Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1872. október (6. évfolyam, 224-250. szám)

1872-10-01 / 224. szám értesítője

1872. 221. szám. Október hó 1. 14417 3—9. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 4­­89. A n.-váradi kir. tszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, miszerint Arsosz Fü­löp és társai részére 9310 rit tiké g jár. kielé­gítése végett végrehajtást *nelé­­vedett D.-váradi izraelita bitoka­­ségtől lefoglalt ég a B. váradi 1­94. ss. tikvben A. -+- alatt tulaj­don in 1 felvitt ég 7903 frtra be­­csfllt 98. se. várad­ai bér, ég 18734 frt 50 krra becsű­t 62. gr. bis végrehajtás utjáni elárvereztaté­­se elrendeltetvén, ég pedg a 96. pg. bisra 1872. évi octóber 21. nem sikerülés esetében a-.on évi novemberit. d. n. S érája, a 92. gz. bárra né­.va pedig 1879. évi nov. 22. nem gikerdség ecetében rr.on évi decz. 23. vnt érája tünetnek ki ezen tvgzék pertá­rában Árverelni szándékozók tartósnak a becsérték 10'jgliját ti árverelö b­ ré keneibes letenni, ac ingóságok vételára készpénzben áronnál, az ingatlanok vételára pedig S rész le­ben, éspedig rése a telítés­kor. '/» rész 4 hó és ‘j* réssé a leütéstől számított hat né­maivá az árverés napjától számítva 6'/s esedékes kamataival ezen kh­. tvsséknél lefizetendő, a többi ár­verési feltételek a tlkvi hivatal­nál megtekintve ők. Fali ivarnak tehát azon je­lsi­­­­gos hiteleseit, kik nem ezen telekkönyvi hatóság székhelyén vagy közelében laknak, hogy fi vételár felosítása alát Imává leendő képviseltetések végett ezen telekkönyvi hatóság székhelyén mo­déizottat rendeljenek, s sn­n.nl. nevét és lakását az eladásig ielejtsék be, ellenkező esetben a hivatalból kinevevend'­ gon indh álul fotruik képviseltetni, nők által fognak kép­viselte­tni. Egyúttal felhivattak mindazok, kik a lefoglalt vagyonra bár­minemű igényt tar­tatnak, hogy igényüket ezen hirdetm­ény utolsó körné tételétől siánazott 18 nap alatt e kir. törvényszékhez annál is inkább benyújtsák, mivel ellen­­esetben az árverést nem gátol­vák, igénylők csak a vételár fö­löslegére fognak utasít­tatni. Kelt N -Váradon, a kir. tszék tkvi osztályánik 1872. aug. 14 én tartott üléséből. 1,411­­­8—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 461.A nagy-kanizsai kir. tör­vényszék, mint telekkönyvi ható­ség­ok 468. sz. a. kelt végzése folytán közhírré hitetik, misze­rint Köves Ferenci csáryi illető­ségű kisk. árvát tulajd­onjogilag illető, a c­ányi 71. se. tikvben A.­­+­ 1—S sorsa. a. felvett és 600 orintra osztrák értékben be­­esil­t ingatlan birtoknak elárváre­sése elrendeltetvén, ennek fogana­­toaitására határidőül 1872. évi nov. hó 4. eg szükség esetében 1872. évi, decz. hó 4-ik napjának mindenkor d. e. 10 órája a hely­színére kitisze­­k, oly hozzá­adással, hogy ezen birtok az alábbi felté­telek szerint az első árverése­n csek becsáron felül, a 2-dik árve­résen becsáron alól is el ,fog adatni. Árverési föltételek 1 l-ször. A birtok együttesen ada­tik el. — 2 neor. Kikiáltási ár a becsár. — 8 szór. 10%-tóli bánatpénz leteendő. — 4-szer. A vevő felek a vételért követke­­zőkép kötelesek lefizetni, «gyan­ít az i 1-ső részletet az árverés nap­ján kiem­­l, a II. részletet az árveréstől P»A­­mhandó 8 hónap alatt, a­­ll. részletet az érveréstől szá­mítandó 6 hónap alatt. A bánatpénz ii utolsó részletbe fog beszámíttatni, mindenkor 6*­, kamatokkal. 1 -ször. A megvett javak mind járt as ár­veree­rés befejezésekor a vevő használatába adatnak által, a­mely időtől fogva egyszersmind mindenféle terhek a vevőt fogják illetni, 6- szor. Mihelyt a vevő az ár­verési feltételeknek eleget tett, részére a megvett jószág talaj - alapjogi átíratása hivatalból fog eszközöltetni , ellenkező esetben­, ha a vevő a feltételeket ponto­san meg nem tartaná, az eladott birtok a bánatpénz elvesztésén felül újabban a vevő költségére és veszélyére fog elárvereztetek 7- szer. A vevő köteles a meg­vett birtokon lévő épületet az árverést követő napon a vételár erejéig saját kárára és veszélyére tűzkár ellen biztosítani. Felhivatnak tehát mind- col. jelzálogos hitelezők, kik aeta e bí­róság székhelyén laknak, hogy a vételár felosztása alkalm­ával le­endő képviseltetések végett e bí­róság székhelyén megbízottat­­ren­deljenek, és annak nevét a lakását az eladásig jelentsék be, minthogy e Ver­ssetit.Ő a­­­issükre hivatalból kineve ott gondnok által fognak képviseltetni. Felhivathat­óin azok, kit érin­tett javak iránt t­sncely igényt, avagy előbbi­i jogokat érvé­nyesithetni vélnek, hogy igény­­keresé­süket e hirdetmény közzété­telének utolsó napjától számítandó 1é nap alatt, habár M­ön ért­esi­tést nem vettek is, alulírott bí­róságnál nyújtsák be, különbél, azok a végrehajt­.« folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fö­­löslegére fognak utasíthatni. Kelt a n.-kanizsai kir. törvény­széknek mint telekkönyvi hatóság­­nak le72. évi a­ugustus 29. tartott üléséből. E. 641 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 844. A dévai kir. liléknek mint telekk. hatóságnak f. évi 644. pb. a. kelt végzése folytán közhírré tevézik, m szerint Markovit Anna villóforgatmányosa Lázár György dévai lakói végrehajtató részére 600 frt követelése és járulékéi végett özvegy Bajori Károly­né dé­vai lakos végrehajtást ízel.védet­től lefoglalt és a dévai 116, te­­lekjl­ben A. •+• 1. tartaám alatt tula­jdonául felvett és ,9244 Irtra becsüit fogatlan vagyonnak vég­rehajtás u­táni elárverezése elren­deltetvén, ez nek foganatosítására első határidőül f. évi nov. 11. napjun­ k, szükség esetében mérőd határidejéül folyó éri (Lee. II. napjának mindenkor délelőtti 10 órája esen telelik. hatóság hiva­talánál azon kijelentéssei tüzelik ki, hogy az első árverésnek netán eredmény nélküli elmúltával a fen­tebb kerül irt ingatlan a be« sár 10*/» , »zárva«lilán­k bánatpénzké­­peni letétele mellett a második ár­verésen kecsáron alól is el fog adatni. A lvcslevél és árverési­­felt­éte­lek ezen telekk. hatóságnál hiva­talos órákban megte­kinthetik és az árverezés alkalmával a végre­hajtó biztos által fel fognak ol­vastatni. Azon jelzálogos hitelezök, ki ed­ e telekkönyvi hatóság ,rák helyén vagy kötelébei, laknak, egyúttal falsz­ilittatnak, hogy a vételár felesaátiná’, leendő kép­­viaeltetésök végett enen hat.".sáf székhelyén megbizottat rend­élje­nek, ée annak nevét és lakását a eladásig jelentsék be, allénke cé esetben a hivatalból kineve rendi gondnok Utal fognak képvisel tatai. Egyúttal a perrendt. 438. és 489. §-hoz képest felhivatnak mindazok, kik a fentebb irt tevek iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni véltek, hogy igényüket e hidet­mény közzétételének utolsó napjá­ra számítandó 16 nap alatt ezer tkvi hatóságnál nyújtsák be, ki közben azok a végrehajtási árve­rés foganatosítását nem gátolván igénylők egyedül a vételár feles­legére fognak utasitta­tni. A dévai kir. tizeknek mint te­­lekkönyvi hatóságnak 1872. aug. 6. tartott üléséből. ~4421 8­2 Árverés­ hhrdetmény. 834. Ujv.déli sz. kir. város tör­zseiké­rint­ékkönyvi hatóság ré­széről közhírré tétetik, mibe ríni a Heinz* O­örry P. ha­tyatékához tartozó és Braics Miklós javára 634 frt 87 kn­yi tartóaés végett végrehajtás alá vett és 4245 frtra megbecsült 810. sz. a. fekvő ház­nak az előbb mondott hatyaték ügygondnokának kérelmére annak folytán, mivel a vevő az árverési feltételeknek mai napig sem te­t eleget ujabb érvesén elrendel­tetett és annak megtartására 1872. november 24. nap­inak délutáni 3 órája a tkkönyvi hivatal termében tűzetett ki, oly megjegyzéssel, hogy a fent mondott ingatlan szükség esetében a becáfol. *1.1 is el fog adatni. Az árverési feltételek az árverés Alkalmával fognak felolvastatni, azoknak betekintése a tkkönyvi hivatalban m­i engedtetvén. Egyszerek­L.at felhivatnak azon jelzálogos hitelezők, kié, nem­esen bíróság Kiék helyén,­­egy anntah közelí­ven laknak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő kép­visel.ti.térük végett e bíróság szakba­­ívé a lakó megbízottat jelez­teenekba ellenkelső esetb .­n a hivat bó) kine­vezett gondcok által fognak kép­visel­­etei. Egyúttal fölhivatusk mindazok, kik a föntebbi ingatlanra igényt, timaszthetűi vélnek,hogy igényke­­reseteiket ez a hirdetmény­­­ek a hi­vatalos lapcan harmad-sori köz­lésétől számitandó 16 nap alatt ezen kir telek­­önyvi törvényszék­nél a különbeni joghátrányok tém­­e mellett benyújtsák. Kelt Újvidéken, 1871. évi má­jus 20-án. Kiid.vott és foganatositlatot rendeltetett az újvidéki kir. tszék­­nek 1872. május 7. tartott tkkrvi üléséből. 14418 8­­2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 6973. A temesvári kir. tör­vényszék részéről ez em­i­­ közkörré tétetik, ralis érint a temesvári pénz­ügyi ügy­szség által képviselt m. kir. Einer Ar részére 7623 frt 0 hr, 5­6890 frt 14 hr, 10440 frt, 16294 frt 14 hr és 4940 frt o. é. tőkekövetelése és járulékai be­­hajtása végett a temesvér-gyárkül­­városi gyárudvar révevénytilanat végrehajtást szenvedőtől­­ foglalt le a temesvár-gyárkülváro­s 18. sz. alatt felvett 1.256.600 frtra hec­ült gyárudvar összes épületei, tartozékul, 10 hold építési tel­k és k0 hold­ kaszá­ló-földnek vég­rehajtás utjáni elárverezése elren­deltetvén, árverési határidőül 1872. évi october hó 28 dik éa szükség esetéte­n 1872 dk évi november hó 28 dik ««piának a mindenkor d e. 10 órakor kitüzetett, miről a verni szándékozók azzal ért ■ittetnek, hogy bánatpénzül a kikiál­tas árul szolgáló becsár 10%-je kész­pénzben vagy árfolyam szerinti átempspirok'tan le*» leteecd'b éz hogy « háid«nee ingatlan«ág I­*e árverésen csak a becsés tikén felül, a II dik ár,• rézen pedig azon ától is. a egtöbbet ígérő vevőre leültetni fog A többi árverési feltételek ezen kir. törvény szélnél m­egtek­inthetők. Felszánttatuak egyuttal mind­azon j­elzálogos hitelez­ők, kik netr s tkkvi hatóság­­.Kékhelyén, vagy annak közelében laknak, hogy a vételár felosztása alkalmával le­endő képviselt­etésük végett e ha­tóság székhelyén megbízottat rendeljenek, és­­tűnik nevét és la­kását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a hivatalból ki □evezett dr. Dimitrievics Savetozár ügyvéd által fognak képviseltetni. Felhivatnak végül mindanosa, kit a­z elad­ódó ingatl­an iránt tulajdoni vagy más idényt, amely előbrd­­­égi jogokat érvényesíttetni vél­nek, hogy igénybe ecsetüket ezer hirdetménynek a hivatalos lapban kö­zz­ét­ételének 116­­6 napjától szá­mítandó 16 nap a irt, habár külön értesitést nem vettek is, s törvény­szék telekkönyvi osztálynál nyújt­sák be, mivel különben mek a vég­rehajtár folyamát nem gátolván a vételár feleslegére fognak uta­­zi tatai. Kelt a trovissviii kir. törvény­­szék­nek 1872-dik évi o­ptember hó 19. tartott polgári ülé­ésől. 144­­3 S^ 2~ ÁRLEJTÉSI HIRDETMÉNY. 453. Az aranyos-inzróthi kir. tvasék. járéebiróség és ügyészi hivat. 1 he)/»Bégéinek fűtésére szüksége^ étik 143 hár.m láb ho»­­rzu hasé .os felyó öl cser vagy bükk *az'f , nelyu­k beszerzésérd és a rzSkhely^o t­ zá hu­sára 1872. évi oc' hó 29-da d 8. 10 órakor a t­ízék zsincstermébe­­ íriss­él tűz­­ik ki. Bánatpénz 160 frt. Bárt aján­latok a f­óti bániatpénz csatolá­sával szintén elfogadtatnak, azok azonban oct. 26-év déli 12 óráig a törvény S­.Gfef elnökséghez békái­dét dők. Ar.Maróshon, 1872. sept hó 26 ál. "Tááló 8-8 ‘ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 6094 Nedescu D.mitne és per­társéi részéről Nedescu Györgye és Paszk elleni végrehajtási ügyé­­b­en 7068. szám alatti árverési végzésnél fogva a Mondorlak köz­­cégi 68. asámu­tykönyvben­ Ne­descu Györgye nevére felvott 800 fílra becsült biltelkes ház ki­s­, külá­lományi földből, továbbá a 49. sz. teavben Nedescu Pásek nevére faival 1000 frtra becsült bel­ elkes láz és szintén ’­, külál­­lományi földből álló ingatlanság a kilváltási összegül elfogadott beceár 10%-nak letétele mellett Moodorlakon a község házáról 1872. évi ocb 14 napján becs­­áron vagy azon alól is d. e. 10 órakor következő feltételek mel­lett el fog adatai: A legtöbbet ígérő vevő köteles a bánáti ér betudásával a vételár első részét azonnal a leütéskor az árverező bíró kesélte, a második részét az árveréz után 2 hó, és a 3-dik részét pedig három hó alat t ka aradi kir. tzséknél az árverés napjától számítva 6*/s kamattal együtt lefizetni Vevő a vételár alzó részleté­nek lefizetése után a megvett in­gatlané­­r­ek azonnal tettleges birtokába lép, annak tul­jdonát azonban c­ak az egész vételár lefizet*­:» után a tkvi átirán által nyeri meg. A birtokitruhásági illetéket egyedül vevő vizek­. Evvel egyszersmind azon jelzá­­gos hitelezők,kik nem zaca tkvi ható­ság székhelyén vagy annak közelé­ben laknak, felhivattak, hogy apríts 4LS9. J-boe képlet itt helyben meg­bízottat rendeljenek, t aanik nevét az eladásig jelentsék be s egyúttal mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, felszólittat­­nak, miként a prrts 466. §. értel­­m­ében igénykeresetöket törvény­kényszabta határidő alatt nyújt­ják be. Kait az arsdi kir. telekkönyvi tvaz'koeb 1872. évi sepu hó 19-ik napján tartott id­éséből 14415 3—2 " ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY: 8236 A belényesi kir. törvény­­szék tikkönyvi hatóságának 1872. évi jel. hó 24 dik napján 2393. sz. a. kelt végzése folytán köz­hírré tétetik, miszerint felperes Daneso Juan részére 160 frt tőke s járulékai kielégítése végett szo­bányi lakos Popa György végre­hajtást szenvedettől lefoglalt és a 47. sz. tekvben A. L 1—8. váz. alatt tulajdonául felvett és 1180 forint — krra becsült ingatlan bir­tok s tartozékainak végrehajtáa utjáni árvereztetése elrendeltet­vén, ennek foganatosítására 2 ik határidőül 1872. cet. hó 14. nap­jának lelele­ti 10 órája Szo­­kány községházánál tű­étik ki. Árverelni szándékozók tartód­nak a becsárték 10*/»-ját a« árva* redő biró kezéhez letenni; a vételár 3 egyenlő részletben, és pedig tm első rész­et a leütéskor azon­nal, a második részlet egy hó, ez a harmi­­dik részlet két hónap múlva fizetendő, a három pénz az első részletbe tudatik be, az árverés napjától számítva 6­/s ese­dékes kamat fizetendő. A többi árverési feltételek az érverés fö­uvatosításával meg­bízott Zzika János bírósági vég­­r­hajtónál és a telekkönyvi hiva­talnál megtekinthetők. Egyúttal felseólktatnak azon jel­zálogos hitelesük, a­kik nem e te­­lek­könyvi hatóság székhelyén vagy annak közelében laknak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képviselte­térü­k végett e hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek és annak nevét és lakását az eladásig bejelentsék, ellenkező esetben a hi­vatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Egyidejűleg fennu­attak mind­azok, kik az eladandó és fent kö­­rüli­­­ ingatlanokhoz tulajdeni, vagy más igényt érvényesíteni vélnek, hogy eziránt» kereseteiket a je­len hirdetménynek­­ hivatalo« lapban utolsó közzététel« lapi­i­tói ssf.mitundi ló n.«p alatt e kir. tvszékhez »tűréi is inkább nyújt­sák be, m­irt tllenpapiben azok az árverés folyamát nem gátolván, egyedül a vétaek­ feleslegére fog­nak utasíthatni. Kest­helényesben, a kir. '»ék­nek 1818. September 20-kán tar­tott izlésébőL' ÍSlvT~­ "Í^T“ HIRDETMÉNY. 2666. A beazterczebányai e.­­ kir. törvényszék réeséről­e.6.hirré tétetik, hogy Zólyommegyebeli néhai I­vánics József volt, hbetbá­­nyai várost jegyző 1864. évi ja­nuár 80. L­betbányán meghatáro­­zott, s miután egyik örököse a név szerint­­ Inaiés Antal fiának jelenlegi lak- és tartózkodási he­lye e bir­ság előtt ismeretiem távol­ vőtelhiv'itik, mit ferint ezen hirdetmény első beiktatása napjá­tól számítandó, 1 év alatt vagy személyesen, vagy meghatalma­­zottja által jelentkeznék, mart kü­lönben a« o­ztály birónag kiv»­­ve­.ett gondnoka Balabey Mátyás hites ügyvéd közbejöttár­a meg­­tétetni és netalán« osztályrease go­ idiu­ka .­Utat fog kezelt« mi. KU ««­szöknek B«szterese­l­nya" 1872. aug. 24. tartott ülé­ssot-A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék