Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1873. május (7. évfolyam, 100-125. szám)

1873-05-01 / 100. szám értesítője

1873. 100. szám. Május hó 1. A BUDA­PESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE 1867 3—2 AJÁNLATI HIRDETMÉNY. 3180. A beregszászi m. kir. pénz­­ügyigazgatóság részéről közhírré tétetik, hogy Bereghmegyében fek­vő Munkács városában a m. kir. dohány nagytörsnek írásbeli aján­latok melletti adományozása vé­gett a nevezett igazgatóságnál 1873 május 30. d­e 10 órakor versenytárgyalás fog tartatni. Ezen nagytőzshez 125 dohány kisárus és a kaszonyi 2'­2, az a.­­vereczkei 3%, a bilkei 3 száza­lékkal illetett al- és nagyárus van dohánykészlettel való ellátás végett utalva, a nagytözs Kassáról szer­­zendi be a dohánykészletet és eddigelé 5%* °/6 százalék tőzsdist élvezett. A nagytözs az arra alkalmas­nak talált és a legcsekélyebb tőzs­­dijt igénylő pályázónak fog ado­­mányoztatni és csak is ezen tözs­­dij képezheti az ajánlatok tárgyát. Ezen nagytözs évi forgalma át­lagosan véve dohány- és szivarban 153522 frtra rúg nyers értékben. A magas kincstár ezen évi for­galmi eredmény állandóságára néz­ve, mely a tözsdij megszabásánál alapul vétetett, kezességet nem vál­lal, a tözsdij utólagos felemelését rém engedélyezendi, és bárminemű kárpótlási igényt tekintetbe nem veeni, ellenben átvevő köteles a 14 napi dohányszükségletet, mely eddig 5000 frtnyi becsértéket kép­visel, mindig készen tartani. A pályázók ezen nagytőzs-állo­­másra ajánlataiknak biztosítására 500 frtnyi összeget kötelesek az munkácsi vagy bármely más e ke­rületben adóhivatalnál bánatpén­zül letenni és az arról szóló nyug­tát az 50 kros bélyeggel ellátott, le­pecsételt írásbeli ajánlatukhoz csa­tolni, mely ajánlatok ezen czim alatt „Ajánlat az munkácsi dohány nagytözs elnyeréséért a m. kir. pénzügyigazgatósághoz Beregszász­ban a legkésőbb folyó évi május 29. d. u. 5 óráig ezen kir. pénz­­ü­gyigazgatóság főnökénél benyúj­tandók. Az ajánlat az alább megjelölt alakban szerkesztendő, és követ­kező okmányokkal: a. ) a letett bá­natpénzre­­ szóló nyugtával, b. ) nagykorusági és c. ) hatósági er­kölcsi bizonyítványnyal ellátandó. A tekintetbe nem vehető vállal­kozók bánatpénzei a versenytár­gyalás befejeztével vissza fognak adatni, a legkedvezőbb ajánlattevő bánatpénze ellenben az árudának dohánynyag teljes ellátásáig visz­­szatartotik. Azon vállalkozó pedig, a ki a dohány nagytözst legkésőbb 14 nap alatt azon naptól számítva, melyen az iránt érte­sittetett, hogy a nagy áruda reája ruháztatott, el nem foglalná, letett bánatpénzét egészben elveszti, és a dohány nagytözs utólagi versenytárgyalás utjáni betöltése iránt az intézkedés ezen kht. igazgatóság részéről meg fog tétetni, még azon esetben is, ha netalán a vállalko­z elnyerő aján­latának e fogadása után kinyi­latkoztatná, hogy ajánlatától eláll, a bánatpénz visszatartatni és lefog­laltnak nyilváníttatni fogna. Oly ajánlatok, melyek a fent elősorolt feltételeket nélkülözik, vagy melyek más pályázók aján­latain­ hivatkoznak, és oly kevés­bé fognak tekintetbe vétetni, mint azok, melyek a kitett zárt idő után adatnak be. Az egyenlő tartalmú ajánlatok feletti intézkedést ezen kir. pénz­­ügy igazgat­óság magának fentartja. A további feltételek, és a dohány­­nagytözszsel összekötött kötelezett­ségek ezen kht. igazgatóságnál megtekinthetők. Ajánlati minta: Alólírott késznek nyilatkozom a dohány­nagytözst Munkács váro­sában a feniló, nevezetesen a do­hánykészlet beszerzésére, és épen tartására vonatkozó rendszabályok megtartása mellett és pedig ha a dohány a kassai dohánygyárból ( raktár ) szerzendő be, %-tóli tőzs­déért üzletembe átvenni. A lefizetett bánatpénzről szóló nyugta a bizonylatokkal együtt ide van csatorna. Sajátkezű aláírás, lakhely, foglalkozás állás. Kívülről: Ajánlat a munkácsi dohány nagy­­tőzsde elnyeréséért a tefc. m. kir. pénzügyigazgatósághoz Beregszász­ban. Kelt. _____ 3_2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 978. A nagyszebeni k. trvszék mint telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, miszerint Antinie Dumitru Oprisin felperesnek Petru Oprisiu lui Comsia alperes elleni 300 ft és járulékai iránti ügyében lefoglalt Poplaka helységben 271. sz. a. fekvő és 600 ftra becsült belső teleknek bírói elárverezése elrendeltetvén, ennek foganatosí­tására 1-ső határidőül 1873. évi junius hó 7. napjának, nem sike­­rülés esetében, második határidvül 1873. évi jul. hó 9. mindenkor d. e. 9 órája Poplaka község irodá­jában a következő feltételek mellett tűzetik ki: 1) Árverezni szándékozók tar­toznak a becsérték 10% ját az árverező biró kezéhez letenni. 2) A kikiáltási ár a becsár. 3) A vételár két részletben és pedig az első részlet 30 nap alatt, a második részlet 60 nap alatt a törvénysz­ékél lészen fizetendő. Felszólíttatnak tehát azon jel­zálogos hitelezők, kik nem e­­szék székhelyén vagy ennek közelében laknak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetésük végett e­­szék székhelyén megbí­zottat rendeljenek s annak nevét s lokását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben hivatalból kine­­vezendő gondnok által fognak kép­viseltetni. Felhivatnak végül mindazok, kik a “ lefoglalt fekvők iránt tulajdoni vagy más igényt vélnek érvényesíthetni, hogy igénykere­seteiket e hirdetmény közzétételé­nek utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, elsőbbségi bejelentvé­­­nyeiket pedig az árverezés kezde­téig ezen törvényszékhez annyi­val ikább nyújtsák be, mivel ellenkező esetben azok a végre­hajtás folyamát nemm gátolván, igénylők egyedül a vételár fölös­legére fognak utasittatni. A nagys zebeni kir. tvényszéknek 1873. évi febr. hó 6. törvényszék­­éből. 8283 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2471. A budai kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, miszerint Bayer György felperesnek Füll Vincz­e, mint kisk. Bayer János gyámja, özv. Bayer szül. Hölezl Erzsébet és Mayer szül. Bulyovszky Eleo­nóra alperes elleni végrehajtási ügyében az albertfalvai 38. számú tikvben foglalt (83. 84) dr. 42. sz. háznak 217 ft 66 krra becsült felerészére 1873. máj. 26. napján d. e. 9 órakor, szükség esetében pedig 1873­ jun. 26. napján d. e. 9 órakor Albertfalva községházánál végrehajtási árverés utján fog eladatni; megjegyeztetik, hogy a fenti becsáron kikiáltandó ingatlanok az első határnapon csak becsáron vagy azon felül, a má­sodik határnapon azonban becsáron alól is eladatnak. Az árverezni kívánók az ingat­lan becsárának 10%-át bánatpénz­kép letenni tartoznak. A vevő a vételárt az árverés napjától számítandó 6"f» kamattal együtt következő részletekben le­fizetni tartozik, és pedig 3-át az árverést helybenhagyó végzés jog­erőre emelkedése után 15 nap alatt, egy 3-át 3 hó, egy 3-át pedig 6 hó alatt. Egyszersmind pedig azon jelzá­logos hitelezők, kik nem ezen tkkvi hatóság székhelyén vagy annak közelében laknak, felszólíttatnak, hogy a vételi­r felosztása alkal­mával leendő képviseltetésük vé­gett ezen hatóság székhelyén megbízottat rendelőnek és annak nevét és lakását az eladásig je­lentsék be, mert ellenkező esetben a részükre hivatalból kinevezett gondnok által fognak képvisel­tetni. Egyúttal mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni, vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, igényke­resetüket e hirdetmény közzété­telének utolsó napjától számítan­dó 15 nap alatt, habár külön ér­tesítést nem vettek is, ezen telek­könyvi hatóságnál nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folya­mát nem gátolván, egyedül a vé­telár fölöslegére fognak utasittatni. Budán, 1873. évi márt. hó 31. napján. Ági István, mint bírói kiküldött. 8196­­ 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 11916. Alulírott kiküldött kir. végrehajtó a polg. tk. vdtt. 403. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a pest-belvárosi kir. járásbiróság végzése által Kohn szül. Mándl Julia ellen, Rotter Izsák részére 810 frt követelés végett elrendelt biztosítási végre­hajtás folytán bírós ág lefoglalt, s 310 frt becsült bútor, ágy- és ru­­hanemüekből álló ingóságok nyil­vános árverés utján eladandók, minek a helyszínén, vagyis Buda­pesten,a retek-utcza 13. számú házban leendő eszküzlésére határ­időül 1873-ik évi május hó 8-ik napjának délelőtti 9 órája kitüze­­tett, melyhez a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érdeklett ingósá­gok emez árverésen, a polg. tk. vdzt. 406. §-a szerint, szükség esetében becsáron alul is eladatni fognak. Kelt Budapesten, 1873. évi apr hó 28. napján, Sax Adolf, kik. végr. 8195 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3207. Alulírott kik. végrehajtó a polg. tk. vdtt. 403. §-a értelmé­ben ezennel közhírré teszi, hogy az ó­budai kir. jbiróság 2638. sz. végzése által Horváth Márton és Rozália,Neubrandt István és Schütz József ellen, Hercz Jakab és Ro­zália részére, 800 frt követelés vé­gett elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán biróilag lefoglalt, s 843 ft 60 krra becsült házi bútorok, ágyneműek, bolti áruk, borok, lo­vak és tehenek stb. álló ingósá­gok nyilvános árverés útján ela­dandók, minek a helyszínén, vagyis a­ Budán Erzsébet­ utcza 350. 349. 378. számú házban leendő eszköz­lésére határidőül 1873. május 13. napjának délutáni 3 órája kifize­tett, melyhez a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat­nak meg, hogy az érdeklett in­góságok emez átverésen, a polg. tk. vdtt. 406. §-a szerint, szükség esetében becsáron alul is el­halni fognak. Kelt Buda-Pesten, 1873. ápril hó 26. napján. Losonczy Gyula, ó-budai kik. bír. végr. 8214­­­3—2 ÁRVERÉSI .HIRDETMÉNY. 604. A nagy-bányai kir. telek­i t­önyrti tvszék részéről közhírré tétetik, hogy Vigdorovics Dávid kérelmére, Rogozsán Kosztán tő­kési lakosnak, azon kőig­ei 32-ik sz. tökönyben­­ 2—14 sorszám a. bekebelez­­t 206, 221, 241, 257, 278, 304, 319, 328, 608, 507, 015, 648, 650. h. r. szám a. felvett in­gatlanokból, öt illető fele rész tulajdonjogára, 693 ft becsérték­ben, 200 ft tartozás és járl kai miatt 1-h­ói árverés uttán leendő­­eladási elrendeltetett, ennek Tőkés község házánál leendő foganatosí­tására, 1873. évi május hó 13-ik napjának reggeli 16 órája, ha pe­dig ekkor a kikiáltási áron el nem kelne, 1873. évi junius hó 17-ik napjának reggeli 10 órája tűzetik ki, é­s meg­egyzéssel, hogyha akkor a kikiáltási áron nem adat­hatnék, azon alól is el fog adatni; továbbá sz­e­verezni kívánók a birtok becsértékének 10% száza­lékát bánatpénzül letenni tartoz­nak,­­ a töb­b árverési feltételek a telekkönyvvi hivatalban, a hiva­talos órákban megtekinthetők. Felszólíttatnak a jelzálogos hitelezők, hogy kik nem ezen te­lekkönyvi hatóság székhelyén, vagy annak közelében laknak, a vételár felosztása alkalmával leen­dő képviseltetések végett ezen ha­tóság székhelyén megbízottat ren­deljenek s annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben hivatalból kinevezendő gondnok által fognak képviseltetni. Végül felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt ingatlanságok iránt tulajdoni, vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy igénykeresetüket e hirdetmény közzétételének utolsó napjától számia­ndó 15 nap alatt a perrendt. 466. §a értelmében, habár külön értesítést nem vettek is, ezen­­biróságnál nyújtsák be, különben azok az árverést nem gátolván, egyedül a vételár fölös­legére fognak utasittatni. Kelt a nagybányai kir. telek­könyvi hatóságnak 1873. év­­apri­­lió 15-ik lapján tartott ülé­séből. 8217 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 6. A tordai k. törvényszék által ezennel közhirré téttüik, hogy Bor­bély Ferencz végrehajtató részére 26 ft p. é. t­ke követelése s járu­lékai kielégítése végett Tott Ist­ván és neje Csép Annától lefog­lalt s elbecsült toroczkó k­özség­­ben levő következő ingatlan va­gyonuk u. m. 1. Torticzkó bányavárosban az Alsó-kővár utczában 281. fc. sz. a és 685. földkönyvi vagy helyr. sz a. a Bob­r Zsuzsi és Gergely Mi­hály szomsz. levő lakház, 2 lak­ó­részszel, Utalap- pincz - és borona oldallal, zsindelyfedél alatt; 75 Q öt udvarral 300 ft. 2. Az udvaron egy kettös ser­téséi, borona fából zsindely fe­­délz­etel 25 ft. 3. A házhoz tartozó kert 668 b. r. sz. a. 256 Q öt 110 ft, össze­sen 435 ft o. é. becsértékben vég­rehajtás utjáni elárverezése elren­deltetvén, annak foganatosítására első határidőül­­. 1873. évi junius hó 9-ik napján, szükség e­setében második határidül 1873-ik julius hó 9-ik nap mindig d. e. 10 órája a helyszínen Toroczkón, a község házánál, az elfogadott s e tör­vényszéknél megtekinthető felté­telek mellett tűzetik ki. Egyszersmind felhívatnak azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen tkkvi hatóság székhelyén laknak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetésük végett ezen hatóság székhelyén megbízottat válasszanak, s annak nevét és lakását az eladásig jelent­sék be, mert ellenkező esetben a részükre hivatalból kinevezett gond­nok által fognak képviseltetni. Végül a prts. 433. és 466. hoz képest felhivatnak mindazok, kik a lentebb körülírt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvé­nyesíthetni vélnek, hogy igényke­reseteiket ezen hirdetmény közzété­telének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt ezen tkvi hatóságnál nyújtsák be, különben azok az ár­verés foganatosítását nem gátol­hatván, egyedül a vételár fölösle­gére fognak uta­sitta­tni. A kir. törvényszék Tordán, 1873. február 5-én tartott ülé­séből. 8213 ~ 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1221. A debreczeni kir. tszék mint tikkvi hatóság részéről köz­hirré tétetik, miszerint felperes Kovács Lajos mint Debreczen vá­ros polgármestere részére, alperes Pengor József s neje Jóna Sárá­tól 4000 frt tőke s jár. erejéig le­foglalt ingatlan, u. m. a debreczeni 3276 sz. tjkönyvben bejegyzett s 15000 frtra becsült czegléd-utczai 2574. sz. házastelek és kert, 15 hold 720 □ ös külső földével együtt folyó 1873. évi jun. hó 24. szükség esetére julius 24. napján d. u. 3 órakor a telekhivatal he­lyiségében, kiküldött végrehajtó Vetési Mihály által megtartandó árverésen el fog adatni. Árverési feltételek a következők : 1) Kikiáltási ár a becsár, mely­nek 10%-ka, vagyis 1500 fűt az árverelni szándékozók által a ki­küldött árvereső kezéhez bánat­pénzül leteendő. 2) Az ingatlan az első határ­napon becsáron vagy azon felül, a 2-ik határnapon becsáron alul is eladatik. 3) A vétel 1 3 egyenlő részlet­­letben, és pedig a leütéstől számít­va az első 1 hónap, a második 3 hónap, a harmadik 6 hónap alatt az árverés napjától fogva járó 6% kamatával fentirt­eikai ható­ságnál lefizetendő, a bánatpénz az első részletbe tudatik. 4) Vevő a vett háznak és külső földnek azonnal, birtokába és ha­sználatába lép; tulajdonjoga azon­­ban csak a vételár teljes lefizetése u­tn fog hivatalból bekebelezte­ni. 5) Vevő viseli az átiratási kincs­tári díjat, és a vett ingatlan után a leütéstől fogva eső mindennemű adót és egyéb terhet. 6) Ha vevő az árverési felté­e­­leknek eleget nem tenne, a vett ingatlan bármely érdekelt fél ké­relmére a prtt. 459. §. értelmében, vevő kárára és veszélyére újabban kitűzendő s csak egyszeri árverésen becsáron alól is el fog adatni. Egyszersmind azok, a kik a le­foglalt ingatlanra tulajdoni vag­y más igényt érvényesíthetni vélnek, felhivatnak, hogy igénykeresetei­­ket ezen hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt fentirt­ékkönyvi hatósághoz nyújtsák be. Kelt Debreczenben, 1873. évi ápril 12-ik napján. A kir. tvszék­i 8210 0—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 390. A komáromi kir. jbiróság 6514/ p 872. sz. végzése által Szabó Péter és Fonod Dávid ekecsi la­kosok ellen, Mike Gáspár komá­romi lakos részére, 170 forint követelés végett elrendelt végre­hajtás folytán biróilag felülfoglalt s 865 ftra becsült szarvasmarhák­ból álló ingóságok árverés utján eladandók, minek a helyszínén, vagyis Ekecs községében leendő eszközlésére határidőül 1873. évi május 17. napjának d. e. 10 órája tűzetett ki, melyhez a venni szán­dékozók ti­sru­s 406.­­ a értelmében meghivatnak. Kelt Komáromban, 1873. év april 24 én. Tóth Ferencz, kir. bírósági végr .

Next