmit sem szabad az árvaszéki letét­könyvből és a letéti jegyzékből kiadni ár­vaszéki utalványozás nélkül. Ha a letét posta útján lenne elküldendő, az elküldést a letéthivatal teljesíti, az árva­széki kiadó közreműködésével, ki a külde­ményhez csatolandó hivatalos iratokat e czélból leviszi. E) Az írnokokra és a hivatalszolgára nézve. Az­ írnokok főteendője az iktató, kiadó és irattárnok körüli segédkezés, a fogal­mazványok tiszta és hű leírása, az elnök által meghatározott hivatalos órák pontos megtartása, a hivatalszolgáé a határoza­tok helybeli kézbesítése, az elnök által ki­osztott beadványok házhoz vitele, a hiva­talos levelek postai feladása és a hivatalos helyiségek tisztogatása. HETEDIK FEJEZET. A járási közegekről. A járási szolgabiró teendői. 87. §. Felügyel arra, hogy azon halál­esetek, melyek hivatalos beavatkozást tesz­nek szükségessé, (p. t. r. 561. §. a. b) a községi elöljáróság által a bíróságnál hala­déktalanul feljelent­essenek, és ha az örök­hagyó lakásán talált javak gondviselő hiá­nyában veszélyben forognának, ezek ad­dig is, míg a bíróság a szabályszerű leltárt felvehetné, törvényszerűen biztosíttassanak (p­­. 1. 562 — 563. §.). Ennélfogva azon haláleseteket, melyek­nél gyámság vagy gondnokság alá tarto­zók vannak érdekelve, az egyházi anya­könyvek segélyével minden községben ki­nyomozza, j­gyzékbe veszi, a lelkészeket a későbbi halálesetek feljelentésére felkéri, a tárgy­al­ás alatt álló hagyatéki ügyeket nyilvántartja, ezek gyors elintézése vé­gett. a gyámot vagy gondnokot a szüksé­ges lépések megtételére utasítja, az eljáró bírósághoz megkereséseket intéz. Ha az örökhagyó után vagyontalan ár­vák és elmebetegek maradtak, felügyel, hogy ezek addig is, míg részükre gyám rendeltethetnek, a községi elöljáróság köz­bejöttével és a község költségén megfelelő ellátásban részesüljenek. 88. §: Kiskorú árvák és gondnokság alá tartozó egyének részére, az árvaszék utasítására, a legközelebbi rokonoknak,ezek hiányában vagy távollétében pedig azok­nak, kik az örökhagyóval köztudomás sze­rint jó viszonyban éltek, szükség esetében a községi elöljáróságnak meghallgatásával gyámot, illetőleg gondnokot választat,erről jegyzőkönyvet vesz fel, azt az ajánlatot tevő egyének és az ajánlott gyám által alá­íratja, maga is aláírja és a gyám vagy gondnok kinevezése végett beküldi. A gyám- és gondnokválasztás eszközlésével a községi elöljáróságot is megbízhatja. 8­­. §. A kinevezett gyámnak és gond­noknak, valamint a községi közgyámnak az árvaszék kinevező végzését kézbesitteti és az árvát a gyám vagy gondnok gond­viselésére bizza (10. §.) 90. §. Közvetíti az árvákat vagy gond­nokoltakat illető örökség átadását, úgyszin­tén a biztosítás czéljából bekivánt nyug­ták, kötvények és egyéb okmányok meg­szerzését. (12. §.) Megtartja a haszonbér­­let czéljából elrendelt árveréseket. (14. §.) 91. §. Sürgős szükség esetében az in­gatlant 50 holdig árverés útján egy évre az árvaszék előleges engedélye nélkül is haszonbérbe adhatja, de az árverési jegy­zőkönyvre az árvaszék jóváhagy­ását kéri ki. 92. §. Átveszi és bemutatja a gyámok és a gondnokok évi költségvetéseit (15. §.), a­­ term­­észerv gyámok időnkénti vagyon­kimutatásait (16. §.), az árvákat egészben vagy részben illető házak és más épületek tűzkárbiztosításáról szóló igazolványok hi­teles másolatait. (17. §.) 93. §. Közvetíti a vagyontalan árvák, elmebetegek, elhagyott és talált gyerme­kek elhelyezését, gyógyítását, elszállítását,­ (18 §), átveszi és bemutatja az árvák sze­mélyes érdekében kötött szerződéseket (19 §.), megvizsgálja egyes esetekben az ingat­lan vagyon eladásának, az árvaszék előle­­ges engedélyétől függő vagyonbeli inéz­­kedéseknek szükségét vagy hasznosságát, meg­ártja az adásvétel czéljából elrendelt árveréseket, fölveszi az árverési jegyző­­könyveket,kiállíttatja ezek alapján az adás­vételi szerződéseket (20. és 21 §.). Árveré­sek tartásával és szerződések kötésével a községi elöljáróságot is megbízhatja a sa­ját felelősségére. 94. §. A gyámoltak és gondnokoltak ki­zárólagos tulajdonát képező és kár nélkül meg nem tartható ingóságokat nyilvános árverésen készpénzfizetés mellett eladja vagy a községelőljáróság által eladatja és pedig előleges árvaszéki engedély nélkül is. Az árverési jegyzőkönyvet azonban a p. t. r. 409. §-ban előírt alakban jóváhagyás és a vételár feletti intézkedés végett min­dig felterjeszti. 95. §. A községi árva pénztárból az árva tőkepénzéből időközben 200 ftig utalvá­nyozhat, ha sürgős szükség és nősülési vagy férjhezmeneteli szándék esete forog fenn. A sürgős szükség igazolására leg­alább egyszeri kihirdetés és erről szóló lelkészi bizonyítvány szükséges. Minden ily utalványozás az árvaszék utólagos jó­váhagyása alá tartozik. 96. §. Átveszi a számadó gyámoktól és gondnokoktól, ide értve a másodszor is férj­hez ment és számadásra kötelezett term. és törv.­gyámokat is, továbbá a községi közgyámoktól a megelőző évi számadáso­kat, az előbbieket az árvaszékhez március 1-ig beküldi, a közgyámok számadásait pedig kiadja a járási számvevőnek szabály­­szerű megvizsgálás végett, de oly időben, hog­y június 1-ig megvizsgáltassanak és a számvevő jelentésével ezek is felterjesztes­­senek. A netán fennforgó akadályokról je­lentést tesz. A számvevői észrevételek és ellenészrevételek közlését az árvaszék és a számadó gyám közt közvetíti, a felmentő végzéseket kézbesítteti (24. §.). 97. §. A gyámok és gondnokok elmoz­dítása végett, mihelyt az elmozdításra ala­pul szolgáló esetek tudomására jutnak, in­dokolt jelentést tesz. (25. §.), 98. §. A községi árvapénztárakban a központi vagy a járási számvevővel az ár­vaszék utasítására vizsgálatokat tart és gondoskodik a netán felfedezett hiány kie­gyenlítéséről vagyó szabályszerű fedezeté­ről. A vizsgálat eredményéről az V. sz. minta szerint kimutatást készít, és azt a fedezetül nyert kötvény, vagy betáblázási engedély kapcsában beküldi (26. § ) Ily vizsgálatokat a járási számvevővel minden félévben, váratlan időben, kiküldés nélkül is teljesít, és azt nemcsak a pénztár fedezetére, hanem a kezelés egyéb viszo­nyaira is kiterjeszti. Nevezetesen megvizs­gálja: váljon a kölcsönkötvények szabály­­szintén ki vannak e állítva, a kamatlábra, a tőketörlesztésre és a kamatok kamatjá­nak megfizetésére vonatkozó záradékokkal a pénzkezelési szabályok értelmében el vannak-e látva? a 100 frtig szólók két va­gyonos és készfizető kezes által fedezve?

Next