Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1872. szeptember (6. évfolyam, 199-223. szám)

1872-09-01 / 199. szám értesítője

1872. 199. szám. Szeptember hó 1. HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. a 12752 3—1 ! ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY: 3279­2. A temesvá­ri kir. tv­szék mint tikkvi h­atóság részé­ről ezennel közhírré tétetik, mi­szerint Poppovits Anna folygai lakosod felperes részére 80 frt tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett Mikolai Csur­aru és Constantin Csuraru mint időközben elhalt Mexa Csuraru örökösei ó­bádi lakosok végrehajtást szen­vedőktől lefoglalt és az obádi 180. sz. tikvben jegyzett, 1426 írtra be­csült A. I. 1­8. górsz. a. és 194. őszi. számú ház és */* telek fele részének végrehajtás ut­­jáni elárverezése elrendeltetvén, árverési határidőül 1872. évi oct. hé 8-dik és szükség esetében 1872. évi nov. hó 8. napjának min­denkor délutáni 3 órája Obád község házánál kitüzetett. Miről a venni szándékozók azzal értesittetnek, hogy bánatpénzül a kikiáltási árul szolgáló becsár 10*1Q-ja lesz leteendő, és hogy a kérdéses ingatlanok i-ső árverésen csak a becsértéken felül, a­k­ik árverésen pedig azon alól is a legtöbbet igerére le fognak üttetni. A többi feltételek e törvényszék telek­irodájában megtekinthetők. Felhivatnak végül mindazok, kik a fentebbi ingatlanokhoz netán elsőbbségi, vagy tulajdoni igényt tá­maszthatni vélnek, miszerint ebbeli jogaikat alálírt bírósághoz e hir­detmény közzétételének utolsó nap­jától számítandó 15 nap alatt nyújtsák be, különben azok az ár­verés folyamát nem gátolván, egye­dül a vételár feleslegére fog­nak utasittatni. Temesvárit, 1872. jul. 20-án. A temesvári kir. törvényszék mint takkönyvi hatóság üléséből. 12749 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3280. A temesvári kir. tvszék mint telekkönyvi hatóság részé­ről ezennel közhírré tétetik, mi­szerint Mautner János lieblingi lakos részére 220 frt tőkekövetelés és jár. behajtása végett özv. Krai­­nik Petra most férj. Dragutsin Friusinné és az általa, mint gyám által képv. kisk. Juan Krainik, mint néhai Krainik Kira örökösei, Krainik Trailla, Simera, Nikolae, és Krainik Trailla gyám által képv. kisk. Kranik Stefan, mint Králik Ilia örökösei, Krainik Si­meon és általa, mint gyám által képv. kisk. Krainik Györgye, mint Krainik Juon örökösei herényi la­kosok végrehajtást szenvedőktől le­foglalt és a herényi 182. saj­ti­­könyvben Krainik (Gere) Klia nevére A. 1.1—7. sorsz. a. jegyzett és 1018 frt 60 krra becsült 156. ősz. sz. ház és y2 telek föld 1/a részének, úgy a herényi 183. sz. tikvben Krainik (Geve) Ilia ne­vére A I. 1—7. sorsz. a. felvett és 1018 frt 60 krra becsült 166. ősz. sz. ház és ’11 telek föld har­mad részének végrehajtás ut­­jáni elárverezése elrendeltetvén, árverési határidőül 1872. évi sept. hó 30-dik és szükség ese­tében 1872-dik évi october hó 30-dik napjának mindenkor d. e. 10 órája Berény községházánál kitüzetett. Miről a venni szándékozók az­zal értesittetnek, hogy bánatpén­zül a kikiáltási árul szolgáló becsár 10%-ra lesz leteendő, és hogy a kérdéses ingatlanok az 1-ső árverésen csak a becsáron felül, a 2-ik árverésen pedig azon alól is a legtöbbet ígérőre le fognak üttetni. A többi feltételek e törvény­szék telek­irodájában megtekint­hetők. Végre felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingatlanságok iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvénye­síthetni vélnek, hogy igénykere­seteiket e hirdetmény közzétételé­nek utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, ezen törvényszék­hez nyújtsák be minthogy kü­lönben azok az árverés folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasittatni. A te­mesvári kir. tvszék tikkvi hatóságának 1872. évi julius 27. tartott üléséből.­­T1751 8—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1917. A temesvári kir. tvszék mint telekkönyvi hatóság részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint Constantinovits Bazil petrományi lakos részére 204 frt tőkekövete­lése és járulékai behajtása végett Blazsina Józsa, úgy Bazsina Anna gyám által képviselve kis­korú Blaznata János mint Bla­zsina Ilia örök, petrományi lakos végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és a Petromány községi 112. sz. tjkvben foglalt, 211 írtra becsült A. + 1094/a. s 2633. hrsz. a. szolgalmi földnek, úgy szintén s petrományi 501. sz. tjkvben A -f­­alatt felvett 210 ftra becsült 1094/b. helyrajzi szám alatti szolgalmi földnek végrehajtás utján leen­dő elárverezése elrendeltetvén, árverési határidőül 1872. évi oct. hó 7-re, és szükség esetében 1872. évi nov. hó 7-nek d. e. 10 órája Petromány község házánál kitüzetett; miről a venni szándé­kozók azzal értesittetnek, hogy bánatpénzül a kikiáltási árul szol­gáló becsár 10*/1-re lesz leteendő, és hogy a kérdéses ingatlanok i-ső árverésen csak a becsértéken felül, a második árverésen a becs­­értéken alól is a legtöbbet ígérőre le fognak üttetni. A többi feltételek és tudnivalók a telekkvi irodában betekinthetők. Végre felhivatnak mindazok, a­kik a lefoglalt ingatlanok iránt tu­lajdoni vagy más igényt érvénye­síthetni vélnek, hogy igénykere­­seteket ezen hirdetmény közzété­telének utolsó napjától számítan­dó 16 nap alatt — habár külön értesítést nem nyertek is — ezen királyi telekkönyvi hatóság­hoz annál bizonyosabban nyújtsák be, minthogy ellenkező esetben azok a végrehajtást nem gátolhat­ván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasittatni. Temesvártt, 1872. évi julius hó 27-én, a magy. kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság ülé­séből. 12756­3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3363. A temesvári kir. tvszék mint telekkönyvi hatóság részéről ezennel közhirré tétetik, miszerint Milloschits Károly csákovai lakos részére 13 frt 60 kv tőkekövete­lése és járulékai behajtása végett Stoja Stefán petrományi lakos végrehajtást szenvedettől lefoglalt és a petrományi 266 sz­ejkvben A. I. 187. sorsz. a. foglalt és 328 frt 66 krra becsült 162 őszi. i. ez. ház és belsőtelek harmad ré­szének és az ehhez tartozó fél úr­béri telek föld egyhatod részének végrehajtás utjáni elárverezése el­rendeltetvén, árverési határidőül 1872. évi oct. hó 7. és szükség esetében 1872. évi nov. 7-ik nap­jának mindenkor d. u. 3 órája Petrományon a községházánál kitüzetik; miről a venni szándé­kozók azzal értesittetnek, hogy bánatpénzül a kikiáltási árul szol­gáló becsár 10 százlék­ja lesz le­teendő, és hogy a kérdéses ingat­lanok az első árverésen csak becs­értéken felül, a 2-dik árverésen a becsértéken alól is a legtöbbet ígérőre le fognak üttetni. A többi feltételek e törvényszék tkvi iro­dájában megtekinthetők. Egyúttal felhívatnak mindazok, kik a lefoglalt vagyonra bár­minemű igényt tartanak, hogy igényeket ezen hirdetmény utolsó közzétételétől számított 15 nap alatt e kir. törvényszékhez annál is inkább benyújtsák, mivel ellen­esetben az árverést nem gátol­ván, igénylők csak a vételár fö­löslegére fognak utasíttatni. Temesvár, 1872. julius 20-án. A királyi első f. törvényszék mint telekkönyvi hatóság üléséből. “ 12748 TMI” ÁRVERÉSI HIRDETMÉMY. 1689. Közhírré tétetik, hogy Döbröntei István és Brogyányi Julia mint felpereseknek Döbröntey Ju­lia és Döbröntey Teréz alperesek elleni 566 frt 66 kr­s járulékai iránti ügyében a n.­szombati 44-ik sz. telekikönyv lapján alperesek nevére osztatlanul iktatott és 3086 írtra becsült ingatlanság 1872. évi sept 17. napján mint 2. árverési határnapon és pedig szükség esetében becsáron alól is délelőtti 10 órakor a galanthai elöljáróság lakházánál nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. Erről a venni kívánók oly meg­jegyzéssel értesittetnek, hogy bá­natpénzül a becsár 10%-ka teendő le, a többi árverési feltételek a telekkönyvi hivatalban és a ga­lánthai kir. járásbiróságnál min­dig a hivatalos órákban, az árve­rés alkalmával pedig a kiküldött végrehajtónál megtekinthetők. Egyúttal mindazok, kik a fent­rt ingatlanok iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, a prítás 433. és 466. §§. értelmében felhivatnak, hogy igénykeresetei­ket e hirdetmény közlésétől szá­mítva 15 nap alatt ezen törvény­székhez nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölös­legére fognak utasittatni. A n.- szombati m. kir. tvszéknek 1872. jun. 20. tartott üléséből. 12746 3—1. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2866. A zala-egerszegi kir. tszék mint tkkvi hatóságnak 2866. sz. a. kelt végzése folytán közhírré tétetik, miszerint Ujj Károly ré­szére Nagy Lajos mint Nagy Pál örököse elleni végrehajtási ügyé­ben a sümeg- mihályfai 33. számú tjkvben + 4. 6. 6. sorsz. alatt felvett 43 frt 23 kr, 232 frt 79 kr, összesen­ 710 frt 36 krra o. é. be­csült ingatlanoknak elárverezése el­rendeltetvén, ennek foganatosítá­sára határidőül folyó 1872. évi oct. hó 7-dik és szükség eseté­­jéban 1872. évi nov. 7. napjának mindenkor délelőtti 10 órája a helyszínére kitüzetik, oly megjegy­zéssel, hogy ezen birtok az alábbi feltételek szerint az első árverésen csak becsáron felül, a 2. árverési határnapon becsáron alól is el fog adatni. Árverési feltételek : 1) A birtokok külön-külön adat­nak el. 2) Kikiáltási ár a becsár. 3) 10%-tóli bánatpénz leteendő. 4) A vevő felek a vételárt követ­kezőkép lefizetni kötelesek, ugyan­is az első részletet az árverés után azonnal a 2. részletet az árveréstől számítandó 1 hónap alatt, a har­madik részletet az árveréstől számítva 2 hó alatt a bánat­pénz betudásával, mindenkor 6% kamatokkal. 6) A megvett javak mindjárt az árverés befejeztekor a vevő használatába adatik által, mely időtől fogva egyszersmind minden­féle terhek a vevőt fogják illetni. 6. Az épületek tűzkár ellen a vételár erejéig biztosítandók. 7) Mihelyt a vevő az árverési feltételeknek eleget tett, részére a megvett birtok tulajdonjogi át­íratása hivatalból fog eszközöltetni, ellenkező esetre, ha a vevő a fel­tételeket pontosan meg nem tar­taná, az eladott birtok a bánat­pénz elvesztésén felül, újabban a vevő költsége és veszélyére fog elárvereztetni. Egyúttal mindazok, kik a körül­írt javak iránt tulajdoni, vagy ■t­ás igényt, avagy elsőbbségi jo­gokat érvényesíthetni vélnek,igény­kereseteiket e hirdetmény közzé­tételének utolsó napjától számí­tandó 16 nap alatt nyújtsák be, kü­lönben a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére fognak utasíttatni. Fölszólítatnak a jelzálogos hite­lezők, hogy a­kik nem e telekköny­vi hatóság székhelyén vagy annak közelében laknak, a vételár fölosz­tása alkalmával leendő képviselte­­tések végett e hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek, s annak nevét és lakását i­z eladásig beje­lentsék, ellenkező esetben a hiva­­vatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Kelt Zala-Egerszegen, 1872. évi aug. 2. tartott tlkvi tvszék ülé­séből. 12747 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2867. A zala-egerszegi királyi tvszék mint telekkönyvi hatóság­nak 2867. sz. alatt kelt végzése folytán közhírré tétetik, miszerint Kaiser Zsigmondnak, Nagy Lajos mint Nagy Pál örököse elleni vég­rehajtási ügyében az óhídi 261. sz. tjkvben­­1­­643. hrsz. ta. tu­lajdonául felvett és 1008 frt 60 krra o. é. becsült ingatlan bir­toknak elárverezése elrendeltet­vén, ennek foganatosítására határ­­időül 1872. évi oct. hó 8-ik napja, szükség esetében 1872. nov. 8-dika, mindenkor d. e. 10 órája a helyszínére kitüzetik, oly hozzáadással, hogy ezen bir­tok az alábbi feltételek szerint az első árverésen csak becsáron fe­lül, a 2-ik árverésen azonban becsáron alól is el fog adatni. Árverési föltételek: 1-ször. A birtok együttesen adatik el. — 2-szer. Kikiáltási ár a becsár. — 3-szor. 10*1,-téli bánatpénz leteendő, mely az utolsó részletbe számittatik. — 4-szer. A vevő felek a vételárt követke­zőkép kötelesek lefizetni, ugyan­is az 1-ső részletet az árverés után azonnal, a II. részletet az árveréstől szá­mítandó 1 hónap alatt, a III. részletet az árveréstől szá­mítandó 3 hó alatt, 6- szor. A megvett javak mind­járt az árverezés befejezésekor a vevő használatába adatnak által, a­mely időtől fogva egyszersmind mindenféle terhek a vevőt fogják illetni. 7- szer. A vevő köteles a meg­vett birtokon lévő épületet az árverést követő napon a vételár erejéig saját kárára és veszélyére tűzkár ellen biztosítani. 6-szor. Mihelyt a vevő az ár­verési feltételeknek eleget tett, részére a megvett jószág tulaj­donjogi átíratása hivatalból fog eszközöltetni ; ellenkező esetben, ha a vevő a feltételeket ponto­san meg nem tartaná, az eladott birtok a bánatpénz elvesztésén felül újabban a vevő költségére és veszélyére fog elárvereztetni. Felhivatnak mindazok, kik érin­tett javak iránt bármely igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvé­nyesíthetni vélnek, hogy igény­keresetüket e hirdetmény közzété­telének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, habár külön értesí­tést nem vettek is, alulírott bí­róságnál nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fö­löslegére fognak utasíttatni. Egyben az e törvényszék szék­helyén nem lakó jelzálogos hite­lezők felszólíttatnak, hogy a vé­telár felosztása alkalmával leendő képviseltetésük végett itt hely­ben lakó megbízottat rendeljenek és annak nevét az árverésig jelent­sék be, minthogy ellenkező eset­ben a hivatalból kinevezett gond­nok által fognak képviseltetni, Kelt a zala-egerszegi kir. tv­széknek 1872. évi aug. hó 8. tartott tanácsüléséből.__________ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2480. Az aradi e. f. tvszéknek­­ mint bíróságnak 1872. évi április­­ 10. napján 4671. sz. a kelt vég­­­­zése alapján ezennel közhírré tété­­­­tik, miszerint a néhai Tóth Eme­­­renczia férjezett Koó Mártonná felperesnek, hagyatékához tartozó, az aradvárosi 579. sz. tikben A 4­­1. alatt foglalt, 1869 írtra be­csült Arad-Belváros biskarika utczai 13. száma ház és 696. hr. ■ számú telek 1872. évi oct. hó 5.­­ napján d. u. 3 órakor mint első­­ árverési határnapon és esetleg 1872.­­ évi evv. 5-ik napján d. u. 3 óra­­­­kor mint második árverési határ­­i napon, a telekkönyvi hatóság he­­­­lyiségében bírói árverésen ela­­k­adatni fog. 12466 3—1 Venni szándékozók ezen árve­­r­résre azon kijelentéssel hivatnak meg, miszerint a megállapított és egész terjedelmükben bír­ó kikül­döttnél bár­mikor a megtekinthető árverési feltételek értelmében, az­­ ingatlan az első határnapon csak becsáron vagy azon felül, az eset­leges második á­rverési határnapon azonban becsáron alól is, de a­­ gyámhatóság jóváhagyásának fen­­ntartása mellett eladatni fog , misze­­­­rint minden árverelő az árverés­­ előtt a becs , mint kikiáltási árnak 10*/# bánompénzül a bírói kikül­­­dött kezéhez letenni köteles, és a­­ legtöbbet ígérő mint vevő, ki az­­ átírási illetéken kívül más terhet ’ magára vállalni nem tartozik, a vételárnak harmadát a bá­om-­­ pénz betudásával azonnal, a hát­­­­ralevő vételári összeget pedig két­­ egyenlő részletben a jóváhagyástól­­ számítandó két-két havi időköz- I­ben, mindig 6*/* kamattal lefi­­­­zetni köteleztetvén, mindaddig az­­ ingatlan telekkönyvi tulajdonába­n át nem megy, míg a p. t. r. 459.­­ §-ának súlya alatt pontosan telje­­s­­itendő árverési feltételeknek min­denekben eleget nem tett. Kelt az aradi k. tvszéknek mint telekkönyvi hatóságnak 1372. évi június 8-án tartott üléséből.____ *1358 3 1 ÁRLEJTÉSI HIRDETMÉNY. A szegedi kir. tszék elnöksége által ezennel közhírré tétetik, hogy ezen tszék úgy az ahhoz csatolt szegedi és csongrádi kir.­­birósá­­gok börtöneiben letartóztatot egész­séges és beteg rabok élelmezése 1872-ik é. január 1-től számítan­dó 1 vagy esetleg 3 évre árlejtés utján fog bérbe adatni. E czélra árlejtési határidőül 1872. é. sept. 16-ik napjának d. e. 10 órája a szegedi kir. tszék tanácstermében (Zsótér ház II. emelet) kitüzetik s arra a vállal­kozni kívánók meghivatnak. Kikiáltási árai a jelenl­egi ét­árak fognak szolgálni. A többi feltételek az alólirott elnöknél és a kebelbeli k. ügyész­ségnél megtekinthetők. Kell Szegeden, 1872. é. aug. 22. A kir. tvszék elnöksége.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék