Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1873. január (7. évfolyam, 1-25. szám)

1873-01-18 / 14. szám értesítője

225 811 39 3 IDÉZÉS. 8. A budapesti kir. kereskedelmi is váltetvényszék részéről ezennel felhivatik ismeretlen tartózko­­dásu Poll Frigyes, miszerint az ellene Seifert J. által 1872-dik éri 84342. szám a. 95 forint iránt inditott keresetre 1873. febr. 4. napján d. e. 10 órára kitűzött tár­gyalásnál annál bizonyosabban je­lenjék meg, vagy képvisel­tetésé­ről gondoskodjék, mert különben a tárgyalás az ezennel gondnokul kinevezett Maurer Márton ügy­véd úrral megtartatni fog. Pesten, 1873. évi jan. 3-án. A budapesti kir. keresk. és vár törvényszék. 817­3—3 IDÉZÉS: 110189. A budapesti kir. keresk. és váltóiszék részéről ezennel fel­hivatik ismeretlen tartózkodásu Fáy Lőrincz, miszerint az el­lene Engel Lajos által i. é. 106736. szám alatt­­.50 frt iránt inditott keresetre 1873. évi jan. 31-én d. e. 10 órára kitűzött tárgyalásnál an­nál bizonyosabban jelenjék meg vagy képviseltetéséről gondoskod­jék, mert különben a tárgyalás az ezennel gondnokul kinevezett Svachulay István ügyvéd úrral megtartatni fog. Pesten, 1872. dec. 31. A budapesti kir. keresk. és vál­tótszék. 774­3—3 IDÉZÉS 2621. Ismeretlen tartózkodásu Reich M. bécsi kereskedő ezennel idéztetik, hogy napkori lakos Czu­­kor Ignácznak, özv. Fischer Gusz­­távné mint gyermekei gyámanyja s nevezett kereskedő, és pesti lakos Zadix Lajos mint néhai Fischer Gusztáv örökösei gondnokai elle­nes zálogjog törlési keresetében e kir. járásbíróság mint tkkönyvi hatóság előtt tartandó tárgyalás­ra 873 évi jan. hó 30-ik napján (i. e. 9 órakor e biróság előtt vagy maga személyesen, vagy meghatal­mazottja által annyival bizonyo­sabban jelenjen meg, mert ellen­esetben a részére ezennel kineve­zett ügygondn­k Bodó Pál ügyvéd által fog képviseltetni ; mi végett nevezett elemr­e felhivatik hogy kinevezett gondnokot e peres ügy­re vonatkozó iratokkal lássa el; mert ha mulasztása esetén az ál­tala képviselt Fischer-árvák káro­sodnának, azt magának tulajdo­nítsa. Kelt a n­kállai, kir.­i biróság tkkvi osztályának 1870. évi dec. 21-én tartott i­léséből. 800 3—2 IDÉZÉS. 18877. Stern Jakabnak ismeret­len tartózkodása Szarukán Ferencz elleni 1000 frtos váltókeresetének tárgyalására határnapul 873. febr. 4-ik napjának d­e 9 órája tűzet­vén ki, nevezett alperes ekkoron leendő megjelenés végett azzal idéztetik meg, hogy kimaradása esetéb­en a tárgyalás­a részére ki­nevezett gondnok Amant Béla ügyvéddel fog megtartatni. Kelt a n­ váradi kir. törvszéknek 1872. dec. 3 én tartott üléséből. 895 3—1 IDÉZÉS. 662. A budapesti kir. keresk. és váltótvszék részéről ezennel felhivatnak ismeretlen tartózkodásu Lacza József váltó-elfogadó és Weisz Hugó kibocsátó, miszerint az ellenük Zanathy Alajos által múlt 1872. évi 109926-dik szám alatt 100 frt iránt inditott keresetre 1873. évi febr. hó 7-ik napján délelőtti 10 órára kitűzött tárgyalásnál annál bizonyosabban jelenjenek meg, vagy képviselte­­tésükről gondoskodjanak, mert különben a tárgyalás az ezennel gondnokul kinevezett Szervánszky Sándor 1. r. alperesi és Mezey Lajos II. r. alperesi ügyvéd urak­kal megtartatni fog. Pesten, 1873. évi jan. 7. A budapesti kir. keresk. és vál­tótörvényszék. 1­856 3-1­2 IDÉZÉS. 1604. A budapesti kir. kereske­delmi és váltótszék részéről ezennel felhivatik ismeretlen tartózkodásu Scheiber Móricz, miszerint az ellene Gemperle Antal által f. é. 1604. szám alatt 1567 frt iránt inditott keresetre 1873. évi febr. hó 10-ik napján annál bizonyosabban jelen­jen meg, vagy képviseltetéséről gondoskodjék, mert különben a tárgyalás az ezennel gondnokul kinevezett Maurer Márton ügy­véd úrral megtartatni fog. Pesten, 1873. jan. 9. A budapesti kir. keresk. és váltótörvényszék. C­sődök. 797­3- 2 WEILLER JAKAB ELLENI CSŐD. 7626. A kaposvári kir. tvszék részéről ezennel közhírré tétetik, miként Weiller Jakab szigitvári kereskedő e­llen alálirt napon a csőd megnyittatván, a hitelezők összejövetele s a követelések be­jelentése végett határnapokat 1873. február hó 19. 20. és 21. napjai tűzettek ki; ideiglenes perügyelő­­nek Schaffer Alajos hites ügyvéd, ideiglenes tömeggondnoknak pedig Laekenbach Ignácz szigetvári kereskedő neveztettek ki. Felszólittatnak tehát mindazok, kik a fentebbi csődtömegből bár­­n ely jogczimmel valamit követel­nek, hogy keresetüket a szük­séges okmányokkal gyámolitva a fentjelölt határidőre ezen kir. törvényszéknél annál bizonyosab­ban adják be, mivel későbbi beje­­lentvényeiknek hely adatni nem fog. Kaposvárott, 1872. dec. 19-én. A kir. tvszék. 184­3-2 KUSZ MÁRTON ELLENI CSŐD. 1971. A makói kir. tvszék részé­ről közhírré tétetik, miszerint Kusz Márton makói lakos ellen Diós János hitelező kérelme folytán csőd rendeltetvén, a hitelezők össze­jövetelére 1873. év január 29., 30. és 81. napja tűzetett ki határ­időül ; továbbá hogy perügyelőül Tóth József makói ügyvéd, ideigl. tömeggondnokul pedig Libóczky Gáspár neveztetett ki. Felhivannak tehát mindazok, kik nevezett csődtömegből bár­mily jogczim alatt valamit köve­telni akarnak, hogy ebbeli kere­setüket a fentebbi határidőig ezen tvszéknél annál bizonyosabban nyújtsák be, minthogy később be­adandó kereseteknek hely nem adatik. Kelt a makói kir. törvényszék­nek 1872. évi deczember 19. tar­tott üléséből. 907­3—1 HOLLENDER MÓR ELLENI CSŐD. 5814. A bajai kir tervszék mint csődbíróság részéről ezennel köz­hírré tétetik, miszerint Hollander Mór jankováczi lakos ellen Hercz­­feld Jakab bajai nagykereskedő kérelmére a csőd mai napon el­rendeltetvén, a hitelezők összejö­vetelére határidőül 1873-ik évi mart. 3-ik 4-ik és 5-ik napjai tű­zettek ki ; ideiglenes tömeggond­nokul Kopp György, pelügyelőül pedig Popovits Döme ügyvéd ne­vezetetett ki. Felh­ivatnak tehát mintázok, kik nevezett csődtömegből bármely jogczim alatt valamit követelni akarnak, miszerint kereseteiket ezen kir. törvényszéknél a kitett határnapig annál bizonyosabban nyújtsák be, minthogy később beadandó kereseteiknek hely nem adatik. Baján, 1873. jan. hó 2-án. A kir tervszék mint csődbíróság. P­á­l­yázatok s zuzdafelügyelő-segédi állomásra pályázat nyittatik.­­ Ezen állomással a X. rangfoko­zatban egybe van kötve 900 frt­­ évi készpénzfizetés, szabad lak ! vagy annak hiányában a kész­­­ pénzfizetés 15% és 16 és 3 láb­­ hosszú, a nyugdíjba be nem szá­mítható tűzifajárandóság, a fize­­t­és */* hát megütő óvadéktétel kö­telezettsége végre az ezen állomá­son feddhetlenül töltött 5, illető­leg 10 év után 100, illetőleg 200 frttal való felemelési igény. Pályázóktól megkívántainak a hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban tökéletes leirása, a köz­lekedési tót és német nyelvek is­merete, jelesen végzett bányaaka­démiai tanulmányok, a fémbányá­szat, érczelőkészítés és zuzdásza­­t, üzemben való teljes készült­ség és jártasság. A kellőleg felszerelt folyamod­ványok f. évi február 10. fesz­­ezen alulirt k. fobányagrófi hiva­­talnál benyújtandók. Selmeczen, 1873. jan. 7. A m. kir. fobányagrófi hiva­taltól. *109­3—1 PÁLYÁZAT. 203. Postamesteri állomásra N.­­Szredistyén (Temesmegye) tiszti szerződés és 100 frt biztosíték le­­t­étele mellett. Évi járandóság: 150 frt fizetés és 20 frt irodai átalány. A kérvények három hét alatt a temesvári m. k. postaigazgatóság­hoz intézendők. Kelt Temesváron, 1873. január hó 7-án. ~*T 749 , 3—3 PÁLYÁZAT. 68. A szélaknai kir. bányahiva­tal kerületében üresedésbe jött *76 3—3 PÁLYÁZAT. 756. A szt­gotthárdi kir. adóhi­vatalnál a IV. osztályú szolga-ál­lomás évi 210 frtnyi fizetés, 40 frt­­nyi lakpénz s szabályszerű ruha­­illetmény élvezete mellett betöl­tendő. Pályázni kívánók erkölcsi ma­­guk viseletét, életkorukat, úgy a hi­vatalos magyar nyelv szó és irás­­bani leírását, valamint eddigi szol­gálataikat és szerzett ismereteiket bizonyitó okmányokkal felszerelt folyamodványaikat 14 nap alatt itt helyütt benyújthatják. Sopronban, az 1873. évi jan. hó­t. A m. királyi pénzügyigazgató­ságtól. *114­3—3 PÁLYÁZAT: 636. A zala-egerszeghi kir. adó­hivatalnál egy VI. osztályú, eset­leg ennek folytán egy VII. oszt. adótiszti állomás 600 frt, illetőleg 480 frt fizetés, 100 frt lakpénz és a fizetés két harmadával felérő tisz­ti biztosíték készpénzben való le­tétele kötelezettségével betö­tendő. Pályázni kívánók születésüket, életkorukat, végzett 8 gymnasiális osztályú tanulmányaikat, eddigi szolgálatukat, a hivatalos magyar nyelv tökéletes leírását, valamint a pénztári és elszámolási szak­mában jártasságukat igazoló ok­mányokkal felszerelendő kérvé­nyeiket 14 nap alatt itt helyütt benyújthatják. Sopron, 1873. évi január hó 9 A . királyi pénzügy igazgató­ságtól. 9­3—1 PÁLYÁZAT. 262.Répczelakon (Vasmegye) pos­tamesteri állomásra,szerződés és 100 ftbiztositék letétele mellett. Évi járandóság 140 frt évi fize­tés, 36 frt irodai és 624 frt szállí­tási átalány. A kérvények három hét alatt a soproni postaigazgatósághoz inté­­zendők. Sopron, 1873. évi január hé­­f­ én. *125 PÁLYÁZAT. 3­2 187. A kaposvári hat osztályú államgymnasiumnál a természet­rajz tanszékére, melylyel a meny­nyié­gtan előadása van összeköt­ve, ezennel újból pályázat hirdet­te­tik. Ezen állomás javadalmai: évi 900 ft rendes fizetés, a magasabb 1000 ft fizetési fokozatba való előléptetési jog, 100 ft ötödévi pótlék és szálláspénz fejében 10*-­­ja a rendes fizetésnek. A folyamodványok, melyekben az élő kor, vallás, állapot, végzett tanulmányok, tanári képesítés és a magyar nyelvben tökéletes jár­tasság okmányilag kimutatandók, a vallás és közoktatási m. kir. ministeriumhoz czimzetten a már alkalmazásban levőknél minősit­­vényi táblázattal felszerelve, köz­vetlen elöljáróságuk utján 1873. évi febr. 10. a győri tankerület kir. főigazgatóságához lesznek be­küldendők. Tanképesitett folyamodók hi­ányában ezen állomásra évi 700 frttal díjazandó helyettes tanár fog alkalmaztatni. Budán, 1873. jan. 4. A vallás és közoktatási m. kir. ministeriumtól. *117­3—1 PÁLYÁZAT. 112­4. Marmaros-Bereznán pos­tamesteri állomásra, tiszti szerződés és 100 forint biztosíték lefizetése mellett. Járandóságok: 200 frt fizetés, 24 frt irodai átalány és M-Berezna- Huszt közt hetenkint négyszer forgalmazó küldöncz-kocsipostajára­­tok fenntartásáért 432 frtnyi szállí­tási illetmény. Kellően felszerelt kérvények három hét alatt a kassai posta­igazgatósághoz benyújtandók. Kassán, 1873. jan. 11. M. k. postaigazgatóság. —*73 .­­ PÁLYÁZAT. 186. A beregszászi m. kir. pénz­ügyigazgatóság területén egy pénzügyőri szemlészi állomás 1 frt 30 krajczárnyi napi zsolddal, 50 frt évi egyenruházati átalány s sza­bályszerű egyéb mellék-illetmény élvezete mellett betöltendő. Ezen állomás elnyerhetéséért oly pénzügyőri fővigyázók vagy magán egyének pályázhatnak, kik a ma­gyar és német nyelvet szóban és írásban leírják, a szemlészi vizsgát jó eredménynyel letették továbbá erkölcsi magaviseletök feddhetet­len, végre a pénzügyőri szolgá­latra nézve a szükséges gyakor­lati jártasságot kimutatni képe­sek. A szabályszerűen felszerelt fo­lyamodványok jelen pályázat ki­hirdetése napjától számítandó há­­ro­m hét alatt a­zon pénzügyigazga­tóságnál benyújtandók. Beregszászon, 187?. évi január 8-án. ~*704 302 PÁLYÁZAT. 86. Postamesteri állomásra Szob­­bon (Somogymegye) tiszti szerző­dés, és 100 frt készpénzbeni óva­dék letétele mellett. Évi járandóság 150 frt tiszti fizetés, 30 frt irodai és 350 forint szállítási átalány. A kérvények három hét alatt a soproni postaigazgatósághoz inté­­zendők. Sopron, 1873-dik évi január hó 4. *96 3—1 PÁLYÁZAT. 26. A budai kir.­­biróságnál üre­sedésbe jővén egy végrehajtói ál­lomás, felhivatnak mindazok, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az ezen hivatal viselésére nézve a birósági végrehajtókról szóló törvény által előírt képzettségüket igazoló okmányokkal ellát­o­tt fo­lyamodványaikat e pályázatnak első hírlapi megjelenésétől szá­mítandó 14 nap alatt ez elnök­séghez adják be. Budin, 1873-dik évi január hó 10-én. Kir. tvszéki elnökség, tiszti szerződés, és 100 frt bizto­síték mellett. Járandóságok : 150 frt fizetés, 24 frt irodai, és 300 frt küldöncz­­átalány. Kellően felszerelt folyamodvá­nyok 3 hét alatt a kassai posta­igazgatósághoz benyújtandók. Kassán, 1873-dik évi január hó 2. M. kir. postaigazgatóság. *91­3—1 PÁLYÁZAT. 56. Postajárulnoki állomásra a sop­­roni postakerületben. 200 frt kész­­pénzbeli biztosíték letétele mellett, 500 frt évi fizetéssel, és 100 frt lakpénzzel, esetleg gyakornoki ál­lomásra, 300 forint évi segély­­díjjal. A kérvények három hét alatt a soproni postaigazgatósághoz inté­­zendők. Sopron, 1873-dik évi január hó­t. *92 3^1 PÁLYÁZAT: 11047. Postamesteri állomás & szerződés és 100 frt készpénzbeli biz­tosíték letétele mellett, Szarokön (Sopron megye), évi járandóság 120 forint fizetés, 20 forint irodai áta­lány. A kérvények három hét alatt a soproni postaigazgatósághoz in­tézendő­k. Sopron, 1873-dik évi január hó 2. PÁLYÁZAT: 1 10918. Postamesteri állomásra szerződés és 100 frt készpénzbeli biztositék letétele mellett, Zirczen (Veszprémmegye) ; évi járandóság 300 frt fizetés, 30 frt irodai, és 1008 frtnyi száll­­ási átalány. A kérvények három hét alatt a soproni postaigazgatósághoz in­­tézet­dők. Sopron, 1873-dik évi január hó 10. PÁLYÁZAT. 124. Postamesteri állomásokra, szerződés és 100 frt biztositék letéte­le mellett. Görcsönyben (Baranyamegye) évi járandóság 150 frt fizetés, 24 frt irodai és 810 frt szállítási áta­lány. Bugádon (Baranyamegye) évi járandóság 10 frt fizetés, és 21 frt irodai átalány. A kérvények hirom hét alatt a s­oroli postaigazgatósághoz in­­tézendők. Sopron, 1873 dik évi január hó 7 *77 3­1 PÁLYÁZAT. 324. Postamesteri állomásra Új­vidéken a kincstári m. kir. posta­­hivatalnál tiszti szerződés és 100 fr­t biztositék letétele mellett. Évi fizetés 200 frt, kariol- és küldöncz átalány 6227 frt, azon­kívül körülbelül 4500 frtra rugó mak­epostai hajtó és ostorpénzek és a gőzhajóhoz minden egyes ka­­riol-menetért 60 kr. A kérvények három hét alatt a temesvári postaigazgatósághoz int­ézendők. Temesvárott, 1873. évi január 6 11. *94 3—1 PÁLYÁZAT. 11270. A marmarosmegyei Hosz­­szumezőn a postamesteri állomásra, *39 3-1 PÁLYÁZAT. 130. Postamesteri állomásra mo­­sonymegyei Köpcsény helységben, szerződés és 109 frt készpénzben* biztositék mellett. Évi fizetés 250 frt 40 frt irodai és 480 frt szállítási átalány, 21 frt postalegényi jutalom. A sajátkezűleg irt s bélyegzett folyamodványt , támogatva az élet­kort fedd­etlen erkölcsi magavi­seletét, a vagyoni állapotot s kép­zettséget kimutató hiteles bizony­latokkal két hét alatt az alálírt, postaigazgatóságnál b­eterj­eszten­dők. Pozsony, 1873-dik évi január hó 5. A magyar királyi postaigazga­tóság.

Next