Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1873. március (7. évfolyam, 50-74. szám)

1873-03-01 / 50. szám értesítője

1878. 50. szám. Márczius hd 1. A BUDA­PESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐ,IE. 3662 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2291. A körösbányai kir. tszék mint tkvi hatóság részéről ezennel közhirré tétetik, hogy a végrehaj­tási árverés Almasián Mária vég­rehajtató javára, ennek 339 ft 80 kr­t. é. tőke és járulékai iránti követelése behajtása végett, Al­­masian Avrárm­, Almasian Juon és Almasian Petru végrehajtást szen­vedők ellen, Almasian Avrám és Almasian Juonnak biróilag lefog­lalt és 148 ftra becsült ingóságai­ra, úgymint a három végrehajtást szenvedőnek a zdrápczi 6. sz. te­­kvben A I. 1—4. 6—25. 27—86. és A 1—2. sorszám alatt ha­tározatlan arányban bejegyzett bir­tokára, mely a belsőségben lévő házak s egyéb épületekből s kert­ből, továbbá szántók, kaszálók és cserjékből áll, s összesen 2211 ftra becsültetett, elrendeltetvén, az in­góságok elárverezésére 1773. évi martius 28. napja d. e. 9 órája végrehajtást szenvedők házánál, az ingatlan vagyon elárverezésére pedig határidőül 1873. martius 28. és szükség esetében 1873. april 28. napja, mindenkor d. e. 10 órá­ja Zdrápczon a község házánál kitüzetik. Melyre venni szándékozók oly kijelentés mellett hivatnak meg, hogy az árverési feltételeket ezen tkvi hatóságnál bármikor megte­kinthetik, és hogy a becsár 10°/0 letétele mellett a kérdéses ingat­lan vagyon, a­mennyiben az első árverésen becsáron felül el nem adathatnék, a második árverésen a legtöbbet ígérő vevőre becsáron alól is le fog üttetni. Egyszersmind pedig azon jelzá­logos hitelezők, kik nem ezen te­lekkönyvi hatóság székhelyén, vagy közelében laknak, felszólíttat­­nak, hogy a vételár felosztása al­kalmával leendő képviseltetésük vé­gett e hatóság székhe­tén meg­bízottat rendeljenek s annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a hivatalból ki­nevezett gondnok által fognak kép­viseltetni. Végül a prts. 433. és 466. §-­­hoz képest felhivatnak mindazok, kik a fentebb körülírt javak iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni­ vélnek, hogy ig­énykereseteiket e hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt ezen tvkönyvi hatóságnál nyújtsák be, különben azok az árverés fo­­ganatosítását nem gátolván, egye­dül a vételár fölöslegére fognak utasittatni. Kelt Kí­rösbányán, a kir. tszék­­nél mint tkvi hatóságrál 1873.­­ jan. 25. 3577 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1612. A trencséni kir. tvszék mint tkvi hatóság részéről ezen­nel közhirré tétetik, miszerint Szu­ron Mózes végrehajtató részére osztrák értékű 3000 forint és járulékai iránt végrehajta­tott Reviczky Alfréd tulajdonához tartozó, Beczkó községi 3. sz. tjkv A 4- 1, 4—8. sor­sz. a. ugyanott 184 sz. tjkvben A -1- 1 sorsz. a. 20­67 részben és ugyanott 186. sz. tjkvben A -4- 1 sorsz. a. felerész­ben foglalt (1440) frt o. é. becsült birtoktest végrehajtási ár­verése elrendeltetvén, annak foga­natosítására első határnapul 1873. évi ápr. 21. napja, szükség eseté­ben második határnapul 1873. évi május hó 21. napja mindenkor a helyszínen reggeli 10 órakor azon megjegyzéssel tűzetik ki, miszerint a második határnapon az árverésre kitűzött ingatlan becsáron alól is elfog adatni. Minden árverező tartozik a becs­értéknek 10° a bánatpénz fejében azonnal a végrehajtó kezeibe, a többi vételárt pedig, az árverési feltételek által megállapított mó­don és időben befizetni. Azon jelzálogos hitelezők, pedig kik alólírt hatóság székhelyén nem tartózkodnak, vagy attól tá­vol vannak, felszólíttatnak, hogy képviseltetésük iránt a törvény ér­telmében gondoskodjanak, mint­hogy ellenkező esetben a részükre hivatalból rendelt gondnok Skot­­niczky Rezső helyben lakó ügy­véd által fogn­k képviseltetni. Végre a perrend. 433. és 466. §. képest felhivatnak mindazok, kik a fent kijelölt ingatlan iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogot érvényesíthetni vélnek, igénykereseteiket e hirdet­mény közzétételének utolsó nap­jától számítandó 15 nap alatt ezen kir. tervszéknél nyújtsák be, különben azok a végrehajtási ár­verés foganatosítását nem gátol­ván, igénylők egyedül a vételár fe­­leslegére fognak utasíttatn. Az árverési feltételek Studnicska Miklós bírósági végrehajtónál vagy ezen kir. törvényszéknél megtekint­hetők. Kelt Trencsénben, 1872. dec. 21. 3661 3­1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 648. A fogarasi magy. k. tszék által ezennel közhirré tétetik, mi­szerint 4767 ft 82 kt o. é. köve­telésnek 42 ft o. é. eddigi, 10 frt o. é. jelenlegi s ezután meg­növe­kedhető végrehajtási költségeknek behajtása végett végrehajtást szen­vedett Grünfeld Sámuel s nejének Grünfeld Katalinnak a fogarasi 26. sz. tkvben 1. és 3. tsz. a. felvett s 11293 ft 15 kr­t. é. összegre becsült birtokának a rajta levő épületekkel és szeszgyárral együtt a kincstár javára leendő végrehaj­tási elárverezése a mellékelt és jóváhagyott s a végrehajtónál be­tekinthető ár­ve­rzési feltételek sze­rint megengedtetik, s annak foga­­natositásával kir. végrehajtó Her­­szinyi me­­­gbizatik; árverezési ha­tárnapokat 1873. május 5. és 1873. junius 9. mindenkor d. e. 9 óra­kor ezen tikvi hatóság hivatali helyiségében tűzetvén ki. Egyúttal a jelzálogos hitelezők felszólíttatnak, hogy a vételár fel­osztása alkalmával leendő képvi­seltetésük végett helyben szé­kelő megbízottat a rendeljenek, és annak nevét s lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a hivatalból kinevezett gondnok ál­tal fognak képviseltetni. Végre felhivatnak mindazok, kik a fent leírt javak iránt bár­mely igényt avagy elsőbbségi jo­gokat érvényesíteni vélnek, hogy igénykeresetüket e hirdetmény közzétételétől számítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, alulírt tvszéknél nyújt­sák be, különben azok a végre­hajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére fog­nak utasíttatni. Végül a venni szándékozók fi­gyelmeztetnek, miszerint a végre­hajtó kezéhez 10®­, lészen az árve­rezéskor leteendő. A fogarasi kir. tszéknek mint tkkvi hatóságnak 1872. dec. 28 tartott üléséből, közhírré tétetik, hogy Polay Vil­­­­mos kérelmére 133 főnyi követelés és jár. végett Hunsdorfer Jakab és Katalin házastársaktól lefoglalt, a zsákóczi 34 számú telekjegyzőkv­­ben jegyzett, 4420 ftra becsült 7/16 urb. telekrész nyilvános árverés utján parcellánkint eladatni fog. Árverési határidőül 1873 márt. 20. esetleg ápr. hó 22. napjának d. e. 9 órája Zsákóczra kitüzetvén, venni szándékozók 10*/o bánatpénz­zel ellátva azzal hivatnak meg, hogy a részletes feltételek alólirott irodájában addig is bármikor meg­tekinthetők. Kelt Késmárkon, 1873. febr. hó 20-án. Schulcz, végr. 3656 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 110. A breznóbányai kir. járás­bíróság mint telekkönyvi ha­tóság részéről ezennel közhirré tétetik, miszerint Kuzmány Ká­­rolynak, mint kiskorú Kuzmány Flóra gyámjának f. é. 110. sz. alatti folyamodványa folytán a thuróczmegyei árvaszéknek m. é. 559. szám alatti határozata alap­ján a breznóbányai­­telekkönyv 5285 lapján 70. 11747. helysz. sz. alatt kiskorú Kuzmány Flóra ne­vére irt s 8000 írtra becsült 49. számú ház és hozzá tartozó telek­rész nyilvános elárvereztetése el­rendeltetvén, annak sz. kir. Frez­­nóbánya városában a 49. számú házban leendő megtartására ha­táridőül 1873. évi martius hó 24. napjának reggeli 10 órája kitü­zetik. Az árverési feltételek a hivata­los órákban ezen telekkönyvi ha­tóság irodájában bármikor meg­tekinthetők. Kir. járásbíróságnak mint te­lekkönyvi hatóságnak Breznóbá­­nyán 1873. évi február hó 20-án tartott üléséből. 3775 1—1 ÁRLEJTÉSI HIRDETMÉNY. A m. kir. közmunka-és közi. ministerium 15280. sz. a. jóvá hagyta a nyiresfalva ölyvös-veres­­marti k­atona-szállitó után Felső Karaszlónál a Borzsa vizén építen­dő, 20 öl hosszú, 3 öl széles, 3 sor belső czölöpü fahíd újbóli ké­szítését. A hid alatti ár mértéke a hid­­tetőtöl a víz fenekéig 5—4—3 öl mélységü. Ezen hid építésére nézve az ár­lejtés jelen évi martius hava­d-ik napján N.-Szöllősön a megyeházá­nál reggeli 10 órakor fog megtar­­tatni, mely napra s alkalomra vállalkozni akarók 600 ft bánom­­pénzzel s csupán zárt ajánlatokkal ezennel meghivatnak. Az idevonatkozó okiratok az árlejtési határnapig a megye fő-mér­nökénél bármikor megtekinthe­t­ők. N.-Szöllös, 1873. febr. 23. 3088 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 304. A székely-udvarhelyi kir. tszék mint tkvi hatóság által ezen­nel közhirré tétetik, hogy sz.-ud­­varhelyi Csép Józsefnek odavaló Tályán József ellen 40 ft tartozás s járulékai iránti ügyében ez utób­binak Sz.-Udvarhely városában a 350. sz. a. tikvben A + 1. tsz. a. előforduló, 1050 ftra becsült belső épületes laktelkének ötét illető fe­le része végrehajtási árverezés ut­ján a többet ígérőknek el fog adatni, e végre határnapul 1873. mártius 14. és apr­il 18. mindkét­szer d. e. 10 óra ezen hivatal­­ irodájában kitüzetik, miről a ven­ni szándékozók oly hozzáadással értesittetnek, hogy bánatpénzül a becsár 10% leteendő, hogy a ve­vő a vételárt készpénzben lefizet­ni köteles, s hogy ezáltal egyszer­smind a megvett birtok tulajdo­nába lép. Az árverezési feltételek iránt bővebb felvilágosítást szerezhetni előre a tkvi hivatalnál, az árverés­kor pedig a végrehajtó biztosnál. Azon jelzálogos hitelezők pedig, kik alólírt hatóság székhelyén nem tartózkodnak, vagy attól távol van­nak, felszólíttatnak, hogy képvi­­seltetéseik iránt a törvény értelmé­ben gondoskodjanak, minthogy el­lenkező esetben­ a részükre hiva­talból rendelt gondnok által fognak képviseltetni. Felhivatnak mindazok, kik a le­foglalt tárgyak iránt tulajdoni vagy más igényt, vagy elsőbbségi jogo­kat érvényesíthetni vélik, miszerint kereseteiket ezen hirdetmény köz­zétételének utolsó napjától száml­­andó 15 nap alatt, elsőbbségi be­jel­entvényüket pedig az árverés kezdetéig, habár külön értesítést nem vettek is, ezen kir.­tszékhez nyújtsák be, különben azok a vég­rehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére fog­nak utasittatni. A kir. terék mint tkvi hatóság­nak Sz.-Tid várhelyit, 1872. dec. 19. tartott üléséből. 3754 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 901. A boksáni kir. jbiróság ezennel közhirré teszi, hogy a f. évi febr. 17. 901. szám alatt kelő végzés által Nitsch János német­­boksáni szabómester ellen, Petko­­vits Mihály felperes részére 1000 ft követelés s járulékai végett el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán biróilag lefoglalt s 718 ft 40 krra becsült többféle ruhakel­mék, kész férfi öltönyök, kész fe­­hérneműek, házibútorok s egyéb eszközökből, valamint kinnlévő alperesi követelésekből álló ingó­ságok nyilvános árverés útján ela­­dandók, minek a helyszínén, vagy­is Német-Bogsánban részint alpe­res lakásán, részint pedig felperes házában lévő boltban leendő esz­közlésére határidőül 1873. martius 10. napjának d. e. 9 órája kitü­zetik, mihez venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat­nak meg, hogy az érintett ingósá­gok emez árverésen szükség eseté­ben becsáron alul is eladatni fog­nak. Bogsánban, 1873. febr. 17. 3831 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 16,281. A pesti kir. tszék mint tkkönyvi hatóság részéről ezennel közhirré tétetik, miszerint a­­ ma­gyar általános hitelbanknak, az unió gőzmalom részvény-tár­saság elleni 3600 frt és járulékai, — 4000 frt és járulékai, és 2400 frt és ennek járulékai iránt folyamat­ba tett végrehajtási ügyében, alperes az Unió gőzmalom rész­vény­társaságnak a pest-lipótvárosi váczi töltés mellett 401. 402. terv 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.21. és 403. számok alatt fekvő, össze­sen 4053* 6’ - ös területű ingat­lanára, az ezen lévő gőzmalmi épületekre és minden tartozékaira, melyik bírói becsű utján 736,127 főt 66 krra becsültettek, a végre­hajtási árverés elrendeltetvén, an­nak foganatosítására első határ­időül 1873. évi május 28. napjának — szükség esetére második ha­táridőül 1873. julius 10. napjának mindenkor délelőtti 10 órája ezen I tszéki épület (belváros Plébánia- I utcza Pórszász-féle ház) II. emeletén lévő telekhivatalba kitüzetik, és eszközlésével Szloboda János kir. tszéki bíró úr bízatott meg. Az árverési feltételek a követ­kezők: 1) Kikiáltási ár a becsár, mely bírói becsüs utján 736,127 frt 66 krban lett megállapítva, melyen alul az ingatlanság csak a má­sodik árverési határnapon fog ela­­datni. 2) Az árverezni kívánók köte­lesek az árveréshez való bocsát­­tatásuk előtt a bírói kiküldött kezeihez a becsérték 10­/c-át bá­natpénzül letenni , még­pedig vagy készpénzben, vagy árfolyam szerint számítandó osztrák-magyar állam­papírokban, vagy magyar kincstári utalványokban, vagy valamely pesti takarék­pénztár betéti köny­vecskében, vagy pedig bankintézeti pénzt­ri jegyekben. 3) A legtöbbet igérő vevő által letett bánatpénz bírói letétben tar­­tatik, és a­mennyi­ben készpénzben tétetik le, a vételár első részletébe be fog tudatni, a többi árverezők bánatpénze pedig az árverés után visszaadatik. 4) A vételár az árverési cselek­mény jogerőre emelkedésétől szá­mítandó 6°­ a kamatokkal együtt, három egyenlő részletben fizetendő, és pedig az első részlet az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 30 nap alatt ; a második részlet az első fizetési határnaptól számítandó 3 hónap alatt,­­ és a harmadik részlet pedig ugyan­csak az első fizetési határnaptól számítandó 6 hónap alatt a tekii­tszéki letéthivatalban fizetendő mit ha vevő nem teljesítene, bá­natpénzét elveszti, és az elárvere­zett ingatlanság és tartozékai az ő költségére és veszélyére újabban fognak, csak egy határidőben elár­verezte­tni. 5) Vevő az árverés jogerőre emelkedésekor lép birtokba, és ezen időponttól fogva az ingatlant érhető minden veszélyit és az azzal összekötött mindennemű adókat és terheket viselni köteles. Vevőt terhelik egyszersmind a vagyonátruházási, kincstári és községi illetékek is. 6) Vevő tulajdonjogának bekeb­­lezését csak az egész vételár és kamatjainak lefizetése után eszkö­zölheti, a tulajdonjogának elő­jegyzését azonban előbb is, de csak az árverés jogerőre emelkedése után foganatosíthatja. Egyszersmind pedig azon jelzá­logos hitelezők, kik nem ezen tlkönyvi hatóság székhelyén, vagy annak közelében laknak, felszólít­tatnak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képviseletük végett ezen hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek és annak nevét és lakhelyét az eladásig jelentsék be, mert ellenkező eset­ben a részükre hivatalból kineve­zendő gondnok dr. Néme­t József ügyvéd által fognak képviseltetni. Végre mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni, vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, igényke­resetüket e hirdetmény közzététe­lének utolsó napjától számítandó 16 nap alatt, habár külön értesí­tést nem vettek is, ezen telekköny­vi hatóságnál nyújtsák be, külön­ben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére fognak utasittatni. Kelt Budapesten, 1873. évi febr. 17-én, a pesti kir. tszék mint te­lekkönyvi hatóságnál. 3659 30 1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 35. A késmárki kir. járásbíró­ság telekkönyvi osztályának 1873. évi jan. hó 18-án 1619/872. sz. a. kelt végzése folytán ezennel

Next