Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1873. január (7. évfolyam, 1-25. szám)

1873-01-01 / 1. szám értesítője

1873. r.T3','.7­ y*' 19814 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 228. A székely-keresztúri kir. j­árásbiróságnak 1872. évi nov. hó 16 án 2463. számú alatt kelt meghagyása folytán közhírré tétetik, hogy Gagyi Miklósi Dá­nielnek, mint a Miklósi József árvái gyámjának oda való Tor­kosi Ferencz és neje Gál Klára ellen 290 frt kr 64 követelése iránti végrehajtási ügyében a sz.-udvar­helyi kir. tvszék folyó évi nov. 7-kén 6478. szám alatt kelt végzésével alperestől lefog­lalt, összesen 2500 írtra becsült kö­vetkező ingatlanok : Egy épületes belső telek Gagy községében 158. 159. 160. és 161. hrsz. alatt fekvő 1 hold .5­4 [] él kiterjedésben következő lak- és gazdasági épületekkel. a) Egy köböl épült, zsindel­lyel fedett ház 68. h­ázsz. a. 4 szoba, 1 konyha és három kama­rával, alatta pinczével. b) Egy szalmával fedett szekér szín, egy kis pajta és két Bertés­­allal. c) Egy rakó fából épült szal­mával fedett csűrből. d) Egy törökbuzás kas, 6 öles léczekböl — árverés útjáni el­adását elrendelvén, ennek fo­ganatosítására 1-ső határnapul 1873. január 24-dike d. e. 10 óra, második határnapul febr. 24. d. e. 10 órája mindenkor Gagy község házához kitüzetik. Árverési feltételek: I. Venni szándékozók kötelesek a becsérték 10% az árverező biz­tos kezébe bánatpénzül letenni. II. Vevő köteles a vételár ha­­sonfelét az árverés bevégezte után 5­5 nap alatt a más felét pedig az árverés után 30 nap alatt be­fizetni. III. Vevő a birtok átadását csak a vételár teljes lefizetése után k­érheti. IV. A vételár befizetésének az érintett határnapokoni elmulasz­tása esetében vevő költségére új árverés tartozik. Felszólittatnak az ezen bíró­ság székhelyén, vagy közelében nem lakó jelzálogos hitelezők, hogy a vételár felosztásakor leen­dő képviseltetésük végett a fent­­nevezett bíróság székhelyén lakó megbízottat rendeljenek, s annak nevét és lakását az eladásig be­jelentsék, mert ellen esetben a hi­vatalból kinevezett gondnok által­ognak képviseltetni. Végre felszólíttatnak mindazok, a­kik a lefogl­lt javak iránt tu­lajdoni, vagy más igényt, vagy el­sőbbségi jogokat érvényes­íhetni vélnek, hogy igénykereseteiket e hirdetvény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, benyújtsák, különben azok a vég­rehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére fog­nak utasittatni. Székely-Keresztur, dec. 18-án 1872. Kohesay Elek, kir. végrehajtó. 19620 3^3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 70­­4. A szegszárdi kir. törvény­szék részéről közhírré tétetik, hogy Galli Terézia végrehajtató felperes kérelmére a báttaszéki 373. sz. t­jkvben felvett 233. népsorszámt­ háznak, az 5455. 5571. 6717/b. 6718/b. 9242/c. hrsz. alatt foglalt fekvőségeinek a 10891. hrsz. A. szőlőnek, végre az 1748. sz tjkv­­ben felvett 3187. hrsz. fekvősé­­gekből alperes Mayer Józsefet illető felerészének végrehajtás útjáni elárverezése a mai nap ho­zott végzéssel elrendeltetett, és arra 1873-dik január hó 18-án eggeli 10 órája Báttaszék község­­ házához határidőül kitüzetett. Az árverés következő feltételek alatt fog megtartatni és pedig: 1. Bánatpénzül a becsár 10%-ka a végrehajtónál fizetendő le. A vevő által befizetett bá­natpénz a vételár utolsó részleté­be számittatik be. 2. A 233. sz. a. ház 2000 frt az 5455. hrsz. szántóföld 155 frt, az 5571. hrsz. rét 32 frt a 6717— 6718/b. hrsz. rét 37 frt, a 9242/c. hrsz. szőlő 36 frt, a 10891. hrsz. szőlő 208 frt és a 3187. hrsz. a. szántóföld 33 frt becsárban ki­­kiáltatnak. 3. Vevő a ház vételárának % részét az árverés után 1 hó, a másik­­/g részét 6 hó, az utolsó */3 részt pedig 1 év alatt, a többi fekvőségek vételárának felét a vétel napjától számítva egy hó, másik felét 4 hó alatt tartozik lefizetni 6% kamatjával. 4. Ha a vevő a feltételeknek meg nem felel, a fekvőség az ő veszélyére utóbbi árverés alá kerülend. 5. A vevő fizeti a kincstári illetéket, az adót és a tulajdonnal összekötött mindennemű terheket viseli. 6. A tulajdonjog a vevő nevére csak az árverési feltételek tel­jesítése után lesz bekeb­ez­­tetve, a háznak azonban csak egy hó, a többi vagyonnak pedig azonnal birtokába lép. Miről különösen nem e bíróság székhelyén vagy annak közelében lakó jelzálogos hitelezők oly figyel­meztetéssel értesíttetnek , hogy a vételár felosztása alkalmával a kép­­viseltetések végett helyben lakó megbízottat rendeljenek, s annak nevét és lakását az eladásig j­elent­­sék be.­­ Ugyszinte felhivatnak mindazok , kik a lefoglalt ingat­­lanságok iránt tulajdoni, vagy más igényt avagy elsőbbségi jogo­kat érvényesíthetni vélnek, hogy igénykeresetüket e hirdetmény köz­zétételének utolsó napjától számí­tandó 15 nap alatt a perrendt. 466. §-a értelmében , habár kü­lön értesítést nem vettek is, ezen törvényszéknél nyújtják be, különben azok az árverést nem gátolván, egyedül a vételár fölös­legére fognak utasittatni. Kelta kir. törvényszéknek Szeg­­zárdon 1872 évi dec. hó 11 tartott telekkönyvi üléséből. 1989. 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 6888. Az egri kir. tkkvi­tszék részéről közhírré tétetik, miként Vrabélyi Mártonná Kardos Mária részére, Steinfeld Hermann és neje Frank Sáli marasztalt al­peresektől lefoglalt és megbecsült következő ingatlanság, u. m. az egri 2941 sz. tjkvben A. -f- 3692. hrsz. a. felvett, 7260 írtra becsült, úgynevezett Dobó kávéház, úgy az egri 2678. sz tjkvben A. -f- 3691. hrsz. alatt felvett 7430 becsült u. n. Dobó vendéglő birói elárverezése elrendeltetett, melyeknek végrehajtás utjáni elár­verezésére e tvszék tanácstermében első határnapul 1873. febr. 28. nap­jának d. e.­­0 órája, s ha a fentebbi birtok ezen első határidőben becsá­ron fölül el nem kelne, második ha­táridőül 1873. márt. 28-kának d. p. 9 órája azzal tűzetik ki, hogy a javak e második­­árverésen becs­áron alól is eladatnak, oly fölté­tellel, hogy az árverezők által a becsár ,e/sor­ a bánat nérül leteen­dő, s ennek betudásával a vételár */j része azonnal a végrehajtó bí­ró kezéhez,­­ része az árverési naptól számítandó 4 hó,­­/% része 8 hó alatt a telekiszékhez lesz 6n/p k­a­matokkal befizetendő. Vevő a birtokba azonnal belép, tulajdonjoga pedig a vételár kielé­gítése után kebeleztetik be. Vevő ha a feltételeknek eleget nem tesz, a bánatpénzt elveszti, s veszélyére és költségére új árverés fog tartatni. A százalékot vevő viseli. Egyszersmind a fentnevezett te­lekkönyvi tulajdonosoknak nem ezen telekkönyvi hatóság székhe­lyén lakó jelzálogos hitelezői fel­szólíttatnak, hogy a vételár fel­osztása alkalmával leendő képvi­seltetésük végett ezen telekköny­vi hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek, s annak nevét az ela­dásig jelentsék be, mert ellenkező esetben a részükre hivatalból ki­nevezendő ügygondnok által fog­nak képviseltetni. Végre a perrendtartás 433. és 466. §§-aihoz képest felhivatnak mindazok, kik a fennebb körülírt ingatlan iránt tulajdoni, vagy más igényt, avagy elsőbbségi jo­gokat érvényesíthetni vélnek, hogy igénykereseteiket e hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt ezen telekkönyvi hatóságnál nyújtsák be, különben a vételár feleslegér­e fognak utasittatni. Kelt Egerben, 1872. dec. 7. nap­ján tartott tkkvi ülésből. 19889 3 3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3185. A munkácsi kir. járásbi­­róság telekhatósága részéről kö­zönségessé tétetik, hogy Halpert Hermann felperesnek, Danilovits Tivadar és neje Haluskay Aurelia elleni perében, alperesektől lefog­lalt ignétzi 4135 ftra becsült, 218. sz. tjkvi ingatlanság, úgy a mun­kácsi határban több rendbeli föld­birtokok, szőlő és pincze, 1873. évi január 31. és február 28-ik napjain d. e. 10 órakor megkezd­ve, s következő napokon folytat­va, el fognak árvereztettni, a lefizetés 3 hó alatt történik, ezen árverés­re az igényt formálni kívánók is figyelmessé tétetnek. Kelt Munkácson, a kir. járásbí­róság telekhatósága 1872. dec. 21. tartott üléséből. 19970 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 6622. A temesvári kir. tvszék mint tlkvi hatóság részéről ezen­nel közhírré tétetik, miszerint a te­m­es­vári első takarékpénztár ré­szére 38.000 frt tőkekövetelése és jár. behajtása végett a temesvári papír, keményítő- és vegytani termények részvénytársulat vég­rehajtást szenvedőtől lefoglalt és a temesvár józsef­ külvárosi 170. össz. sz. alatt felvett, 421,392 frt 98 krra becsült papír, keményítői és vegytani terménygyár és tar­tozékainak végrehajtás utján­­elárverezése elrendeltetvén, árve­rési határidőül 1873. évi február hó 27. és szükség esetében 1873. évi márt. hó 27. napjának min­den­kor d. e. 10 órája a helyszí­nen József külvárosban 170. sz. a. gyárnál kitüzetett. Miről a venni szándékozók az­zal értesittetnek, hogy bánatpénzül a kikiáltási árul szolgáló becsár 10%-ra lesz leteendő­, és hogy a kérdéses ingatlanok e-ső árveré­sen csak a becsértéken felül, a Il-ik árverésen pedig azon alul is a legtöbbet ígérőre le fognak üttetni. A többi feltételek e tvszék te­lek-irodájában megtekinthetők. Egyszersmind felszólíttatnak mind­azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen tvszék székhelyén, vagy ennek közelében laknak, hogy a vételár felosztásakor leendő képviseltetések végett e hatóság székhelyén meg­bízottat rendeljenek, és annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a hivatalból ki­nevezett gondnok Vogel István ügyvéd által fognak képviseltetni. Felhivatnak tehát mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbsé­gi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy igénykereseteiket e hirdet­vény közzétételének utolsó napjá­tól számítandó 16 nap alatt e kir. tszéknél annál bizonyosabban be­nyújtsák, minthogy ellenkező eset­ben igényeik figyelembe nem fog­nak vétetni. Temesvárott, 1872. évi decz. 14. A kir. tvszék. 20007 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 238. Alulirt kiküldött végre­hajtó a polg. tk. vdzt. 403. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagy-szalontai kir. já­rásbíróság 3396. számú végzése által a­ szalontai lakos Hanzel Fe­rencz ellen, Szemes Péter mint Szalonta város főbírája részére 233. frt. —­kr. követelés végett elrendelt kielégitési végrehajtás folytán biróilag lefoglalt, s 319 írtra becsült 300 véka csüs tengeri, ló, sertések, s egyébből álló ingóságok nyilvános árverés útján eladandók, minek a helyszí­nén, vagyis Szalonta város­házá­nál leendő eszközlésére határidőül 1873-ik évi jan. hó 5-ik napjának délelőtti 10 órája kitüzetett, mely­hez a Tenni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg , hogy az érdeldett­ ingóságok emez árverésen, a polg. tk. rdtt. 406. §-a szerint, szükség esetében becs­áron alul is eladatni fognak. Kelt N.-Szalontán, 1872-ik évi dec. hó 20 napján. Ifj. Balogh László kik. bírósági végr. 19813 /­3-—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 4468. A makói kir. törvényszék , mint telekkönyvi hatóság részéről ; ezennel közhírré tétetik, miszerint­­ a makói 1531. sz. tikvben, a ma­­i­kói g. kath. egyház tulajdonaként­­ bejegyzett, 1200 írtra becsült nagy­­­­jángori 10374. hrsz. a. és 400 Irt; a becsült kisjángori 10491. hrsz. a. szöllökre, a makói kir tvszék tkvi hivatala helyiségében 1873. évi január 24-ik, szükség esetére február 26-ik napján dél­előtti 9 órájára Balku Gyula, mint­­ Balku Ignácz engedményese kielé­­s­gitése végett, a végrehajtási árve­rés azon hozzáadással tűzetik ki, s­­ hogy a második árverési határna­­j­­­pon a megjelölt ingatlanságok a becsáron alól is, a legtöbbet igé­­­­rőre le fognak üttetni. az árverési feltételek: kikiáltási ár a becsár, árverolni szándékozók kötelesek a becsár 10° o-ját bánompénzül le­tenni, köteles vevő a vételár fele részét 2 hó, másik fele részét 4 hó alatt, a leütés napjától számí­tandó 6.­. kamataival együtt a tkvi hatóságnál lefizetni, köteles a kir. kincstári illetéket a vétel­áron felül, sajátjából fizetni, vevő a vett birtoknak az árverés jog­erőre emelkedése után birtokába lép, s joga leend magát a birtokba biróilag behelyeztetni, de a tkvi átírás csak a feltételeknek egész­ben lett teljesítése után fog elren­deltetni, az árverési feltét­le­l nem teljesítése esetére vevő kárára és költségére új árverés lesz eszköz­lésbe vehető Végül felhivatnak mindazok, kik a fennírt ingatlanok iránt tulajdoni, vagy más­­igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy igénykereseteiket e hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, elsőbbségi bejelentvényeiket pedig , az árverés kezdetéig ezen telek­­,­könyvi hatóságnál annyival inkább nyújtsák be, mert azok különben a végrehajtási árverés foganatosítását nem akadályozván, egyedül a vétel­ár feleslegére fognak utasittatni. Kelt a makói kir. tvszék, mint tkvi hatóságnak 1872. deczember 14-én tartott üléséből. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 6756. Krisan Persida ét Gavri­­lának Csizmás Mikulae és Gavra ellen 777 frt 45 kr tőke és jár. iránt folyamatba tett végrehajtási ügyében 6756. sz. a. kelt árverési végzésnél fogva a Világos községi 929. sz. tjegyzökönyvben Csizmás Todor nevére felvett s 1636 írtra becsült ház, és '/» föld, továbbá 1000 forintra becsült (11932. és 11933.) sz. szőlőbirtokból álló in­­gatlanság a kikiáltási öszvegül el­fogadott becsár 10%-nak letétele mellett Vilános község házánál 1873. évi január hó 24-dik napján becsáron vagy azon felül, és 1873. évi febr. hó 24-dik napján becsáron vagy azon alól is d. e. 10 órakor következő fel­tételek mellett eladatik: Legtöbbet igérő köteles a vétel­ár egy harmadot azonnal az ár­veréskor a bánatpénz betudásával a végrehajtó bíró kezeihez, a máso­dik harmadot a leütés után egy hó és a 3-dik harmadot három hó múlva az árveréstől számítandó 6% kamattal az aradi királyi törvényszéknél lefizetni. Vevő a vételár első részletének lefizetése után a megvett ingatlan­­ságnak azonnal tettleges birtokába lép, annak tulajdonát azonban csak az egész vételár lefizetése után telekkönyvi átírás által nyeri meg. 19812 3—3 A birtokátruházási illetéket egyedül vevő viseli. Evvel egyszer­­smind azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen tönyvi hatóság szék­helyén vagy annak közelében laknak, felhivatnak, hogy prt. 433. §-hoz képest itt helyben megbizottat­­ rendeljenek, és annak nevét az ela­dásig jelentsék be, egyúttal mind­­i­­ azok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvé-­­­nyesithetni vélnek felszólittatnak, miként a törvk.­rndzs 466. §-a ér­­­­telmében igénykeresetöket törvény­szabta határidő alatt nyújtsák be. .­­ Kell az aradi királyi telek­­­könyvi törvényszéknek 1872. évi ,­­ november hó 20-ik napján tartott . • üléséből. -I 19898 ~ 3—3 ,* 3 * 1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. - I 2787. A tokaji kir járásbiró­­­ság mint telekkvi hatóság részéről­­ közhírré tétetik, miszerint Róth­­ Dávid felperességével özv. Gön­­­­czi Sándorné és J­ádi Andrástól­­ lefoglalt, s az e-horváti 148.­­ 179. és 414. sz. tikben 1469. s 3*45. 924. 226. 467. 517. 1339. 1 1441. 1558. 2119. 2337. 2638.­­ 3061. 854. és 1428. hr. a. fog­­­­lalt, eszesen 3*1027 ft 75 krra be- i­csült fekvőségek 1873. jan. 17-én­­ mint első árverésen becsáron fe­­l­­ül s szükség esetén 1873. febr.­­ 20. mint másod árverésen becsáron­­ alól is, mindenkor reggeli 9 óra­­i kor E.-Viorvátiban a község há­­­­zánál nyilvános árverésen kedvező­­ feltételek mellett a legtöbbet igé­­­rőnek el fognak adatni.­­ Végre mindazok, kik a lefoglalt s javak iránt tulajdoni, vagy más­­ igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, igényke­­resetüket e hirdetmény közzété­t­­elének utolsó napjától számítan­­­­dó 15 nap alatt, habár külön ért­­­tesítést nem vettek is, ezen telek­­e könyvi hatóságnál nyújtsák be,­­ különben azok a végrehajtás folya­­l­­mát nem gátolván, egyedül a ré­gi felár fölöslegére fognak utasittatni. Kelt a tokaji kir. járásbíróság , mint tkki hatóságnak 1872. decz. 1­7-én tartott üléséből. ABU­D­A4»­EÖTIKÖZL­Ö­N­Y 1. szánt. Január 18. 1

Next