Budapesti Közlöny Melléklapja, 1873. február (7. évfolyam, 5-8. szám)

1873-02-02 / 05. számú melléklap

1873. Buda-Pest 5-dik szám. Vasárnap, február 2. A BUDAPESTI KÖZLÖNY MELL­ÉK LAPJA. MEGJELENIK HETENKÉNT EjtilVetébi mák: Egész évre......................................................................2 frt 40 kr. egyes szám ÁL* a egyszer. Fél évre......................................................................1 frt 20 kr. 5 kr. Negyed évre......................................................................... 60 kr. Az állandó pénzügyi bizottság jelentése a hitel- és pénztárműveleti kiadások és be­vételek 1873-ik évi előirányzata tárgyában. (Folytatás és vége.) I. FEJEZET. Közös függő adósság kezelési költségei 129.600 írt. A bizottság tételenkint átvizsgálván ezen költségeket, azokat öszhangzóknak s min­den tételre nézve egyezőknek találta a kö­zös államadósság ellenőrzésére kiküldött or­szágos bizottság jelentésében bemutatott költségvetéssel; a bizottság tehát megszava­zásra ajánlja az előirányzott 129.600 frtot. Ezen összeget azonban, mint az állam rendes szükségletét képező ösz­­szeget, a rendes kiadások közé indítványozza áthelyeztetni. II. FEJEZET. Földtehermentesítési adósság és örökváltságok. A bizottság a földtehermentesítési adós­ság előirányzatát részleteiben átvizsgálta és azt az előirányzat szerint megszavazásra ajánlja : a kiadások : kamat........................... 13.468,281 frt törlesztés..................... 3.508,366 „ tőkebeli kiegyenlítések 114,000 „ többi kiadások, kezelési költségek és előlegek ka­matai ..................................... 259,983 „ a bevételek .... 17.350,630 „ az egyenes adók 9, il­letőleg 30% . . . . 16.900,630 „ késedelmi kamat . . . 450,000 „ 17.350,630 „ A földtehermentesítési adósság államköl­csön , annak kamatait az állam fizeti és az illető törvények rendelete szerint fedezete az egyenes adók 9° 10 és 30°0-ából áll. Ezen összegeket a bizottság a rendes előirányzatba véleményezi áthelyeztetni olyképen, hogy ezen előirányzatnak főösz­­szegei, mint a részletes költségeknek ered­ményei és következései, a rendes szükség­let illető helyén, mint az államadósság egyik részének kamatai és törlesztése fog­laljanak helyet, a bevételek közé viszont vetessék fel az egyenes adók földtehermen­tesitési járuléka és pedig a földadónál az erdélyi részeken kívül az 1868. XXXI. t. sz. értelmében számított 9 ° 10 és az erdé­lyi részekben a törvény által meghatározott 7122 °10-nak megjelölésével. A földtehermen­tesitési adósság egész részletes előirányza­ta ezután is elő lesz terjesztendő a ministé­­rium által mint a rendes szükséglet (állam­­adósság fejezete) egyik czimének részlete­zése ; sőt a mint a pénzügyminister a tár­gyalások folyama alatt közölte a bizottság­gal azon előlegek kimutatását, melyekkel a magyarországi, erdélyi és horvát-szla­­vónországi földtehermentesítési alap az ál­lampénztárnak tartozik, ezen előlegek ki­mutatása is jövőre a bizottság véleménye szerint fel lesz veendő a költségvetés füg­gelékébe. A bizottság kijelenti egyébiránt, hogy a földtehermentesítés előirányzatának a költ­ségvetés rendes előirányzatába leendő át­helyezése által korántsem akarja ezen adós­ságnak alapszerű kezelését megszüntetni, sőt inkább már azon különböző előlegek­nél fogva, melyekkel ez alap az állampénz­tárnak tartozik az erdélyi és horvát-szla­­vón földtehermentesítési kötvényekre elő­­­legezett kamatok fejében, a földtehermen­tesítési adósságnak alapszerű kezelését a bizottság szükségesnek tartja és azt to­vább is fentartani kívánja. Az alapszerű kezelést egyébiránt a költ­ségvetés ezen alakjának megváltoztatása nem érinti, mert a földtehermentesítés elő­irányzata a rendes kiadások között ezután is külön lesz kitüntetve a költségvetésben, valamint elkülönítve lesz felvéve az egye­nes adók földtehermentesítési járuléka is, mint ezen adósságnak fedezete. Mint a pénzügyminiszer költségvetésé­ről szóló jelentésében előadatott, a földte­hermentesítési pótlék nem lévén a költség­­vetésben helyesen kiszámítva, az előirány­zott 16.900,630 frt, helyesebben 17.179,423 forint s a bevételek összege 17.629,423 írttal lesz felveendő. Ezzel kapcsolatban a kiadásoknál is a visszafizetendő előlegek összege 67,739 frt helyett 346,532 írttal s a főösszeg 17.626,423 írttal veendő fel. Azon előlegek, melyekkel a földteher­mentesitési alapok az államkincstárnak tar­toznak, igy állanak : Magyar: 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 7.227,060. 9.162,124 6.601,428. 2.722,556. CSelekvő 416,897. Erdélyi: 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 8.254,677. 10.203,989. 11.917,300. 13.576,744. 16.071,845. Együtt: 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 15.481,738. 19.366,113. 18.518,729. 16.299,500. 15.654,947 Horvát-Szlavon: 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 3.707,216. 3.650,442. 3.846,198. 3.858,504. Összesen: 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 15.481,738. 23.073,329. 22.169,171. 20.145,698. 19.513,501. A földtehermentesités és örökváltságok adósságának tőkeálladéka az 1871. évi zár­számadások szerint igy állott: 251.712,268 frt. Ezen összeg a törlesztések daczára egyébiránt az erdélyi részekben történt és még folyamatban levő újabb utalványozá­sok folytán néhány évig inkább nő még mint fogy. III. FEJEZET. Szőlődézsma-váltsági alap. Kiadás........................... 2.831,682 frt bevétel........................... 2.831,682 „ Ezen alapnak természeténél fogva a hi­telműveletek között kell maradnia a bizott­ság nézete szerint, mert az egyenes állam­­adósságot nem is képez. Az állam az 1868. XXIX.­­czikk értelmében csak a megvál­tás közvetítését és a hitelezők iránt a jót­állást fogadván el, nemcsak alapszerűleg kezelendő, hanem az állam egyéb rendes előirányzatába sem olvasztható be. A bi­zottság kimutatást kért a miniszertől ezen alapnak mai állapotáról. A szőllődézsma-váltsági kötvények egész álladékát a még folyamatban lévő utalvá­nyozások miatt meghatározni még ma nem lehetséges; 1873-ra 20.000.000 körül van az felvéve. A szőlődézsma-váltsági alapra 1872-dik évi september hó végéig eszközölt előírá­sok és lerovások igy állanak: Előírása a tartozásnak. Lerovás. Előleg az ál­lamkincstárból. 1869—1870 végéig 1.186,392 34,945 363,059 1871-re 2.411,630 640,261 714456 1872. sept. végéig 2.696,401 1.711,528 601,318 6.305,424 2.386,725 1.678,834 az államkincstárnak azóta megtéríttetett 788,146 Marad . . 6.305,424 2.386,725 890,687 lerovás . 2.386,725 Tényleges köve­telés van . . . 3.918,698. Előírásnál: 5°10 kamat 3.440,890 22/* törlesztés 1.970,445 2/4 kezelés 394,089 6.305,424 E kimutatásból kitűnik, hogy az állam f. évi october hó elejéig 890,000 frt előre-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék