Budapesti Közlöny, 1873. május (7. évfolyam, 100-125. szám)

1873-05-01 / 100. szám

Budapest 1873. 100. szám. Csütörtök, május 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­ITATALO1/ A P. irkk­A^ruru. . Pástéit, búitok - tért 7. n. t fSláudnt. UdBSTOB ub kftMetaek Tton*. BSneenUt­len legelek ocah i«v©l»*£teJurtJ (e fadtatuak sL 2**l*»Aké»tí pockai ssA&iUdée*») | A helyben fenekes hord** a m«RékJ*pp«t Égés* éne . . . . , 18 frt Félén* « , Negyedén. .... 8 . EtSnzsrAsi Aut: K&sHsy* KaOSklspjSn kglOa , p««tfa t*sz kisksi kordrs t Égés. éne. . . 8 frt 40 ki. Félén. ... 1 , 80 , Negyedén. . . . . 80 , A .Hint. Érteeltt* egyes «sim* föUp nélkül 10 kr., sssml együtt 80 ki. Hivatalos Huditiszk: A kh­stsIea^Brtertt^-be Ikuuadk hirdető*ak dijai s hirdetm­énysyai ««r*n sUlSfSS*. bskültUadok, etc )­*««: 10« ötéi« *C7*url idrdetév ért 1 frt, e* S0 kr. * bélyegért, 100 — SOOi* 1 frt, JOO—000­1* 1 frt M l*y tovéMi ml«S»k frt *séért 1 írtul tfbh. AhlnttelM hirdetőét Lrexolé __**yw lep Ara 10 kr. Magánhirdetések: Egybasikos petit tor egysmi hirdetésért 19 kr., kétesért H kr és tübbssSri hirdetésért IS ki. minden beiktszieni.1. A bélyeg* díj külön minden beiktatis atis 80 kr. oszt. ért. hnilwMi­s Parts., S&trun­­otou 10-ik mám 1. mélát. HIVATALOS RÉSZ. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA stb., és MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társországai hád főrendei és képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé. TÖRVÉNYCZIKK az 1813. évi államköltségvetésről. (Ki hirdette­tett az országgyűlés mindkét házában 1873. évi ápril­is 29-dikén.) (Folytatás és vége.) 2. Megyék, kerületek, vidékek és szé­kek közigazgatási, árva- és gyám­­hatósági kiadásai .­A megyék részére az erdélyiek ki­vételével, a jász-, kun-, hajdú, sze­pesi XVI városi kerületek és Kő­várvidéke részére Az erdélyi törvényhatóságok részére Államsegély a királyföldi hatóságoknak Összesen (2. czim) 3. A magyar és erdélyi főispánok, főka­pitányok, főkirálybirák és a szász ispán és személyzetének, továbbá a városi főispánok fizetései 4. A magyar határőrvidék közigazga­tási költségeire 5- Általános közigazgatási költségeké Betegápolási költségek Himlőoltási költségek Járványok és más rendkívüli okok­nál fogva felmerülhető költségek Egészségügyi szolgálat a magyar ha­tárőrvidéken Szülházi kiadások Lelencz „ Tébolydás kiadások Közbiztonsági kiadások Erdélyi csendőrség Toloncz-kiadások Rablók elfogatásáérti dijak Ragadozó állatok elejtéséért! dijak Életmentén dijak A m. nemzeti színház segélyezésére A nemzeti színház tőkéinek kama­taiból a nemzeti színház szükség­letére Elemi csapások által sújtottak segé­lyezésére Buda­pesti Közlöny költségeire Előre nem látható költségekre Pesti önkéntes tűzol­tó-egylet segélye­zésére Összesen (5. czim) Együtt (XIV. fejezet 1 — 5. czim)• 1,949.922 7.549.859 Bérek Szolgák ruhailletményei 263 36 Rovaton­ként CzimenkéntFejezeten­ként f­o­r­i­nt XV. Fejezet.f­o­r­i­nt 4,154.872 496.084 100.000 Pénzügy­ministerium: 1. Központi igazgatás : Fizetések és lakpénzek Évi dijak és napidijnokok dijai Bérek Szolgák ruhailletményei Jutalmak és segélyek Házbérek Hivatali s irodai költségek Utazási költségek Épületek fenntartása Távirati sürgönyök költségei Előre nem látott kiadások 658.452 33.000 5.000 2.676 22.000 5.200 107.100 28.000 6.000 5.000 5.000­­ 4.800.956 745.000 50.600 10.000 16.700 24.700 317.025 124.807 Összesen (1. czím) 2. Központi állampénztár: Fizetések, pótlékok és lakpénzek Évi díjak • Bérek Szolgák ruhailletményei Jutalmak és segélyek Irodai költségek Pénzolvasási, szállítási és csomagolási költségek Épületek fenntartása 54.125 1.800 200 300 1.600 2.640 4.500 200 44350 299937 208.708 386.000 20.000 6.000 4 500 2.200 44000 42.227 10.000 20.000 Összesen (2. czím) 3. Pénzügyigazgatóságok és számvevő osztályok : Fizetések, pótlékok és lakpénzek Évi díjak Bérek Napidíjak Szolgák ruhailletményei Jutalmak és segélyek Házbérek Irodai költségek Úti költségek Épületek fenntartása Képviseltetési díjak Különféle kiadások 972.743 16.200 17.266 55.000 1.484 33.600 58-517 97.520 107.625 11.100 3.000 3.290 65.365 10.000 5.000 Összesen (3. czím) 4. Állampénztár Zágrábban : Fizetések és lakpénzek 13.280 1.377.345 Rovaton­ként CzimenkéntFejezeten­ként 877.428 mai számunkhoz két fél­ig főlap van mellékelve.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék