Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1872. november (6. évfolyam, 251-275. szám)

1872-11-01 / 251. szám értesítője

1872. 251. szám. November hó­ 1. HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. 1610. 9—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2926. A n.-becskereki k. f. kir. tssék telek­i osztálya részéről köz­­hirré tétetik, hogy Blagoje Dam­­ján Zsófiának özvegy Blagoje Ki­­va és érdektársai elleni kérelmére a kisteréki 77. sz. telekikönyvben felvett és 3118 írtra becsült ingat­­lanságokra nézve a birói árverés elrendeltetett. Ennek a helyszínén leendő esz­közlése végett az első árverés ha­tárideje 1878. évi novemb. hó 27. napjának s­zükség esetében máso­dik határidejéül 1872. évi decem­ber hó 88 ik napjának mindenkor d. e. 10 órája azon kijelentéssel tűzetik ki, hogy az első árverés­nél a fennebb körülírt ingatlan­­ságok csak a becsáron vagy azon felül, a 2-ik árverésen azonban becsáron alól is el fognak adatni. Az árverezni kívánók tartoznak a becsértéknek 6*/s bánatpénzül letenni , az ígért vételért pedig 2 részletben, és pedig az első részt az árveréskor azonnal, a második részt pedig az árveréstől számí­tandó 1 hó múlva 1ö4 a kamatok­kal együtt lefizetni azzal, hogy a bánatpénz az első részletben lesz beszámítandó; a többi árverési feltételek minden nap a hivatalos órákban a tkvi hivatal­ban, és az árverési határnapokon az árverező kiküldöttnél megte­kinthetők. Egyszersmind pedig azon jel­zálogos hitelezők, kik nem ezen tkvi hatóság székhelyén vagy an­nak közelében laknak, felszólít­­tatnak, hogy a vételár felosztása alktumával­ képviseltetések végett ezen hatóság székhelyén lakó meg­bízottat rendeljenek, s annak ne­­vét és lakását az eladásig jelent­sék be, mert ellenkező esetben a részükre hivatalból kinevezett gondnok által fognak képvisel­tetni. Így szinte felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt ingatlanságok iránt tulajdoni, vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy igény­kereseteiket e hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 16 nap alatt a perrendi 466. §.-a értelmében, habár külön értesítést nem vettek is, ezen törvényszéknél nyújtsák be, különben azok az árverést nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fogunk utasíttatni. Az árverés foganatosításával Mari­novich János kir. tvszéki végrehajtó, jelentése bevárása mel­lett megbizatik. Kelt a n.-becskereki kir. törvény­szék telekkönyvi osztályának N.­­Becskereken 1672. sept. hó 11-én tartott ülésében. 16267 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 17487. A n.-váradi kir. tszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, miszerint Váyer Farkas részére 1800 írt tőke s járul, kielégítése végett Mayer Ferencz örökösei és Máyer Ferencesétől lefoglalt éa a margittai 620. sz. tikvben A. + 1 alatt tulajdonául felvett és 1390 frtra becsült bár, beltelek és tar­tozéka végrehajtás utjáni elérve­reztetése elrendeltetvén, ennek fo­ganatosítására 1-jő határidőül fo­lyó 1872. évi november hó 26-dik napjának, nem sikerülés eseté­ben azon évi decz. hó 27. napjá­nak mindenkor d. e. 2 órája Mar­gitta községházánál kitűzetik. Árverelni szándékozók tartoznak • beetérték lOV^jAt ** árverelő bíró kezeihez letenni, a vételár pedig 8 vetületben, ez pedig ‘[»-ad rész a leütés u­tán nyolcz nap alatt */t lUm 1 ki i§­­j, réssé a leütéstől számított 6 hó múlva az árverés napjától számítva 6*/t esed­­és kamataival ezen kir. tvazésenél lefizetendő, a többi ár­verési feltételek az árverés foga­natosításával megbizott margi­tai kir. jbiróságnál és ezen tlkvi hi­vatalnál megtekinthetők. Egyszersmind felhivatnak sgon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen tkkvi hatóság székhelyén, vagy annak közelében laknak, hogy a vételár felosztása alkalmával le­endő képviseltetések végett ezen hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek, s annak nevét és la­kását az eladásig jelentsék be, mert ellenkező esetben a részükre hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Egyúttal felhivatnak mindazok kik a fentebbi javak iránt tulaj­doni vagy más igényt, avagy el­őőebbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy igény kereseteiket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 16 nap alak esen telekkönyvi hatóságnál nyújt­sák be, különben azok a végre­hajtás folyamát nem gátolván egyedül a vételár fölöslegére fog­nak stasittatni. Kelt­e -Váradon, a kir. Issók tkvi osztályának 1872. sept. 18-án tartott üléséből. 16888 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 8610. A verseczi királyi törvényszék mint telekkönyvi ha­tóság részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint özvegy Bodó Ka­talin részére 49 frt 78 kr­t. é. tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett Nedelko Jova végre­hajtást szenvedőtől lefoglalt és a paulisij 281. se. telekjegyzé­­kvben foglalt, 738 írtra becsült 232. sz háznak és ahhoz tartozó egy negyed telek fele részének végrehajtás utjáni elárverezése el­rendeltetvén, árverési határidőül 1872. évi nov. hó 22. és szükség esetében 1872. évi december hó 28-ik napjának mindenkor d. e. 10 órája Fanlit községházénál ki­­tüzetett. Miről a venni szándékozók arról értesittetnek, hogy bánatpénzül a kikiáltási árul szolgáló becsár 10*is je lesz leteendő, és hogy a kérdéses ingatlanok 1-ső árverésen csak a becsértéken felül, a 2 dik árverésen pedig azon alól is a legtöbbet ígérőre le fognak üttetni. A többi feltételek e törvényszék telek­irodájában megtekinthetők. Felhivatnak végül a fenemlítet javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélők is, hogy igénykereseteiket e hirdet­mény közzétételének utolsó napjától 16 nap alatt a felnevezett ható­sághoz benyújtsák. A kir. telekkönyvi törvényszék üléséből Verseczen, 1872. évi oct. 18. 16268 3­2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 6133. Péterfy Antalnak Petro­­vics Krisztina, Úgyis mint kisk. fia Aurél term. és törv. gyámja elleni végrehajtási ügyében 1872. évi 4461. sz. alatt kelt árverési végzésnél fogva az Ó-Pécska köz­ségi 618. sz. tikvben Petrovits Aurél nevére felvett, a 1192 írtra becsült, az 668. számú ház, helte­lek és »/* külsőségből álló ingat­lanéig, 66 frt 12 kr tőke és jár. ▼égett a kikiáltási összegül elfo­gadott becsár lo­­s­nak letétele mellett Ó-Pécskán a községházánál az 1872. évi nov. hó 14-dik nap­ján becsáron vagy azon alól ia d. e. 10 órakor következő felté­telek mellett el fog adatni. A legtöbbet ígérő vevő köteles a vételár harmadát a hárompénz beszámításával azonnal az árve­relő bíró kezeihez, a 2-dik har­madrészt az árverés után 3 hó, ez a 3-dik harmadrészt 6 hó alatt, és pedig az utóbbi kettő az árverés napjától számítva 6% ka­matokkal lefizetni köteles. Vevő a vételár első részletének lefizetése után a megvett ingatlan­­ságnak azonnal tettleges birto­kába lép, de annak tulajdonát csak az egész vételár lefizetése u­tán a t­kvi átírás által nyeri meg. A birtokátruházási illetéket egyedül vevő visel. Evvel egy Biersmind azon­­ álsá­gos hitelezők,kik nem ezen tkvi ható­ság székhelyén vagy annak közelé­ben laknak,felhivatnak, hogy a prít. 433. §-hoz képest itt helyben meg­bízottat rendeljenek, s annak nevét az eladásig jelentsék be ; egyúttal mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, felszólítat­­nak, miként a prrts 466. §. értel­mében igénykeresetöket törvény­­vény szabta határidő alatt nyújt­sák be. Kelt­­a aradi királyi tlkvi törvényszéknek 1872. oct. 28-kán tartott üléséből. 16265 8­2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 691. A nyitrai kir. tlkvi tvssék mint végrehajtó bíróság által köz­hírré tétetik, mikép Éliás Frigyes fölperes részére, Major József szt kereszti birtokos és pöstyéni lakos alperes ellen 682 frt 47 kr követelés s járulékai behajtása végett, a lefoglalt és 1373 írtra becsült és a szt-keresztvisikai 137. sz. tjkvben Major József nevére vezetett 1—8. sorsi, és­ 13. áz­ Bu­m alatti I.­­*/tj urb. telekből álló ingatlan az 1872 évi november hó 29. napján és szükség esetében 1872. évi deczember hó 80-án min­denkor regg. 6 órakor Szt Kereszten a községházánál nyilvános árverés utján, az első határnapon csak becs­áron, vagy azon fölül, de a máso­dik határnapon a becsáron alul is a legtöbbet ígérőnek elárusítan­dó következő feltételek mellett: 1. Az árverésre jelentkezők mindegyike köteles készpénzben, vagy árfolyam szerint számított állam-, vagy efféle közhitelvények­­ben, vagy feljogosított egyleti köz­pénztári biztosítványokban árve­rés kezdetén a becsár 10%-kiját, mely annak bevégeztével a kiár­­verelőének visszatartásán kívül visszaadandó, a bírósági kiküldött kezéhez lefizetni; n. köteles a kiárverelő, mennyi­ben a kifizetésre kerülendő jelzá­logos követelések átvállalása által betudásnak hely nem adathat­nék, a leütés után a vételár első részletét egy hó, a 2-ik rész­letét két hó alatt, harmadik rész­letét pedig, melybe egyedül tud­ható be a bánatbér, 3 hó alatt a végrehajtó örvényszéknél esedé­kes 6% kamataival lefizetni. Ha a kiárverelő nyomban a birtok tényleges használatába lép ugyan, s e végből aztán ő viseli a mindennemű közadózásokat, terhe­ket és egyéb tartólátokat, valamint az eredhető károk és esélyek követ­kezményeit is; de a nyilvánkönyvi tulajdonjog egyedül a feltételeknek teljesítése s az árverés jogerőre emelkedése u­tán fog nevére beke­belezte­tni ; IV. a nyilvánkönyvileg kitünte­tett tulajdon- s birtok-jogálláson kívül, a részletek ismertető jelé­nek, minőségeinek és térmértéké­­nek valóságáért s jogi természe­téért szavatosság nem vállaltatok; V. az árverési jogügylet illeték!­s ezzel járó költség­­fizetményeket betudás igénye nélkül a kiárvere­­relő iiasrendi; VT. ha 8 kiárverelő bármely részfizetmény teljesítését elmu­lasztja, úgy az érdeklettek közül bármelyiknek kérvénye folytán, azon ingatlanság az ő kárára s veszélyé­re, ujabbi árverés u­tán a legtöbbet ígérőnek becs- és vé­teláron alul is elárusítandó. Az árverés foganatosításával a rágój helyi kir. járásbiró bi­zatván meg, közelebbi értesülés a végrehajtási ügyiratok betekintése által annál, vagy ezen kir. tör­vényszéki bíróságnál nyerhető. Mirel az érdeklett felek és jelzá­logos hitelezők, valamint a távol­levők s ismeretlen tartózkodásnak, a­kiknek részére hivatalbeli képvi­selőül Szadecsky László ügy­véd úr neveztetett ki, oly felszólí­tással, hogy az árverési első időköz első felében jó okban áll a végre­hajtó bíróságnál az árverési felté­telek iránti észrevételeiket beter­jeszteni , hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetések végett helybeli megbízott nevét , lakását, mivel ellenkező esethez képviseltetésü­kre hivatalból­ gond­nok fog kineveztetni, — jelentsék ki , és hogy mindazok, a­kik az árverés tárgyául szolgáló ingatlan javakra valamely tulajdoni, vagy másféle igényt érvényesíthetni vél­nek, igénykereseteiket e hirdetmény közzétételének utolsó napjától szá­mítandó 16 nap alatt e ható­ságnál a törvényben kifejezett joghátrány elkerü­lhetéseül nyújt­sák be, — ezennel értesittetnek. A nyitrai kir. tszék mint telek­könyvi bíróságnak 1872. évi sept 80. tartott üléséből 16204 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 4899. A nyitrai kir. telekkönyvi tvszék mint végrehajtó bíróság által közhírré tétetik,mikép Mayer István végrehajtató felperes ré­szére Janiga János és neje szül. Latorssky Mária alperesek ellen 76 frt 16't j kr követelés s járu­lékai behajtása végett, a 2748 írtra o. é. megbecsült selyei 126 számú tjkvben I. */é 1—22. sor­­számú Janiga János és neje ne­vére egészben vezetett és ugyan­­ottani 71. sz. tekvben II/* 2—22. sorsz. alatt foglalt, a nevezet­tekre és részben irt birtok ingatlan­ság s tartozékai 1872. nov. 26-án, és szükség esetében 1872. évi dec. hó 27 én mindenkor reg­geli 9 órakor Sellyén a község házánál nyilvános árverés útján, és pedig az első határnapon csak becsáron vagy azon felül, de a második határnapon azon alul is a legtöbbet ígérőnek elárusítan­­dók következő feltételek mellett: 1. Az árverésre jelentkezők mind­egyike köteles készpénzben vagy árfolyam szerint számított állam-, vagy efféle közhitelvényekben, vagy feljogosított egyleti közpénztári biztosítványokban az árverés kez­detén a becsár tíz százalékát, mely annak bevégeztével a kiárverelő­­ének visszatartásán kívül vissza­adandó,­­ a bírósági kiküldött ke­zeihez lefizetni; H. köteles a kiárverelő, mennyi­ben a kifizetésre kerülendő jelzá­logos követelések átvállalása által betudásnak hely nem adathat­nék, a leütés után a vételár első harmad részletét 2 hó alatt, a 2-ik részletét 8 hó alatt­ és végre a 3 ik részletét, melybe egyedül tudható be a bánatbér, hat hónap alatt a végrehajtó tvszéknél ese­dékes 6­/t kamattal együtt lefi­zetni . QL a kiárverelő nyomban a birtok tényleges használatába lép agyán, s e végből aztán ő viseli s mindennemű közadózásokat, ter­heket , egyéb tartozz­tokat, vala­mint az efedhető károk és esé­lyek következményeit, de a nyil­vánkönyvi tulajdonjog egyedül a feltételeknek teljesítése s az árve­rés jogerőre emelkedése után fog nevére bekebleztetni; IV. a nyilvánkönyvileg kitünte­tett tulajdono­s birtokjogálláson kívül, a részletek ismertető jelének, minőségeinek és előadott térmér­tékeinek valóságáért s jogi termé­szetéért szavatosság nem vállaltatik; V. az árverési jogügylet illetéki s ezzel járó költségi fizetv­ényeket betudás igénye nélkül a kiárverelő viselendi; VI. ha a kiárverelő bármely részletfizetés teljesítését elmu­lasztja, úgy az érdeklettek kö­zül bármelyiknek kérvénye foly­tán azon ingatlanság az ő kárára és veszélyére újabbi árverés átán a legtöbbet ígérőnek becs- és vétel­áron alul is elárusítandó. Az árverés foganatosításával a sellyei királyi járásbíróság által kiküldött végrehajtó bízat­ván meg, közelebbi értesülés a végrehajtási ügyiratok betekintése által annál, vagy e­­szék­ bíróság­nál nyerhető. Mivel az érdeklett felek és jelzá­logos hitelezők, valamint a távol­­levők és ismeretlen tartózkodá­snak, a­kiknek részére hivatal­beli képviselőül Saáry Béla nyitrai ügyvéd úr neveztetett ki, oly felszólítással, hogy az ár­verési első időköz első felé­ben joguk­ban áll a végrehajtó bíróságnál az árverési feltételek iránti észrevételeiket beterjesz­teni ; hogy e bíróság székhelyén, vagy annak közeli környékén kívül lakó jelzálogos hitelezők a vétel­ár felosztása alkalmával leendő képviseltetések végett helybeli megbízott neveit­e lakását, mivel ellenkező esetben képviseltetésü­kre hivatalból gondnok fog kinevez­tetni, jelentsék be, és hogy mind­azok, kik az árverés tárgyául szol­gáló ingatlan javakra valamely tulajdoni, vagy másféle igényt ér­vényesíthetni vélnek, igénykerese­­teiket e hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 16 nap alatt e hatóságnál a törvén­yben ki­fejezett joghátrány elkerülheté­­séül nyújtsák be, — hirdetményi­­leg ezennel értesittetnek. Nyitrai kir. tervszék mint te­lekkönyvi b­íróságtól 1872. évi sept. hó 30-án. 16626 8­2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1526. A pozsonyi szabidulmasott malomvölgyi társaságnak Csúcs Károly (most már hagyatéka) ho­­d­si lakos elleni p. A 17 forint 60 kr és járulékai iránti végre­hajtási ügyében a végrehajtás alá ▼ont és a Hodoe községi 26. sz. telekikvben a végrehajtást szenvedő nevére vezetett A. L a. nemesi birtok, és az 61. és 842. tjkvi birtokból mintán a végre­hajtást szenvedőt illető, s ösz­­s­zesen 732 frt ral becsült birtok­­réssé 1872. évi nov. 22-én, szük­ség esetében és a b­eeáron alól az 1872. évi decz. 23-ik napján, min­den év reggeli 10 órakor a község házában megtartandó nyil­vános árverés utján, a becsár tized­­részének bánatpénzképem letétele mellett eladatai rendeltetik. A többi feltételek és tudnivalók ezen hatóságnál betekinthetők. Egyúttal az ezen hatóság szék­hely fai nem lakó jelzálogos hite­tőkhöz és az ingatlanra igényt tar­tókhoz a prrdt. 483. és 466. gf. értelmébeni felhívás intéztétől kö­veteléseik kimutatása és jogaik érvényesítése végett. A so­morjai kir. járásbíróság mint tlkvi hatóságnak 1872. ári aug. hó 3-án tartott üléséből

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék