Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1872. december (6. évfolyam, 276-299. szám)

1872-12-01 / 276. szám értesítője

1872. 276. szám. Deczember Ló 1 N­I­­­VT­A­LOS ÉRTESITŐ. 1785 ^ 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3754. A zilahi kir. tvszék telek­könyvi osztálya részéről közhírré tétetik, miszerint Bálint Elekné végrehajtató felperes javára 150 frt követelés és törvényes járulé­kai iránt folyó végrehajtási ügy­ben alperes Joó Károlytól lefoglalt s megbecsült alább megnevezendő ja­vak 1872. évi deczember hó 16-dik napján, s ha ekkor becsáron felül vagy azon el nem kelnének, 1873. évi január hó 16-ikán mikor a becsáron aluli legmagasabb ígéret is el fog fogadtatni, mindenkor d. e. 9 órakor a helyszínen Vártelek község házánál tartandó birói ár­verésen a legtöbbet ígérőnek el fognak adatni következő feltételek mellett: Kikiáltási ár az ingókra, t. i. 2 lóra, szekérrel, hámmal és egy ek­­hóval együtt 250 frt, 3 boglya szénára 30 frt o.e. az ingatlanokra pedig 1. Kikiáltási ár a becsérték: 2459 írt — ki leend. 2. Venni szándékozók ez ösz­­vegnek 104/3-át előlegesen a vég­rehajtó bírónál letenni tartoznak. 3. Vevő az ingóságok vételárát azonnal, az ingatlanok vételárának xh részét 1 hó alatt, másik, ’h­ részét 2 hó alatt, s utolsó­­!* ré­szét 3 hónap alatt, mindenkor az árverezés napjától számítva kész­pénzben az esendő 6% kamatok­kal együtt köteles lefizetni, a bá­natpénz az utolsó fizetési részlet­be fogván betudatni. 4. Vevő az elárverelt ingatlanság használati jogát az árveréstől kezd­ve nyerendi meg, mint tulajdonos pedig a megvett birtokra csak akkor fog bekebeleztetek ha az árverési feltételeknek teljesen ele­get tett, az ingóságok a vételár lefizetésével azonnal tettleges bir­tokába tulajdonába adatnak. 5. A folyó évi mindennemű adót, és a birtokváltozási kincstári szá­zalékot — a vételárbal beszámí­tás nélkül — vevő viselendi. 6. Ha a vevő a feltételeknek ele­get nem tesz, kárára és veszé­lyére a végrehajtató kérelme folytán utóbbi, és csak egy árverésen a birtok újra el fog adatni, s azon­kívül hogy bánatpénzét veszti ha az elsőbben megígért áron alól kelne el, vevő a különbséget pó­tolni tartozik, ellenben a netáni többlet is a vevőt illetendi. Árvereztetik a feltételek I-ső pontjában emlitett ingóságokon kí­vül, a Vártelek községi 9. számú telekjegyzőkönyvben 3. 4. 6. 7. 9—21. sorszám alatt felvett ingat­lanság, t. i. egy 5 hold 100 □ öl belső telek lakházzal és mellék­­épületekkel 27 hold 806 □ öl szántó és kaszáló, 45 hold 280 □ öl erdő. Egyszersmind felhivatnak a jel­zálogos hitelezők, miszerint az ár­verésig maguknak e hatóság szék­helyén megbízottat rendeljenek, ellen esetben az árfelosztás alkal­mával hivatalból kinevezendő gond­nok által fognak képviseltetni. Fel­­szólittatnak továbbá mindazok, kik a lefoglalt s megbecsült birtokra tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogot érvényesíthetni vélnek, hogy ebbeli keresetüket je­len hirdetmény utolsó hírlapi meg­jelenésétől számítandó 16 nap alatt e hatósághoz beadni el ne mulasz­­szák. Kelt a kir. tvszéknek Zilahon, 1872. évi oct. hó 30. tartott ülé­séből. 17855­­­3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1423. A máramaros-szigeti kir. törvényszék mint telekkönyvi ha­tóságnak 1872. évi 1423. számú végzése folytán közhírré tétetik, miszerint Káhán Léb végrehaj­tató kérelmére 91 frt tőkeköve­telése­s jár. kielégítése végett Pucz Vaszali és néhai Blagye Virvára tulajdonához tartozó, f.­­sugatagi 62. és 319. számú tikv­­ben foglalt, 464 írtra o. é. megbecsült ingatlan javak, a becsár ló’/a-tók­jának bánatpénz­képen letétele mellett, 1873. jan. hó 3-án, és ha ekkor a becsár meg nem adatnék, 1873. évi febr. hó 6. napján mindenkor d. e. 10 órakor a F.-Sugatagon a község­házánál nyilvános birói árveré­sen a legtöbbet ígérőnek el fog­nak adatni. A becslevél és az árverési fel­tételek a telekkönyvi irodában megtekinthetők. Egyszersmind felhivatnak azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen tkkvi hatóság székhelyén laknak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetésük végett ezen hatóság székhelyén megbízottat válasszanak, s annak nevét és lakását az eladásig jelent­sék be, mert ellenkező esetben a részükre hivatalból kinevezett gond­nok által fognak képviseltetni. Végre a prts. 483. és 466. §§- hoz képest felhivatnak mindazok, kik a fentebb körülírt javak iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy igénykereseteiket e hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt ezen tökönyvi hatóságnál nyújtsák be, különben azok az árverés fo­ganatosítását nem gátolván, egye­dül a vételár fölöslegére fognak utasitta­tni. Kelt a mármaros-szigeti kir. tszék tkkönyvi osztályának 1872. évi august. hó 1. napján Szigeten tartott tanácsüléséből. 17861 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 138. Alulirt kik. végrehajtó ré­széről a polg. tk. rdtts. 403. §. ér­telmében ezennel közhírré tétetik, miszerint Ruzsits Miklós zombori ügyvéd és felperes részére Brenner József és Ferencz philipovai lako­sok alperesektől a tek. zombori kir. tszék által i. é. 4819. sz. a. elren­delt végrehajtás folytán biróilag lefoglalt ingóságok, úgymint 2 ló, 1 vas tengelyes kocsi, 5 drb tehén, 1 üsző, 70 mázsa zab, 100 zsák kukoricza, 4 drb sertés a f. 1872. dec. 8. napján d. u. 3 órakor Phi­­lipova községházánál tartandó nyil­vános árverezés alkalmával kész­­pénzfizetés mellett a többet ígé­rőknek el fognak adatni. Mely árverésre a venni szándé­kozók ezennel meghivatnak. Ennek következtében a polg. ts. vdtt. 464. §-ához képest mindazok kik tulajdoni, vagy elsőbbségi jo­got vélnek érvényesíthetni, ezennel felhivatnak, hogy úgy a foglaltató, mint a végrehajtást szenvedett fél ellen együttesen intézendő kerese­teiket s jelen hirdetvénynek­­ hivatalos lapban történt közlésétől számított 15 nap alatt, elsőbbségi bejelentéseiket pedig az árverés kezdetéig, habár külön értesítést nem vettek is, am­iért végrehajtó­nál, a törvény rendes útján leendő elintéztetés végett annál bizonyo­sabban beadják, mert különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölös­legére fognak utasittatni. Kelt Hódságon, 1872. nov. 21. napján. Popovics Milos kir. tbir. végr. 17509 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3534. A nyíregyházi királyi tör­vényszék telekkönyvi osztálya ré­széről közhírré tétetik,miként Szabó Andrásnak özv. Pásztor Imréné és gyermekei ellleni végrehajtási ügyé­ben utóbbiaktól végrehajtás alá vont s a t.-palozai 52. sz. tekv­­ben A. I. bevezetett fél urb. telket képező belső és külső ingatlanok az 1872. dec. hó 19. és szükség eseté­ben a jövő 1873. évi január hó 20-dikán d. e. 10 órakor T.-Pál­­cza község házánál tartandó nyil­vános árverésen a legtöbbet ígé­rőnek el fognak adatni. Feltételek : kikiáltási ár 2110 ft. Bánompénz 211 frt. Vevő a birtoknak azonnal bir­tokába és használatába lép. A vételár fizetendő 3 részletben és pedig az 1-ső részlet a leütés­kor azonnal, a 2-ik részlet 3 hó, a 3-ik részlet 4 hó alatt 6*/h­­kamatokkal. Egyúttal a jelzálogos hitelezők felszólíttatnak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő kép­viseltetésük végett helyben szé­kelő megbízottat rendeljenek és annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a hivatalból kinevezendő gondnok által fognak képvisel­tetni. Végtére felszólíttatnak mind­azok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvénye­síthetni vélnek, igénykereseteiket az árverés kihirdetésének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt nyújtsák be, különben azok a vég­rehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fog­nak utasittatni. Kelt a nyíregyházi kir. tszék tkvi osztályának 1872. szept. hó 25. tartott üléséből. *1998 363 AJÁNLATI HIRDETMÉNY. 11082. A pécsi m. kir. pénzügy igazgatóság részéről ezennel köz­­hirré tétetik, hogy a nagy­atádi dohány nagy tőzsde nyilvános ver­senytárgyalás utján írásbeli aján­latok beadása mellett, mely 1872. évi deczember 5-én délelőtt 9 óra­kor fog megtartatni, az arra alkal­matosnak, s a legcsekélyebb járu­lékot igénylő vállalkozónak áta­datni fog. Ezen dohány nagy tőzs, melyhez 20, azaz húsz dohány kis tőzsérek vannak dohánykészletteli ellátás végett utasítva, köteles a szükség­­lendő dohánykészletet a nagy­­kanizsai dohányraktárból meg­szerezni. A nagy­atádi dohánytözs for­galma 1871. évben tett dohány és szivarokkal együtt 9971 fontot, pénzben pedig 11180 frt 72 krt. A kincstár azonban nem vállal magára jótállást ezen forgalmi eredmény változatlan állandósá­gára nézve, mely az árulási járu­lék (Verschleis-Provision) megha­tározásánál alapul vétetett, annál kevésbé fog az árulási járulék utólagos felemelésének hely adatai, vagy bármiféle kártalanítási igé­nyek tekintetbe vétetni. Az ajánlat tárgyát csupán csak a dohányárulási járulék képezi. Ezen nagy tözs részére azon esetben, ha bérlő a sértetlen tar­tandó dohánykészletet nem kész­pénzben szándékozik megszerezni, egy állandó hitel is kerettethetik. Ezen állandó hitel, melynek a bérlő által sértetlenül tartandó dohány­készlet értékével kell fel­érni, 1500 forintra szabatik meg osztrák értékben, melyet bérlő az előírt szabályok szerint a bizo­mányi üzletnek átvétele­­előtt, s az ajánlat elfogadásának tudtul adása után legfeljebb négy hét alatt nyújtandó hasonértékű bizto­síték (Cantion) által biztosítni köteles. Az ezen tőzséri állomásra vál­lalkozók kötelesek bánatpénzül a helybeli adóhivatalnál 150 frt o. é. letenni , és az árb­ól nyerendő nyugtát az 50 kros bnyeggel ellátott ívre szerkesztendő, saját­­kezüleg aláírandó bepecsételt írás­beli ajánlathoz hozzácsatolni , s az utóbbit legfeljebb 1872. évi deczember hó 4-én délután 5 óráig ezen felirattal: „Ajánlat a nagy-atádi nagy tőzsért“ ellátva, a m. kir. pénzügyigazgatóságnál Pécsett benyújtani. Az ajánlat az alább következő vázlat szerint szerkesztendő, s az a) a bánatpénz letételét; b) vállalkozó nagykorúságát; c) erkölcsi magaviseletét iga­zoló bizonyítványokkal ellátandó. Azon esetre, ha egy vállalkozni szándékozó nemcsak minden járu­lékról lemondana, sőt egy bizonyos évi bérfizetést ajánlana, megjegyez­tetik, hogy ezen haszonbér havi részletekben befizetendő, és ha csak egy havi részlettel hátrama­radna, habár a felmondás határ­ideje alatt történne is, akkor az eladási engedély azonnal vissza­­vonathatik. Azon vállalkozók, kiknek aján­latai el nem fogadtathattak, bánat­pénzeik a versenytárgyalás bevé­gezte után azonnal vissza fognak adatni ; — a bérletet elnyert félnek bánatpénze azonban vagy a bizto­síték letétekig, vagy ha a sér­tetlenül tartandó dohánykészletét készpénzzel szándékoznék megsze­rezni, ennek tökéletes megszerzé­séig vissza fog tartatni. Ha ezen dohány nagy árulási állomást a bérlő legfeljebb négy hét alatt azon nap után, melyen az iránt értesíttetett, hogy a do­hánytözs kezelése reája ruházta­tok, el nem foglalná, akkor bánat­pénze megtartatván, a dohány­árulási állomás új versenytárgya­lás alá fog bocsáttatni, valamint szintén azon esetben is visszatar­­tatik bánatpénze a bérlőnek, ha az ajánlatának elfogadása után nyilván kinyilatkoztatja, hogy aján­latától önként eláll. Az elősorolt kellékek nélkül szűkölködő és határozatlan értelmű, vagy mások ajánlatára hivatkozó ajánlatok épen úgy nem fognak tekintetbe vétetni, mint azok, melyek a megszabott idő után nyújtattak be. Egyforma ajánla­toknál fentartatik a felsőbbi elha­tározás. A további feltételek és az ezen árulási üzlettel járó többi köte­lezettségek a helybeli m. k. pénz­­ügyigazgatóságnál megtekinthetők. A vállalatból kizárvák azon személyek, kik törvény szerint szerződéskötésre képtelenek, kik valamely vétség, csempészkedés, vagy valamely nagyobbszerű jöve­déki áthágás miatt, sőt egyszerű jövedéki kihágás végett is, meny­nyiben az egyedárulási tárgyakat érdeklő szabályrendeletek ellen követtetett el; továbbá azok, kik az általános országos alkotmány biztonsága, a közbékesség s vagyoni biztonság ellen elkövetett kihágá­sok végett elítéltettek, vagy csak bizonylatok hiánya miatt felmen­tettek ; végre egyedárusági tár­gyak árusai, kik az üzérségtől büntetésképen elmozdittattak, és olyan személyek, kiknek a politi­kai szabályrendeletek az eladási helyben állandó maradást nem engednek. Ha az ilyetén akadály az eladási üzlet átvétele után jut a hatóság tudomására, akkor az eladási engedély tüstént vissza­­vonathatik. Pécsett, 1872. nov. hó 15-én. Ajánlati vázlat. Alulírott késznek nyilatkoztatja magát a nagy­atádi dohány nagy tözs kezelésének az e részben fennálló szabályrendeletek po­nto megtartása mellett, különösen a dohány­készlet beszövésére néz­ve is : 1- szer..........százaléknyi aludási jutalékért ; 2- szor minden jutalékról! lemon­dása mellett; vagy 3- szor (jutalék-követelés nélkül) ......... forintnyi haszonbérfizetés mellett folyamatba vételére. A bánatpénz 150 frt — krral o. é. (vagy pedig N. N. pénztárnál ... frt ... kr befizetett bánat­pénzről szóló nyugtája), a nagy­korúsági és erkölcsi bizonyitvány­­nyal egyetemben ide mellékel­tetik. Kelt stb. sajátkezű aláírás, pol­gári állás és lakhely. Kívülről: Ajánlat a nagy­­a­tédi dohány nagy tözs kezelése el­nyeréséért. *2054 "­3—3 AJÁNLATI HIRDETMÉNY. 63149. Folyó 1872. évi dec. 11. napján a pesti ferencz­városi do­hánygyári igazgatóságnál a m. k. dohánygyárak számára 1873. év­ben szükségelt dohányvágó gép­kések szállítására nézve verseny­­tárgyalás fog tartatni. A részletes szállítási feltételek minden m. k dohánygyárnál, to­vábbá a cs. k. dohánygyárak és beváltó hivatalok központi igaz­gatóságának gazdászati hivatalá­nál Bécsben végre valamennyi cs. k. dohánygyárnál megtekinthetők. Budán, 1872. nov. 22. 17912 .—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 4814. A veszprémi kir. tvszék közhirré teszi, miszerint a csopaki 51. sz. tekvben Márvány János tulajdonául I. 1. 2. 3. 4. B. és 7. sorsz. alatt felvett s 1165 frtra becsült ház, udvar, szőlő és szán­tóföldekből álló */g telki birtok­test Neu Leopold csopaki lakos­nak 52 frt— ér­töke s jár. iránti követelésének kielégítése tekinte­téből 1872. évi dec. 2. és szük­ség esetében 1873. évi jan. 2. napjain mindenkor d. e. 10 óra­kor Csopakon a községházánál végre­hajtási árverésen el fognak adatni. A kikiáltási árat szolgáló becs­érték tizedrésze bánatpénzül az árveréskor előre leteendő, a vétel­árnak 6*­, kamatokkal együtt V* része 1 hónap alatt, másik iro­da két hó, utolsó l­a­da pedig négy hónap alatt a fentnevezett bíró­ságnál, a bánatpénznek az utolsó részletbe beszámításával lefize­tendő. A haszonvétel a közterhek s ele­­t­mcsapások súlyával a vétel nap­jától a vevőt illeti, a tulajdonjog a teljes kifizetés után kebelezte­­tik be. Az átruházási százalék a ve­vőt terheli, és a fizetés elmulasz­­tásakor a prt. 459. §. alkalmaz­­tatik. F­elszólíttatnak a fentnevezett bíróság székhelyén, vagy közelében nem lakó jelzálogos hitelezők, hogy a vételár felosztásakor leen­dő képviseltetésük végett a fent­nevezett bíróság székhelyén lakó megbízottat rendeljenek, s annak nevét és lakását az eladásig be­jelentsék, mert ellen esetben a hi­vatalból kinevezett gondnok Pósa Imre veszprémi ügyvéd úr által fognak képviseltetni. Felhivatnak a fentemlített ja­vak iránt tulajdoni vagy más tényt érvényesíthetni velők is, hogy igénykereseteiket a hirdet­mény közzététele utólsó napjától 15 nap alatt a fentnevezett bíró­sághoz benyújtsák. A veszprémi kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságnak 1872. oct. 26-án tartott üléséből.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék