Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1873. április (7. évfolyam, 75-99. szám)

1873-04-01 / 75. szám értesítője

1873. 75. szám. Április hó 1. A BUDA­PESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE. 6147 *­ 1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 18873. A pécsi királyi törvény­szék mint telekkönyvi hatóság által közhirré tétetik, hogy a mohácsi v. pénztári* 1 2 3 4 5 6, ok felperesnek 25 ft 20 kr­téke s jár. miatt al­peres Horváth Ignácz és néhai neje hagyatéki tömegétől biróilag lefoglalt, a mohácsi 396. sz. tkben felvett és 600 írtra becsült 564. be. ház és mellék-épületek a becsár kikiáltása s az alább követ­kező feltételek alatt közárveré­sen eladatni rendeltetvén, arra határnapul 1878. évi ápril hó 30. napja, és szükség esetén az árve­résnek becsáron alól is eszközlé­sére második határnapul 1873. évi május hó 80. napja mindenkor Mohácson városházánál d. e. 10 órára kitüzetik. Feltételek: 1) Az árverés kezdetével a becsár 10%, vagyis 56 ft40kr készpénz­ben bánatpénzül az árverező biró kezére leteendő, mely a vevőtől az utolsó vételári részletbe számitás mellett visszatartatván, ez tartozik a vételár t/s részét az árverés után 8 nap alatt ’/s részét az árveréstől számítandó 2 hónap, és utólsó %-át az árveréstől számítandó 4 hó alatt, mégis az utóbbi két részletet min­denkor 6% kamatokkal ezen tör­vényszéknél lefizetni. 2) A vevő az árverés után azon­nal birtokba léphet, a tulajdonjogi bekeblezés azonban akkor fog esz­közöltetni, ha vevő az árverési fel­tételeknek eleget tett; a vétel utáni kincstári illetéket a vevő a vétel­áron felül fizetni tartozik. Egyúttal felszólíttatnak az ezen telekkönyvi hatóság székhelyén vagy annak közelében nem lakó és az ismeretlen tartózkodású jel­zálogos hitelezők, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő kép­­viseltetésük végett e hatóság szék­helyén megbízottat rendeljenek és annak nevét és lakását az eladás­ig jelentsék be, mert ellenkező esetben a hivatalból kinevezendő ügygondnok által fognak képvisel­tetni. Végre mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni, vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvény­esíthetni vélnek, igény ke­resetüket e hirdetmény közzététe­lének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, habár külön értesí­tést nem vettek is, ezen telekköny­vi hatóságnál nyújtják be, külön­ben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére fognak utasíttatni. Kelt Pécsett, a királyi törvény­szék mint telekkönyvi hatóságnak 1873. évi febr. 4. tartott üléséből. 6068 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1186. A nagy-kikindai c. f. kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Szávits Lyubomirnak kérel­mére 332 frtnyi követelés és jár. végett alperes Szsnisin Milevától lefoglalt, t.-kanizsai 168. tikvnsz. a. felvett 116. é. i. sz. háznak 240 ftra becsült­­ részéből, az egész urb. külteleknek 1594 ftra becsült­­ részéből és a 2062. tsz. Szőllő­­nek 37 ftra becsült­e/s részéből álló birtoknak elárvereztetése el­rendeltetett, s annak a t.-kanizsai község házában leendő megtar­tására folyó 1873-dik évi ápri­lis hó 26-dik és szükség esetében 1878. máj. 26-ik napjának reg­geli 10 órája határnapot tűzetett ki, mely árverésnek következő fő­tételei állapíttattak meg: 1., Minden árve­relő tartozik előlegesen 10% bánatpénzt a vég­rehajtó bírónak letenni. 2. A kikiáltandó ár az eladandó vagyonnak becsára. 3. Ha az első árveréskor a becs­ár el nem éretik, a másodiknál a vagyon becsáron alól is a legtöb­bet ígérőnek odaadatni fog. 4. A vevő a megvett ingatlan­nak birtokába és élvezetébe azon­nal lép, egyszersmind a közter­heket is magára vállalja, a tulaj­donjogot azonban csak is a vétel­ár teljes lefizetése után nyeri meg 5. A vevő tartozik a vételár fele részét, melybe a letett bánat­pénz beszámítandó, a végrehajtó bírónak azonnal, fele részét az árverés napjától számítandó 3 hó múlva, 6% kamattal együtt lefizetni , különben a fekvőség bár­melyik érdekelt fél kérelmére a vevő kárára és költségére új ár­verésnek kitétetni, és az első ár­veréskor bár becsáron alól is el­adatni fog. Egyszersmind felhivatnak azon jelzálogos hitelezők, kik e­­kkoi hatóság székhelyétől távol laknak, hogy a vételár felosztása alkal­mával leendő képviseltetésük vé­gett e tvszék székhelyén megbí­zottat rendelvén, annak nevét az eladásig jelentsék be, különben a bíróságilag kinevezett ügygondnok által fognak képviseltetni. Végül mindazok, kik a fentebb javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, felhivatnak, hogy igénykere­seteiket ezen hirdetmény köz­zétételének utolsó napjától számí­tandó 15 nap alatt, habár külön ér­tesítést nem vettek is, a alulirt törvénysz­éknél benyújtsák, kü­lönben azok a végrehajtás folya­mát nem gátolván, egyedül a vé­telár feleslegére fognak utasit­tatni. Az árverés foganatosításával a t.-kanizsai királyi járásbíróság bizatik meg. A nagykikindai e. f. kir. törvény­szék telekkönyvi osztályának Nagy- Kikindán, 1873. évi márt. 14. nap­ján tartott üléséből. 6219 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 246. A beszterczebányai kir. tv­szék mint tkvi hatóság által ezen­nel közhirré tétetik, hogy Szlabey Mátyás felperesnek, Oravecz Já­nos és Oravecz Mária alperesek elleni, 200 frt tőke és járulékai iránti végrehajtási ügyében bírói­­lag lefoglalt, az alperesek nevére a podlaviczai tkv 88. lapján beke­belezett 67. számú zsellérház és a­z úrbéri telek folyó évi május 1. és ha akkor el nem adatnék, folyó évi június 3. Podlaviczán a köz­ség házában mindenkor 9 órakor reggel Kelezsényi Ferencz birósági végrehajtó által nyilvánosan árve­­reztetni fog a következő feltételek alatt: 1. A lefoglalt ház 1000 frtért s a lefoglalt­­ úrbéri telek szintén 1000 ftért fog kikiáltatni és ezen áron alól az első árverésnél el nem adatik. 2. Az árverezők kötelesek lesz­nek az árverés előtt a becsárnak 10% bánatpénzképen a kiküldött birósági végrehajtó kezéhez lefi­zetni. 3. A vételárnak %-da az árve­rés után 30 nap alatt, és a máso­dik %-ad újabb 60 nap alatt 6% kamattal együtt a birósági végre­hajtó kezéhez fizetendő. 4. A birtokjog a vevőt azonnal, a tulajdonjog pedig csak a feltéte­lek teljesítése után fogja illetni. 6. A birtokkal egybekötött ter­heket és az esetleges károkat az árverés befejezése napjától a vevő tartozik viselni. 6. Az árverési feltételek telje­sítésének elmulasztása esetére a birtok a vevő k­étségére és kárá­ra újból elárvereztetik. Egyúttal felszólíttatnak mind­azon jelzálogos hitelezők, kik nem e telekkönyvi hatóság székhelyén vagy annak közelében laknak, hogy a vételár felosztása alkalmával le­endő képviseltetések végett a polg. törvénykezési rendtartás 433.§-ának e) pontja értelmében ezen hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek és annak nevét s lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben hi­vatalból kinevezendő gondnok által fognak képviseltetni. Egyúttal felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulaj­doni, vagy más igényt érvényesít­hetni vélnek, hogy igény keresetü­ket e hirdetménynek a hivatalos lapban közzétételének utolsó nap­jától számítandó 15 nap alatt, ha külön értesítést nem vettek is, e törvényszék telekkönyvi osztályá­nál nyújtsák be, mivel különben igényük a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasittatni. Kelt a beszterczebányai kir. tv­szék mint tkvi bíróságnak 1873. márt. 8. tartott tanácsüléséből. 6064 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1170. A bécsi cs. kir. szabad, földhitelintézetnek mint felperes­nek, gr. Stadion-Gourieff Mária Magdolna mint alperes adós ellen 166,620 ft 4 kr és járulékai iránt, a petrisi uradalom következő ár­verési feltételek mellett, 1873. évi junius hó 3 ik és szükség esetén 1873. évi julius hó 3. napján d. e. 9 órakor megindítandó árve­résen el fog adatni: 1) Az árverés az Arad megye határán a Maros folyó és erdélyi vaspálya mentén fekvő petrisi ura­dalom, az annak tulajdonával egy­bekapcsolt jogokkal és a petrisi uradalmat képező, a petrisi 38. és 241., a korbesti 73. és 92., a ros­­siai 25. és 142., az obersiai 1. és 38., a vinyesti 9., végre a slatinai 34. számú tekrekben felvett, összes ingatlanokkal Petrisen, a község házánál lesz megtartandó, és a kikiáltási árt a 630.000 forintnyi érték fogja képezni. 2) Az árverésre két határnap tűzetik ki, és az elsőn az árvere­­lendő ingatlan csak fennebbi ki­kiáltási összegen vagy azon felül, a másodikon pedig azon alól is el fog adatni. 3) Az árverelők kötelesek a kikiáltási árnak 10%-kát, vagyis 63.000 frtot készpénzben, állam­­kötvényekben, vagy a végrehajtató zálogleveleiben bánompénzül le­tenni, végrehajtata azonban bánom­­pénz nélkül is árverelhet. 4) Legtöbbet ígérő köteles a leütéstől számított két hó alatt igazolni azt, hogy felperes osztrák földhitelintézettel ennek végrehaj­tási követelésére nézve kiegyezett, vagy azt kifizette. 5) A vételár hátralevő részét vevő felében az árverés leütése utáni négy hó , másik felé­ben pedig hat hó alatt az árverés napjától számitott 6% kamattal az aradi kir. tvszéknél lefizetni köteles. 6) Vevő a leütés után azonnal a megvett ingatlanok birtokába bevezettetik, őt illetik a leütés napjától minden jövedelmek és közterhek; a tulajdonjognak tak­­könyvi bekebelezése azonban csak a vételárnak teljes lefizetése, illetve kiegyenlítése után fog foganatosít­tatni. 7) Az árverési feltételek nem teljesítő vevő veszélyére utóbbi árverés fog kifüzetni, egyúttal ily vevő ellenében a megvett birtok jövedelmeinek azonnali zár alá vétele fog elrendeltetni, és ily vevő a további árverésen részt nem vehet .) A birtokátruházási illetéket egyedül vevő viseli. Ezzel egyszersmind azon jelzá­logos hitelezők, kik nem ezen tévi hatóság székhelyén vagy annak közelében laknak, felhivatvá­n, hogy a príts 433. §-hoz képest itt helyben megbízottat rendeljenek s azok nevét az eladásig jelentsék be; egyúttal mindazok, kik a le­foglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, felszólittatnak, miként a ptkv.­­rendtzs 466. §-a értelmében igény­­keresetüket törvényszabta határ­idő alatt nyújtsák be. Kelt az aradi kir. tszéknek mint takkönyvi hatóságnak 1873. évi február 24 én tartott üléséből. Az aradi kir. tszék mint tkvi hatóságtól, becsértéken felül, a másodiko­n pedig azon alól is el fog árvereztetni. II. ) Árverezők kötelesek a becsérték 10% előre letenni, addig az árverezéshez nem szólhatnak. III. ) A vevő köteles a vételár felét 15 nap alatt, a más felét pe­dig 30 nap alatt a törvényszék­hez befizetni, az utolsó részletbe számíttatván be a bánatpénzül letett összeg. IV. ) Vevő hordozza a kincstári és átkeblezési illeték költségét. V. ) Fentebbi feltételek elmulasz­tása esetében vevő költsége­ és veszélyére új árverezés fog tar­tatni. Egyúttal felszólittatnak azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen tikvi hatóság székhelyén, vagy annak közelében laknak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetésük végett ezen ható­ság székhelyén megbízottat ren­deljenek, és annak nevét , la­kását az eladásig jelentsék be, mert különben a részekre kineve­zett gondnok által fognak képvi­seltetni. Végre felhivatnak mindazok, kik a fent leírt javak iránt bár­mely igényt avagy elsőbbségi jo­gokat érvényesíteni vélnek, hogy igénykeresetüket e hirdetmény közzétételétől számítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, alulírt tvszéknél nyújt­sák be, különben azok a végre­hajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére fog­nak utasittatni. Sz.-Kereszturon* 1873. márczius 16-án. Koncsag Elek, kir. végr. 1 076­3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 4153. A verseczi kir. tvszék mint tkkönyvi hatóság részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint a magyar földhitelintézet részére 203 frt 6 kr o. é. tőkekövetelése és járulékai behajtása végett Nagy-Zsám község mint végrehaj­tást szenvedőtől lefoglalt és annak 186. sz. tekrében felvett, 34496 írtra becsült 800 □ ölre terjedő 199—389. sz. ház, udvar és kert, s 60 hold közsegelő és 800­0 ölre rugó kertnek végrehajtás utjáni elárverezése elrendeltetvén, ár­verési határidőül 1873. évi ápr. 28. és szükség esetében 1873. máj. 28. napjának mindenkor d. e. 10 órája N.-Zsám község házánál ki­­tüzetett. Miről a venni szándékozók az­zal értesíttetnek, hogy bánatpénzül a kikiáltási árul szolgáló becsár 10%-ra lesz leteendő, és hogy a kérdéses ingatlanok az I-ső árverésen csak a becsértéken felül, a II-ik árverésen pedig azon alól is a leg­többet ígérőre le fognak üttetni. A többi feltételek e bíróság telek­irodájában megtekinthetők. Egyidejűleg azon jelzálogos hi­telezők, kik nem e bíróság székhe­lyén laknak, felhivatnak,hogy az ár­­felosztásra helyben székelő megbí­zottat nevezzenek s azt idejében be­jelentsék, mert különben a hiva­talból kirendelt gondnok Meszte­­rovits Szilárd ügyvéd által fognak képviseltetni. Egyszersmind azok kik az eladan­dó ingatlanokra tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, felhivatnak, hogy igénykereseteiket ezen hirdetvény közzétételének utol­só napjától számítandó 15 nap alatt fentírt telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be. Kelt Versec­en, a kir. tVszék mint telekkvi hatóságnál 1873. febr. 6. napján. -----­ A 6066­3 — 1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 5892. A komáromi kir. tvszék tkvi szakosztálya részéről közhír­ré tétetik, hogy Steiner József felperesnek Unti Jánosné elleni követelése behajtása végett, a ko­­lozsnémai tk. 11 -ik ivén irt fek­­vős­égek felerészének végrehajtási elárvereztetése elrendeltetvén, ár­verési 1-ső határnapul 1873. má­jus 10. 2-ik határnapul 1873. ju­nius 10. d. e. 10 órára Némán a helység házához kitüzetik. Árverési feltételek: Kikiáltási ár a becsár 1713 fr 25 kr. 2. Bánatpénz a becsár 10%-ra. 3. Vételár 3 egyelő részletek­ben 6 hónap alatt fizetendő. Az igénylők felhivatnak, hogy ínyeiket e­­széknél 15 nap alatt nyujtsák be. A komáromi kir. tkii­tszéknek 1873. mart. 5. tartott üléséből. 6079 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 31. A székely-keresztúri kir. já­rásbíróságnak 1873. január 25-én 211. sz. alatt kelt meghagyása folytán közhirré tétetik, hogy uj­­székelyi Holstein Sándornak, oda­való Szabó Mózes ellen 128 frt 59 kr követelése iránti végrehaj­tási ügyében a székely-udvarhelyi kir. törvényszék 1873. január 16. 219. szám alatt kelt végzésével alperestől lefoglalt, összesen 380 írtra becsült következő ingatla­noknak. 1) Az uj-székelyi határon Sárd felé fordulóban Rózsa nevű helyen a Lőrinczy Pál és Szent-Györgyi Lajos szántójuk között egy szántó. 2) Falu alatt a Hoszszuban Tordai Áron és P. Buzogány Mózes szántójuk között egy szántó. 3) Hid előbe Rafai Dániel utó­dai és Sándor Lajosné kaszálójuk között egy kaszáló. 4) Közben a földek bütüi és gróf Vas Ádám kaszálója között egy kaszáló — árverés utjáni el­adását elrendelvén, annak foga­natosítására 1-ső határnapul 1873. április 18-ka d. e. 10 óra, esetleg második határnapul 1873. május 19-ke d. e. 10 óra mindenkor Uj- Székely községe házához kitüzetik. Árverési feltételek: I.) Két árverezési határnap tűze­tik ki, melyek közül az elsőn

Next