Budapesti Közlöny Melléklapja, 1873. május (7. évfolyam, 18-21. szám)

1873-05-04 / 18. számú melléklap

1873. Buda-Pest. 18-dik szám. Vasárnap, május 4. A BUDAPESTI KÖZLÖNY MELLÉKLAPJA. MEGJELENIK HETENKÉNT Előfizetési árak: Egész évre.....................................................................2 írt 40 kr. EGYES SZÁM Á­ir­a egyszer. Fél évre......................................................................­ írt 20 kr. 5 kr. Negyed évre........................................................................ 60 kr.­­. Emlékirat az új konzulsági díjszabályzat javaslatához. (Folytatás és vége.) Ama tervezet már most elkészülvén, a külügyi ministerium annak keletkeztéről s döntő alapelveiről a következőket látja szükségesnek megjegyezni: 1. A konzulsági illeték­szabályzat jelen javaslatának keletkezése. Az 1846. junius 30-án kelt jegi. elhatározással helybenha­gyott konzulsági illetékszabályzat átvizsgálása már évek során át ismételve tárgy­altatott az igazság-, a kereskedelem- és pénz­ügyi cs. kir. ministeriumokkal. Már 1854-ben a kereskedelemügyi cs. kir. ministerium a külügyminisztériummal megállapodtak abban, hogy a régi sza­bályzat egyszerű és könnyen érthető alakja, s két részre való beosztása, melyek közül az első a hajózási illetékeket, a második a hivatalos eljárásokért járó egyéb illetékeket foglalja magában, megtartandó, s hogy főleg az I. szakaszban foglalt csekély hajó­zási illetékek lehetőleg változatlanul hagyassanak, hanem kiváló­kép a II. szakasz legyen az átvizsgálás tárgya. Daczára ennek, nem sikerült a többi cs. k. minisztériumok­kal megállapodásra jutni. Csak később, a külügyi ministeriumban a pénz-, kereskede­lem-és igazságügyi ministeriumok képviselőivel 1862-ben folyta­tott bizotsági tanácskozások alatt történt megállapodás abban, hogy az eszközlendő revisiónál az akkori galaczi konsul, dr. Becke által kidolgozott javaslat vétessék alapul, a belföldi illeték­törvényre, a­mennyire lehető és czélszerű, szintén tekintet fordíttatván. Ezen megegyezés daczára újólag felmerült véleménykülönb­ségek kézzelfogható eredményt nem engedtek létrejönni. 1870. mártius 7-én a 75. sz. a. a külügyi ministerium meg­pendítette azt a kérdést, hogy nem lehetne-e egyelőre csupán a hajózási konzulátusi illetékeket foglalni uj­árszabályba s ez iránt törvényjavaslatot terjeszteni a két képviselet elé ? A két kereskedelmi ministerium erre, nyomós okoknál fogva, nem állott reá. Sürgettetve a birodalmi tanács 18­71-ki bizottságában hozott határozat által, a külügyi minisztérium 1871.-E1.—sept. 15-én kelt átiratában ismét azon inditványnyal fordult a két kereske­delmi ministeriumhoz, hogy egyelőre az eddigi konzulsági illeté­kekhez 20—25°/® pótlékot vetvén, egy erre vonatkozó törvény­­javaslatot terjeszszenek a két képviselő testület elé. Ezen lépésnek sem lett óhajtott eredménye. A dolog ezen állásában és az ügy nagy sürgősségénél fogva, mely alább bővebben indokoltatik, a külügyi ministérium elha­tározta, hogy illetékes szakvélemények gyűjtése czéljából egy­előre Becke úr munkálata felett kikéri a legnagyobb s ügykö­rüknél fogva legjelentékenyebb konzulátusok ítéletét. Az ily után gyűjtött anyag lhetővé tette a Becke féle munkálat jelentékeny kiegészítését, sok részben egyszerűsítését. Ezenkívül az összehasonlítás a kifejlett konzulátussal bíró államok (Olasz-, Franczia-, Németország) árszabályaival sok be­cses anyagot szolgáltatott. Az így nyert anyag feldolgozása czéljából már most a kül­ügyi ministérium konzulsági szolgálatunk egyik legderakabb szakemberét, Schwegel főkonzult megbízta azzal, hogy Haan báró alkonzul közreműködésével állapítsa meg az új adatok alap­ján átdolgozott és kiegészített Becke-féle javaslatot. Egyúttal azonban több irányelvet jelölt meg az említett fő­konzulnak azon aggodalmak számbavételére, melyek miatt eddig egy új konzulsági illetékszabályzat kibocsátását egyik-másik ol­dalról kirántották. Első­sorban a hajózási díjak reformja, jobban fölemelése esett kifogás alá, minthogy tengeri törvénykezésünk átalakítása folyamatban lévén, ezen konzulsági díjak új megállapítása csak akkor fogna helyén lenni, ha már belföldi törvényhozásunk e tárgy felett megállapodott. A külügyi ministérium a két kereskedelmi ministérium által kifejtett ezen nézethez hozzájárulván, a jelen javaslatban a hajó­zási díjakat változatlanul hagyta, de egyszersmind megjegyzen­dőnek vélte, hogy a hajózási díjak dolgában egyátalán koránt­sem oly szükséges a változtatás, mint azon konzulátusi díjakra nézve, melyek a régi szabályzat második részében foglaltatnak. Mert ezeket más hatalmak díjszabályzatához hasonlítva, kitűnik, hogy aránytalanul csekélyre vannak szabva, s ho­gy a szabályzat e részének további változatlan fenntartása a kincstárt jelentéke­nyen károsítaná, a­mint az, sajnos, már évek óta történik. A külügyi ministérium véleménye szerint tehát a régi díj­szabályzat I. szakasza változatlanul lenne az új szabályzatba át­veendő, csak a számtételeket kellene osztrák értékben kifejezni s apró törtszámokat mellőzni. A­mi a díjszabályzat második szakaszát illeti, mely a kon­zulátusok egyéb hivatalos eljárásaira, különösen az igazságszol­gáltatásiakra tartozik, az újítás ellen az a kifogás hallatszott, hogy törvényhozásunk és törvénykezési eljárásunk átalakítása folyamatban lévén, a szabályzatot átvizsgálni korai, s addig kell azt halasztani, a­míg e tekintetben belső törvényhozásunk munkáját befejezte. De ha tekintetbe vesszük, hogy 1866. óta az igazságszolgál­tatás mezején mily messzeható átalakulások történtek Austriában és Magyarországban, holott az 1846-os szabályzat még folyton változatlanul fennáll, lehetlen be nem ismerni, hogy a konzulátusi díjak helyesen megállapított rendszere, mely épenséggel csak a minden körülmények közt egyformán előforduló hivatalos eljá­rásokat foglalja magában, a belföldi törvényhozás eshetőségeitől sokkal függetlenebb, mint első tekintetre látszik. E szempontokból indultak ki a jelen javaslat készítői és e szempontokból vizsgálta meg és hagyta helyben e tervet a kül­ügyi ministérium. Teljes bizonyossággal várható, hogy e szabályzat is, mint az 1846-ik évi, törvényhozásunk minden lehető átalakításai köze­pette fennakadás és baj nélkül hasznavehetőnek fog mutatkozni. Ez okból az igazságszolgáltatási természetű egyes hivatalos eljárások felette apró részletezése is elkerültetett, egyrészt a lehető egyszerűség kedvéért, mely már az 1846-ik évi szabály­zatnál is irányadó volt, másrészt a külállamok példáját is kö­vetve, melyeknek díjszabályai szintén röviden és köz­érthető mó­­don vannak szerkesztve. II. Egy új konzulsági díjszabályzat kibocsátásának sürgőssége. A külügyi ministérium által gyűjtött hivatalos adatokból kitűnik, hogy azon államok konzulátusi jövedelmei, melyek fej­lett konzulátus rendszerrel bírnak, aránytalanul nagyobbak, mint­­ Austria-Magyarországéi. Francziaország konzulátusi jövedelmei egy normális év alatt kerek számban 1.600.000 frankot tesznek. Olaszország konzulátusi jövedelmei 1,012.010 lírára rúgnak. Ha Francziaországhoz nem lehet is magunkat ko­nzulsági jövedelmek dolgában hasonlítanunk, mivel e monarchiának sok-A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék