Budapesti Közlöny, 1872. december (6. évfolyam, 276-299. szám)

1872-12-01 / 276. szám

Budapest 1872. 276. szám Vasárnap, december 1. BUDAPESTI H­ÍVA KÖZLÖNY. OS LAP. Sekk­esztőség : Pesten , hatvani­ utcza 10-ik szám I. emelet. Kiadó-hivatal : Pesten, baritok­­ tere 7. sz. a. földszint. KÉZIRATOK nem küd­hetnak vissza. Bérmentet­­len levelek csak rendes levelezőinktől fo­gva a­dn­a­k el Előfizetési Árak : A „Budapesti Közlöny“ melléklapjára külön­­ postán vagy házhoz hordva : Egész évre. . . 2 frt 40 kr. Félévre ... 1 „ 20 n Negyedévre . . . * 60 . A „Hivat. Értesítő“ egyes száma főlap nélkül 10 kr., azzal együtt 20 kr. Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva a melléklappal együtt. Egész évre...........................12 írt. Félévre ...... 6 „ Negyedévre .... 3 . Hivatalos Hirdetések: A hivatalos „Értesítődbe iktatandó hirdetések dijai a hirdetménynyel együtt elő­legesen beküldendők, még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt. és 30 kr. a bélyegért, 100— 200-ig 2 frt. 100—800-ig 3 frt és igy tovább minden 100 szóért 1 frttal több. A hivatalos hirdetést igazoló oglyo* lap ára 10 kr. Magánhirdetések: Eg­yhasábos petit sor egyszeri hirdetésért 19 kr., kétszeri 16 kr. és többszöri hirdetésért 13 kr. minden beiktatásnál. A bélyeg­díj külön minden beiktatás után 80 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. O cs. és Apostoli kir. Felsége továbbá legk. méltóztatott, összefüggésben a törvénykezésnek a horvát-­ szlavon katonai határőrvidéknek 1873. jan. else­jével életbelépő új szervezésével, ideiglenesen ki­nevezni : a hétszemélyes tábla határvidéki osztályának­­ ülnökeivé , a következő alezredes hadbirákat: widmansstädteni Beih Gusztávot, igazságügyi tanácsost a zágrábi főhadi parancsnokságnál, sturmferti nemes Bubelli Vinczét és Bisbek Pétert, mindkettőt a kát. fölebbezési törvényszék előadóit; a báni tábla határvidéki osztályának ülnökeivé, a következő őrnagy-hadbirákat : Tapavicza Novákot a 7.­­sz. bródyi határőr gy. e.tél, ugyanekkor ezen osztály elnökévé kineve­zés mellett; Wald Józsefet a 3. sz. ogulini határörgyalogi e.nél; lovag Gentilly Ferencz igazságügyi tanácsost a XVIII. gyalogsági hadosztály- és zárai kat. pa­rancsnokságnál ; Weise Alajost a 2. sz. ottocsányi határörgy. e.nél és Hübel Ignáczot a 9. sz. péterváradi határörgy. e.nél; dr. Burgstaller Ferenczet, a zágrábi megyei tvszék ülnökét és Bestal Gyula 1. oszt. százados hadbírót a 10. sz. gr. Jellacsics 1. báni határőr­ gy. e.nél, magasabb illetékü tvszéki elnökökké, a következő 1. osztályú százados hadbirákat: Klein Endrét, a 4. sz. sluini határőr gy. e.-nél, az ogulini tvszékhez; Koszttal Henriket, az 1. sz. Ferencz József csá­szár likkai határőr gy. e.nél, a gospicsi törvény­székhez és Póka Jánost, a 2. sz. ottocsányi gy. e.nél, a petriniai tvszékhez; kisebb illetékü elnökké a következő 1. oszt. százados hadbirákat: Flórián Györgyöt, a 7. sz. brodyi határőr gy. e.-nél a vickovczei törvényszékhez ; Schreiber Henriket, a zimonyi városi tszéknél, az ottani tszékhez, és Klein Alajos, 2. oszt. százados hadbírót, a 8. sz. gradiskai határőr gy. e.-nél, az uj-gradiskai tszékhez; magasabb illetékű tszéki ülnökökké : a következő 1. oszt. százados hadbirákat: Gossler Rajmundot, a kosztarniczai városi tv. széknél, Uj Gradiskába, és Werner Antalt, a 7. sz. broodyi határőr gy.e.­­nél, Qgalinba; a következő 2 osztályú százados hadbirákat: Jozifovics Sándort, a brodyi városi tvszéknél, Vinkovczébe; Mitrovics Dömét, a 2. sz. ottocsányi határőr gy. e.-nél, Zimonyba; Pekarek Bélát, a 3. sz. ogulini határőr gy. e.­nél, Gospicsban, és Markovacz Endrét, a 10. sz. gr. Jellacsics 1. báni határőr gy. e. nél, Petriniába; kisebb illetékü ülnökökké : Herzics Simon, rendelkezés alatti főszolgabí­rót, Vinkovczibe; a következő 2. oszt. százados­ hadbirákat: Hofstädter Rudolfot, az 1. sz. Ferencz József cs. likkai határőr gy. e.-nél, Gospicsba ; Kumlavi Móriczot, a 9. sz. péterváradi határőr gy. e.-nél, Zimonyba; Willmiczer Józsefet, az 1. sz. Ferencz József cs,­likkai határőr gy. e.-nél, Gospicsba; Luczerna Jánost, a 11. sz. 2. báni határőr gy. e.nél Petrinyába; Hadia Józsefet, a 8. sz. gradiskai határőr gy. e.nél Zimonyba, és Strauss Gusztávot, a 11. sz. 2. báni határőr gy. e.nél, Petriniába; Begna Alajost, rendelkezés alatti főszolgabírót, Petriniába; a következő 2. eszt. százados­ badbirákat; Krasza Manót, a petriniai városi tvszéknél, Ogulinba; Butterweck Károlyt, az 1. sz. Ferencz József cs. likkai határőr gy. e.nél, Gospicsba; Szermák Józsefet, a péterváradi városi tvszék­nél, Uj-Gradiskába, Wilinger Károlyt, a 9. sz. péterváradi határőr gy. n.-nél, Vinkovczébe, Koszarz Ágostont, a 10. sz. gr. Jellacsics l.báni határőr gy. e. nél, Ogulinba, Schmidt Ferenczet, a 2. báni határőr gy. e.-nél, Petriniába, Hartl Jánost, a 10. sz. gr. Jellacsics 1. báni ha­tárőr gy. e.-nél, Ogulinba; Macziulsky Lászlót, a 4. sz. sluiui határőr gy. e.-nél, Gospicsba; Troger Jánost, a 3. sz. ogulini határőr gy. e.­­nél, U­j-Gradiskába; Jelinek Edét, all. sz. 2. báni határőr gy. e., nél, Uj Gradiskába; a következő rendelkezés alatti szolgabirákat: Per­szín Lajost, Goszpicsba és Padasits Hen­rike­t Ogulinba, végre Magyar Metelt, tiszt. szolgabirót Zimonyba; járásbirákká; Amann Károly 1. oszt. százados­ hadbirót a nyugalmi létszámban, Kosteniczába; Soika Rafael, 2. oszt. századost a 40. sz. Rup­­precht gy. e.-nél, szám fölött nyilvántartás mellett, az ezredben Ogulinba; a következő 2. osztályu százados hadbirákat: Oborsz Jenőt, a 7. sz. brody-i határőr gy. e. nél, Vinkovczéban; dr. Koreiszl Adolfot, a 2. sz. határőr gy. e.-nél, Rajcováczba; Riacsek Venczelt a 7. sz. brody-i határőr gy. e.­nél, Brodiba; Kuress Jakab, draehenburgi tvszéki segédet, Csimezniczába; Atanaszevics Pétert, a vukovári megyei tvszék tanács titkárát, Moroviczába; következő főhadnagy-hadbirákat: Kraszovecz Jánost, a zimonyi városi tvszéknél Jezeranéba; Borovka Ferenczet, a 3. sz. ogulini határőr gy. e.-nél, Peruszicsba; Spiesz Károlyt, a tartaléklétszámból, és bechini járásbirósági segédet, Zimonyba; Kutnár Ferenczet, a 2. sz. ottocsányi határőr gy. e. nél, Ottocsánba; Feit Emilt, a 9. sz. péterváradi határőr gyalog e. nél, Uj-Kapelába; Sonnleitner Ferdinandot, a 9. sz. péterváradi határőr gy. e. nél, Kostarniczába ; Zaviska Antalt, a 4. számú szluini határőr gy. e.nél, Sluinba; Jelenes Antalt, a 3. sz. ogulini határőr gyalog­­ e.-nél, Glinába; Gvozdanovics Vladimírt, a körösi megyei túszék­i segédét, Bosniakiba; Fűszer Józsefet, a 4. sz. sluini határőr gy. e.-nél, Krajnakba; Ebert Ferenczet, a 3. sz. ogulini határőr gy. e.-nél, Dreznikbe; Eichler Edét, a 8. sz. gradiskai határőr gy. e. nél Uj-Gradiskába; Manoilovits Jánost, a karloviczi városi tvszék­nél, Karloviczba; Hauer Józsefet, a 8. sz. gradiskai határőr gy. e.-nél, Petriniába; Balling Ottokárt, t­ 8. sz. gradiskai határőr gy. ezred , Okucsániba és Mündel Vilmost, az 1. sz. Ferencz József császár liksai határőr gy. e.nél, Alsó-Lapacsba, végre: Tremuda Péter tanácsi titkárt a belovári me­gyei tvszéknél, Karlopágóba; továbbá kinevezni: Beyer Ferdinánd őrnagyot, a kát. határőrvidék­­ igazgatási osztályánál, jelenleg az elnöki iroda fő­nökét a zágrábi föhadi parancsnokságnál, osztály-­i tanmaoossá ezen föhadi parancsnokság igazságügyi­­ osztályánál, mint határőrvidéki közigazgatási had I­­ófságnál, még pedig számfölött, nyilvántartás mellett a katonai határkezelési osztály létszámában valamint; Zárda Ferencz 1. oszt. százados­ hadbirót all. sz. 2 báni határőr gy. e.nél, főállamügyészszé a báni tábla határvidéki osztályánál. Az összes, fölőbb megnevezett, a hadbirák lét­számából vett személyes, a kijelölt szolgálati ál­lomásokon való ideiglenes alkalmaztatásuk tarta­mára a hadbiró ág létszámában számfölött nyil­­­­vántartandók, valamint:­­ Freiberger Henrik ezredes hadbírót, jelenleg a­­ kát. fölebbezési tvszék előadóját, a hétszemélyes­­ tábla határvidéki osztályának ülnökévé s egy­­­­szersmind elnökévé; végre törvényszéki elnö­­­kökké,­­ a következő 2. osztályú százados­ hadbirákat: Stepniczka Henriket, a 7. sz. brodyi határőr gy. e.nél, a vinkovezei tvszékhez és Haszlinger Károlyt, a 2. sz. ottocsáni határőr gy. e-nél, az ogulini tvszékhez; járásbirákká , a következő főhadnagy hadbirákat : Rück Károlyt, az 1. sz. Ferencz József császár likkai határőr gy. e.nél, Urbinába és Pogatsnigg Frigyest, a carlopagói városi tör­vényszéknél, Gospicsba (mind az öt előbb neve­zett, mint a kijelölt szolgálati állomásokra ve­zényelt, a hadbirák létszámában szám fölött nyil­vántartandó) (1872. nov. 21-től kelt legf­­eliat.) A m. kir. pénzü­gyminister Dobner Rezső pénz­ügyi fogalmazót ministeri fogalmazóvá nevezte ki. A m. k. pénzü­gyminister a diósgyőri bánya­igazgatósághoz második számtisztté Jopsef Samu aranyidkai bányatisztet nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Szverteczky Ferencz apatini kincst. m­ad. tiszttartósági írnokot az otta­ni számtartósághoz ellenőrré nevezte ki.

Next