Budapesti Közlöny Melléklapja, 1873. április (7. évfolyam, 15-17. szám)

1873-04-06 / 14-15. számú melléklap

1873. Bud­a-Pest. 14. és 15-dik szám Vasárnap, ápril 6- és 13. A BUDAPESTI KÖZLÖNY MELLÉKLAPJA. MEGJELENIK HETENKÉNT Egész évre . Előfizetési árak :­ Fél évre . . . 1 írt •-!() kr. ő kr. —1----------------—-----fer- —— 1 1 Negyed évre . EGYES * S /. Á M i k A A fővárosi közmunkák tanácsának hivatalos jelentése 1872. évi működéséről. Nagyméltóságu magyar királyi ministerium! (Folytatás.) Ily szempontból kiindulva a bizottság, határozottan követelte, hogy eltekintve a fizetési módozatoktól, vállalkozók által mindenekelőtt 1 millió frt óvadék tétessék le,mert e nélkül az ajánlat végleges tárgya­lását sem fogná a teljes tanács előtt véle­ményezni. Az ajánlattevők a bizottság követelményei legnagyobb részének megfelelvén s külö­nösen a követelt egy millió forint óvadékot a magyar földhitelintézetnél alkalmas ér­tékpapírokban le is tévén, a bizottság véle­ményezése mellett bemutatott szerződési javaslat az 1872. évi január 20-án és 31. tartott teljes ülésekben beható tárgyalás alá vétetett s csekélyebb módosítások mel­lett február 3-án véglegesen elfogadtatott. Ennek alapján egy szerződési pontozat lett február 4 én aláírva, melynek nyomán­­— a szerződés kiegészítő részét képezendő tervek és kimutatások időközben elkészül­vén — a végleges szerződés 1872. évi márczius 9-én úgy a közmunkatanácsnak e czélra különösen kijelölt képviselői, va­lamint a vállalkozók képviselői által aláíra­tott. E szerződés a tanács által kezdeménye­zett e­gyszerű sugárúti vállalat kivitelét biztosítván, úgy tárgyára és következmé­nyeire, különösen pedig a fővárosi pénz­alapra nézve oly rendkívüli fontossággal s h­orderővel bír, miszerint azt egész terjedel­mében tartjuk e jelentésünkbe felveen­dőnek. Szerződés, mely egyrészről a közmunkák tanácsa, másré­sről a magyar általános munici­­p­ális hitelintézet, a franco-magyar bank és a frankfurti Erlanger és fiai bankház közt az­­1872. évi február 4-én aláirt és ,f’ alatt­­ idezárt szerződési pontozat alapján a kö­vetkezőkben köttetett meg: 1. A magyar általános municipális hi­­­­telintézet, a franco-magyar bank s az Er­langer bankház egyetemleges joggal s köte­lezettséggel megveszik a fővárosi közmun­kák tanácsától, az általa a sugárút kiépíté­se czéljából kisajátított, illetőleg megvett s ezentúl kisajátítandó, Pest-Terézvárosában fekvő, az A. alatti, a szerződő felek által aláirott és a szerződési pontozathoz fűzött tervben fekete színnel írt, megfelelő telek­könyvi számokkal jelzett összes ingatla­noknak azon részeit, melyek ezentúl is ház­telkeknek lesznek felhasználandók, (tel­keket, épületeket, vagy az ezek lerombo­lásából származó anyagot), s mely részek az A. alatti tervben vörös szinnel kitünte­tett utczaszabályozási vonalakkal megha­­jozva vannak, — megveszik pedig azon áron, melybe ezen tárgyak a közmunkák tanácsának kerültek, illetőleg kerülni fog­nak s azon jog és kötelezettségek átvállalá­sával, melyekkel azok az egyes adásvevési szerződések szerint a közmunkák tanácsa birtokába mentek át.­­ Ezen adásvevési szerződések, nevezetesen 95 darab, részint eredeti példányok, részint hiteles másolat­ban B. alatt idezáratnak. 2. Az 1-ső pontban érintett árnak ki­számításánál nemcsak a közmunkák taná­csa által az előbbi tulajdonosoknak fizetett vagy fizetendő vételár, hanem az ezzel járó összes költségek (például a kisajátítási eljárásból származó költségek, az ügyvédi díjak, bélyegkiadások, telekkönyv-átiratási illetékek, a­mennyiben a közmunkák taná­csa azok megfizetésére köteleztetnék stb.) nemkülönben mindazon költségek, melyek a tervkészítés és becslés eszközléséből fel­merültek, és a felvétel napjától az átadási napig felmerült 5 Vio­s kamatok. Ellenben az ingatlanoknak a közmunkák tanácsa által beszedett vagy ezentúl leendő bármi­nemű jövedelmei leszámítandók. 3. Az A. alatti tervben már kijelölt vagy jövendőben kijelölendő telkek s az azokon volt épületek megszerzési árát és költsé­geit, melyek az A. alatti terv szerint jövő­ben utczáknak vagy tereknek fognak hasz­náltatni, fele részben a közmunkák ta­nácsa, fele részben a vállalkozók viselik. Ezen megtérítési költségek kiszámítása ugyanazon elvek szerint eszközlendő, me­lyek a 2-ik pontban a vételár és költségek kiszámítására nézve megállapittattak. Oly telkek és épületeknél, melyek rész­ben az útba, részben pedig építési vonalba­­ esnek, az útba eső telkek s az építmén­y­­­részletek értékének az egész ingatlanság­­­­gal szemben leendő meghatározásánál irányt adó lesz azon kimutatás, mely a fővárosi közmunkák tanácsa által annak idejében a ministériumhoz fe­lterjesztetett, s melynek alapján a törvényhozás az útba valamint az építési vonalba eső területek s építmények költségeit megszavazta, s mely C. alatt ide csatoltatik. Ha az ily ingatlanságok a becsűnél drá­gábban jutandnak a fővárosi közmunkák tanácsának birtokába, akkor a megtérítendő ártöbblet az eredeti becsű, illetőleg a most érintett kimutatás arányának alapján lesz megállapítandó. 4. Oly területek, melyek ingyen jutot­tak a közmunkák tanácsának birtokába, ha azok az építési vonalon belül esnek, az eredeti, a közmunkák tanácsa által felvett becsáron szállnak a vállalkozók tulajdo­nába, ha ellenben ily telkek utczákba es­nek, akkor a vállalkozók a közmunkák tanácsának ezen telkek bocsárának felét megfizetendik. 5. Azon területekért, melyek eddig tér vagy utczáknak szolgáltak s az A. alatti terv szerint jövendőben is tereknek vagy utczáknak fognak használtatni, semmi fize­tés nem jár. Ellenben olyan volt tér, vagy utczate­­rületek után, melyek ezentúl az építési vo­nalba esnek, a két szomszédos telek bocs­árának közép­ára lesz a vállalkozók által megfizetendő. 6. Világosan kijelentetik, hogy a Hermi­­na-téren újonnan alakított, az A. alatti terv­ben 27 és 29 vörös számbetűkkel jelölt két háztelek s az újoncan nyitandó külső aradi utcza végén balról fenmaradó, szin­tén vörös számbetűkkel 228, 230, 232, 234, és 235 számokkal jelzett telekrészle­tek a vétel tárgyát nem képezik. 7. Ha az A. alatti tervben 1, 3, 5, 7 és 9 vörös számbetűkkel jelzett telkeken opera színház létesíttetni szándékoltatnak, s ezen szándék a fővárosi közmunkák tanácsa ré­széről ezen szerződés aláírásától számítandó félév alatt a vállalkozókkal kötöltetik, kötelesek ezek, az ezen telkeket a Laudon­­utczáig terjedő csoportozat szerint kiszá­mítandó megszerzési áron minden nyere­ség nélkül kizárólag e czélra a közmunkák tanácsa rendelkezésére bocsátani, mely esetben ezen telkekre nézve az adás-vevés nem létesültnek lesz tekintendő. egyszer. ______-—— — - ■ — .........................

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék