Budapesti Közlöny, 1873. február (7. évfolyam, 26-49. szám)

1873-02-01 / 26. szám

Budapest, 1873. 26. szám. Szombat, február . KÖZLÖNY. h­ivatalos lap. Emlekbsztösép : Pesten, haram­-utcza 10-ik szám 1. emelet. Kj apó-hit­atal­a Pesten, barátok­ tere 7. és. a. földszint. KÍZTBáTOK nem küldetnek riszaa. Bém­entet- ItjD levelek c*&k renden levelei­ nktól fo­­gad-iAtatik el. Előfizetési Árak • Naponkénti postai sajtküldéssel vagy helyben házhoz hordva a melléklappal együtt: Égés* évre . .... 12 frt. Félévre 6 B Negyedévre . . . 3 . A „Budapesti Közlöny* melléklapjára külön , postán vagy házhoz hordva: Égés* évre. . . 2 frt 40 kr. Félévre ... 1 , 20 „ Negyedévre . . . „ 80 , A „Hivat. Értentő“ egyes száma főlap nélkül 10 kr., azzal együtt 20 kr. Ib­raraix)» Hirdetések: A hivatalos „tírtedtő‘‘-be ikattandó hirdetések dijai a hirdetményeivel együtt elősegesen beküldendők, még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1­­rt. y« 30 kr. a bélyegért. 100— 200-ig 2 frt. .100—300-ig 3 írt­­.9 így tovább minden 100 szóért 1 írttal több. A hivatalon hirdetés t igazoló egryen ísjj irui6 kr. Magánhirdetések: Egyhasábos petit sor egyszeri hirdetésért 19 kr.? kétszeri 16 kr. és többszöri hirdetésért 13 fab djinden beiktatásnál. A bélyeg­­dij külön minden beiktatás után 30 kv. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország Királya stb., és Magyarország Apostoli Királya. Kedvelt Magyarországunk és társországai hű főrendei és képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé: TÖRVÉNYCZIKK a Németországgal 1872. évi május 7-dikén kötött postaszerződésről. (Kihirdettetett az országgyűlés képviselőházában 1873. évi január hó 25 dikén, a főrendiházban 1873. évi január hó 30-dikán. Ő császári és Apostoli királyi Felségének és Ő Felsége a német Császárnak meghatalmazottjai által az 1867. évi XVI­­. sz. III. czikkében megszabott mód szerint kötött és Berlinben 1872. évi május 7-én eredeti német és magyar szövegben aláirt postaszerződés, miután az ország­gyűlés által elfogadtatott s utóbb mindkét szerződő fél részéről szokott módon megerősíttetett, a hozzá való zárjegyzőkönyvvel és egyezménynyel együtt ezennel az ország törvényei közé iktattatik. Az említett postaszerződés és a hozzá való zárjegyzőkönyv és egyezmény szövege a következő: Ő Felsége, az ausztriai császár, Csehország királya stb. és Ma­gyarország apostoli királya és ő Felsége, a német császár, az osztrák-ma­gyar monarchia és Németország között létező postai viszonyokat a meg­változott körülményekhez képest újból szabályozni óhajtván, postaszerző­dés megkötését határozták el s e czélból meghatalmazottjaikul: Ő Felsége, az austriai császár, Csehország királya stb. és Magyar­­ország apostoli királya. Dr. Ary Ödönt, a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar kir. ministerium ministeri tanácsosát, és Pilhal Ferenczet, az osztrák cs. kir. kereskedelmi ministerium mi­nisteri tanácsosát, és Ő Felsége, a német császár, Stephan Henrik, főpostaigazgatóját, Günther Vilmos, titkos posta tanácsosát, Zimmermann Jakabot, a kir. bajor főigazgatóság tagját, és Hofacker Ágoston igazgatót, a kir. würtembergi postaigazgatóság főnökét nevezték ki, kik meghatalmazásaik alapján az alább következő c­ikkekre nézve egyeztek meg. I. Elvi határozatok. 1. czikk. A szerződés alkalmazásának határai. Ezen szerződés határozatai kiterjednek : a) azon levél- és kocsipostai küldeményekre, melyek Németország és az Osztrák Magyar monarchia egymás közötti forgalmához tartoztak , kölcsönös forgalom; b) azon levél- és kocsipostai küldeményekre, melyek Németor­szág és az Osztrák-Magyar monarchiának idegen államokkal való vagy idegen államoknak egymás közötti forgalmában fordulnak elő, ha ezen forgalom mind a két szerződő fél területét érinti: átmenő forgalom. A b­elföldi levél- és kocsipostai forgalomra nézve mindegyik szer­ződő fél szabadon intézkedik. 2. czikk: A posta­küldemények kicserélése. A szerződő felek postaintézetei rendesen kicserélendik egymás között a kölcsönös átmenő forgalomban előforduló levél- és kocsipostai küldemé­nyeket Az igazgatások kölcsönösen kötelezik magukat arra,hogy az átvett levél- és kocsipostai küldemények lehető gyors szállításáról fognak gondoskodni. Különösen a levélpostai küldemények szállítására mindenkor a kínálkozó leggyorsabb­at fog választatni. Gondoskodni fognak a szerződő felek arról, hogy a postaigazgatá­sok számára a vasutak­, gőzhajók és ezekhez hasonló szállítási eszközök­nek a postaküldemények szállítására való akadálytalan használata lehető­leg biztosítva legyen. Arra nézve, mely postaintézetek és vasúti mozgó postahivatalok között tartassanak fenn a küldemények rendes kicserélése tekintetéből köz­vetlen levél- és kocsipostai csomagváltások, a szerződő felek postaigazga­tásai a változó szükséghez képest esetenként fognak megegyezni. Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Böhmen n. s. w. und Apostolischer König von Ungarn, und Seine Majestät der Deutsche Kaiser, von dem Wunsche geleitet, die postalischen Beziehungen zwischen der Oesterreichisch Ungarischen Monarchie und Deutschland, in Hinblick auf die eingetretenen vei änderten Verhältnisse neu zu regeln, haben den Ab­schluss eines Postvertrages beschlossen, und für diesen Zweck zu ihren Bevollmächtigten ernannt; Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Böhmen u. s. w. und Apostolischer König von Ungarn: Allerhöchstihren Ministerialrath im k. k. österr. Handelsministe­rium Franz Pilhal und Allerhöchstihren Ministerialrath im königl. ungarischen Ministe­rium für Ackerbau, Industrie und Handel dr. Edmund v. Ary, und Seine Majestät der Deutsche Kaiser: Allerhöchstihren General Postdircctor Heinrich Stephan, Allerhöchstihren Geheim Posfrath Wilhelm Günther, den königl. Bayerischen Generaldirections-Assessor Jakob Zim­mermann, den königlich Wlirttembergiscken Postdirections-Vorstand, Direc­­tor August Hofacker, welche auf Giund ihrer Vollmachten sich über die nachstehenden Artikel geeinigt haben. I. Gründsaetzliche Bestimmcnoen. Art. 1. Anwendbarkeit des Vertrages. Die Festsetzungen des gegenwärtigen Vertrages erstrecken sich: a) auf die Briefpost- und Fahrpostsendungen, welche dem Ver­kehr Deutschlands und der Oesterreichisch-Ungarischeu Monarchie unter einander angehören: Wechselverkehr; h) auf die Briefpost- und Fahrpostsendungen, welche im Verkehr Deutschlands und der Oesterreichiscb-Ungarischen Monarchie mit fremden Staaten, oder fremder Staaten unter sich Vorkommen, insofern bei diesem Verkehr die Gebiete beider vertragschliessenden Theile berührt werden: Durchgangsverkehr. Die Bestimmungen über den inneren Briefpost- und Fahrpostver­kehr bleiben jedem der vertragschliessenden Theile überlassen. Art. 2. Austausch der Postsachen. Zwischen den Postverwaltungen der vertragschliessenden Theile soll ein geregelter Austausch der im Wechselverkehr wie im Durchgangs­verkehr vorkommenden Briefpost- und Fahrpostsendungen stattfinden. Die Verwaltungen machen sich gegenseitig verbindlich, für mög­lichst schleunige Beförderung der ihnen zugeführten Briefpost- und Fahr­postsendungen Sorge zu tragen. Insbesondere sollen für Beförderung der Briefpostsendungen jederzeit die schnellsten sich darbieten Jen Routen be­nützt werden. Die vertragschliessenden Theile werden dafür Sorge tragen, dass den Postverwaltungen die ungehinderte Benutzung der Eisenbahnen, Dampfschiffe und ähnlicher Transportmittel überall für die Beförderung der Postsendungen tlmnlichst gesichert werde. Zwischen welchen Po.stanstalten und Eisenbahn-Postbureaus di recte Brief- oder Fahrkavtenschlüsse behufs des geregelten Austausch » der Sendungen zu unterhalten sind, bleibt der nach Massgabe des verän­derlichen Bedürfnisses zu treffenden jedesmaligen Verständigung der Postverwaltungen Vorbehalten. (Folytatjuk.)

Next