Budapesti Közlöny, 1872. szeptember (6. évfolyam, 199-223. szám)

1872-09-01 / 199. szám

Buda-Pest 1872. 199. szátr­ Vasárnap, September 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Bebruextó&éq : Pesten , hiUvAni-ntc*» 16-ik ezám I. emelet Ej­ed ó-kit­atal : Pesten, barátok­­ tere 7. m. a. földszint. ItuhlWl­ua­k tudatnak rtaaa■ Bém­enteS. léc terelek esek rendes levelestfunkt^ fő­falul...­.» eL NapeaUat­ pestet nélkül Usesl rsgr helyben besbes borda» a meUAlippsl SCjSItt Egis* art* . sasa IS fit. Félévre . a s­a » a I a Negyedévre .... J , Előfizetési Árus : A .Budape.il K&slSny* meUéklapjira kttlon , pp.Ua racy haahes hordva : Egész évre. . . t frt 40 kr. Félévre ... 1 , 10 , Negyedévre . . . „ 60 . A „Hivat. Értesíti* egyes se­­ma fBlap nélkül 10 kr., azzal együtt 20 kr. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos„Értetitő“-be IkUUnd. hirdetések dijai a hirdetménye.. J elyett elílsissel beküldendők, meg pedig: 100 isiig egyaseri hirdetés­ért 1 frt, é. 1O kr. s bélyegért, 100— •100-ig S frt, 100—100-ig S frt é. így tovább minden 100 sírért 1 frtal több. A­ hivatalos hirdetést igazold egyse lap ára 10 kr. f£agánhirdetések. Egyhaszboe petit sor egyezeti hirdetésért 19 kr., kétszeri 10 kr. és többszöri hirdetésért 18 kr. minden beiktatásnál. A bélyeg­­díj külön minden beiktatás után Soka.­ossz ért. HIVATALOS RÉSZ. Ő cs. és Ap. kir. Felsége tegnap, szombaton este 10 órakor Gödöllőről Budára érkezett. Szertartás a magyar országgyűlés ünnepélyes megnyitásakor 1872. évi september havában. Szerdán, 1872. september 4-én délelőtt 11 óra­kor a magyar országgyűlés mindkét házának tag­jai a budai kir. várban megjelennek és a mennyi­re a várkápolna térfogata megengedi, lemennek oda, az isteni szent tiszteletet meghallgatandók. A többi tag ezalatt a nagy teremben marad. a császári és Apostoli kir. Felsége az említett szent misére minden nyilvános kiséret nélkül az udvari kápolnának oratóriumába megyen, mely alatt a püspök az apostoli kereszttel állani fog. A nagymise után ő Felsége termeibe távozik s ott időrend, a mig az egyházi méltóságok átöltöz­ködnek és longisban az udvari kápolnából a felső terembe értek, hol is ezalatt a többi. Ő Felségének kíséretére hivatalos cs. kir. udvari főméltóságok, testőrkapitányok, a m. kir. ministerek, a herczeg­prímás, a zászlós urak és püspök a kettős kereszt­tel a kihallgatási teremben (a felső várnégyszög oldalán) összegyűltek . Mihelyt minden elrendeztetett, Ö Felségének a császári királyi főkamarás által jelentés létetik, s erre Ö Felsége fölkelvén, a belső termekből a nagy terembe a következő rendben távozik: Egy cs. kir. kamara-irnok. Két rendi biztos. A m. kir. főajtónálló helyettese. A herczegprimás. A m. kir. ministerek. A cs. kir. első főudvarmester a pálczával. A m. kir. főlovászmester helyettese, mint helyet­­­tese a cs. kir. udvari főmarschallnak, fölfelé tartott meztelen királyi karddal. Jobbján a püspök az apostoli kereszttel. A császári és Apostoli királyi Felsége. Oldalt s hátul a m. kir. testőrkapitány, a cs. k. gyalogtestőrök és a cs. kir. lovas testőrök kapitá­nya, a cs. kir. udvari főkamarás és a cs. kir. fő­­hadsegéd képezik a kíséretet. A terembe érve, 0 császári és Apostoli királyi Felsége a trónra lép, leül s kalpagját felteszi. Kí­sérete a kijelölt állásokat foglalja el a trón ol­dalán. Most beszédet tart a császári és Apostoli királyi Felsége a magyar országgyűlés mindkét házának egybegyült tagjaihoz. E beszéd végeztével Ő Felsége felkel, leveszi kalpagját s az előbb megjelölt rendben a belső termekbe vonul. Az országgyűlés megnyitási ünnepélye alkal­mára az udvari gyász fel fog függeszteni s igy az országgyűlés tagjai nem fognak gyászöltönyben megjelenni a megnyitási ünnepélyen. NEMHIV­AT­ALOS RÉSZ. A FŐVÁROSI KÖZMUNKÁK TANÁCSÁBÓL. Buda, aug. 29. Az ülés d. u. 4 órakor gr. Szapáry Géza al­­elnök által megnyittatván, a pénzügyminisze­­riumnak egy leirata olvastatott fel, mely szerint a sugárúti ingatlanságok kisajátítási költsé­geinek födözésére 1.500.000 forint njolag folyóvá tétetett. Ezután a lámpa-oszlopok, alapzat, kar és lámpák szállítása iránt beérkezett ajánlatok vé­tettek tárgyalás alá. A Schlick-féle vasöntöde hajlandó a kívánt minta szerint egy lámpa-oszlopot 80 írtért, egy lámpakart 23 frt, 50 kr., egy lámpa­alapzatot pedig 25 írtjával előállítani. A Ganz-féle gyár ajánlkozik egy lámpaoszlopot 78 frt, egy lámpa­kart 22 frt, egy lámpalapzatot 28 frtjával szál­lítani. Grossmann a „hauts Founeaux et Fonde­­ries“ társaság nevében, hajlandónak nyilatko­zik egy lámpaoszlopot 82 frt, egy lámpakart 21 frtjával szállítani. Ray R. A. Durenne párisi ház nevében ajánlkozik egy lámpaoszlopot 76 frt, egy lámpakart 21 frtért és végre Mendl István egy darab lámpát 45 frttal szállítani. Kelt Bécsben, 1872. évi augustus hó 29-én.Kebencz József, s. k. Gróf Lónyay Mend,kért, s.k. Miután Grossmann és Kay urak, megbízóik ne­vében, csak a lámpaoszlopok és karok iránt, tettek ajánlatot, a Schlick és Ganz-féle öntöde pedig a lámpaalapok szállítására is válalkozik, miután továbbá Ray R. valamivel ugyan olcsóbb ----------- árt kér, azonban a szállítási határidőn­ változ­ó császári és Apostoli királyi Felsége a tatni óhajt, amiért is tekintve, hogy a szóban le­következő legfelsőbb kéziratokat méltózta- ! 70„ szállítmányoknak még bronziroztatniok is , * ..­­. . keilend, ajánlata elfogadható nem volt; miután tett kibocsátani: , végre a Glanz­ féle gyár a többi 3 ajánlattevő Kedves báró mennyeyi között a legolcsóbbkint tűnt fel s ezen kívül Saját kérelme folytán önt a magyar tár­ pontossága és művészeti előállítása ellen mi­ni­nokmesteri méltóságtól ezennel kegyelem-­fogás sem tehető, a Ganz-féle gyár aj­ánlatá­ben fölmentem, elfogadtatott s igy ezen gyár a belső körúti szük­ségelt lámpatartók, karok és alap szállításával meg fog bizatni. Ezenkívül Mendl Istvánnak a lámpák iránt­­ darabonkint 45 frttal tett ajánlata azon meg­­­­jegyzéssel fogadtatott el, hogy köteles leend­ő vállalkozó magát egészen a párisi minta szerint , alkalmazni. Pest megye alispánjának válasza, mely szerint a fővárosi közmunkák tanácsa azon megkeresé­sének, hogy egy Spodiumgyárnak a városi határ­­ mellett szándékolt felállítása megakadályoztas­­sék, hely nem adatott, tudomásul vétetett, és egy újabb feliratnak a belügyminiszériumhoz leendő fölterjesztése elhatároztatott. Harkányi Fülöp és Basch Emília értesítetni fognak, hogy a közmunkatanács a már velük­­ közlött határozata mellett továbbra is megma­­­­rad, s ennek folytán a két pisztoly-féle telekből szabályozási tekintetek folytán levágandó terü­let kártalanítási áraként □ élenkint azon ösz­­szeg fogadtatott el, a­mely az általuk eszközlött eladás folytán egyre másra egy □ ölre esik. A belső körút építési vezetőjének indokolt előterjesztése folytán a kérdéses munkálatok lehető gyorsítása tekintetéből a terézvárosi ol­dalon már lefektetett vasúti vágánynak a régi, lipótvárosi oldalon levő vágánynyal leendő ideig­lenes összeköttetése, valamint az erre szükségelt mintegy 500 frtot tevő összeg engedélyez­tetett. Herrich Károly, Kiász Márton és Horváth Elek értesítetni fognak, hogy a közmunkatanács előb­bi határozatánál megmarad s hogy e szerint csil­­lagutczai telkeikből a szabályozási tekintetből elvont területért­­ ölenkint csak 80 forint fog fizettetni. A mérnök-egylet esetére történt hivat­kozás hol □ ölenkint 100 forint fizettetett, fi­gyelembe vehető nem volt; mert 1-er a mérnök­egylet utczai homlokzatot veszített, és mert 2-ér ezen egylet miután beépített telke saroktelek, három emeletre akadálytalanul építhettek, míg ellenkezőleg folyamodók csak­is a szabályozás folytán juthattak ezen kedvezőbb helyzetbe. Horatsek Julia, Gerstenmayer János és Sig­­mond Jóseffel a szabályozások folytán telkeikből elvont területek iránt megkötött szerződések helybenhagyattak. Pest város által egy a városligetben építtetni szándékolt vendéglő helyiségnek terve, mely a kivonatoknak teljesen megfelel, a kivitel végett a városi közönséghez fog visszaküldetni. Koppi Anna kérvényének , hogy rombach­­utczai házát három emeletű szárnyépitkezések­­kel kiegészíthesse, a fenálló szabályok tekinte­téből hely nem adatott. Lentner G.-nek a külső körúton kérelmezett építési engedély akadálytalanul kiadatott. Kedves gróf Majláth­­ Báró Sennyey Pált, saját kérelme folytán a magyar tárnokmesteri méltóságtól egy­úttal kegyelemben felmentvén, önt magyar tárnokmesteremmé ezennel kinevezem. Kelt Bécsben, 1872. évi a­ugustus hó 29-én.Ferencz József, s. k. Gr. Lónyay Menyhért, s. k. A m. k. pénzügyminister az uj-palánkai 2 cd osztályú m. k. mellékvámhivatalhoz Pazaur János temesvári fővámhivatali tisztet vámszedővé ne­vezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minister a postai szakszámvevőséghez Mandola József pénzügy-igazgatósági számtisztet, Farkas Sándor és Stolcz István dijnokokat, Kéry Kálmán és Kreutzer Gyula számvevőségi gyakornokokat V. osztályú számtisztekké nevezte ki.

Next