Budapesti Közlöny Melléklapja, 1873. január (7. évfolyam, 1-4. szám)

1873-01-05 / 1. számú melléklap

1873. Buda-Pest 1-fő szám. Vasárnap, január 5. A BUDAPESTI KÖZLÖNY MELLÉKLAPJA. Az állandó pénzügyi bizottság jelentése a fiumei kormányzóság és törvénykezési pro­­visorum 1873-ik évi költségeiről. 18­7­3-ra elő­irány­ozva van az összes szükséglet .. . . 92,810 írttal 1872- re megszavaztatott 85,120 írt 1873- ra tehát több . . 7690 írttal Ezen többletből a kor­mányzóságra esik . . . 200 „ a törvénykezésre . . . 7490 „ I. CZIM. A kormányzó és személyzete költségei. 1873-ra előirányoztatott 30,670 írt. 1872-re megszavaztatott 30,470 „ többlet 200 írt. A 200 frtnyi többlet a hivataltisztek 100 —100 írt fizetéssel emeléséből ered; a bizo­ttság a hivataltisztek fizetését az 18­72-ik évre megállapított összegben 600 és 700 írttal ajánlja megszavazásra és igy a 200 írtnak törlését javasolja. E szerint a bizott­­ság megszavazásra ajánl 30,470 irtot. II. CZIM. Törvénykezési provisorium. 1873-ra előirányoztatott 62,140 írt. 1872-re megszavaztatott 54,650 , 1873-ra tehát több 7490 írttal. Ezen többlet kizárólag az első folyamo­dást­ fiumei törvényszék költségeinek sza­porításából ered, és itt főleg az ügyészség költségeinek emelkedése okozza a költség­szaporodást. A bizottság a legfőbb ítélőszéknél és a kir. táblánál alkalmazott bírák költségeit megszavazásra ajánlja. A fiumei törvényszék költségeiből a kö­vetkező összegeknek törlését hozza javas­latba : A bizottság a törvényszék­nél 6 írnok helyett 5 írnok il­letményeit indítványozza fel­vétetni, és igy töröltetni véle­ményez ....... 800 irtot, 6 börtönőr helyett 5 börtön­őrt vél engedélyezendőnek és igy töröltetni javasol . . . 290 irtot. Az orvos tiszteletdiját az 1872-dik évi összegben véli meghagyandónak és igy törül 100 irtot, a többi ellen a bizottságnak észrevétele nincsen. A személyes járadóságok összegét e szerint . . . 78,160 írttal ajánlja megszavaztatni. Dologi kiadásoknál az 1872-ik évi szük­séglethez képest jelentékeny emelkedés mutatkozik. A bizottság, ha beismeri is, hogy az első évben ezen törvényszék szük­séglete nem volt biztosan meghatározható, mégis azt hiszi, hogy az 1873-ra felvett költségemelkedés az ország egyéb részei­ben fenálló törvényszékek költségeivel nem áll arányban és azért bizonyos összegnek törlését indokoltnak tartja, és igy a hiva­tali és irodai átalányból 1500 irtot javasol töröltetni és igy megszavazásra ajánl 11450 irtot. Rabtartási költségekből hasonlag 1300 irtot véleményez töröltetni, és igy meg­szavazásra ajánl 3500 irtot. Vizsgálati eljárás költségeit 650 írtban állapítja meg, és így törültetni véleményez 250 irtot; a többi rovatra a bizottságnak észrevétele nincs. És így összesen megszavazásra ajánl a bizottság dologi kiadásokra 10,400 irtot. Az összes törvénykezési kiadásokra 58,560 irtot javasol megszavaztatni. Fiume összes szükséglete e szerint 89,030 irtot tenne. Kelt Pesten, 1872-ik évi november hó 25. Széll Kálmán s. k., az állandó pénzügyi bizottság előadója. EGYES SZÁM­O­K 5 kr. MEGJELENIK HETENKÉNT egyszer. Előfizetési áru­k: Egész évre......................................................................2 frt 40 kr. Fél évre......................................................................1 firt 20 kr. Negyed évre......................................................................... 60 kr. Az állandó­ pénzügyi bizottság jelentése az állami számvevőszék 1873. évi költségeiről. Az állami számszék 1873-ik évi költsé­geire átalányképen 150.000 írt van előirá­nyozva. A bizottság megszavazásra ajánlja ezen összeget. A bizottság azon reményét fejezi ki, hogy az állami számszék azon törvényja­vaslatot, melyet saját ügykezelésének, az állam összes számviteli rendszerének és az államadósságok ellenőrzésének szabályozá­sáról az 1870. évi XVIII. törvényczikk ér­telmében benyújtani hivatva van, mielőbb elő fogja terjeszteni. Kelt Pesten, 1872. évi november 25-én. Széll Kálmán s. k., az állandó pénzügyi bizottság előadója. Az állandó pénzügyi bizottság jelentése a ministeri­elnök 1873-ik évi költségvetése tárgyában. Rendes szükséglet. 1873 ik évben előirá­nyoztatott ..................... 329,080 írt, annyi mint 1872-ik évre megszavaztatott. Ebből: I. Személyes járandóságok: 1. rovat: fizetések és lak­pénzek ............................... 71,500 frt. 2. rovat: tiszti pótlék . 12,000 „ 3. „ szolgák ruhail­letményei ........................... 580 „ 4. rovat: jutalmak és se­gélyek ................................ 1,200 „ II. Dologi kiadáso­k: 5. rovat: lakbér . . . 7,200 frt. 6. „ irodai­ és házi szükségletek, úti költségek és egyéb kiadások . . . 33,600 „ 7. rovat: távirati­­sürgö­nyök költségei .... 3000 „ 8. rovat : rendelkezési alap..................................... 200,000 „ összesen 329,080 „ A bizottság a rendes szükségletek czí­­mén előirányzott összeget elfogadásra ajánl­ja , megjegyzi azonban, hogy miután a mi­­nistérium szállásának bérszerződése már jövő évi május hó 1-én lejár, és annak meg­­hosszabbítására megállapodás létre nem jött, a házbáz rovata alatt előirányzott 7200 frt még nem tekinthető végleg meg­állapított összegnek, miért a bizottság a bérlet meghosszabbítására folyamatban levő tárgyalások eredményét bevárva, erre vonatkozó javaslatát annak idejében fogja a háznak bemutatni. Nyugdijak: Egy hivatalszolga özve­gye részére, annyi mint 1872. évben.............. 158 frt. Rendkívüli szükséglet: A törvény- előkészítő bi­zottság költségeire . . . 60,000 „ 1872-ik évre megszavaz­tatott ................................ 30,000 „ e szerint 1873-ik évre több 30,000 írttal, mellyel egy állandó szervezetű és tisztviselői

Next