Budapesti Közlöny Melléklapja, 1873. május (7. évfolyam, 18-21. szám)

1873-05-04 / 18. számú melléklap

139 Ad. 3 A közös pénzügyministerium e tárgyat 1872-ki no­vember 18-ról szóló átiratával a magyar pénzügyminister urnak újólag figyelmébe ajánlván, azt egyszersmind felkérte, hogy ezen ügy végbefejezését lehetőleg elősegíteni szíveskedjék, mire a ma­gyar pénzügyminister ur 1872-ki deczember 7-kén azt válaszolt­a, hogy ő az 1867. év végével maradt activák tekintetében állás­pontját a csász. kir. pénzügy­ministerium irányában már 1872-ki május 21-kén szabatosan jelezte. A közös pénzügyministerium még megjegyzendőnek véli, hogy a csász. kir. pénzügyminister úr ezen tárgyra vonatkozó 1873-ki január 17-ről szóló átiratában oda nyilatkozott, hogy mihelyt a két államrész pénzügyministeriumai között a közös activák és passivák irányában egyezkedés létre jön, mely azon­ban jelenleg a nyugati államfél érdekei koczkáztatása nélkül nem létesíthető — erről a közös pénzügyministerium értesittetni fog. Bécsben, 1873. évi martius hó 17-én. A közös pénzügyminister Holzgethan, m. k. A közös hadügyministerium a magyar országos bizottságnak előterjesztendő előadása A és B az 1871-ik évi zárszámadás szerint a rendkívüli szükséglet­nél igénybe nem vett egyes előlegezett maradékok felhasználási és kezelési határidejének meghosszabbítása, továbbá­­ az 1872-dik évi rendkívüli szü­ks­égletre megszavazott és a közös pénztárból nem valósított hitelmaradványok átvitelének en­gedélyezése tárgyában. A következő A, B és C alatti kimutatásokban látható do­­tatio- és hitelmaradványok általán az előre nem látható viszo­nyokból származnak, melyek nagyobbszerű beszerzések és hely­­reállítások egy bizonyos időre kilátásba vett keresztülvitelére gátlólag hatottak, és melyek mellőzése egy bizonyos határidőben lehetetlen volt. Miután a közös hadügyministerium már volt azon helyzet­ben, hason eseteket az 1871-ik évi rendes hadi költségvetéshez tartozó előadásában, az 1872-ik éviben és az 1873-ik éviben, va­lamint az 1873-ik évi költségvetéshez tartozó különös előterjesz­tésében az építésekre való hitel­átviteleket illetve tüzetesen fejte­getni ; Így tehát azok taglalását itt annál kevésbé tartja szüksé­gesnek minthogy a delegátiók az előadott tényállás méltánylá­sában, már akkor is szíveskedtek a határidő meghosszabbítása iránt tett indokolt kérelemnek helyt adni, így tehát arra szorítkozik a közös hadügyministérium, a következő kimutatásokban minden maradvány mellé, czím és tétel szerint, egy rövid tárgybeli indokolást adni, és az 1871-ik évi zárszámadás szerinti maradványokra nézve itt még átalán­­ azon körülményre utalni, hogy az 1871. évi költségvetés meg­­bírálására együtt volt delegátiók ülésszaka még csak 1871-ik év február 18-án záratott be, és a megfelelő közigazgatási intéz­kedések igen későn és még csak a közigazgatási év folyamában bocsáttathattak ki, mi különösen a nagyobbszerű beszerzéseknél az idejekoráni keresztülvitelre gátlólag hatott. Tekintve a jelen előterjesztésnek alakját és tartalmát azon­ban, még a következőket kell megjegyezni: A közös hadügyminiszérium eddig, azon maradékokra nézve, melyek a már realizált hitelekből idejekorán fel nem használtat­tak és fel nem számíttattak, a határidő meghosszabbítását, a had­sereg rendes költségvetéséhez tartozó előadások I. fejezetében kérelmező, itt kezdvén meg a delegációk határozataira és kívá­nalmaira válaszolni. A delegációk könnyebb áttekintésére és tanácskozására szol­gál, ha ezen hitelmaradékok egy különös előterjesztésben tulajdon kimutatással hozatnak azokkal együttesen kifejezésre és indokol­talak, melyek a közös pénzekből még igénybe nem vetettek. A már realizált, de az 1871-iki kezelési időszak végével a még fel nem számitott javadalmazási maradékok közt olyanok is találtatnak, melyek az 1872-dik év junius végéig fel nem vett, összesen 1.056,259 frt 99 krt tevő hitelmaradékokkal, — melyek­­ átvitele az 1872-dik év kezelési időszakára a delegatióktól az 1873-ik év előirányzatának tárgyalása alkalmával (C. I. czim, A. hadsereg alatt) meg is engedtetett, — a legszorosabb össze­függésben állnak, de ezen előterjesztés tárgyalásakor még mint számadásszerűen véglegeseket, megállapítani nem lehetett. Miután most már 1871-ik évi zárszámadás a delegatiók elé terjesztetett, a közös hadügyministerium indíttatva érzi magát, számszerinti kimutatás mellett eme, a realizált dozatiókból utóla­gosan kitűnt hitelek felhasználására és felszámítására a határidő^^ meghosszabbitását kikérni. Ezek szerint a jelen előterjesztéshez^® három kimutatás van csatolva. Az A kimutatás azon maradékokat tartalmazza, melyek az 1871. évi zárszám­adás szerint realizált hitelekből a rendkivüli szükségletnél meg­maradtak, és ama, még magában a kezelési időszakban megkez­dett beszerzések és helyreállítások folytonos keresztülvitelére okvetlen szükségesek valának, így tehát a közös pénzügynek vissza nem adathatnak. Az itt kimutatott maradékok olyanokkal, a­melyek részére a határidő meghosszabbítása már megengedte­tett, összeköttetésben nem állnak. A­­ kimutatás az 1871-dik évi zárszámadás szerint a rendkivüli szükséglet­nél a már realizált dotatiókból megmaradt felhasználási keres­­­letet foglalja magában, melyek az 1872-ik év junius végével fel nem vett oly hitelmaradékokkal állnak összeköttetésben, a­melyek iránt az 1873. év előirányzatához tartozó országos bizottsági ha­tározattal (C. I. czim, A. hadsereg) az 1872-ik évi kezelési idő­szakra való átvitel megengedtetett. A­­ kimutatás az 1872. év rendkivüli szükségletének azon hitelhányadékát tünteti elő, melyre nézve már most is előrelátható, mikép 1873. június végéig fel nem fognak használtatni, azok tehát — egyrészt azon okból, hogy a hadintézetek pénzkészletei a folyó szükség­leten túl ne szaporittassanak, másrészt pedig, hogy a közös pénz­ügy sürgős szükségesség nélkül ne t­rheltessék,­­ ettől csak is egy ily esetlegesség valóságos beálltával fognak valósításra igénybe vétetni. Miután ezen ügyben nem új hitelek megszavazásáról, ha­nem csak a már engedélyezett hitelek és maradékok felhaszná­lására és elszámítására való szükséges határidő meghosszabbítá­sáról van szó, felkéretnek a delegátiók, méltóztassanak a mon­dottak és a következő két kimutatásban látható részletes indoko­lás méltánylásával elhatározni: a) „A közös hadügyministerium felhatalmaztatik, hogy a szárazom hadsereg 1871. évi rendkivüli szükségleténél: IV. czim, 1- ső tétel; V. czim, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 17, 19-ik tételek; XII. czim, 1, 3. és 4 -ik tételek alatt fennmaradt 1.091,638 frt 62 krnyi hi­telmaradékokat még az 1872-ik és 1873-ik kezelési időszakokban azon czélokra, melyekre rendeltetve valának, felhasználhassa, illetőleg felszámithassa.“ b) „ 1869-ik év rendkivüli szükségletének II. czimében a 2- ik és 4-ik tétel alatt, az 1871-ik év deczember végével meg­maradt, az üteg építését a Scoglio grandén Polában, a Romagnano, Civezzano, Monte­croci és S. Rocco erődök építését illető 20.103 frt 35­2 krnyi hitelmaradékok összes összegének az 1872. év első felében történt felhasználása és felszámítása utólagosan jóvá­hagyatok. “ c) „A közös hadügyministerium, vonatkozással az 1873. évi közös költségvetéshez tartozó országos bizottság határozata követ­keztében (C. I. czim A. hadsereg) engedélyezett határidő meg­hosszabbításra, felhatalmaztatik, hogy az ezzel összefüggésben álló, a szárazoni hadsereg 1871 ik évi rendkivüli szükségleténél V. czim, 6, 12, 18. és 20 tételek; XIII. czim 5. és 6. tételek; és XIV. czim 5. tétel fennmaradt 451,451 frt 45 krnyi hitelmara­dékokat, még az 1873-ik évi junius végéig azon czélokra, me­lyekre rendeltetve valának, felhasználhassa és felszámíthassa.“ d) „A közös hadügyministerium felhatalmaztatik, hogy az 1871-ik évi rendkivüli szükségletnél, XIII. czim, 5. tétel; továbbá az 1872-ik évnél IX. czim 5, 9, 17. és 18. tételek; XI. czim 1, 3. és 4. tételek; XII. czim 2. és 5. tételek katonai építésekre, végre VI. a jelzési osztálynak felszerelésére a táborban álló hadseregnél engedélyezett, és a közös pénzekből fel nem vett 1.539,102 fitnyi hitelmaradékokat még az 1874-ik év junius végéig azon czélokra, melyekre rendeltetve valának, felhasználhassa és felszámíthassa.“ „A közös pénzügyministerium felhatalmaztatik, hogy az érin­tett hitelmaradékokat ezen czélokra addig folyókká tehesse.“ Bécsben, 1873. évi márcziusban. K­u­h­n, s. k. altábornagy. A*

Next