Budapesti Közlöny, 1873. január (7. évfolyam, 1-25. szám)

1873-01-01 / 1. szám

Előfizetési felhivás a „BUDA­PESTI KÖZLÖNY“-re, a m. k. ministerium hivatalos lapja 1873-ik évi folyamára. A hivatalos lap jövőre is eddigi alakjá­ban s terjedelmében fog megjelenni, s ára is a régi marad, t. i.: Egész évre . . . . 12 frt Fél évre..........................6 frt Negyed évre .... 3 frt Az előfizetési pénz legczélszerűbben pos­tai utalványnyal küldhető meg, minthogy ennek bérmentesítése is legolcsóbb: 10 frtig 5 kr. Azon felül 10 kr. A „BUDA­PESTI KÖZLÖNY“ kiadó hivatala. HIVATALOS RÉSZ. tf . cs. és .Apostoli kir. Felsége, a közös kü­lü­gy­­miniszer által tett legalázatosabb felterjesztés alap­ján, 1872. deczember 22-től kelt legfelsőbb elhatá­rozással gr. Welsersheimb Rudolf tiszt, követségi titkárt, valóságos követségi titkárrá legkegyel­mesebben kinevezni méltóztatott. Ö cs. és Apostoli kir. Felsége legkegyelmeseb­ben méltóztatott : Zerboni di Spot­el­li Tivadar őrnagynak, s a cs. k. arciere testörség őrmesterének az állandó nyu­galmi létszámba átvételét elrendelni, s ennek ez alkalommal több mint 50 évi kitűnő szolgálatai­nak elismeréséü­l, dijmentesen az alezredesi ran­got ad honores adományozni, és annak helyébe a cs. k. arciere testőrségnél a jelenlegi alőrmestert és czimzetes őrnagyot Jura­­szék Károlyt őrmesterré, ugyanekkor annak való­ságos őrnagygyá előléptetése mellett kinevezni (1872. dec. 12-től kelt legf. elirat.) továbbá elrendelni : borlói lovag Bordoló Armin őrnagynak, a 67. sz. lovag Schmerling gy. e.nél, szolgálattétel végett a közös hadügyministeriumhoz beosztását, a neve­zett ezredben szám felett nyilvántartás mellett (1872. dec. 22-től kelt legf­­eliat.) ; a felülvizsgálatnál jelenleg szolgálatra nem al­kalmas gyanánt osztályozott Bu­chler Ferencz őr­nagynak, a 3. sz. Pichler tűz e.-nél, egy év tarta­mára az ápolási illetékkel szabadságoltak viszo­nyába áthelyezését (1872. dec. 17-töl kelt legf. eliat.); valamint a következő I. oszt. századosoknak : Rodics Gábornak, a 15. sz. Adolf nassaui lg. gy. e.-nél, Saulig Tivadarnak, a 17. sz. b. Kuhn gy. e.-nél, őrnagyi helyi alkalmazásokra elője­­gyeztetését (1872. decz. 17-től kelt legf­­elirat.) továbbá: • Jeppige Antal, 1. oszt. századosnak a kat. főis­kola létszámától, s számfölött a 41. sz. b. Kellner gy. e. nél, a felülvizsgálat eredménye szerint, mint egész rokkantnak az állandó nyugalmi lét­számba történő átvételénél a legmagasb dicsérő elismerés kifejezése mellett, a kát. képzőintéze­tekben tett hasznos szolgálataiért, az őrnagyi ran­got ad honores dijmentesen (1872. decz. 21 ről kelt legf. elhat.) és Jurek Gusztáv, 1. oszt. századosnak, az 1. sz. vártüzér zászló­nál, annak, mint egész rokkant­nak az állandó nyugalmi létszámba történő átvé­telénél az őrnagyi rangot ad honores adomá­nyozni (1872. decz. 16 ról kelt legf. elirat) ; továbbá elrendelni: b. Menshhengen Ferdinand első oszt. századosnak,t,a 14. sz. hg. Windisch­­graetzdrag. ezrednél, Ő Felsége saját rokona Já­nos toscanai flig. udvari személyzetéhez beosztá­sát (1872. decz. 4-töl kelt legf. elhat.); Weischera Vilmos 1. oszt. századosnak, a 37. sz. jungbunziaui csehországi honvédzászlóalj nyilvántartási s kezelési tisztjének, ezen szolgála­ti állástól felmentését, s annak a cs. és k. hadse­reg nyugalmi létszámába visszahelyezését (1872. dec. 19-töl kelt legf­­eliat.) Benda Gusztáv II. oszt. századosnak a 33. sz. prágai cseh honvédzászlóaljnál, az állandó had­sereg activ létszámába visszahelyezését (1872. dec. 8-tól kelt legf­elirat.) és gr. Stollberg-Stollberg Günther főhadnagynak, a 9. sz. hg. Montenuove dzsidás e.-nél, Károly Fer­­dinánd fhg. és lovassági tárnok ur ő cs. k. fensége udvari személyzetéhez beosztását (1872. dec. 21- ről kelt legf. elhat.) valamint Rech Károly főhadnagynak a nyugalmi létszám­ban, és Jic­ós Emil „szolgálaton kívüli“ főhadnagy­nak a századosi rangot ad honores, az előbbinek dijmentesen adományozni (1872. decz. 14-ről kelt legf. elhat.) továbbá Patoczka János alezredes hadbírónak a felül­vizsgálat eredménye szerint, további hat hónapra az ápolási illetékkel szabadságoltak viszonyában meghagyását elrendelni (1872. decz. 17-ről kelt legf. elhat.) Belosszevits György főhadnagy-hadbírót a 3. sz. ogulini határőr gy. e.-nél, gracsácsi járásbi­­róvá és Bogdanow János főhadnagy hadbirót és segé­det a pancsovai tvszéknél, mitroviczi járásbiróvá kinevezni (1872. dec. 22-től kelt legf. elhat.); különösen érdemes működésük elismeréséül a különböző határvidéki tőkék átalakítása, átírása és az egyetemes katonai letéti igazgatóság főnö­kének átadása elintézésénél Mengele György 1. oszt. katonai fizető­mesternek, dijmentesen a 2. oszt. pénztár igazgatói czimet és Jahelka Venczel és Lippert Albert pénztári tiszteknek a koronás arany érdemkeresztet (1872. dec. 21-ről kelt legf. elhat.); Fericonics Marián 1. oszt. katonai számtisztnek a temesvári kat. élelmi felügyelőség­él, kitűnő szolgálati alkalmazásának elismeréséül a koronás arany érdemkeresztet adományozni (1872. dec. 15-ről kelt legf. elhatározásával) A vallás- és közoktatási m. kir. minister a jezer­­niczi állami elemi népiskolához Fodhorszky Ká­roly jaszeniczai tanítót rendes tanítóvá nevez­te ki. A fi­. k. pénz­ü­gyminister Czim­gh János körmö­­czi pénzver­dei faaranyválatót ugyanazon hiva­talhoz pénzbecserré és Száva Alajos pénztári el­lenőrt főaranyválatóvá nevezte ki. A m. k. pénzügy­minister a selmeczi bányászati és erdészeti akadémiához titkárrá, s rendkívüli tanárrá Pauer József bányaesküdtet nevez­te ki. Lu­ska János nyíregyházi lakos saját, továbbá Kálmán, László, Margit és Mária nevű gyermekei vezetéknevüknek „Szigetvári”-Ta­­kert átváltoz­tatása folyó évi 42044. számú belügyministeriumi rendelettel megengedtetett. A budai kir. pénzügyigazgatóság Szabó Lászlót VII. oszt. kir. adótisztté nevezte ki. A budai kir. pénzügyigazgatóság által Aláday Károly, Bogdány István és Denhoff Károly VIL oszt. kir. adótisztekké neveztettek ki. HIVATALOS 1/ A I*. Előfizetési Árak : A „Budapesti Közlöny* melléklapjára külön , postán vagy házhoz hordva : , 2 frt 40 kr. 1 . 20 n Egész évre. Félévre Negyedévre­­ ,60 A „Hivat. Értesítő“ egyes szám­l főlap nélkül 10 kr., azzal együtt 20 kr. Hivatalos Hirdetések: A hivatalos„Br*e-bi!”,:-be iktatandó hirdetések dijai a hirdetmény­nyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt. és 30 kr. a bélyegért. 100— 200'ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és igy tovább minden 100 szóért 1 frt tál több. A hivatalos hirdetést igazoló egyes lap éra 10 kr. SzBEKSzzTCsép : Pesten, hatvani-utcz* 10-ik szám­ú emelet. Kiadó-hivatal . Pesten, barátok­­ tere 7. se. a. földszint. RifeziRATOK neva küldetnek vissza. Bérmentet­len levelek csak renden levelezőinktől fo­gadtalak el Naponkénti postai szétküldéssel vag­y helyben házhoz hordva a melléklappal együtt: Egész évre . • • • • 12 frt. F­élévre *••••• 6 ij Negyedévre .... 3 - IVMagánhird­etések: Egyh­asábos petit sor egyszeri hirdetésért 19 kr., kétszeri 16 kr. és többszöri hirdetésért 13 krr minden beiktatásnál. A bélyeg­­dij külön minden beiktatás után 30 kr. oszt. ért. NEHI HIVATALOS RÉSZ. A „Reform“ czimű­ lap 359. számában „A cho­lera Zemplénben“ felirattal közlött czikk oly tar­talma, mintha a kormány a cholera elleni intézke­désekre kellő figyelemmel nem lett volna, azok­nak erélyes foganatosítására a törvényhatóságo­kat nem buzdította, s elégséges orvosokról, úgy­szintén a vagyontalanoknak ingyenes gyógysze­rekkel való ellátásáról nem gondoskodott volna. Erre nézve megjegyeztetik, mikép a törvény­­hatóságok még f. é. augusztus hóban oly tüzetes és kimerítő utasítással láttattak el, melyben a cholera ellen minden irányban hatósági óv- és gyógyintézkedések miképeni megtétele pontosan van körvonalazva, egyszersmind azoknak erélyes és következetes foganatosítására ismételve szoro­san utasíttattak. Ezen intézkedések, a­mennyiben a törvény- és helyhatóságok részéről pontosan végrehajtatnak, a cholera lehető elhárítására, illetőleg terjedésének megakadályozására elégségesek. A hol pedig a járvány a szokottnál nagyobb mérveket öltött, avagy szerzett tudomás szerint a hatósági intézkedések életbeléptetése és fogana­tosítása körül hiány mutatkozott, oda a kormány részéről biztos küldetett ki, hogy a még hiányzó áv- és gyógyintézkedések foganatosítását a ha­tósági közegek közbejöttével eszközölje. Jelesül Zemplén megyére nézve a kirendelt biz­tos működése főleg következőkre irányult, és pedig: S.­A.-Ujhely részére, hol a járvány folytán na­gyobb mérvű halálozás mutatkozott, egy szakér­tőkből újabban alakított állandó járvány­bizottság felállítására, és az ottani helyviszonyok folytán megkívántató egyéb intézkedésekre; az egész­ségteleneknek bizonyult utczák tisztántartására, és ennek eszközölhetése végett a víznek kellő le­vezetésére; továbbá árnyékszékek, csatornák, emésztőgödrök, trágyadombok és bűzös pocséták kellő fertőtlenítésére, úgyszintén a mulasztók A MAI SZENT ÜNNEP MIATT LAPUNK LEGKÖZELEBBI CZÍMA PÉNTEKEN, JANUÁR 3-ÁN JELENIK MEG.

Next