Budapesti Közlöny, 1873. március (7. évfolyam, 50-74. szám)

1873-03-01 / 50. szám

Budapest, 1873. 50. szám Szombat, martiu­s 1. DAPEST l JbKÖZLÖNY. lí I T .1 T A L O S 1/ A P. jc*mrs«7.TÓ8&o : Pesten , hatraini-níc*.'. IO-ik­ szám 1. emelet. 'Crux'.­Hm.T&i, . Pesten, baritok - tere 7. ?*. a. földszint. *!RaT°y. n.­!Ti ktUdstack vis«*a. I Wmnnk­t­­! r» ’ov«»fei ?fa.k r*Dríw !f*rol Moinkt­ 5l ío­£l%c ~íi rv fi Előptz^tAsi Árak : A „Budapesti Közlöny* meléklapjára külön , postán vagy hatkor hordva: Égés* évre. • • 2 frt 40 Sir. Félévre . • . 1 s 20 „ N-t^edévre . . — . 40 , A rHivat. Értesítő* egyes sxkmt főlap nélkül 10 kr., azzal együtt 20 kr. NaticnkAnd postai «átküldései vagy helyben házhoa hordva a mail éklapp­al együtt: Égés* évre . • • * * 12 írt. Félévre .•••*• 6 , Negyedévre .... 3 -A hivatalosanértesitl(;-be Iktatandó hirdetések dijai a hirdetm­enynyel együtt előlegen«» 'o«küldea*Jok, még pedig: 100 eaóig egyesen hirdetés­ért 1 frt, és 30 kr. & bélyegért, 100— 300-ig 3 frt, 1­00— 300-ig 3 frt így MvAbb xninden 100 esőért 1 frttal több. A hivatalos hirdetést igazoló íffye® lap Ara 10 kr.___ 11_13^".; Hivatalos Hirdetésük: lyiagánhirdetések; Egyhasábos petit sor egyszeri hirdetésért 19 kr., kétszeri 16 kr. és többszöri hirdetésért 13 ki© minden, beiktatásnál. A bélyeg­­dij külön minden beiktatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. A császári és Apostoli királyi Felsége f. évi február 8-án kelt legf. elhatározásával legke­gyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy dr. Grósz Lajos közegészségügyi tanácsos a török cs. Medjidie-rend 4-ik oszt. jelvényét, Szelestey Géza budai lakos a pápai szt Gergely-rend lovag­keresztjét és Szubolics Antal királyi tanácsos a szász-ernői herczegi házirend 1-ső oszt. lovagke­resztjét elfogadhassák és viselhessék. Ö cs. és Apostoli kir. Felsége legkegyelme­sebben méltóztatott : b. Litzelhofen Ede, vezérőrnagyot, az 1. gy. dandár parancsnokát a XIV. gy. hadosztálynál, a XIII. gy. hadosztály parancsnokává, annak egy­előre jelen rangjában meghagyása mellett kine­vezni (1873. febr. 19-től kelt legf­­elirat.) instädteni nemes Szonklár Károly ezredesnek, a hadseregi létszámban, a bécs-újhelyi kát. akadé­mia létszámától, a felülvizsgálat eredménye sze­rint, mint egész rokkantnak szabályszerüleg a végleges nyugalmi létszámba átvételét elrendelni,­­ annak ez alkalommal a vezér­őrnagyi rangot ad honores díjmentesen adományozni (1873. febr. 22-től kelt legf. elirat.); mehrenthali nemes Creschka József ezredesnek és gráczi katonai építési igazgatónak, Langer Rajmund alezredessel, és lembergi kát. építési igazgatóval mindkettőnek a katonai építés igaz­gatási tiszti karnál, jelenlegi szolgálati állomásaik tekintetében kölcsönös helycserélését (1873. febr. 8-tól kelt legf. elhat.) Pichall Károly ezredesnek a hadmérnöktörzs­nél, és hadmérnökségi főnöknek a XVIII. gy. hadosztály és zárai katonai parancsnokságnál, a felülvizsgálat eredménye szerint, mint fél rokkant­nak a szabálys­erű­ nyugalmi létszámba átvételét, (1873. febr. 21-től kelt legf. elhat.) és nemes Quertet Caesar ezredesnek a kát. épités-kezelési tiszti karnál, és prágai kát. építési igazgatónak, a felülvizsgálat eredménye szerint, mint egész rokkantnak a végleges nyugalmi létszámba átvé­telét elrendelni (1873. febr. 15-töl kelt legf. elhat.); b. Piers Sándor alezredest s táborkari tisztet, szám fölött a 18. sz. Constantin orosz nbg. gy.e.­­nél, eddigi főkamarási szolgálati alkalmazásától János toskánai frig ur­a cs. és k. fenségeinél, saját kérelmére, egészségi tekintetekből fölmenteni (1873. febr. 18-tól kelt legf. elhat.); továbbá elr­endelni, a felülvizsgálatnál jelenleg szolgálatra nem al­kalmas gyanánt osztályozott Petrides Ferdinánd alezredesnek, a 9. sz. gr. Bylandt tüzér e.-nél, egy év tartamára az ápolási illetékkel szabadságoltak viszonyába áthelyezését* (1873. febr. 23 tól kelt legf. elhat.); gr. Üxküll-Gyllenband Alfréd alezredesnek a cs. kir. honvédségnél, saját kérelmére az olasz királyi udvarnál levő cs. és k. követségnél a kat. meghatalmazott állásától való fölmentését, annak a nem tettleges cs. kir. honvédség létszámában meghagyása mellett (1873. febr. 16-tól kelt legf. elhat.) az ápolási illetékkel számfolé­ szabadságolt. Granat Antal őrnagynak a 30. sz. b. Jablonsky gy. e.-nél, m újólagos felülvizsgálat eredménye szerint, mint fél rokkantnak, egy helyi alkalma­zásra előjegyzése mellett a szabályszerű nyugalmi létszámba átvételét (1873. febr. 23-tól kelt legf.­eliat.) a felülvizsgálatnál jelenleg szolgálatra nem alkalmas gyanánt osztályozott Wlad Ferdinánd őrnagynak a 34. sz. I. Vilmos német cs. és porosz k. gy. e.nél, egy fél év tartamára az ápolási ille­tékkel szabadságoltak viszonyába áthelyezését (1873. febr. 2- től kelt legf. eliat.); és Lewinszky József őrnagy és krakkói térparancs­noknak, a felülvizsgálat eredménye szerint, mint egész rokkantnak az állandó nyug létszámba átvé­telét (1873 febr. 11-töl kelt legf. elhat.) valamint Bék Ferencz 1. oszt. századosnak, a 12 sz. gr. Haller busz. e.-nél és Szimics Ferencz l.oszt. szá­zadosnak, a lösz. b. Wezlar varasdi sorgy. e.-nél, őrnagyi helyi alkalmazásokra előjegyzését (1873 febr. 11-töl kelt legf. eliat.) továbbá : Kanz Ede­­ oszt. századosnak és knini várpa­rancsnoknak annak az állandó nyugalmi létszám­ba átvételénél az őrnagyi rangot ad honores díj­mentesen adományozni (1873. febr. 11-ről kelt legf. elhat.) gr. Oreics de Slavetich Róbert czimzetes őrnagy­nak, a nyugalmi létszámban, az engedélyt a had­seregi kötelékből való kilépésre, a polgári állam­szolgálatba átlépése alkalmával megadni (1873. febr. 11-ről kelt legf. elh.); továbbá elrendelni: Wasshuber Károly ezredes-hadbírónak és a kát. felebbviteli tvszék előadójának, az ápolási illeték­kel szabadságoltak viszonyába áthelyezését, egy év tartamára, saját kérelmére (1873 febr. 18-tól kelt legf­­eb­ ) ; valamint Holzkey Ede, rendes tanárnak a fensőbb had­mérnöki tanfolyamnál, kitű­nő és különösen a ta­nári szakban ér­demes működésének elismeréséül a Ferencz-József-rend lovagkeresztjét (1873. febr.­ 20-tól kelt legf­­eb­.); dr. Chiveszek Ferencznek, az electro-therrapia rendkívüli tanárának s a gyakorlati orvostan he­lyettes tanárának az orvos sebészi József akadé­miánál, s I. osztályú ezredorvosnak, a különös orvosi pathologia és therapia rendkívüli tanárá­nak czimét adományozni. (1873. febr. 18-tól kelt legf.­eliat.); továbbá kinevezni: tartalékfőorvosokká, a következő tartalék-segéd-orvosokat: dr. sternfeldi lovag Kriegelstein Ottmárt, a prá­gai 11. sz. helyőrségi kórház tartaléklétszámától, a 36. sz. gr. Degenfeld gy. e. tartaléklétszámába beosztással; és dr. Stein Richardot, jelen beosztásában megha­gyással, a prágai 11. számú helyőrségi kórháznál (1873. febr. 6-ról kelt legf. elhat.) végre adomá­nyozni. Mayerhofer Ferencz első oszt. nyugalmazott kat. pénztári igazgatónak sok évi dicséretes szol­gálatainak elismeréséül, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét. (1873. febr. 21-ről kelt legf. el­hat.) és Angebrandt József őrmesternek a 9. sz. orszá­gos csendőrparancsnokságnál a közbiztonsági szolgálatban tett érdemleges szolgálatainak elis­meréséül, az ezüst érdemkeresztet. (1873. jan. 28-tól kelt legf. elhat.) A kir. igazságügyminister Litzkay Imre 37. gyalogsorezredbeli cs. és kir. tiszthelyettest a pá­pai kir. törvényszékhez fogházfelü­gyelőnek ne­­vezte ki. Plánder József, Pernicz Antal, Steixner Nán­dor és Pluhán József veszprémi egyházmegyei papnövendékek vezetéknevüknek: az elsőnek „Perlaki*-ra, a másodiknak „Perényi*-re, a har­madiknak „ Kisfaludi“-ra, és végre a negyedik­nek „Havasi”-ra kért átváltoztatása folyó évi 7349. számú belü­gyministeriumi rendelettel meg­engedtetett. Szikirály Miklós berhidai lakos vezetéknevé­nek „Boronkai*-ra kért átváltoztatása folyó évi 7355. számú belügyministeriumi rendelettel meg­engedtetett. Az igazságügyminister körrendelete az összes e. f. kir. biróságokhoz. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister által m. évi s September hó 20-án a hivatalos lap 222. és következő számaiban közhírré tett Nemzet­közi távirászati egyezmény, mely az 1867. XVI. t. ez. II. czikke értelmében, a magyar korona orszá­gaira nézve is kötelező erővel bir, következő intéz­kedéseket tartalmaz a sürgönytitok megóvása tekintetéből. Az irattárakról. 22. czikk. A sürgönyök eredetije és másolatai, vala­mint a sürgönyszalagok, vagy más felvételek, a sürgönytitok tekintetéből szükséges elővigyázat mellett keltük napjától legalább hat hónapig meg­tartatnak. Lajstromozott sürgönyökre ezen idő tizennyolcz hóra terjesztetik ki. 73. czikk. A sürgönyök eredetije és másolatai esek a fel­adóval, vagy czimzettel, s ezekkel is csak maguk igazolása után közölhetők. A feladónak és czimzettnek joguk van fela­dott vagy kapott sürgönyeikről hiteles másolato­kat adatni ki.­­Nehogy tehát oly esetekben, a melyekben az 1868. 54. t. sz. 187. §-ához képest a társü­rgöny eredeti példányának a bíróság általi megszerzése bizonyító fél által kívántatik,a bíróság megkeresése összeütközésbe jöjjön a törvény erejével bíró nem­zetközi szerződés rendeletével, ez okból rendelem, mint következik: I. Valamely távirati sürgöny eredeti példányá­nak polgári ügyben való kiszolgáltatása végett a m. kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minis­­térium, mint a­melynél a sürgönyök eredeti példá­nyai őriztetnek, csak az esetben kereshető meg a bíróság által, ha a perben álló azon fél, a­ki az eredeti sürgönyt bizonyítékul használni akarja, annak a fentebb említett „Nemzetközi távirászati egyezmény“ 23. czikke értelmében kiállított hite­les másolatát, ám 1868. 54. t. ez. 64., illetőleg 181. §-a szerint mellékelte; vagy pedig summás eljá­rásnál ugyanazt a törvénykezési rendtartás ÉKt. és 117. §- aihoz képest felmutatta. II. A bíróság megkereséséhez a fél által felmu­tatott hiteles másolatnak egyszerű másolata csa­tolandó. III. Bűnvádi ügyekben ellenben a sürgönyök­nek úgy másolatai, mint eredetijei a fentebbi pon­tokban meghatározott korlátozás nélkül, a kir. MAI SZÁMUNKHOZ EGY KEGYED IV FŐLAP VAN MELLÉKELVE.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék