Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1873. február (7. évfolyam, 26-49. szám)

1873-02-01 / 26. szám értesítője

1873. 26. szám. Február "hó 1. A BUDA­PESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE. gwatfigaa. ...u.xfi72SE*tia»a 1816 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 7727. Török Jánosnak özv. Kris­­tyáfy Keresztury Lászlóné és gyermekei elleni végrehajt­ási ügyé­ben 1211/1872. sz. a. kelt árve­rési végzésnél fogva 7971 ft 98­/1 kr téke, ennek 1856. évi nov. 1. járó 6% kamatja, 28 ft 75 kr per 19 ft 83 kr végrehajtási, 53 frt 88 kr becslési és 25 ft 22 kr ár­verési kérelmezési költség iránt a Gyorok községi 326. sz. tekvben A. + 1—6. alatt felvett és tartozékai­­val 4763 ftra becsült szőlőből és présházból álló ingatlanságra, to­vábbá a­ Muszkán fekvő 206. sz. tekvben A 1. alatt felvett és tartozékaival 4332 ftra becsült szőlőből és építményekből álló in­gatlanságra nézve a végrehajtási árverés következőleg megállapí­tott árverési feltételek mellett fog megejtetni: 1. Az árverés az aradi kir. tv­­szék tkvi irodájában lesz megtar­tandó és a kikiáltási árt 4753 ftban, illetve 4332 ftban megálla­pított becsár fogja képezni. 2. Ezen árverésen az­­ árvere­­lendő ingatlan­­­ecsáron alul is el fog adatni. 3. Az árverelek kötelesek a becs­érték 10®/o át az árverelő biró ke­zeihez készpénzben bánatbér fejé­ben letenni, mely feltételek alól azonban végrehajtató felmentetik, ki a vételárból is csak a jelzálo­gos követelését megelőző tét­­ek fedezetére szükséges készletet le­tenni köteles. 4. Végrehajtatón kivül a legtöb­bet igérő vevő köteles a bánatbér betudása mellett a vételár egy h­rmadát azonnal az árverelő bí­ró kezeihez, a 2-ik harmadrészt a leütés utáni három hó, és a 3-ik harmadrészt hat hó alatt és pedig az árverés napjától számítva 6% kama mellett Aradon a kötszéknél le­fizetni, ellen esetben vevő kárára ás veszélyére kitűzendő csupán egy újabb árverésen az ingatlanság az előbbi vételáron alul is a legtöb­bet ígérőnek el fog adatni. 5 . Vevő a vételár első részleté­nek lefizetése után a megvett in­­gatlanságnak azonnal tettleges bir­tokába lép s azon naptól kezdve tehát az azután eső közterheket is viseli, de annak tulajdonát csak a vételár teljes lefizetése után a tkvi átírás áttal fogja nyerni. 6. A birtokátruházási illetéket egyedül vevő tartozik viselni. Ezen árverésre határnapul 1873. évi mart. 8. napjának d. e. 9 órá­ja kitüzetik. Ezzel egyszersmind azon jelzálo­gos hitelezők, kik nem ezen tkvi hatóság székhelyén vagy annak kö­zelében laknak, felhivatnak, hogy a prts 433. § képest itt helyben meg­bízottat rendeljenek s annak nevét az eladásig jelentsék be ; egyúttal mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, felszólit­­tatn­ak, miként a prrts 466. §-a értelmében igénykeresetüket tervszabta határidő alatt nyújt­sák be. Kelt az aradi tszéknek mint tk­­-­vi hatóságnak 1872. dec. 31. tar­tott üléséből. 1812 3­­1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY­ 4806. A s-szent-györgyi királyi tszék, mint dologi bíróság részéről közhírré tétetik, miszerint közép­­ajtai Bocz János végrehajtatának 120 ft alapkövetelése és járulékai kielégítése végett ürmösi Maurer Károlytól mint végrehajtást szen­vedőtől lefoglalt, Ürmös községben 19. hsz. a. a. jelzett s illetőleg 5., 6., 7., 8. és 9. hrsz. a. cikkvezett, 4000 frt becsült épületes bereské­nek végrehajtás útjáni elárvere­­e­zése elrendeltetvén, annak fogana­tosítására első határidőül 1873-ik február 26. napjának, esetleg 1873. mártius 26. napjának mindenkor d. e. 10 órája Ürmös közönsége házánál azon megjegyzéssel tűze­tik ki, hogy az első árverés ha­táridején a fenn körülírt ingatlan javak csak a becsáron, vagy azon felül, a második árverezés határ­­napján azonban a becsáron alól is el fognának adatni. Árverezni szándékozók kötelesek a becsár 10%-át bánatpénzül előr­e letenni, a további árverési feltéte­­­lek ezen kir.­tszék végrehajtó biz­­­tosánál előre is betekinthetők, s illetőleg azok az árverést megel­ő­­zőleg is a kitűzött árverési nap­o­­kon végrehajtó biztos úr által elő fognak tartatni Végül felszólíttatnak azon jelzá­logos hitelezők, kik nem e törvény­szék székhelyén, vagy ennek kö­zelében laknak, hogy a vételár-fel­osztás alkalmával leendő képvi­­seltetésük végett e törvényszék székhelyén megbízottat rendeljenek és annak nevét s lakását az eladás­ig jelentsék be, mert ellenkező esetben hivatalból kinevezett gond­nok által fognak képviseltetni; egyszersmind felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulaj­doni, vagy más igényt érvényesít­­hetni vélnek, hogy igénykeresetü­ket e hirdetménynek a hivatalos lapban közzétételének utolsó nap­jától számítandó 15 nap alatt, ha külön értesítést nem t­ettek is, e törvényszék telekkönyvi osztályá­nál nyújtsák be, mivel különben igényük a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasittatni. A s­ szent-györgyi kir. tszéknek 1872. évi augustus 28-án tartott üléséből. 1811 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 7090. A pozsonyi kir. e. f. tör­vényszék 1872. november­­4-én 5 2724. sz. alatt kelt végzése folytán örökhagyó Mandl Sarolta hagyatékához tartozó a Pozsony városi 2531. telekjegyzőkönyv­ben vezetett o. é. 1800 fára becsült terézvárosi 157. számú ház első részének árverése elrendeltetvén , ennek mindenkor délutáni 3 órakor a kebelbeli telekkönyvi hivatalban leendő m­egtartására első határ­napul 1873. évi márczius hó 4., második határnapul pedig 1873. ápril­­ise akként tűzetett ki, hogy az első árverésnek eredménytelen­sége esetében a fenti ingatlanság a második határnapon becsáron alul is eladható, bánatpénz fejében pedig a beceárnak tized ré­sze leteendő. A többi feltételek és tudnivalók ezen bíróságnál betekinthetők és az árverés alkalmával előterjesz­tetni és felolvastatni fognak. Egyúttal az elárverezendő ingatlanra igényt tartó felekhez intéztetik a p. r. t. 466 § értelmé­ben és következményeinek terhe alatt e felhívás jogaik érvényesí­tése végett. Kelt Pozsonyban, a kir. törvény­szék telekkönyvi osztályának 1872. évi dec. 11-ik napján tar­tott üléséből. 1905 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 176. A rimaszombati királyi tszék mint tkkvi hatóság részéről közhírré tétetik, miszerint Gubcsó György lipiczi lakos felperesnek 111 frt 50 kv tőkekövetelés­t jár. végett Bendo Hodján Mária és Bendo Stefancsok Dorottya hrussói lakosok alpereseknek tu­lajdonához tartozó és a hrussói 60. sz. tikvben foglalt, 580 írtra becsült birtoknak végrehajtási elár­verezése elrendeltetvén, annak meg­tartására 1878. évi február 20-án d. e. órája Hrussón kitüzetik, azon kijelentéssel, hogy minden venni szándékozó köteles az árverésnek megkezdése előtt a becsárnak 10% készpénzben bá­natpénzül letenni, s hogy azon bir­tok ezen második árverési határ­napon a becsáron alól is eladatik. Egyszersmind pedig a jelzálo­gos hitelezők, kik nem ezen telek­könyvi hatóság székhelyén vagy annak közelében laknak, felszólít­tatnak , hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetések végett ezen hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek és annak nevét és lakását az eladásig je­lentsék be, mert ellenkező eset­ben a részükre hivatalból kineve­zett gondnok által fognak képvi­seltetni. Végül a prt. 433. és 466. §-hoz képest felhivatnak mindazok, kik a fent körülírt javak iránt tu­lajdoni, vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy igénykeresetei­ket e hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt ezen telekkönyvi hatóságnál nyújtsák be, különben azok a vég­rehajtási árverés foganatosítását nem gátolván, igénylők egyedül a vételár fölöslegére fognak uta­síttatni. Az árverezési feltételek, valamint a becslés is ezen hatóságnál a hiva­talos órák alatt megtekinthetők. Rimaszombat, 1873. évi jan. hó 24. Kir. tszék mint tkkrvi hatóság. * 1 2 3 4 * 6 1906 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3988. A nagy-kikindai e. f. kir. tvszék telekkönyvi osztálya ré­széről ezennel közhírré tétetik, hogy a torontálmegyei árvaszék­nek 1872. évi mártius hó 27-én 485. és 1872. évi július hó 30. 1950. sz. megkeresése folytán a b-komlói 272-ik tikönyvi szám a­ felvett néhai, Zadorf János és kiskorú Zadorf Anna tulajdonához tartozó 287. összeirási Sz. ház, és beltelekből álló és 700 ftra felbe­csült birtoknak elárvereztetése el­rendeltetett, és annak B-Komlós község házában leendő megtartására 1873. febr. 28. szükség esetében 1873. márt. hó 28. napjának reg­geli 10 órája határnapul tűzetett ki, mely árverésnek következő fel­tételei alapittatnak meg : 1. ) Mindenik árverese tartozik előlegesen 10­­, bánatpénzt a vég­rehajtó bírónál letenni. 2. ) A kikiáltandó ár az eladan­dó vagyonnak bocsára. 3. ) A vevő a megvett ingatlan­nak birtokába és élvezetébe azon­nal lép, egyszersmind a közterhe­­ket is magára vállalja, a tulaj­donjogot azonban csakis a vétel­ár teljes lefizetése után nyeri meg. 4. ) A vevő fizeti az árverési és egyéb azután előforduló költsé­geket. 6.) A birtok vevője tartozik a vételár fele részét, melybe a letett bánatpénz beszámítandó, a végre­hajtó bírónak azonnal, a másik felét pedig az árverés után 3 hóra 6% kamattal együtt birói letéti pénztárba lefizetni, különben a fekvőség bármelyik érdekelt fél kérelmére a vevő kárára és­­ költségére új árverésnek kitétetni,­­ és az első árveréskor bár becsáron alól is eladatni fog. 6. A vételár teljes lefizetéséig köteles vevő a házat tűzkár ellen biztosítani. Egyúttal felhivatnak azon jel­zálogos hitelezők, kik a halasi kirá­­bíróság székhelyén kívül laknak, hogy a vételár felosztása alkal­mával leendő képviseltetésük vé­gett megbízottat rendeljenek, en­nek nevét és lakását az eladásig jelentsék be, mert ellen esetben a hivatalból kinevezendő gondnok által fognak képviseltetni. Végül felhívatnak mindaek, kik a lefoglalt javak iránt tu­lajdoni, vagy más igényt érvénye­síthetni vélnek, hogy igénykeresen tűket e hirdetménynek 3-ik közlé­sétől számítandó 15 nap alatt, ha külön értesítést nem vettek is,­­ törvényszék telekkönyvi osztályá­nál nyújtsák be, mivel különben igényük a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár eleslegére fognak utasittatni. Kelt a n. kikindai e. f. kir. tvszék tikkvi osztályának N.-Ki­­kindán, 1872. évi September hó 28. tartott üléséből. 1961 3­1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 378. A nagy­ károlyi kir. telek­könyvi törvényszék részéről ezen­nel közhírré tétetik, mikép a vég­rehajtási árverezés a m. földhitel intézet mint felperes ré­sére, ennek 204 forintnyi és 75 kvnyi köve­telése, s a törvényes járulékok erejéig gr. Vay Józsefné Gyürky Alexandra alperes ellen, ennek a Dengeleg községi 37. sz. te­lekjegyzőkönyvben A. I. II. III. és­­1­­1. alatt nevére bejegyzett birtokaira,melyek belsőségek s azon­­ lévő gazdasági épületek és külső­ségek­ tartozékaiból állanak, elren-­­­deltetett. Kikiáltási ár összesen 12122 frt­ leend,venni szándékozók 1232 ft 20­­ kr bánatpénzt az árverezésre ki-; küldött végrehajtó birónál kész-1 pénzben letenni tartoznak; ár-­­­verezési határidőül az 1873. mart. hó 10-dike és szükség esetében 1873. april 15-ikének d. e. 9 órája a helyszínére kitüzetik. Melyre venni szándékozók oly kijelentés mellett hivatnak meg, hogy az árverezési feltételeket, eset­leg azok módosításait ezen törvény­széknél és Falusy Mihály végre­hajtónál bármikor megtekinthetik, s hogy a kérdéses birtok az első árverés alkalmával a becsértéken vagy azon felül a 2-dik árverezési határnapon a legtöbbet ígérőre a becsáron alól is le fog üttetni. Egyúttal a jelzálogos hitelezők felszólíttatnak, hogy a vételár fel­osztása alkalmával leendő képvi­­seltetésü­k végett helyben szé­kelő megbízottat rendeljenek, és annak nevét s lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a hivatalból kinevezett gondnok ál­tal fognak képviseltetni. Felhivatnak mindazok kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogot érvényesíthetni vélnek, hogy igény­­keresetüket a perrend. 466. §. ér­telmében e herdetvény közzététe­lének utolsó napjától számítandó 16 nap alatt, habár külön értesí­tést nem vettek is, ezen telekkönyv­i hatóságnál nyújtsák be, különben azok az árverés folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feles­legére fognak utasittatni. Kelt N.-Károlyban, a kir. tv­­széktől, 1873. jan. hó 21. 1962 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3978. A nagy-károlyi kir. telek­könyvi törvényszék részéről ezen­nel közhirré tétetik, mikép a vég­rehajtási árverezés Rosenfeld Adolf szathmári lakos felperes részére, ennek 50 frt­o­ki követelése, s a törvényes járulékok erejéig id. Buna István ököritói lakos al­peres ellen, ennek az Ököritó köz­ségi 6-dik számú telekjegyzékv­­ben A. I. alatt álló birtoknak öt illető fele részére, mely beltelek­­ből a rajta levő épületekkel, és egy puszta telekből, valamint külső földekből és tartozékaiból áll, el­rendeltetett. Kikiáltási ár­a összesen 1495 frt leend, venni szándékozók 149 forint 50 ki bánatpénzt az árve­rezési bírónál készpénzben letenni tartoznak; árverési határidőül az 1873. évi mart­us hó 4. és szükség esetén 1873. évi április hó 4-dik napjainak d. e. 9 órája a helyszí­nére kitüzetik. Melyre venni szándékozók oly kijelentés mellett hivatnak meg, hogy az árverezési feltéteket, eset­leg azok módosításait ezen tv­­széknél bármikor megtekinthetik. A kérdéses birtokok, a mennyiben az első árverés al­kalmával a becsértéken, vagy azon felül el nem adathatnának, a második árverésen a legtöbbet ígé­rőre azon alul is le fognak üttetni. Egyszersmind a fentnevezett te­lekkönyvi tulajdonos és adósnak nem ezen telekkönyvi hatóság székhelyén lakó jelzálogos hitele­zői felszólíttatnak, hogy a vétel­ár felosztása alkalmával leendő képviseltetésük végett ezen te­lekkönyvi hatóság székhelyén meg­bízottat rendeljenek, s annak nevét az eladásig jelentsék be, mert ellenkező esetben hivatalból kine­vezett ügygondnok által fognak képviseltetni. Végre mindazok, kik a lefog­lalt javak iránt tulajdoni, vagy más igényt, avagy elsőbbségi jo­gokat érvényesíthetni vélnek,igény­keresetüket e hirdetmény közzété­telének ut­lsó napjától számítan­dó 15 nap alatt, habár külön ér­tesítést nem vettek is, ezen telek­könyvi hatóságnál nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folya­mát nem gátolván,, egyedül a vé­telár fölöslegére fognak utasíttatni. Kelt Nagy-Károlyban, 1872. december hó 24. napján. 1919 3­1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 89. A dévai kir. tszék közhirré teszi, miszerint Stengel Dánielnek m. solyomosi Keresztes Kálmán ellen 1872. február 27. 539. sz. a. elrendelt és a Budapesti Közlöny 138., 139. és 140. számaiban közze, tett árverezés foganatosítására újabb határnapul 1873. mártius 6. d­­e 10 óra M.-Sólymos község­házánál lett kitűzve, melyen a vég­rehajtás alá vett fekvők a becsá­ron alól is eladatni fognak. A dévai kir. e. f. törvényszék­nek 1873. évi január 21. tartott üléséből. 1908 3.1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 122. A. m. k. kincstárnak Metz­­ner Mária, Ribiczey Fereniczné el­len 3150 ft s jár. iránti követelé­­sének behajtása végett lefolytatott végrehajtási ügyében 1873. január 23 122. sz. a. kelt végzésnél fogva a ribiczei 13. sz. tkben AI. 1­8­86. sz. a. vég­ehajtást szenvedő Mecz­­ner Mária, Ribiczey Ferenczné tu­lajdonául bejegyzett s 14224 írtra becsült ingatlan vagyon Ribiczén a községházánál 1873. február 22. d. e. 10 órakor mint már kitűzött második határnapon a kikiáltási árként elfogadott becsár 10%-nak letétele mellett bírói árverésen a legtöbbet ígérő vevőre becsáron alól is le fog üttetni. Az árverési feltételek alólirt tlkai hatóságnál megtekinthetők. Miről venni szándékozók, úgy nem különben az összes érdekelt telek, vonatkozással az 1872. sept. 7. 672. sz. a. kelt s a hivatalos ért­eitő 268, 269. és 270. számú 1872. számaiban közzétett hirdet­ményre, ezennel értesittetnek. Kelt Körösbányán, a kir. tszék­­nél mint tkkvi hatóságnál 1873-ik január 23.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék